RSS

Postanowienie MSAPN dotyczące egzekucji wyroku o zajęcie kont i konfiskatę majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom.    

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.com ,  lowickainicjatywa@gmail.com ,  lechistan.odrodzony@gmail.com

Postanowienie MSAPN dotyczące egzekucji wyroku o zajęcie kont i konfiskatę majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom.                                                            

Polska-Lechistan-Flensburg, 18.01.2022 r.

Postanowienie nr.2 z 18.01.2022 r. 

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) dotyczące egzekucji wyroku, sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r. z wniosku Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r. na okoliczność, dręczenia, nękania i  prześladowania jego żony przez osoby z nielegalnej prywatnej firmy handlowej, symulującej policję.

W dniu 18 stycznia 2022 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Sędzia Arbiter MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                          Sędzia  Arbiter MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu , Maria z domu Znyk © 

na podstawie Prawa Naturalnego i Prawa Międzynarodowego oraz wyroku MSAPN sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r. a także zawiadomienia Tadeusza z rodu Koza  o nękaniu jego żony bezpodstawnym, bezprawnym wezwaniem na policję w Wałbrzychu rzekomo w charakterze świadka w dniu 18.01.2022 r. , pod rygorem kary grzywny do 10 000 złotych, z ewentualnym przymusowym doprowadzeniem siłą i pod rygorem nielegalnych kowidowych obostrzeń, znak: D-5602-29/21 ML nadanym na poczcie 12.01.2022 doręczonym 14.01.2022 r. ze spreparowanego wniosku w którym Tadeusz z rodu Koza pomawiany jest jakoby wniósł zawiadomienie o naruszeniu miru domowego jego żony. 

Link: “Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków  osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza. “https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/

Sąd MSAPN orzeka:

Sąd MSAPN zakazuje zorganizowanej grupie przestępczej z wykazu nr.1, wykazu nr.2, wykazu nr. 3 to jest szefom i pomocnikom z prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne oraz innych z nimi powiązanych działających na ich zlecenie, prowadzenia jakichkolwiek działań przeciwko poszkodowanemu wybitnemu wynalazcy i racjonalizatorowi, wolnemu Polakowi-Lechicie Tadeuszowi z rodu Koza, jego żonie oraz  jego rodzinie.

Sąd MSAPN zakazuje zorganizanej grupie przestępczej  z wykazu nr.1, wykazu nr.2, wykazu nr. 3 , szefom i pomocnikom z prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne oraz innych z nimi powiązanych działających w ich interesie i na ich zlecenie, prowadzenie jakichkolwiek działań przeciwko Polakom-Lechitom zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje stosowania jakichkolwiek technik zniewalania umysłu, okaleczania, uśmiercania Polaków-Lechitów zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje podejmowania jakichkolwiek czynności represyjnych, policyjnych, prokuratorskich, przeciwko Polakom-Lechitom zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu. 

Sąd MSAPN zakazuje wysyłania, bezpośredniego przekazywania jakiejkolwiek korespondencji Polakom-Lechitom zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje  nękania telefonami, zakładania podsłuchów, śledzenia, inwigilacji Polaków -Lechitów zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje nasyłania prowokatorów i stosowania socjotechniki, manipulacji, podstępu wobec Polaków-Lechitów.

Sąd MSAPN nakazuje komornik Aleksandrze Struzik egzekucję odszkodowań z prywatnych majątków rodzinnych do trzeciego pokolenia włącznie od osób z wykazów nr. 1, nr. 2 oraz  nr. 3, zgodnie z wyrokiem MSAPN z 10 stycznia 2022 r., który z mocy Prawa Europejskiego stał się  Europejskim Nakazem Egzekucyjnym.

Sąd MSAPN nakazuje komornik  Aleksandrze Struzik podjęcie stosownych działań egzekucyjnych z prywatnych majątków rodzinnych do trzeciego pokolenia włącznie, w pierwszej kolejności wobec osób z wykazu nr. 3, aby zapobiec dalszemu nękaniu, prześladowaniu poszkodowanego Tadeusza z rodu Koza, jego żony oraz jego rodziny. 

Sąd MSAPN nakazuje komornik Aleksandrze Struzik poinformowanie sądu MSAPN o rozpoczętych działaniach w terminie do 25 stycznia 2022 r. oraz systematyczne, na bieżąco informowanie o kolejnych podejmowanych działaniach.

Poniżej cytat z wyroku sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r.  dotyczący komornik Aleksandrze Struzik :

 • MSAPN zasądza Aleksandrze Struzik niezwłoczne dokonanie egzekucji komorniczej polegającej na zajęciu kont i majątków pozwanych, tj.53 osób, z wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, nr.28 z wykazu nr. 3, w związku z zasądzeniem wykonania przez nią egzekucji niniejszego wyroku zgodnie  z wykazami  nr.1, nr. 2 i nr 3 , w celu przesłania zasądzonych kwot w wyroku  MSAPN , sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022 tytułem: 
 1. tytułem zasądzonych kosztów sądowych, płatnych przez stronę przeciwną-pozwanych:

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od każdej  z 15 osób z wykazu nr. 1 

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 7 osób z wykazu nr. 2 

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 32  osób z wykazu nr. 3 

płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : 

DE 78 2069 0500 0000 661263. 

 1. tytułem odszkodowania zasądzonego w niniejszym wyroku, w łącznej kwocie 53 milionów Euro, z wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, której zasądzono egzekucję komorniczą niniejszego wyroku, płatne na konto:Tadeusz Koza, Wałbrzych :

IBAN LT153250013743424041

 1. tytułem odszkodowań dla każdego Polaka Lechity pokrzywdzonego działaniem zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, płatne z prywatnych majątków na konto Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom :  

DE 78 2069 0500 0000 661263. 

Strona przeciwna-pozwani winni łamania praw Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny i łamania praw każdego Polaka-Lechity, mieli czas 7 dni, tj. od 2 do 9 stycznia 2022 r. na zajęcie stanowiska, wypowiedzenie się co do treści wniosku Tadeusza z rodu Koza do Sądu MSAPN z dnia 29.12.2021 r. . Wobec braku sprzeciwu co do treści wniosku , strona przeciwna-pozwani uznali wniosek w całości a tym samym  zgodzili się że są winni łamania praw człowieka, działają w zorganizowanej grupie przestępczej. Sa winni   i innych zarzucanych przestępstw przeciwko Tadeuszowi Koza, jego rodzinie i przeciwko każdemu Polakowi-Lechicie. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym wobec braku wypłat odszkodowań, wobec braku wypłat na pokrycie kosztów sądowych, wobec braku  upublicznienia oświadczeń, wobec tego, że zorganizowana grupa przestępcza  nadal nielegalnie sprawuje funkcje  i zajmuje gmachy będące niezbywalną  własnością Suwerena-Polaków-Lechitów, następuje egzekucja komornicza odszkodowań z prywatnych majątków rodzinnych  do trzeciego pokolenia włącznie.

Link: “Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków  osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza. “ https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/

Link: “O odszkodowania i zadośćuczynienie za zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr.1 Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego. https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/02/o-odszkodowania-i-zadoscuczynienie-za-zniszczenie-firmy-kradziez-wynalazkow-i-przesladowania-wniosek-nr-1-tadeusza-z-rodu-koza-do-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-prawa-naturalnego/

Link: “Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity ! “

Sędzia Arbiter MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                         Sędzia  Arbiter MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

 

Tagi: , , ,

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zobowiązany do wypłaty odszkodowania za kradzież patentów Tadeusza z rodu Koza.  

Wbrew hasłu z kampanii “Orlen najbliżej”  a faktycznie Orlen najdalej od uczciwości, od prawdy : winien krzywd, szkód i prześladowań wybitnego wynalazcy i racjonalizatora Polaka-Lechity!

Najwyższy czas zlikwidować czarną plamę na marce i honorze “PKN Orlen”!

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna – polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. W obszarze działania koncernu znajduje się również produkcja polimerów oraz monomerów.

Koncern konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą m.in. poprzez działalność sponsoringową. W ostatnich latach zbudował pozycję najbardziej rozpoznawalnego sponsora sportu w Polsce. W 2019 roku PKN ORLEN zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana. Od 2020 r. PKN ORLEN jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą testowym został Robert Kubica.

W 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa, Daniel Obajtek ogłosił uruchomienie specjalnej linii produkcyjnej, wytwarzającej płyn do higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo, PKN ORLEN przeznaczył 100 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Pod koniec października 2020, Obajtek poinformował także, iż w ramach walki z pandemią, ORLEN wybuduje tymczasowe szpitale na terenie Płocka i Ostrołęki.

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/zarzad-spolki/daniel-obajtek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD 

mój znak K-12902.01.2022

Oświadczenie Tadeusza Kozy 

z dnia 17.01.2022 r. na okoliczność telekonferencji  dotyczącej :  „postępowania pn. „WYMIANY KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.” w dniu 17.01.2022r. g. 12:30 „.

Oświadczam, że jako właściciel firmy SINBUD, jednocześnie  autor i właściciel  patentów wykorzystywanych przez PKN Orlen, żądam należnej mi wpłaty odszkodowania za wieloletnie bezprawne wykorzystywanie mojego dorobku intelektualnego, patentów techniki pomiarowo-instalacyjnej i grzewczej, w wysokości 120 milionów złotych na konto: Tadeusz Koza,Wałbrzych :

IBAN LT153250013743424041, w terminie 7 dni tj. do 24 stycznia 2022 r. 

Oświadczam, że sprawa przywłaszczenia mojego dorobku intelektualnego przez PKN Orlen została już upubliczniona przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, który jest zobowiązany do upublicznienia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że niezwłocznie po otrzymaniu należnych mi 120 milionów złotych podejmę się na moich warunkach wszelkich działań, w tym m.in wizji lokalnej i  wyceny wykonania wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI .

Tadeusz Koza

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Link: “Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza.”

Link: “O odszkodowania i zadośćuczynienie za zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr.1 Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego. “

Link: Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SINBUD POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA Tadeusz Koza

mój znak K­10633.09.2018

E­mail: tadeuszsinbud@wp.pl

Wałbrzych dnia 2018.­09.­08

Sąd Okręgowy w Poznaniu

ul. Stanisława Hejmowskiego 2

61­736 Poznań

wps nie występuje

Powód: Tadeusz Koza ul. 1 Maja 1 skr. 90 67­210 Głogów

NIP 6930004320

Pozwany: PKN ORLEN ul. Chemików 7 Płock

Pozew

o zakazanie oraz o zabezpieczenie i udostępnienie materiału dowodowego w

dyspozycji strony pozwanej na okoliczność ustalenia prawa i wysokości należności na

rzecz powoda w kwocie 120000000,00 zł słownie; sto dwadzieścia milionów z tytułu

naruszenia patentów oraz utraty 2 lat w inny sposób wdrożenia patentów.

Na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej, kodeksu postępowania

cywilnego i innych ustaw, uprzejmie wnoszę o;

1 – orzeczenia natychmiastowego zaniechania przez Pozwanego naruszania moich patentów nr 207092, nr 213121, nr 408959, nr 409174 i w związku z tym zobowiązanie stronę Pozwaną do niezwłocznego zakazania wytwarzania, używania, wycofanie z obrotu oraz oferowanie wprowadzenia do użytkowania w swoich zakładach i innych na terenie Polski armatury przemysłowej i pomiarowej opartej na wyżej wymienionych patentach

2 – zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie pozwanego

naruszającego moje patenty, zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń w ten sposób, że;

a) – orzeczenia nakazania stronie powodowej zabezpieczenia dokumentacji księgowej,

zakupowej i technicznej za okres od 01 stycznia 2014 rok w zakresie napraw i remontów

armatury w zasobach kilku wiodących zakładów Powoda w sposób jaki zawarty został w pismach i wezwaniach skierowanych do Powoda oraz głównego akcjonariusza i organu nadzorczego w osobach jego przedstawicieli,

b) – orzeczenia zabezpieczenia roszczeń poprzez zobowiązanie powoda do wykonania

inwentaryzacji magazynowej, dokumentacji technicznej usług naprawczych doraźnych i

remontowych oraz dystrybucji towarów i usług we wszystkich zakładach Powoda na terenie całej Polski i w ich zakładach na Litwie (Możejki), w Czechach (Unipetrol) naruszających moje w/w 4 patenty nr 207092, nr 213121, P.408959, nr P.409174 wszystkie dotyczące polskiej techniki instalacyjnej, pomiarowej i grzewczej obejmującej zakres armatury naprawianej pod ciśnieniem,

c) ­ orzeczenia zabezpieczenia roszczeń przez zobowiązanie znane powodowi osoby, firmy i

Instytucje ;  SIEMENS, PGNiG,­ Lotos, Danfoss, PERN, ­ Gaz System

­do udzielenia informacji na okoliczność stosowania przyrządów, technologii i armatury w wersji naprawianej pod ciśnieniem naruszających moje patenty nr 207092, nr 213121 z 2007 roku, nr P.408959, nr P.409174 z 2014 roku poprzez wskazanie wielkości i okresu stosowania tego rodzaju armatury i sprzętu.

3. Zwolnienie powoda w całości z kosztów sądowych oraz z kosztów postępowania od chwili

wniesienia niniejszego pozwu w tym ustanowienia pełnomocników z urzędu w osobach 1

adwokata, 1 rzecznika patentowego oraz wyznaczenia biegłego sądowego jeszcze przed pierwszą rozprawą celem doprecyzowania i uzupełnienia pozwu w tym ewentualnego wniosku o zapłatę.

4. Obciążenie Pozwanych kosztami sądowymi w całości oraz zasądzenia od pozwanych na

rzecz powoda kosztów postępowania przed i podczas procesu sądowego innych niż koszty

postępowania sądowego, to jest zasądzenie na rzecz powoda przed pierwszą rozprawą kwoty 50000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) celem między innymi przeprowadzenia wizji technicznych w wiodących zakładach powoda w sposób przedstawiony w załączonych dowodach.

Uzasadnienie

Wobec zaistnienia podejrzenia w maju bieżącego 2018 roku podrabiania przez Pozwanego

moich patentów nr 207092 pt zawór z głowicą, nr 213121 pt przyrząd do demontażu i montażu głowic, nr P.408959 licznik przepływu cieczy, nr P.409174 licznik ciepła wystąpiłem do pozwanego ze stosownymi pismami oraz wezwaniami wysłanymi na jego adres, wszystkie drogą elektroniczną oraz w formie papierowej listami poleconymi za elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Dowód;

1 ­ wezwanie powoda do pozwanego z dnia 19 maja 2018 roku mój znak K­10389.05.2018

2 – wezwanie powoda do pozwanego z dnia 16 czerwca 2018 roku mój znak K­10455.06.2018

3 – pismo do Ministra Energii z dnia 07.09.2018 roku mój znak 10630.09.2018

Zaznaczyć należy, że powód już w 2007 roku wystąpił do pozwanego z ofertą współpracy w

zakresie wdrożenia i zastosowania armatury przemysłowej naprawianej pod ciśnieniem mając na uwadze dokonane w tym zakresie dwa zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego RP w 2007 roku oraz w trakcie ewentualnej współpracy dalsze zgłoszenia patentowe zagraniczne w UE i PTC.W sprawie od maja 2016 roku między powodem a pozwanym doszło wreszcie do rozmów w przedmiocie ewentualnego wdrożenia do stosowania przez pozwanego armatury naprawianej pod ciśnieniem. Przebieg tych rozmów jak się okazuje zakończył się jednak fiaskiem co przedstawione jest w załączonych dowodach. Podejrzenia powoda zaczęły się od podstępnej umowy przedłożonej przez Dyrektora Biura Techniki Pana Przybysławskiego (jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SERWIS ORLEN) o zachowaniu tajemnicy rozmów, co jest przedstawione w załączonych pismach, także w pismach do organu nadzorczego Ministra Energii.

Minister Energii w dniu 03.09.2018 roku dał o sobie znać w osobie Pani Dominiki Lipskiej poprzez odczyt pisma z dnia 06.02.2018 r. w temacie „Sprawa wdrożenia do stosowania armatury naprawianej pod ciśnieniem wg wytycznych pisma Biura Techniki z 27.07.2016 r. + pismo do MHPS”. MHPS ­ Mitshubisi Hitachi System Power, to wg powoda to najlepsza korporacja energetyczna na świecie we wdrażaniu technologii czysty węgiel ­ m.in. ekologicznego wysoko sprawnego zgazowania węgla brunatnego nara 48 % a z zastosowaniem armatury naprawianej pod ciśnieniem (pomp i zaworów) znacznie przekroczy 50 %. Na tą chwilę to tyle w kwestii merytorycznego uzasadnienia wniosków na wstępie w pkt 1 i 2. Powód nie jest w pełni sprawny,co przedstawione jest w załączonej karcie informacyjnej ze szpitala.

Ad 3 i 4 wniosków na wstępie.

Aktualnie sytuacja powoda na co też istotny wpływ ma niniejsza spraw nie pozwala na

ponoszenie jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego bez znacznego uszczerbku na

utrzymanie konieczne. Od początku 2018 roku do chwili obecnej jedynym dochodem powoda jest świadczenie z ZUS w kwocie 557,93 zł (oświadczenie wraz z pocztowym dowodem wypłaty), a w ubiegłym 2017 roku wg zeznania PIT dochodem było w/w świadczenie z ZUS oraz kilkaset złotych dorobienia. Od 5 sierpnia 2018 r. już nie będę miał możliwości dorobienia w usługach instalacji sanitarnych, co i gaz wskutek wypadku podczas demontażu gazomierza na wysokości ok. 3 m w starym budownictwie przy ul. 1­go Maja 88/4 w Wałbrzychu (karta informacyjna ze szpitala), a to wskutek wezwania przez PGNiG i oraz pozwu tej firmy do Sądu o wydanie tego gazomierza, kiedy to przez trzy lata oczekiwałem na pracowników celem zdemontowania i zabrania własności PGNiG.

Niniejsze pismo sporządzone na portalu poczty elektronicznej (będzie łatwe tłumaczenie na język m.in. angielski i profesjonalne poprawienie przez kolegę byłego rzecznika patentowego) prześlę drogą elektroniczną wraz z większością załączników (oprócz formularza oświadczenia), następnie wydrukuję i wyśle listem poleconym z oryginałem oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. Właściwość tutejszego Sądu uzasadniam faktem, że właściwy miejscowo Sąd Okręgowy w Warszawie nie może być bezstronny między innymi z powodu, że przed tamtejszym sądem były i są w toku skargi na przewlekłość (17 lat pozew p­ko Prezes GUM sygn. akt I C 1238/01 czy 9 lat, pozew p­ko RCI Bank sygn. akt XVI GC 958/09) oraz zawiadomienia do organów ścigania o korupcyjny układ także wobec Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Tadeusz Koza

­ odpis zgodny w oryginałem ­

Dnia 7 września 2018 16:45 Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl> napisał(a):

Tadeusz Koza SINBUD K­10630.09.2018 dnia 07.09.2018

ul. Grottgera 1

38­305 Wałbrzych

MINISTER ENERGII

za pośrednictwem

Dominiki Lipskiej

Uprzejmie w załączeniu doręczam nie tylko do wiadomości, lecz także do służbowego

wykorzystania wezwanie do zapłaty skierowane do PKN ORLEN osobiście doręczonego do Biura w Warszawie za potwierdzeniem odbioru, to jest także na okoliczność, że imiennie przedmiotowe wezwanie skierowane zostało do członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministerstwo Energii. Skarb Państwa póki co dominuje w akcjonariacie PKN ORLEN i w sporze sądowym przedstawiciel ME musi być, a może Pan Minister, jak dotrwa do rozprawy na swoim stanowisku, będzie zawnioskowany jako świadek.

Ponieważ Wasz Koncern zmarnował mi dwa lata, sytuacja Waszej firmy jest przedmiotem

analizy ekonomicznej i dziwne jest, że pomimo stagnacji wzrostu produkcji oraz awarii w

zakładach ANVIL i w Czechach (kilku zabitych) występuje wzrost sprzedaży i zysk. Rokowania są złe, bo główny dostawca ropy i gazu ze wschodu przejrzał manipulacje PKN ORLEN oraz działania organów nadzorczych p.a. jak to ma miejsce w KGHM, gdzie pomimo spadku produkcji przez trzy lata (o. 20 %), występuje wzrost sprzedaży i zysk ?

Dla przypomnienia sprawy i na okoliczność, że Wasz Koncern przez 22 m­-ce wyłudzał ode

mnie informacje techniczne w zakresie polskiej techniki instalacyjnej i pomiarowej wg moich

prac B+R i bezspornie stosuje w swoich zakładach (lepiej póżno niż wcale), w załączeniu

doręczam moje pismo z dnia 06.02.2018 roku mój znak K­10185.02.2018, do Waszego organu K­10187.02.2018, do Premiera Rządu RP K­10188.02.2018 i do Prezesa PiS K­10188­1.02.2018, którym także przypomnę z wiązanką inna niż Poseł Ireneusz Zyska 08.12.2017 po mianowaniu M. Morawieckiego na Premiera.

Jak wszystkie inne pisma do PKN ORLEN, Ministerstwa Energii, KPRM i Prezesa PiS niniejsze pisma wyślę także listem poleconym

Do wiadomości

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu 8.09.2018 Pd: Do służbowego wykorzystania ­ wezwanie do zapł… ­ WP Poczta https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=9ea02ab30f7e44ea94579687&label=2 4/7

2. Inni wg rozdzielnika

Z poważaniem

Tadeusz Koza

Dnia 16 czerwca 2018 22:40 Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl> napisał(a):

SINBUD POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA NIP

6930004320 SINBUD SP. Z O.O. NIP 8861006824

ul. Grottgera 1 58­305 Wałbrzych mój znak K­10455.06.2018 dnia 16.06.2018

tel. 513423081

Do Prezesa Zarządu i Przewodniczącego RN

PKN ORLEN SA w Płocku Biuro w Warszawie ul. Bielańska 12

00­085 w Warszawie

WEZWANIE OSTATECZNE DO ZAPŁATY

Uprzejmie wzywam w terminie 7 dni do zapłaty w zaokrągleniu kwoty 120 000 000,00 zł

słownie; sto dwadzieścia milinów tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za naruszanie moich praw ochrony przemysłowej w postaci 4 patentów oraz „know ­ how” opartych na tych patentach w zakresie armatury naprawianej pod ciśnieniem wyłudzonych informacji technicznych ode mnie przez okres dwóch lat podczas rozmów z Waszymi dyrektorami i w związku z tym utraty tych dwóch lat na poszukiwanie współpracy na ich wdrożenie w/w patentów „know ­ how” w innej Korporacji czy chociażby Polskiego Konsorcjum zajmującym się z rozwojem Gospodarczym Naszego Kraju.

Nadto informuję, że równolegle wystąpię do Sądu Okręgowego w Poznaniu celem

orzeczenia zabezpieczenia materiału dowodowego w firmach Grupy PKN ORLEN na okoliczność potwierdzenia naruszania moich praw ochronnych i know­how w sprawie innowacyjnej armatury jak wyżej, jak też ustalenia przez biegłych sądowych z urzędu wysokości szkody powstałej z przyczyny podrabiania moich patentów czy choćby nawet utraty 2 lat w procesie wdrożenia moich wynalazków z pomocą innych dużych podmiotów gospodarczych korporacji czy koncernów lub odpowiedniego polskiego konsorcjum

Jak się okazało, co potwierdza brak odpowiedzi przez uprawnione osoby z PKN ORLEN na

moje pisma ­ ostatnie w załączeniu poniżej, Wasz Koncern dalej zwleka z udzieleniem konkretnej odpowiedzi na okoliczność udowodnienia, że PKN ORLEN nie podrabia moje patenty ­ narusza moje prawa własności przemysłowej.

Zatem powyższy brak pozytywnej odpowiedzi na przeprowadzenia z mojej strony na Wasz

koszt wizji na terenie Waszych zakładów oraz wgląd do dokumentacji technicznej i księgowej czy Wasz Koncern narusza moje prawa ochronne, potwierdza moje podejrzenia, że moje zarzuty naruszania moich praw ochrony przemysłowej choćby przez jeden z 80 zakładów Grupy PKN ORLEN są uzasadnione i skoro nie wykazujecie dobrej woli do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy w sposób wskazany w moich wezwaniach i wnioskach skutecznie doręczonych, zasadne jest wystąpienie na drogę sądową, na razie w zakresie jak wyżej, to jest wydania orzeczenia sądu o zabezpieczenie materiału dowodowego we wszystkich Waszych zakładach i ośrodkach w celu m.in. precyzyjnego określenia kwoty zapłaty. Nadto oświadczam, że mając na uwadze moją pozycje i moje środki finansowe, a

jednocześnie moc sprawczą Waszego Koncernu, niniejszy spór cywilny muszę publicznie ujawnić nie tylko na rzecz określonych osób, lecz także w mas mediach polskich i być może

zagranicznych. Oświadczam, że w postępowaniu sądowym mam prawo i jestem uprawniony do żądania zasądzenia pokrycia przez Wasz Koncern kosztów postępowania sądowego oraz zasądzenia odpowiedniej kwoty na moją rzecz celem pokrycie kosztów zbadania dowodów w dyspozycji Waszego Koncernu do poniesienia z mojej strony w kwocie 50 tys. PLN i 100 tys. PLN

8.09.2018 Pd: Do służbowego wykorzystania ­ wezwanie do zapł… ­ WP Poczta

https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=9ea02ab30f7e44ea94579687&label=2 5/7

na rzecz biegłego sądowego celem zbadania materiału dowodowego w zakresie jw. oraz na

okoliczność potwierdzenia moich wyliczeń na podstawie okazanego materiału dowodowego w

Waszej dyspozycji. W załączeniu:

1. Pismo do Prezesa i Członka RM z dnia 19 maja 2018 mój znak K­10389.05.2018

2. Pismo do Prezesa zarządu z dnia 28.04.2018 r mój znak K­10343.04.2018

Do wiadomości;

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu

2. Prezes Rady Ministrów i Minister Sprawiedliwości.

Z poważaniem

Tadeusz Koza

­ p.o. prezesa pełnomocnik SINBUD Sp. z o.o.

Dnia Sobota, 19 Maja 2018 17:41 Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl> napisał(a)

SINBUD Sp. z o.o. Tadeusz Koza pisze dnia 19.05.2018 mój znak K­10389.05.2018r ul

Grottgera 1 58­305 Wałbrzych

tel. 513423081

Do Prezesa Zarządu i Członka RN Pani Niezgody

PKN ORLEN SA w Płocku

Wezwanie

Szanowni Państwo.

Tym razem dalej piszę w myśl zasady „nic o nas bez nas”, lecz już publicznie i w nawiązaniu do mojego pisma z 28 kwietnia 2018 r. wzywam do zaprzestania naruszania moich praw wyłącznych wynikających z moich patentów w zakresie Polskiej Techniki Instalacyjnej Pomiarowej i Grzewczej w przedmiocie armatury naprawianej pod ciśnieniem jak też pozwalającej na zmiany pod ciśnieniem funkcji użytkowej tej armatury. Do upublicznienia sprawy upoważnia mnie lekceważący stosunek przedstawicieli Waszej korporacji co przedstawiłem w moich pismach do Dyrektora Biura Techniki i jednocześnie o dziwo Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN SERWIS z Grupy PKN ORLEN SA, na które nie otrzymałem odpowiedzi w terminie zwyczajowo przyjętym wskazanym w moim wezwaniu do Pana Prezesa i Pani Niezgody, co dowodzi, że wciąż macie lekceważący i grabieżcy stosunek do Mikro Małych i Średnich Firm, grupy przedsiębiorców,

do której niżej podpisany należy. Niniejsze wezwanie upubliczniam także ze względu mojego

bezpieczeństwa, nie mniej jestem przekonany, że spekulacyjny kapitał gospodarczy grasujący w strategicznych Spółkach SP na razie nie zlikwiduje mnie oczekując na moje dalsze wynalazki, aby je wykradać i wdrażać za granicą, następnie zastosować w Polsce. Po prostu czekają na zakończenie moich 12 zgłoszeń patentowych jakie zaplanowałem zgłosić w 2018 roku do UPRP i EPO, a potem być może dadzą mnie do odst…. ?

Mając powyższe wzywam do podjęcia odpowiednich działań naprawczych, aby zmienić

rokowania spadku 50 % notowań PKN ORLEN SA na dalsze 6 m­cy (do wyborów

samorządowych), które już systematycznie spadają od 6 m­cy ­ spadki 30 % na GPW i to bez

nagłaśniania tragicznej śmierci kilku pracowników w UNIPETROL w Czechach, do której to tragedii nie doszłoby, jakby zastosowano w technologiach naprawczych armatury naprawianej pod ciśnieniem.

Mając na uwadze, że w dniu dzisiejszym mija termin do udostępnienia odpowiedniej

dokumentacji i przeprowadzenia wizji na okoliczność nie naruszania moich praw własności

przemysłowych, zmuszony jestem wystąpić na drogę sądową celem umożliwienia mi

przeprowadzenia dowodu naruszenia prawa własności, które wskazałem w moim piśmie z dnia 28 kwietnia 2018r mój znak K­10343.04.2018

Do wiadomości;

1 ­ NOT. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Konfederaci

2 ­ Minister Energii i inni z Centralnych Organów Władzy.

3 ­ Prezes PiS, Kukiz’15, PO i WiS

4 ­ Inni wg rodzielnika

W załączeniu;

1. Skan 4 stron umowy z PKN ORLEN.­ dodam, że przejęcia steru Rządu RP przez MM

notowania PKN ORLEN od grudnia 2017 do listopada 2018 będą spadać

2. Pismo do Prezesa Obajtka i Członka RN Niezgody z ME z 28.04.2018 znak K­10343.

3. Wydruki z Platformy Zakupowej Orlenu dot. Remontu ok 170 szt Zaworów ?

 4. Wykres notowania PKN ORLEN na GPW za 6 m­cy 12/2017 ­ 05/2018

Z poważaniem

Tadeusz Koza

<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

on:Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl>
An:„Anna.Kawka@orlen.pl” <Anna.Kawka@orlen.pl>;”Sebastian.Jagusiewicz@orlen.pl” <Sebastian.Jagusiewicz@orlen.pl>;”Cezary.Lukowiak@orlen.pl” <Cezary.Lukowiak@orlen.pl>;”Karol.Kucharski@orlen.pl” <Karol.Kucharski@orlen.pl>;”Przemyslaw.Kowalski@orlen.pl” <Przemyslaw.Kowalski@orlen.pl>;”Bartosz.Borkowski2@orlen.pl” <Bartosz.Borkowski2@orlen.pl>;”Piotr.Chojnacki2@orlen.pl” <Piotr.Chojnacki2@orlen.pl>;”Krzysztof.Pankiewicz@orlen.pl” <Krzysztof.Pankiewicz@orlen.pl>;”jaroslaw.synakowski@orlen.pl” <jaroslaw.synakowski@orlen.pl>
Datum:17.01.2022, 11:58
Betreff:Pd: Odp: Telekonferencja z firmą SIN-BUD ws postępowania „WYMIANA KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.
Gesendet von:wp.pl
Signiert von:wp.pl
Sicherheit:17.01.2022, 11:58POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD mój znak K-12902.01.2022 Oświadczenie Tadeusza Kozy z dnia 17.01.2022 r. na okoliczność telekonferencji  dotyczącej :  „postępowania pn. „WYMIANY KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.” w dniu 17.01.2022r. g. 12:30 „.Oświadczam, że jako właściciel firmy SINBUD, jednocześnie  autor i właściciel  patentów wykorzystywanych przez PKN Orlen, żądam należnej mi wpłaty odszkodowania za wieloletnie bezprawne wykorzystywanie mojego dorobku intelektualnego, patentów techniki pomiarowo-instalacyjnej i grzewczej, w wysokości 120 milionów złotych na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041, w terminie 7 dni tj. do 24 stycznia 2022 r. Oświadczam, że sprawa przywłaszczenia mojego dorobku intelektualnego przez PKN Orlen została już upubliczniona przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, który jest zobowiązany do upublicznienia niniejszego oświadczenia.Oświadczam, że niezwłocznie po otrzymaniu należnych mi 120 milionów złotych podejmę się na moich warunkach wszelkich działań, w tym m.in wizji lokalnej i  wyceny wykonania wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI .                                              Tadeusz Koza

Dnia 17 stycznia 2022 12:20 Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Informuję, że przedmiotowa telekonferencja zostaje anulowana.

Z poważaniem

Anna Kawka

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dnia 13 stycznia 2022 09:28 Kawka Anna (PKN) <anna.kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo, Nie wyrażamy zgody na zmiany w treści przedmiotowej umowy. Prosimy również o kontakt bezpośrednio poprzez Platformę Zakupową CONNECT. E-mail wysłaliśmy wyłącznie do Państwa pomocniczo ale wszyscy zainteresowani oferenci składają deklaracje i niezbędne dokumenty na ww. Platformie ponieważ jest to warunek udziału w postępowaniu zakupowym

    Z poważaniem

    Anna Kawka

    Kierownik projektu | Project Manager

    Zespół Zakupów Robót Budowlanych | Construction Work Procurement Team

    Obszar Zakupów | Procurement Area

    PKN ORLEN S.A.

    ul. Chemików 7, 09-411 Płock

    ikona_tel +48 24 256 78 37

    From: Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl>

    Sent: Wednesday, January 12, 2022 10:06 PM

    To: Kawka Anna (PKN) <anna.kawka@orlen.pl>

    cc:biuro@flowinvestment.pl

    Subject: Odp. Zapytanie ofertowe – Wymiana kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI – PKN/2/003919/21

Dnia 13 stycznia 2022 09:28 Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Nie wyrażamy zgody na zmiany w treści przedmiotowej umowy. Prosimy również o kontakt bezpośrednio poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

E-mail wysłaliśmy wyłącznie do Państwa pomocniczo ale wszyscy zainteresowani oferenci składają deklaracje i niezbędne dokumenty na ww. Platformie ponieważ jest to warunek udziału w postępowaniu zakupowym.

Z poważaniem

Anna Kawka

Kierownik projektu | Project Manager

Zespół Zakupów Robót Budowlanych | Construction Work Procurement Team

Obszar Zakupów | Procurement Area

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 78 37 

From: Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl>

Sent: Wednesday, January 12, 2022 10:06 PM

To: Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl>

Cc:biuro@flowinvestment.pl

Subject: Odp. Zapytanie ofertowe – Wymiana kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI – PKN/2/003919/21 

UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza GK ORLEN. Proszę uważać na załączone pliki oraz linki.

IMPORTANT NOTE: This email is from a source external to the ORLEN Group. Please use caution when opening attachments or clicking on links.


POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD TADEUSZ KOZA

SINBUD Sp. z o.o.  NIP 8861006824   mój znak K-12885.01.2022 dnia 12.01.2022

                          Do

                          PKN Orlen SA

                          Anna Kawka

                          Kierownik projektu | Project Manager                       

                           PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 78 37 

       W ślad za przeprowadzonymi rozmowami za pośrednictwem telefonu w dniu wczorajszym i dzisiejszym (11 i 12.01.2022 r.) w sprawie Waszej oferty, uprzejmie informuje, ze wciąż  jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniu nr  PKN/2/003919/21 dot. wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI. 

        Jednakże umowa o ochronie informacji w treści : § 3 „Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy” oraz § 5 „Strony dokonują wyboru prawa polskiego, jako właściwego dla niniejszej Umowy”,- nie mogę z naszej strony akceptować i na tą okoliczność proponuje o następującej treści;                                                                      § 3 „Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny lub arbitrażowy właściwy miejscowo dla siedziby stron w zależności, która ze stron wystąpi z pozwem jako pokrzywdzona”

                                                                     § 5

Strony dokonują wyboru prawa polskiego i międzynarodowego, jako właściwego dla niniejszej Umowy”, 

Jednym z argumentów jest fakt, że PKN Orlen SA w swoich ofertach posługuje się międzynarodowym językiem angielskim co jednoznacznie wynika z treści korespondencji ofertowej                               

Właściciel – prezes zarządu

Tadeusz Koza

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dzień Dobry                                                     mój znak K-12852.12.2021

Uprzejmie informuje, ze po zapoznaniu się z zakresem prac zawartym w załączniku nr 6 (w załączeniu wydruk) 

jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniu nr  PKN/2/003919/21 dot. wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI.

Pozdrawiam 

Tadeusz Koza

Dnia 28 grudnia 2021 18:47 Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o informację, czy Państwa firma jest zainteresowana złożeniem oferty w postępowaniu nr  PKN/2/003919/21 dot. wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI. Szczegóły postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej PKN ORLEN S.A. pod nr postępowania nr  PKN/2/003919/21.

Link poniżej: https://connect.orlen.pl/app/outRfx/250458/supplier/status

W przypadku braku zainteresowania proszę również o informację pisemną wraz z podaniem powodu rezygnacji. Będę wdzięczna za odpowiedzi w e-mailu zwrotnym lub poprzez Platformę CONNECT.

Z poważaniem

Anna Kawka

Kierownik projektu | Project Manager

Zespół Zakupów Robót Budowlanych | Construction Work Procurement Team

Obszar Zakupów | Procurement Area

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 78 37 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, BDO 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników podlega ochronie i jest objęta zakazem ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie ujawnianie, w tym przekazanie osobom trzecim, rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość, a następnie usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. PKN ORLEN S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, a Polish company, with its registered office at Chemików 7, 09-411 Płock, Poland

entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 28860 NIP: 774-00-01-454, BDO 000007103, share capital/paid up capital: 534.636.326,25 PLN

NOTE: Information contained in this message or any attachments thereto may be protected and withheld from disclosure. Please be advised that if you are not the intended addressee or an authorised recipient of the addressee, any disclosure of this message, including forwarding it or any attachments thereto to third parties, dissemination, distribution, reproduction or any similar activity is prohibited. If you are not the intended recipient of this message, please promptly notify the sender by replying to this message, and then delete it from your computer without opening the attachments. Thank you. PKN ORLEN S.A.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 stycznia 2022 w Bez kategorii

 

Tagi:

Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza. 

MSAPN zasądza zakaz nękania, dręczenia, terroryzowania Polaków-Lechitów bezprawnymi działaniami w czasie ludobójczej fałszywej koronawirusowej  pandemii !

Flensburg, 10.01.2022 r.

                       WYROK

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia 10.01.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022. 

W dniu 10 stycznia 2022 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                           

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

Działając na podstawie art.10 i 6 Europejskiej Konwencji EKPCIPW oraz na podstawie w związku z Konwencją Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie z  wniosku Tadeusza z rodu Koza z dnia 29.12.2021 r. , rozesłanego 02.01.2022 r., godz.21:28  do strony przeciwnej-pozwanych  o zasądzenie odszkodowań w kwotach : 

po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 15 osób z wykazu nr 1, 

po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 7 osób wykazu nr. 2, 

po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 32 osób wykazu nr.3

z prywatnych majątków, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny i każdego Suwerena Polaka-Lechity. 

Link: “O odszkodowania i zadośćuczynienie za zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr.1 Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego. https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/02/o-odszkodowania-i-zadoscuczynienie-za-zniszczenie-firmy-kradziez-wynalazkow-i-przesladowania-wniosek-nr-1-tadeusza-z-rodu-koza-do-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-prawa-naturalnego/

SĄD POSTANAWIA : 

Na podstawie art.10 w zw. z art. 6 KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji strony przeciwne-pozwani mieli termin do 9.01.2022 r., tj.  7 dni od daty otrzymania maila z dokumentem-wnioskiem na potwierdzenie czy uznają roszczenia i czy są skłonni  dobrowolnie wypłacić odszkodowania. Strony przeciwne-pozwani nie wnieśli żadnego sprzeciwu co do przedmiotowego dokumentu wniosku Tadeusza z rodu Koza. Nie delegowali swojego arbitra, ani nie dokonali żadnej wpłaty tytułem odszkodowania. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, uznaje za bezspornie przyjęty: dokument- wniosek z  29.12.2021 r. : “ Wniosek nr.1  Tadeusza z rodu Koza  do MSAPN o odszkodowania i zadośćuczynienie za  zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania.”

Na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego (MSAPN) stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. 

Link: “Wyrok MSAPN: Zakaz tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą oraz systemem totalnej kontroli i grabieży NEOS”

Link: “Egzekucja wyroków międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity ! “

Sąd MSAPN przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfę Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich wobec osoby, załącznika do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowaną przez Sejm PRL w 1977 r. , link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :                                                 link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) zasądza: 

Działając na podstawie art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji EKPCIPW oraz na podstawie w związku z Konwencją Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) zasądza :

 • MSAPN zasądza zakaz nękania, dręczenia, terroryzowania Polaków-Lechitów bezprawnymi działaniami w czasie ludobójczej fałszywej koronawirusowej  pandemii, w ramach największego światowego oszustwa, którego celem jest uśmiercenie 7 miliardów ludzi na Ziemi. 
 • MSAPN zasądza niezwłoczne wycofanie się z zakupu jakichkolwiek szczepionek, testów  i innych podstępnych, zastępczych preparatów oraz niezwłoczne zaprzestanie wszelkich szczepień na terytorium Polski-Lechistanu.
 • MSAPN zasądza zwrot dotychczas wykupionych gruntów prawowitym właścicielom i wypłacenie im odszkodowań z prywatnych majątków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na szkodę i krzywdę Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity , zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za złamanie praw człowieka w walucie Euro.
 • MSAPN zasądza niezwłoczny zakaz wykupu-sprzedaży gruntów rolnych pod bezprawną, nielegalną, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego sieci w całej Polsce.
 • MSAPN zasądza zakaz działań na szkodę i krzywdę  człowieka żywego, człowieka wolnego- mężczyzny Tadeusza z rodu Koza, wybitnego wynalazcy w zakresie polskiej techniki instalacyjnej i pomiarowej oraz grzewczej oraz eko-pojazdów i baterii, który został okradziony z dorobku intelektualnego, dorobku materialnego – budynków, sprzętu, wyposażenia, samochodu wraz z 12  prototypami wynalazków podczas policyjnego napadu terrorystycznego w 2008 r..Od 32 lat zorganizowana grupa przestępcza policji, prokuratury, sądów na zlecenie zakulisowych graczy ze świata polityki prowadzi nękanie, prześladowanie,  założyciela firmy SINBUD, która była wiodącą firmą w produkcji innowacyjnej, doskonałej ekonomicznej techniki instalacyjnej i pomiarowej. https://www.goldenline.pl/tadeusz-koza2/
 • MSAPN zasądza wypłatę odszkodowań w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro płatne na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041, z prywatnych majątków od każdego z pozwanych – strony przeciwnej : 

po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 15 osób z wykazu nr 1, 

po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 7 osób wykazu nr. 2, 

po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 32 osób wykazu nr.3

tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności  wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw Tadeusza  z rodu Koza jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 
 7. Leszek Miller – były “Premier RP”- leszek.miller@europarl.europa.eu
 8. Włodzimierz Cimoszewicz – “były “Premier RP” – wlodzimierz.cimoszewicz@europarl.europa.eu
 9. Aleksander Kwaśniewski- były “Prezydent RP” – biuro@kwasniewskialeksander.pl m.rzepka@kwasniewskialeksander.pl 
 10. Marcin Horała – marcin.horala@sejm.pl
 11. Mateusz Jarosiewicz – NEOS – jarosiewicz.mateusz@gmail.com 
 12. Mariusz Najda – Fundacja Tesla – fundacjatesla@interia.pl 
 13. Beata Szydło- były “Prezes Rady Ministrów” – beata.szydlo@europarl.europa.eu
 14. Roman Szełemej- “Prezydent Miasta Wałbrzych” – um@walbrzych.eu
 15. W.Korab Karpowicz – powiązany z NEOS, lobbysta w “ nielegalnym Sejmie RP ” piszący oszczercze artykuły w izraelskiej prasie na temat Polski i Polaków-Lechitów, opierające się o kłamstwa historyczne – sopot_plato@hotmail.com 

Wykaz nr.2, strona przeciwna-pozwani :

 1. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  
 2. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 
 3. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 
 4. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl      
 5. Marek Zołoteńki : kontakt@parafiakonradow.walbrzych.pl
 6. Marek Mendyk : sekretarzbp@diecezja.swidnica.pl
 7. Tadeusz Wróbel  : biuro@swjozef-oblubieniec.pl

Wykaz nr.3, strona przeciwna-pozwani :

 1. Paweł Augustowski – administracja@walbrzych.sr.gov.pl, wydzial3k@wlabrzych.sr.gov.pl 
 2. Marek Kus -adwokat.kus@onet.eu 
 3. Zbigniew Śpiewak – BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.pl
 4. Katarzyna Sobańska-Laskowska – wroclaw@brpo.gov.pl
 5. Mariusz Pośnik – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl 
 6. Adrianna Skorupska – administracja@walbrzych.sr.gov.pl,
 7. Sebastian Czajkowski- pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl, biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl 
 8. Mariusz Witkowski- pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl , biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl
 9. Magdalena Mroczkowska – administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 10. Ewa Muzyka – administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 11. Maciej Polak- administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 12. Maciej Ejsmont – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl boi@swidnica.so.gov.pl
 13. Aleksandra Żurawska- sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pl
 14. Łukasz Łazarek – dzielnicowy.psie-pole1@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 15. Patrycja Kamińska-Walkiewicz – administracja@walbrzych.sr.gov.pl 
 16. Marcin Witkowski – biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 17. Jolanta Majcherczyk- biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 18. Anna Malewicz-Procka – biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 19. Bartłomiej Lenartowicz – as_swidnica@sw.gov.pl
 20. Roman Romanowski – as_swidnica@sw.gov.pl
 21. Jerzy Dydo – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pl
 22. Piotr  Rajczakowski – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pll
 23. Marek Bzunek – biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl 
 24. Dominik Gibes – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 25. Krzysztof Lewandowski – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 26. Mariusz Pucharczyk – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl, komendant@walbrzych.wr.gov.pl
 27. Arkadiusz Wojnowski – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 28. Aleksandra Struzik – walbrzych3@komornik.pl , aleksandra.struzik@komornik.pl
 29. Krzysztof Czaja – sekretariat@mops.walbrzych.pl
 30. Mariusz Tomaszewski – sekretariat@mops.walbrzych.pl
 31. Mirosława Siwiec- sekretariat@mops.walbrzych.pl
 • MSAPN zasądza konfiskatę mienia strony przeciwnej pozwanych wyszczególnionych w wykazach 1, 2 , 3  niniejszego wniosku, na rzecz pokrycia roszczeń wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza w ramach zadośćuczynienia za doznane przez niego i jego rodzinę szkody materialne, finansowe oraz krzywdy moralne i duchowe i  jednocześnie na pokrycie roszczeń każdego Polaka-Lechity w Polsce-Lechistanie, z warunkowym wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, gdy dokona egzekucji niniejszego wyroku MSAPN., sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022, z 10.01.2022 r.
 • MSAPN zasądza pokrycie kosztów sądowych przez stronę przeciwną-pozwanych:

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od każdej  z 15 osób z wykazu nr. 1  po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 7 osób z wykazu nr. 2  po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 32  osób z wykazu nr. 3  płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263. 

 • MSAPN zasądza Aleksandrze Struzik niezwłoczne dokonanie egzekucji komorniczej polegającej na zajęciu kont i majątków pozwanych, tj.53 osób, z wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, nr.28 z wykazu nr. 2, w związku z zasądzeniem wykonania przez nią egzekucji niniejszego wyroku zgodnie  z wykazami  nr.1, nr. 2 i nr 3 , w celu przesłania zasądzonych kwot w wyroku  MSAPN , sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022 tytułem: 
 1. tytułem zasądzonych kosztów sądowych, płatnych przez stronę przeciwną-pozwanych:

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od każdej  z 15 osób z wykazu nr. 1  po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 7 osób z wykazu nr. 2  po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 32  osób z wykazu nr. 3  płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263. 

 1. tytułem odszkodowania zasądzonego w niniejszym wyroku, w łącznej kwocie 53 milionów Euro, z wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, której zasądzono egzekucję komorniczą niniejszego wyroku, płatne na konto:Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041
 1. tytułem odszkodowań dla każdego Polaka Lechity pokrzywdzonego działaniem zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, płatne z prywatnych majątków na konto Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom :  DE 78 2069 0500 0000 661263. 
 • MSAPN zasądza niezwłoczne ogłoszenie przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego, Marcina Horałę  oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “       

 Oświadczenie 

    o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

“Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna.  http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                                                                           

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu.

Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego. Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego Polaka-Lechity  poprzez m.in. współudział w tworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków-Lechitów i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS.                                                                                                                                      Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania.Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków-Lechitów, zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium Polski-Lechistanu.  

                                                         Podpis………………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • MSAPN zasądza odczytanie we wszystkich kościołach na terenie Polski-Lechistanu Listu Biskupów o następującej treści :                         

Oświadczenie 

Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz  jego światowej sieci do likwidacji.

My, Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, jako  pracownicy  nielegalnych, zdelegalizowanych  prywatnych firm handlowych w branży kościelnej, upadłego 25.12.2012 r.  prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego ludobójczą światową siecią skazaną do likwidacji, że zgodnie z wyrokiem z 17.04.2014 r. Międzynarodowego Trybunału Karnego ds Przestępstw Kościoła i Państwa o zdelegalizowaniu na zawsze Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz w związku z wyrokami śmierci na papieży Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, handel ludźmi i inne przestępstwa przeciwko Ludzkości, pokojowo przekazujemy cały majątek kościoła w Polsce-Lechistanie rdzennym Polakom-Suwerenom-Lechitom.  Zdelegalizowany kościół jest winny udziału w ludobójstwie na Narodzie Polskim i Narodach Świata,  dokonywanym obecnie pod szyldem fałszywej pandemii Covid-19. Kościół uczestniczył w zniewalaniu, okradaniu, ciemiężeniu, wyniszczaniu rdzennych Polaków-Lechitów i innych Narodów Świata. 

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. 

Wzywamy wszystkich pracowników branży kościelnej w tym nielegalnej firmy handlowej pn. Ministerstwo Zdrowia, do opuszczenia wszystkich obiektów  i oddania się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                     Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • MSAPN  zasądza upublicznienie przez Prezydenta Wałbrzycha oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczenie

Prezydenta Miasta Wałbrzycha na okoliczność upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Ja, Roman Szełemej, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo i jednocześnie jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję samorządową Miasta Wałbrzycha, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, oświadczam, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce-Lechistanie od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji Przejęcia Władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                  

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Jestem winny współudziału w tworzeniu żydowskich struktur żydowskiego “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS, w  antypolskich, działaniach zorganizowanej grupy przestępczej  w tym siecią instytucji zdelegalizowanego kościoła z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.                                                                                    

Ponoszę winę  za  współudział w realizacji ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków-Lechitów  i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego mieszkańca Wałbrzycha jak też każdego Polaka-Lechity. Oświadczam, że oddaję się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                          Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • MSAPN zasądza pozwanym: szefom i pomocnikom prywatnych firm handlowych symulujących instytucje: policji, prokuratur, sądów, aresztu śledczego, oraz przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, upublicznienie oświadczeń zawartych w niniejszym wyroku i przesłanie dowodu upublicznienia na adres Sądu MSAPN, następujących oświadczeń : 

1. Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !  

2. Oświadczenie Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz jego światowej sieci do likwidacji.

3. Oświadczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha na okoliczność upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

 • MSAPN zasądza opuszczenie bezprawnie zajmowanych gmachów świeckich i kościelnych będących niezbywalną własnością Suwerena- Narodu Polskiego-Lechitów na terenach wszystkich gmin, powiatów,  województw  znajdujących się na prastarej Lechickiej Ziemi, bezprawnie zagarniętej, zawłaszczonej przez żydowskich przybłędów, tworzących podstępnie nielegalne struktury hebrajskiego-żydowskiego “Polin” oraz system totalnej kontroli i grabieży NEOS. 
 • MSAPN zasądza przekazanie kluczy do wszystkich obiektów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, centralnych oraz kościelnych na terytorium Polski-Lechistanu Oficerom Pokoju wskazanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

UZASADNIENIE: 

Strona przeciwna-pozwani, poprzez brak negacji-sprzeciwu, zgodzili się : 

 • pozwani zgodzili się, że są winni zubożenia materialnego, szkód  materialnych i moralnych oraz duchowych Tadeusza z rodu Koza jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów, poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy kovidowej fałszywej pandemii, której faktycznym celem jest wymordowanie Polaków poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • pozwani zgodzili się, że  są winni  tworzenia nielegalnej, zbędnej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego z nadmierną siecią kolei i dróg na koszt okradanych, zniewalanych, masowo uśmiercanych rdzennych  mieszkańców Polski-Lechistanu. Zmierza do  niszczenia dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa przyrodniczego, niszczenia urodzajnych terenów rolniczych, gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego Polaków-Lechitów. Jest zuchwałym zamachem na niezbywalne odwieczne prawo Polaków-Lechitów do życia na Słowiańskiej  Lechickiej Ziemi. Jest to jednocześnie zamach na życie obecnych jak też zamach na przyszłość następnych pokoleń Polaków-Lechitów nie tylko na terenie objętym planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to zamach na życie i przyszłość rdzennych Polaków-Lechitów z oddziaływaniem na całe terytorium Polski Lechistanu. Dla potrzeb tej skandalicznej budowy miałyby być niszczone inne regiony Polski-Lechistanu poprzez nadmierną eksploatację bogactw naturalnych, w tym kruszyw, m.in. z Gór Świętokrzyskich
 • pozwani zgodzili się, że są winni spowodowania szkód materialnych człowiekowi żywemu, człowiekowi wolnemu- mężczyźnie Tadeuszowi z rodu Koza, wybitnemu wynalazcy w zakresie polskiej techniki instalacyjnej, pomiarowej i grzewczej oraz eko-pojazdów i baterii. Tadeusz z rodu Koza został okradziony z dorobku intelektualnego, dorobku materialnego – budynków, sprzętu, wyposażenia. Podczas napadu umundurowanej grupy przestępczej w Klukach, 30 km od  Piotrkowa Trybunalskiego, Tadeusz z rodu Koza  stracił  nowy samochód osobowy wraz z 12  prototypami wynalazków i dokumentacją oraz prawem jazdy, (nie odzyskanym do dzisiaj!).
 • pozwani zgodzili się, że są winni prowadzenia od 32 lat na niespotykaną skalę nękania, prześladowania, wikłania w pajęczą sieć niekończących się procesów, postępowań, spraw, dochodzeń, i innych działań wymierzonych przeciwko Tadeuszowi z rodu Koza, przeciwko wybitnemu polskiemu-lechickiemu wynalazcy, założycielowi firmy SINBUD. Firma SINBUD była wiodącą firmą w produkcji innowacyjnej, doskonałej ekonomicznej techniki instalacyjnej o rekordowym na miarę światową przyroście dochodów . https://www.goldenline.pl/tadeusz-koza2/
 • pozwani zgodzili się, że są winni szkód wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza w wysokości 360 000,00 PLN od 2007 r. z tytułu ubezpieczenia społecznego i 1 640 000.00 PLN  szkody od 2004 r. z tytułu zniszczenia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu budynku przy ul. Grottgera oraz 97 000 000,00 PLN szkody z tytułu bezprawnych egzekucji od 1996 roku wobec Tadeusza Koza oraz  wobec innowacyjnej działalności gospodarczej prowadzonej od 1983 roku w tym od 1985 r., pierwsze trzy innowacyjne piece grzewcze (w Karpaczu) w ramach działalności firmy SINBUD założonej  w 1990 r. , pierwszej w Polsce działalności opartej na własnych wynalazkach. 
 • pozwani zgodzili się, że są winni pogwałcania miru domowego wnioskodawcy i jego rodziny poprzez nasyłanie  policjantów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  a nawet tajemniczych nieumundurowanych osobników z tajnymi, nielegalnymi pismami  “do rąk własnych”.
 • pozwani zgodzili się, że są winni spowodowania  bezprawnych, agresywnych, siłowych działań policjantów na wskutek których wnioskodawca doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu.
 • pozwani zgodzili się, że są winni działań opresyjnych, zakładania preparowanych spraw sądowych, angażowania systemowych obrońców z urzędu, którzy wraz z nimi działali i działają na szkodę i krzywdę wnioskodawcy-Tadeusza z rodu Koza . 
 • pozwani zgodzili się, że są winni nakładania  kar pieniężnych, kar więzienia z nielegalnych wyroków, wydawanych przez osoby nieuprawnione, na podstawie sfabrykowanych fałszywego oskarżeń,ze z góry powziętym zamiarem utrudniania prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, wynalazczej, jak też życia rodzinnego oraz życia w ciągłym zagrożeniu piętrzących się postępowań policyjnych, prokuratorskich i sądowych. 
 • pozwani zgodzili się, że są winni złamania  praw ludzkich Tadeusza z rodu Koza, bezprawnie, bezpodstawnie wykorzystywali jego zastrzeżone dane, człowieka żywego, uwolnionego obligatoryjnie 25.12.2012 r.. Bezpodstawnie naruszali jego nietykalność cielesną poprzez zakucie w kajdanki i przetrzymywanie 48 godzin w areszcie.
 • pozwani zgodzili się, że są winni szkód  i krzywd jakie  doznał Tadeusz z rodu Koza ze strony szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe jak policja, prokuratura, sądy oraz osoby prywatne podające się za adwokatów, wszyscy powołani przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy, którzy nie posiadają legitymacji Suwerena-Sławiańskiego Narodu Polskiego w Polsce-Lechistanie do sprawowania władzy, do zajmowania stanowisk i urzędów, do wydawania jakichkolwiek regulacji prawnych, przejmowania majątku narodowego i prywatnego Polaków-Lechitów, rdzennych mieszkańców Polskiej-Lechickiej Ziemi !
 • pozwani zgodzili się, że są winni stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych i egzekwowania zasad, które zostały narzucone przez osoby nie posiadające  legitymacji  Suwerena-Narodu Polskiego -Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu.
 • pozwani zgodzili się, że są winni fałszerstwa stanu osobowego, fałszerstwa  oświadczeń majątkowych oraz działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego.
 • pozwani zgodzili się, że są winni składania  podpisów pod nielegalnymi decyzjami, wyrokami postanowieniami, nakazami i zakazami.
 • pozwani zgodzili się, że są winni wzywania do nielegalnych sądów, prowadzenia postępowań sądowych, wydawania wyroków, nakazów aresztowania przez osoby fałszywie podające się za sędziów, sekretarzy sądowych, bo nie posiadające ważnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego-Lechitów, przez osoby, które są obywatelami obcego wrogiego państwa,  są szefami i pomocnikami  w nielegalnych żydowskich prywatnych firmach handlowych, które nie mają prawa istnieć ani działać, bo same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za byłe, nieistniejące w ramach działań OPPT i na  mocy Paradygmat Report  wg którego każdy człowiek ma prawo do równego udziału w podziale dóbr Matki Ziemi i został zobowiązany do tworzenia nowych systemów w miejsce zdelegalizowanego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym Watykanem i jego ludobójczą światową siecią skazaną na likwidację.     
 • pozwani zgodzili się, że są winni wykonywania  nieuprawnionych działań z przymusem poprzez zajęcia komornicze, kary, mandaty, opłaty i inne obciążenia.
 • pozwani zgodzili się, że są winni stosowania bezpośredniej przemocy fizycznej : indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek   a także tym samym  następstw  zdrowotnych powstałych na skutek ataku i innych antyludzkich działań.
 • pozwani zgodzili się, że są winni bezpodstawnego przetrzymywania w areszcie, pozbawienie wolności na podstawie bezprawnych, bezpodstawnych aktów oskarżenia, bezprawnych wniosków o ukaranie i innych represji.
 • pozwani zgodzili się, że są winni nagminnego łamania dóbr osobistych, prywatnej autonomii, łamania zasad ochrony danych osobowych, zakładania  podsłuchów telefonicznych, komputerowego szpiegostwa, przechwytywania, przetrzymywania  korespondencji.
 • pozwani zgodzili się, że są winni zniesławiania poszkodowanego wobec opinii społecznej oraz  krewnych:( małżonka, partnera, dzieci, wnuków ) na skutek opłat karnych, represji, śledzenia, przymusu, naruszania miru domowego.
 • pozwani zgodzili się, że są winni dyskryminacji, prześladowań politycznych, naruszania godności ludzkiej co jest karnym pogwałceniem obowiązującego Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanego przez Sejm PRL w 1977 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 
 • pozwani zgodzili się, że są winni ignorowania pism procesowych Tadeusza z rodu Kozy, który sam występuje w swojej obronie, a niektóre jego wystąpienia były pożywką dla dalszych  prześladowań, nękania, dręczenia, wydawania bezpodstawnych wyroków, bez jego udziału, przesyłanych po terminie.

Wnioskodawca w swoim archiwum posiada ponad 12 tysięcy dokumentów-dowodów od 1994 r. na przestępczą działalność strony przeciwnej-pozwanych. W 2021 r. wnioskodawca wysłał 651 pism: od nr.12230- 12857. 

Poniżej przykład  jednego z wielu  wielu pism procesowych Tadeusz z rodu Koza : cyt.:

Tadeusz Koza       mój znak K-12849.12.2021              dnia 28.12.2021 r.

                     Sąd Okręgowy w Poznaniu, tj. spoza apelacji wrocławskiej                                     

za pośrednictwem i bezpośrednio 

                     Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny 

sygn. akt III Ko 5115/21 

               III K 1005/20, III Wp 528/21, (1 Ds. 1983.2019)

            Skazany;       Tadeusz Koza adres do doręczeń 

                           SINBUD Sp. o.o. …………Wałbrzych 

Oskarżyciele;   Rzekomy obrońca z urzędu Adw. Marek Kus, i inni z ORA w Wałbrzychu udających Polaków.

Policjanci, Prokuratorzy, Sędziowie z Wałbrzycha i Świdnicy dających Polaków. Funkcjonariusze publiczni z MOPS w Wałbrzychu, mściwe żydostwo wobec Polaków

Kolejne uzupełnienie wstępnego zażalenia bez należnego mi obrońcy

w odpowiedzi na bezpodstawne prowokacyjne wezwanie przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z dnia 7 grudnia 2021 do usunięcia braków na zarządzenie Sędziego prawdopodobnie referenta mściwego SSR Pawła Augustowskiego.

Oświadczam i wnoszę ponownie co następuje.

1) Oświadczam, że moje pismo z dnia 21.11.2021 mój znak K-12789.11.2021 wniesione do biura podawczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w dniu 22.11.2021 r, jest wnioskiem skazanego o wydanie uzasadnienia postanowienia z dnia 18.11.2021 r zapadłego bez mojej obecności (obecność obowiązkowa wg Sądu) oraz bez obecności podejrzanego prawnika Adw. Marka Kusa. Oświadczam, że w/w wniosek nie jest zażaleniem, bowiem na dzień 22.11.2021 przedmiotowy wniosek w tytule oraz w treści okazał się skutecznym wnioskiem w części wydania postanowienia z dnia 18.11.2021 r skoro w dniu 08.12.2021 r. doręczone zostało postanowienia z dnia 18.11.2021 r. sygn. akt III K 1005/20, III Ko 5715/21, a więc  bezprawnie wydane postanowienia bez obecności strony skazanej i obrońcy z urzędu.   

Dowód; 1. Wniosek skazanego wraz z załącznikami w aktach sprawy.

 2. Skan wezwania z 07.12.2021 do usunięcia braków doręczonego 23.12.2021

2)  Uprzejmie wnoszę o zaprzestanie represyjnego postępowania wobec Polaka – Słowianina – Lechity Tadeusza z rodu Koza przez stronniczy nieobiektywny od 2008 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu oraz zniesienia wydanych od 2008 roku wszystkich orzeczeń karnych i cywilnych, także z innych przyczyn w tym świadomego matactwa i oszustw procesowych w tym…..   

 W załączeniu jedynie drogą elektroniczną ponownie wiadomość wysłana z telefonu komórkowego wraz z nagraną rozmową w dniu 9 grudnia 2021 r. z tel 0048609925816 na okoliczność dowodu jak d……. Polskiemu 47 letniemu małżeństwu. Ta okupacja przez wiadomo kogo, trwa już 32 lata wobec Polaków Lechitów, natomiast wobec Tadeusza  z rodu Koza trwa od 1994 rok, za to, ze od 1992 do 1994 roku stworzyłem 40 nowych stanowisk pracy, co okupantom nie było na rękę, w tamtym czasie żydo komuchów z CMOK bandy czworga Cimoszewicz -Miller – Oleksy – Kwaśniewski. “ koniec cytatu.

 • pozwani zgodzili się, że stanowią  zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity.
 • pozwani zgodzili się, że za łamanie praw ludzkich Tadeusza z rodu Koza , jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity przysługuje odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167,  dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :

Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                                                                                                                                    Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek:                                                                       100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                        Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek:                                                            100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                        Pkt.18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek:                                                                        100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                          Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                                     Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                                    Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” :                            100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                       Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .                                                            

Pkt.36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 €, każdy przypadek,  500.000 € , każdy przypadek.                                                                                                                                                                                          Pkt.37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt .                                                                                                    Pkt.38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności :                                          5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .                                                                                     Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                                                                                       Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego, ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku, ratyfikowany przez Sejm PRL w 1977 r., nadal obowiązujący: Dz.U.1977 nr.38, poz.167, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167  

 € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .  

Pkt.50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.                                                                                                                   Pkt.51. Bezprawne wnioski o ukaranie/represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt .                                                                       Pkt.52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt .                                                                                                                                    Pkt.59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii :                          € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.                                                                                       Pkt.60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych, każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                              Pkt.61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                                                                              Pkt.62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa :  € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                                                                          Pkt.63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa :  € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                     Pkt.64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt .

 • pozwani zgodzili się na egzekucję Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego za złamanie praw człowieka Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity, płatne na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041
 • pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 
 • pozwani zgodzili się, że przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka “Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/   Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…”    (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy  z prywatnych nielegalnych firm handlowych, symulujących Prezydenta RP,  Prezesa Rady Ministrów,  Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz  szefowie i pomocnicy  Centralnego Portu Komunikacyjnego, stanowią nielegalne władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, stanowią nielegalne władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, dokonują ludobójstwa na rdzennych Polakach-Lechitach.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy  prywatnych nielegalnych firm handlowych, symulujących urzędy gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie, wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, stanowią nielegalne władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, dokonują ludobójstwa na rdzennych Polakach-Lechitach.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy  prywatnych nielegalnych firm handlowych, Prymasa Polski, Konferencji Episkopatu, kurii, diecezji i parafii współdziałają w ludobójstwie na rdzennych Polakach-Lechitach, czerpią zyski z uśmiercania Polaków-Lechitów.    
 • pozwani zgodzili się, że posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy oraz nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych: 

Nielegalna Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie zawiadomiła Międzynarodowy Sąd Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, pismem z 27.12.21r., w związku z wyrokiem z 15 .11.2021r. z wniosku Leszka z rodu Pawlik, że cyt.: „ sprawca” Prezydent RP, winny ludobójstwa na Sławiańskim Narodzie Polskim, nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych”-              koniec cytatu.

 • pozwani zgodzili się, że faktycznym celem ich działania jest wymordowanie Polaków i zastąpienie ich  obcokrajowcami, poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • pozwani zgodzili się, że nielegalne, bezpodstawne, medialne kowidowe obostrzenia przyczyniły się do zubożenia materialnego, szkód moralnych i duchowych Tadeusza z rodu Koza,  jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów.
 • pozwani zgodzili się, że wymuszanie okaleczających testów i szczepień przeciw koronawirusowi, opatentowanemu w Polsce-Lechistanie pod nr. prawa wyłącznego EP 3172319, data zgłoszenia 23.07.2015, data wygaśnięcia 23.07.2035 r., który jest największym światowym oszustwem, fałszywym usprawiedliwieniem wszelkich działań, zmierzają do przejęcia totalnej kontroli i terroru wobec Ludzkości, w psychopatycznych celach depopulacyjnych. 
 • pozwani zgodzili się na przekazanie kluczy Oficerom Pokoju, do bezprawnie zajmowanych obiektów świeckich i kościelnych na terytorium Polski Lechistanu.
 • pozwani zgodzili się, że są winni okradania Polaków -Lechitów poprzez ściąganie nielegalnych podatków, opłat i wszelkich innych nielegalnych świadczeń będących wymuszaniem rozbójniczym na rzecz tej zorganizowanej grupy przestępczej, bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podającej się za instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane jak np.banki, media.
 • pozwani zgodzili się, że Tadeusz z rodu Koza występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. 
 • pozwani uznali oświadczenie Tadeusza z rodu Koza, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Uznali, że jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku w Stobcu-Lechistanie.  
 • pozwani uznali w całości treści oświadczeń zawartych we wniosku Tadeusza z rodu Koza z 22.12.2021 r., skierowanego do tutejszego Międzynarodowego Sądu  Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Oddział Zamiejscowy we Flensburgu oraz zgodzili się na ich upublicznienie i wykonanie zobowiązań zawartych w oświadczeniach.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu potwierdza niniejszy wyrok z dnia 10.01. 2022 r., sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022. Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r., Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.                                                                    

Sąd przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1967 r. , link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :Link: “Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                       

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu  niniejszym potwierdza, że  wyrok z dnia 10.01.2022 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022 jest z mocy art.1153(14) pkt 2 kpc tytułem wykonawczym, bowiem została wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej i z mocy prawa posiada zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. W związku z tym nie ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności, gdyż są one wykonywalne z mocy prawa, mając na względzie postanowienia rozporządzenia (WE) nr 805/204 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. , w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, która ma pierwszeństwo w jej stosowaniu przed wszystkimi innymi przepisami. Zatem powyższe ma zastosowanie w tym przypadku. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu wskazuje, że ma tu zastosowanie Konwencja Nowojorska o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych  przed wszystkimi innymi przepisami. Podlega wykonaniu, bowiem zostało wydane za granicą i posiada z mocy prawą nazwę i tytuł jako bezsporne. Nie wniesienie sprzeciwu jako milczące przyzwolenie na określone zachowanie oparte jest na prawnej fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia przybierającego formę dorozumianej zgody. Brak zarzutów ze strony przeciwnej-pozwanych-dłużnika, brak wniesienia sprzeciwu czyni niniejszy wyrok prawomocnym do niezwłocznego wykonania. Każdy prawomocny wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego  z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu ma być wykonany bez protestu, również za granicą.

 Podpisy :

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

Flensburg, 10.01.2022 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Postanowienie MSAPN nr. 1 z 12.01.2022 r.  o doprecyzowaniu zgodności wyroku  z 10.01.2022 r. z wnioskiem Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r. .

                                                         Polska-Lechistan-Flensburg, 12.01.2022 r.

Postanowienie nr.1 z 12.01.2022 r. 

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN ), o doprecyzowaniu zgodności wyroku sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r. z wnioskiem Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r. 

Niniejsze postanowienie stanowi integralną część wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu( MSAPN), sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022  z dnia 10 stycznia 2022 r..     

W dniu 12 grudnia 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Sędzia Arbiter MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                          Sędzia  Arbiter MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu , Maria z domu Znyk © 

na podstawie Prawa Naturalnego i prawa międzynarodowego po rozpoznaniu dokumentu Tadeusza z rodu Koza z dnia 11 stycznia 2022 r., przesłanego drogą mailową, dotyczącego wyroku MSAPN z 10 stycznia 2022 r.  orzeka : 

w wyroku Sądu MSAPN, sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022  w wykazie nr. 3, w pozycji nr. 8 nazwisko “Mariusz Witkowski” zastąpić nazwiskiem: “Jacek Szerer- sekretariatso@swidnica.so.gov.pl– cyt.: “ byłego Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy m.in orzekającego w sprawie I C 447/19 w sprawie pozbawienia tytułu wykonawczego II Cz 740/16 dot. Grottgera 1, Spraw, której bodajże zażalenie dot. I Ns 380/10 (przymusowy zarząd na rzecz WTBS) przed Sądem II instancji spowodowało produkt karny grzywna 3000 zł, w efekcie 4 dni aresztu.”

w wyroku Sądu MSAPN, sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022  w wykazie nr. 3 dodać pozycję “32. Sławomira Masny – sekretariat@mops.walbrzych.pl “, co jest zgodne z wnioskiem Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r.   

w wyroku Sądu MSAPN, sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 na str.15 ,  prawidłowa treść odnosząca się do daty wniosku Tadeusza z rodu Koza z dnia 29.12.2021 r. przyjmuje brzmienie:  “ pozwani uznali w całości treści oświadczeń zawartych we wniosku Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r., skierowanego do tutejszego Międzynarodowego Sądu Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Oddział Zamiejscowy we Flensburgu oraz zgodzili się na ich upublicznienie i wykonanie zobowiązań zawartych w oświadczeniach. “       

Poniżej prawidłowy wykaz nr. 3 do wyroku Sądu MSAPN, sygn. akt II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r., po doprecyzowaniu zgodności wyroku z wnioskiem Tadeusza z rodu Koza z dnia 29.12.2921 r.

Wykaz nr.3, strona przeciwna-pozwani :

Strona przeciwna-pozwani, w poniższym wykazie nr.3 , jak również osoby z wykazu nr. 1 oraz wykazu nr. 2,  to część zorganizowanej  grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane. 

 1. Paweł Augustowski – administracja@walbrzych.sr.gov.pl, wydzial3k@wlabrzych.sr.gov.pl 
 2. Marek Kus -adwokat.kus@onet.eu 
 3. Zbigniew Śpiewak – BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.pl
 4. Katarzyna Sobańska-Laskowska – wroclaw@brpo.gov.pl
 5. Mariusz Pośnik – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl 
 6. Adrianna Skorupska – administracja@walbrzych.sr.gov.pl,
 7. Sebastian Czajkowski- pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl, biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl 
 8. Jacek Szerer- sekretariatso@swidnica.so.gov.pl
 9. Magdalena Mroczkowska – administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 10. Ewa Muzyka – administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 11. Maciej Polak- administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 12. Maciej Ejsmont – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl boi@swidnica.so.gov.pl
 13. Aleksandra Żurawska- sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pl
 14. Łukasz Łazarek – dzielnicowy.psie-pole1@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 15. Patrycja Kamińska-Walkiewicz – administracja@walbrzych.sr.gov.pl 
 16. Marcin Witkowski – biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 17. Jolanta Majcherczyk- biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 18. Anna Malewicz-Procka – biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 19. Bartłomiej Lenartowicz – as_swidnica@sw.gov.pl
 20. Roman Romanowski – as_swidnica@sw.gov.pl
 21. Jerzy Dydo – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pl
 22. Piotr  Rajczakowski – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pll
 23. Marek Bzunek – biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl 
 24. Dominik Gibes – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 25. Krzysztof Lewandowski – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 26. Mariusz Pucharczyk – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl, komendant@walbrzych.wr.gov.pl
 27. Arkadiusz Wojnowski – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 28. Aleksandra Struzik – walbrzych3@komornik.pl , aleksandra.struzik@komornik.pl
 29. Krzysztof Czaja – sekretariat@mops.walbrzych.pl
 30. Mariusz Tomaszewski – sekretariat@mops.walbrzych.pl
 31. Mirosława Siwiec- sekretariat@mops.walbrzych.pl
 32. Sławomira Masny –  sekretariat@mops.walbrzych.pl

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu orzeka, że Tadeusz z rodu Koza, człowiek wolny, żywy, Polak-Lechita, prześladowany wynalazca w zakresie polskiej techniki instalacyjnej i pomiarowej, grzewczej oraz eko-pojazdów i baterii:  https://www.goldenline.pl/tadeusz-koza2/ , tak jak i każdy Polak-Lechita, ma prawo stać się egzekutorem pięciu prawomocnych wyroków, z klauzulą natychmiastowej wykonalności Europejskich Tytułów Egzekucyjnych, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) tj.: 

 1. Pierwszego wyroku z 15 lutego 2020 r., https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/18/wyrok-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-odpowiedzia-na-bezprawie-europejskiego-sadu-arbitrazowego/
 2. Drugiego wyroku z 10 października 2021 r. 
 1. Trzeciego wyroku z 15 listopada 2021 r.. 
 1. Czwartego wyroku z 5 stycznia 2022 r.
 1. Piątego wyroku z 10 stycznia 2022 r.  

Sędzia Arbiter MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            

Sędzia Arbiter MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu,  Maria z domu Znyk © 

W załączeniu : dokument Tadeusza z rodu Koza z dnia 11.01.2022 r.

Tadeusz z rodu Koza 

Prezes Sądu MSAPN

Teresa z domu Znyk                                                                 

Zastępca Prezesa Sądu MSAPN ,  

Maria z domu Znyk 

Bardzo Przepraszam. Jednak nie dokładanie przeczytałem i sprawdziłem treść mojego wniosku nr 1 z 29.12.2021 oraz orzeczenia z dnia 10.01.2022. Na tą chwilę pokrzywdzony Tadeusz z rodu Koza nie może dokonać uzupełnienia wezwania Prezydenta Szełemeja  o przedmiotowy tytuł wykonawczy MSAPN z 10.01.2022, w szczególności, że jest żydowskiego pochodzenia, dysponuje odpowiednia podejrzaną dużą kadrą prawniczą (bezpłatnie) tego samego pochodzenia z urzędu i z wyboru oraz dzisiejsze informacje w mediach głównego nurtu przez wydanej przez Marcina Witkowskiego (poz. 16, natomiast Mariusz Witkowski w poz. 8 to błąd oczywisty), podobnie jak w cyfrach wskazana ilość pozwanych w zał. nr 3 = 31 a na wstępnej części jest 32 osób ? Brak prac. MOPS Sławomiry Masny jako poz. 32. W miejsce poz. 8 zamiast Mariusza Witkowskiego proszę wpisać SSO Jacka Szerera sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  bylego Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnica m.in orzekającego w sprawie I C 447/19 w sprawie pozbawienia tytułu wykonawczego II Cz 740/16 dot. Grottgera 1, Spraw, której bodajże zażalenie dot. I Ns 380/10 (przymusowy zarząd na rzecz WTBS) przed Sądem II instancji spowodowało produkt karny grzywna 3000 zł, w efekcie 4 dni aresztu. !!! W treści 15 str. wersji pdf wyroku  zauważyłem chochlik drukarski na str.16, dwa wersety wyżej : od daty 29.01.2.2021 w końcowej fazie orzeczenia.     Niestety, ale mając na uwadze bardzo ważny fakt, kuriozum procesowe, cyrk żydowski  jaki dzisiaj w TVP Wrocław podali. Marcin Witkowski Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu odp……   pozoracje procesowe poprzez medialne zawiadomienie o czynach zabronionych z miejscowej grupy KON, to jest, że on, Ten Prokurator Marcin Witkowski zawiadamia o formalnym podejrzeniu przestępstwa. Przecież to żydowskie kumple z Kartelu Handlu Nieruchomościami  a Szełemeja banda prawna obali, działania Kimla Szełemeja po prostu jako stronnicze. Tu dawno powinna wkroczyć Pani Naczelnik z X WZ PK DPZ w Poznaniu.

                                                     Tadeusz z rodu Koza

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 10 stycznia 2022 w Bez kategorii

 

Tagi: ,

Wyrok MSAPN: Zakaz tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjngo wraz z infrastrukturą oraz systemem totalnej kontroli i grabieży NEOS.

Wyrok MSAPN : zakaz tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjngo wraz z infrastrukturą oraz systemem totalnej kontroli i grabieży NEOS.

Flensburg, 05.01.2022 r.

                       WYROK

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia 05.01.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2022. 

W dniu 5 stycznia 2022 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                           Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie z  wniosku Tomasza z rodu Plak, rozesłanego 23.12.2021, godz.13:11, do strony przeciwnej-pozwanych  o zasądzenie odszkodowań w kwotach : po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 26 osób z wykazu nr 1, oraz  po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 7 osób wykazu nr. 2, z ich prywatnych majątków, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Tomasza z rodu Plak, jego rodziny i każdego Suwerena Polaka-Lechity.                                                            Link: “O zaniechanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanych z tym dróg, kolei, infrastruktury oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS . Wniosek Tomasza z rodu Plak do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego.” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/12/23/o-zaniechanie-budowy-centralnego-portu-komunikacyjnego-i-zwiazanych-z-tym-drog-kolei-infrastruktury-oraz-systemu-totalnej-kontroli-i-grabiezy-neos-wniosek-tomasza-z-rodu-plak-do-miedzynarodo/

SĄD MSAPN POSTANAWIA : 

Na podstawie art.10 w zw. z art. 6 KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji, strony przeciwne-pozwani mieli termin do 30 .12.2021 r. tj. 7 dni od daty otrzymania maila z dokumentem-wnioskiem na potwierdzenie czy uznają roszczenia i czy są skłonni  dobrowolnie wypłacić odszkodowanie. Strony przeciwne -pozwani nie wnieśli żadnego sprzeciwu co do przedmiotowego dokumentu wniosku Tomasza z rodu Plak. Nie delegowali swojego arbitra, ani nie dokonali żadnej wpłaty tytułem odszkodowania. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, uznaje za bezspornie przyjęty: dokument- wniosek z  22.12.2021 r. : “ O zaniechanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego  i związanych z tym dróg, kolei, infrastruktury  oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Wniosek Tomasza z rodu Plak do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. “ .

Na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r..

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego (MSAPN) stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. 

Link: “Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego poszukuje egzekutorów wyroków o upadku władzy.” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/27/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-naturalnego-poszukujez-egzekutorow-wyrokow-o-upadku-wladzy/ 

Link: “Egzekucja wyroków międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego polaka-Lechity ! “

Sąd MSAPN przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfę Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich wobec osoby, załącznika do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowaną przez Sejm PRL w 1977 r.                                                                                                                  link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :                                                                                     link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) zasądza: 

 • niezwłoczne ogłoszenie przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego, Marcina Horałę oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “       

Oświadczenie 

 o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .             Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego.                                                                                  Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego Polaka-Lechity  poprzez m.in. współudział w tworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków-Lechitów i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania.Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków-Lechitów, zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium Polski-Lechistanu.  
                                                         Podpis………………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • MSAPN zasądza nakazanie odczytania we wszystkich kościołach na terenie Polski-Lechistanu Listu Biskupów o następującej treści :                         

Oświadczenie 

Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz  jego światowej sieci do likwidacji.

My, Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, jako  pracownicy  nielegalnych, zdelegalizowanych  prywatnych firm handlowych w branży kościelnej, upadłego 25.12.2012 r.  prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego ludobójczą światową siecią skazaną do likwidacji, że zgodnie z wyrokiem z 17.04.2014 r. Międzynarodowego Trybunału Karnego ds Przestępstw Kościoła i Państwa o zdelegalizowaniu na zawsze Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz w związku z wyrokami śmierci na papieży Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, handel ludźmi i inne przestępstwa przeciwko Ludzkości, pokojowo przekazujemy cały majątek kościoła w Polsce-Lechistanie rdzennym Polakom-Suwerenom-Lechitom.  Zdelegalizowany kościół jest winny udziału w ludobójstwie na Narodzie Polskim i Narodach Świata,  dokonywanym obecnie pod szyldem fałszywej pandemii Covid-19. Kościół uczestniczył w zniewalaniu, okradaniu, ciemiężeniu, wyniszczaniu rdzennych Polaków-Lechitów i innych Narodów Świata.  Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. Wzywamy wszystkich pracowników branży kościelnej w tym nielegalnej firmy handlowej pn. Ministerstwo Zdrowia, do opuszczenia wszystkich obiektów  i oddania się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                     Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • MSAPN zasądza nakazanie upublicznienia przez wójta gminy Baranów oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczenie

Wójta Baranowa na okoliczność upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Ja, Agata Trzop-Szczypiorska, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo i jednocześnie jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję samorządową gminy Baranów, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, oświadczam, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce-Lechistanie od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji Przejęcia Władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf . Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Jestem winna współudziału w tworzeniu żydowskich struktur żydowskiego “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS, w  antypolskich działaniach na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej na szczeblu centralnym w Warszawie, szczeblu wojewódzkim w Warszawie oraz szczeblu powiatowym w Grodzisku Mazowieckim  wraz z siecią instytucji zdelegalizowanego kościoła z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r.Watykanem i jego światową siecią do likwidacji. Ponoszę winę  za  współudział w realizacji ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków-Lechitów  i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego mieszkańca gminy Baranów jak też każdego Polaka-Lechity  poprzez m.in. współudział w tworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oświadczam, że oddaję się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.
                                Agata Trzop-Szczypiorska -Wójt Gminy Baranów

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • MSAPN zasądza niezwłoczne wycofanie się z zakupu jakichkolwiek szczepionek, testów  i innych podstępnych, zastępczych preparatów oraz niezwłoczne  zaprzestanie wszelkich szczepień na terytorium Polski-Lechistanu. 
 • MSAPN zasądza opuszczenie bezprawnie zajmowanych gmachów świeckich i kościelnych będących niezbywalną własnością Suwerena- Narodu Polskiego-Lechitów na terenach wszystkich gmin, powiatów,  województw  znajdujących się na prastarej Lechickiej Ziemi, bezprawnie zagarniętej, zawłaszczonej przez żydowskich przybłędów, tworzących podstępnie nielegalne struktury hebrajskiego-żydowskiego “Polin” oraz system totalnej kontroli i grabieży NEOS. 
 • MSAPN zasądza przekazanie Oficerom Pokoju, wskazanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, kluczy do wszystkich obiektów  centralnych, gminnych, powiatowych,  wojewódzkich,  oraz kościelnych znajdujących się na terytorium Polski -Lechistanu.
 • MSAPN zasądza odszkodowania w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro z prywatnych majątków, od każdego winnego strony przeciwnej-pozwanych,26 osób z poniższego wykazu nr.1., płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności wnioskodawcy Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw Tomasza z rodu Plak  jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 
 7. Mateusz Jarosiewicz – NEOS ,  jarosiewicz.mateusz@gmail.com 
 8. Beata Szydło- były “Prezes Rady Ministrów” – beata.szydlo@europarl.europa.eu
 9. Konstanty Radziwiłł – wojewoda@mazowieckie.pl  info@mazowieckie.pl
 10. Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl
 11. Adam Strózik – urzad_marszalkowski@mazovia.pl
 12. Ludwik Rakowski – ludwik.rakowski@mazovia.pl , kancelaria.sejmiku@mazovia.pl
 13. Marek Wieżbicki – starostwo@powiat-grodziski.pl
 14. Krzysztof Filipiak –  starostwo@powiat-grodziski.pl
 15. Sławomir Kamiński – starostwo@powiat-grodziski.pl
 16. Marcin Horała – marcin.horała@sejm.pl  biuro@horala.pl 
 17. Mikołaj Wild –  sekretariat@cpk.pl
 18. Patryk Felmet –  sekretariat@cpk.pl
 19. Radosław Kantak –  sekretariat@cpk.pl
 20. Agata Trzop – Szczypiorska –  urzad@gmina-baranow.pl
 21. Beata Fabisiak –  rada@gmina-baranow.pl
 22. Rafał Mitura – sekretariat@wiskitki.pl
 23. Marek Olechowski – sekretariat@teresin.pl
 24. Wojciech Kornak – rada@spoleczna.net , biuro@zpl-cpk.pl, wojciech.kornak@podatkowy.info
 25.  Krzysztof Jaworuski – biuro@zpl-cpk.pl
 26. Tadeusz Szymańczak – szymanczak@kukurydz.home.pl
 • MSAPN zasądza odszkodowania w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro z prywatnych majątków, od każdego winnego strony przeciwnej-pozwanych, 7 osób z poniższego wykazu nr.2, płatne na konto : Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności wnioskodawcy Tomasz z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw  Tomasza z rodu Plak jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Wykaz nr.2, strona przeciwna-pozwani :

 1. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  
 2. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 
 3. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 
 4. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl      
 5. Roman Wawrzyniak : baranow@lowicka.eu
 6. Andrzej Dziuba : ordynariusz@lowicka.eu
 7. Wojciech Osial : kuria@lowicka.eu
 • MSAPN zasądza zwrot dotychczas wykupionych gruntów prawowitym właścicielom i wypłacenie im odszkodowań z prywatnych majątków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na szkodę i krzywdę Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity , zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za złamanie praw człowieka w walucie Euro.
 • MSAPN zasądza niezwłoczny zakaz wykupu-sprzedaży gruntów rolnych pod bezprawną, nielegalną, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego sieci w całej Polsce.

UZASADNIENIE: 

Strona przeciwna-pozwani, poprzez brak negacji-sprzeciwu, zgodzili się : 

 • pozwani zgodzili się, że są winni pozbawienia mieszkańców terenów zagrożonych budową CPK, prawa do zablokowania tej bezprawnej inwestycji poprzez powołanie kontrolowanego sprzeciwu w postaci podstępnych organizacji: Społecznej Rady ds. CPK oraz Stowarzyszenia “Zanim powstanie lotnisko – CPK”. Faktycznie te dwie organizacje są rzecznikami powstania tej nielegalnej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego na szkodę i krzywdę Tomasza z rodu Plak, jego rodziny i każdego Suwerena Polaka-Lechity. W imieniu okupanta pełnią asekuracyjną rolę tzw. kontrolowanego sprzeciwu, wentylu do upuszczania społecznego niezadowolenia.
 • pozwani zgodzili się, że winni są nadużyć finansowych przy okazji wdrażania planów nielegalnych, bezprawnych inwestycji komunikacyjnych, wzorem nie wybudowanej Elektrowni Atomowej w Żarnowcu, która pochłania ogromne środki finansowe, jak też kolejnej Elektrowni Atomowej zaplanowanej w gminie Choczewo, w czasie, gdy inne kraje jak np.Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej a przechodzą na energetykę opartą o nowe elektrownie węglowe i inne alternatywne.
 • pozwani zgodzili się, że są winni udziału w pośpiesznej realizacji ludobójstwa w powiązaniu z psychopatyczną światową zorganizowaną grupą przestępczą, poprzez doprowadzenie do  przymusowych masowych wysiedleń w całej Polsce w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z jego siecią dróg, linii kolejowych oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS , z prawem dochodzenia roszczeń-odszkodowań  przed talmudycznymi nielegalnymi sądami. 
 • pozwani zgodzili się, że są winni okradania, zniewalanych, masowo uśmiercanych rdzennych  mieszkańcow Polski-Lechistanu a budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego  grozi katastrofą humanitarną  i ekologiczną. Zmierza do  niszczenia dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa przyrodniczego, niszczenia urodzajnych terenów rolniczych, gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego Polaków-Lechitów. Jest zuchwałym zamachem na niezbywalne odwieczne prawo do życia na Słowiańskiej  Lechickiej Ziemi. Jest to jednocześnie zamach na życie obecnych jak też zamach na przyszłość następnych pokoleń Polaków-Lechitów nie tylko na terenie objętym planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to zamach na życie i przyszłość rdzennych Polaków-Lechitów z oddziaływaniem na całe terytorium Polski Lechistanu. Dla potrzeb tej skandalicznej budowy niszczone będą inne regiony Polski-Lechistanu poprzez nadmierną eksploatację bogactw naturalnych, w tym kruszyw, m.in. z Gór Świętokrzyskich.
 • pozwani zgodzili się, że stanowią  zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity.
 • pozwani zgodzili się, że za złamanie praw ludzkich Tomasza z rodu Plak , jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity przysługuje odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167,  dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego : Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                                                                                                                                    Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek:                                                                       100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                        Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek:                                                            100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                        Pkt.18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek:                                                                        100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                          Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                                     Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                                    Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” :                            100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                       Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .                                                            Pkt.36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 €, każdy przypadek,  500.000 € ,                                                                                         każdy każdy przypadek .                                                                                                        Pkt.37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt .                                                                                                    Pkt.38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności :                                          5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .                                                                                     Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                                                                                       Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .                                                         Pkt.50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.                                                                                                                   Pkt.51. Bezprawne wnioski o ukaranie/represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt .                                                                       Pkt.52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt .                                                                                                                                    Pkt.59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii :                          € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.                                                                                      Pkt.60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych, każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                        Pkt.61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                       Pkt.62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa :                                                                    € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                                                                          Pkt.63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa :                                            € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                     Pkt.64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt .
 • pozwani zgodzili się na egzekucję Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego za złamanie praw człowieka  Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity, płatne na konto Lechickiego Funduszu pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263. 
 • pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 
 • pozwani zgodzili się, że przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka “Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/   Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…”    (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy  z prywatnych nielegalnych firm handlowych, symulujących Prezydenta RP,  Prezesa Rady Ministrów,  Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz  szefowie i pomocnicy  Centralnego Portu Komunikacyjnego, stanowią nielegalne władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, stanowią nielegalne władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, dokonują ludobójstwa na rdzennych Polakach-Lechitach.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy  prywatnych nielegalnych firm handlowych, symulujących Urzędy Gmin i Rady Gmin: Baranów, Wiskitki, Teresin, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, Radę Powiatu Grodziskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego w  Warszawie, wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, stanowią nielegalne władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, dokonują ludobójstwa na rdzennych Polakach-Lechitach.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy  prywatnych nielegalnych firm handlowych, Prymasa Polski, Konferencji Episkopatu, kurii, diecezji i parafii współdziałają w ludobójstwie na rdzennych Polakach-Lechitach, czerpią zyski z uśmiercania Polaków-Lechitów.    
 • pozwani zgodzili się, że posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy oraz nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych: 

Nielegalna Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie zawiadomiła Międzynarodowy Sąd Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, pismem z 27.12.21r., w związku z wyrokiem z 15 .11.2021r. z wniosku Leszka z rodu Pawlik, że cyt.: „sprawca” Prezydent RP, winny ludobójstwa na Sławiańskim Narodzie Polskim, nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych”-koniec cytatu.

 • pozwani zgodzili się, że faktycznym celem ich działania jest wymordowanie Polaków i zastąpienie ich  obcokrajowcami, poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • pozwani zgodzili się, że nielegalne, bezpodstawne, medialne kowidowe obostrzenia przyczyniły się do zubożenia materialnego, szkód moralnych i duchowych Tomasza z rodu Plak, jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów.
 • pozwani zgodzili się, że wymuszanie okaleczających testów i szczepień przeciw koronawirusowi, opatentowanemu pod nr. prawa wyłącznego EP 3172319, data zgłoszenia 23.07.2015, data wygaśnięcia 23.07.2035 r., który jest największym światowym oszustwem, fałszywym usprawiedliwieniem wszelkich działań, zmierzają do przejęcia totalnej kontroli i terroru wobec Ludzkości, w psychopatycznych celach depopulacyjnych. 
 • pozwani zgodzili się na przekazanie kluczy Oficerom Pokoju, do bezprawnie zajmowanych obiektów świeckich i kościelnych na terytorium Polski Lechistanu.
 • pozwani zgodzili się, że są winni okradania Polaków -Lechitów poprzez ściąganie nielegalnych podatków, opłat i wszelkich innych nielegalnych świadczeń będących wymuszaniem rozbójniczym na rzecz tej zorganizowanej grupy przestępczej, bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podającej się za instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane jak np.banki, media.
 • pozwani zgodzili się, że Tomasz z rodu Plak występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. 
 • pozwani uznali oświadczenie Tomasz z rodu Plak, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Uznali, że jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku w Stobcu-Lechistanie.  
 • pozwani uznali w całości treści oświadczeń zawartych we wniosku Tomasza z rodu Plak z 22.12.2021 r., skierowanego do tutejszego Międzynarodowego Sądu  Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Oddział Zamiejscowy we Flensburgu oraz zgodzili się na ich upublicznienie i wykonanie zobowiązań zawartych w oświadczeniach.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu potwierdza niniejszy wyrok z dnia 06.01. 2022 r., sygn.akt II WZ MSAPN-01/2022. Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r., Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.                                                                    

Sąd przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1967r. , link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :Link: “Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                       

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu  niniejszym potwierdza, że  wyrok z dnia 06.01.2022 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2022 jest z mocy art.1153(14) pkt 2 kpc tytułem wykonawczym, bowiem została wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej i z mocy prawa posiada zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. W związku z tym nie ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności, gdyż są one wykonywalne z mocy prawa, mając na względzie postanowienia rozporządzenia (WE) nr 805/204 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. , w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, która ma pierwszeństwo w jej stosowaniu przed wszystkimi innymi przepisami. Zatem powyższe ma zastosowanie w tym przypadku. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu wskazuje, że ma tu zastosowanie Konwencja Nowojorska o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych  przed wszystkimi innymi przepisami. Podlega wykonaniu, bowiem zostało wydane za granicą i posiada z mocy prawą nazwę i tytuł jako bezsporne. Nie wniesienie sprzeciwu jako milczące przyzwolenie na określone zachowanie oparte jest na prawnej fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia przybierającego formę dorozumianej zgody. Brak zarzutów ze strony przeciwnej-pozwanych-dłużnika, brak wniesienia sprzeciwu czyni niniejszy wyrok prawomocnym do niezwłocznego wykonania. Każdy prawomocny wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego  z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu ma być wykonany bez protestu, również za granicą.

 Podpisy :

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                         

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

Flensburg, 05.01.2022 r.

W załączeniu : Wniosek Tomasza z rodu Plak znajdujący się również w poniższym linku: 

 
12 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 8 stycznia 2022 w Bez kategorii

 

O odszkodowania i zadośćuczynienie za  zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr. 1  Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego.

                                                                                                   Wałbrzych, 29.12.2021 r.

Wnioskodawca :

Tadeusz z rodu Koza, Suweren – człowiek żywy, wolny, uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie 25.12.2012 r. z sideł prawa kanonicznego i morskiego władzy Trój-Korony z eksmitowanym, zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.

Wałbrzych-Polska-Lechistan

Do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu                                                                             II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu

Dotyczy

spraw prowadzonych przez nielegalne prywatne firmy handlowe stanowiące zorganizowaną grupę przestępczą na terytorium Polski-Lechistanu a symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane z którymi Tadeusz  z rodu Koza ani żaden Polak-Lechita nie podpisywał żadnej umowy handlowej, w tym m.in.:

 • bezprawnych bezpodstawnych wyroków nielegalnych sądów :

sygn. akt III K 1005/20, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, sygn. akt III Wp 528/21 oraz II Ko 5715/21, w celu wykonania aresztu 30 dni,  sygn.akt IV Ka 365/21 Sąd Okręgowy w Świdnicy. 

 • bezprawnego, bezpodstawnego postanowienia nielegalnego sądu sygn.akt II Cz 944/16 SO w Świdnicy, z zamianą kary grzywny na areszt 4 dni, pod wykonawczą sygn. akt III Ko 5725/21
 • bezprawnych działań policji, prokuratury, adwokatów, komorników i innych szefów oraz pomocników prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i międzynarodowe, które  od 1994 r. działają na szkodę i krzywdę Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny, na szkodę i krzywdę każdego Polaka-Lechity na terytorium Polski-Lechistanu, co jest czynem ciągłym na ogromną skalę. 

Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie i na zasadach prawa europejskiego, tj. m.in. art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji EKPCIPW oraz w związku z Konwencją Nowojorską, łamania praw ludzkich i podstawowych wolności człowieka wolnego-mężczyzny Tadeusza z rodu Koza, który jest ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne,  w tym m.in. Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Sądu Okręgowego w Świdnicy i innych sądach na terytorium Polski-Lechistanu.

Działając na podstawie art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji EKPCIPW oraz na podstawie w związku z Konwencją Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, wnioskodawca, Tadeusz z rodu Koza  wnosi o zasądzenie :

 • Wnosi o nakazanie osobom prywatnym, stronie przeciwnej-pozwanym, zaniechania wszelkich egzekucji, restrykcji, nękania, dręczenia, terroryzowania Polaków-Lechitów bezprawnymi działaniami w czasie ludobójczej fałszywej koronawirusowej  pandemii, w ramach największego światowego oszustwa, którego celem jest uśmiercenie 7 miliardów ludzi na Ziemi.
 • Wnosi o nakazanie zaprzestania jakichkolwiek działań przeciwko człowiekowi żywemu, człowiekowi wolnemu- mężczyźnie Tadeuszowi z rodu Koza, wybitnemu wynalazcy w zakresie polskiej techniki instalacyjnej i pomiarowej oraz grzewczej oraz eko-pojazdów i baterii, który został okradziony z dorobku intelektualnego, dorobku materialnego – budynków, sprzętu, wyposażenia, samochodu wraz z 12  prototypami wynalazków podczas policyjnego napadu terrorystycznego w 2008 r..Od 32 lat zorganizowana grupa przestępcza policji, prokuratury, sądów na zlecenie zakulisowych graczy ze świata polityki prowadzi nękanie, prześladowanie,  założyciela firmy SINBUD, która była wiodącą firmą w produkcji innowacyjnej, doskonałej ekonomicznej techniki instalacyjnej i pomiarowej. https://www.goldenline.pl/tadeusz-koza2/

Wartość poniesionych szkód wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza szacowana jest na :  360 000,00 szkody od 2007 r. z tytułu ubezpieczenia społecznego, 1 640 000.00 szkody od 2004 r. z tytułu zniszczenia przez Urząd Miejski w  Wałbrzychu budynku przy ulicy A.Grottgera, 97 000 000,00 szkody z tytułu bezprawnych egzekucji od 1996 roku wobec Tadeusza Koza oraz  wobec innowacyjnej działalności gospodarczej prowadzonej od 1983 roku a od 1985 r.,trzy pierwsze innowacyjne piece grzewcze w Karpaczu w ramach tej samej działalności, od 1990 jako firma “SINBUD”, pierwsza w Polsce działalność oparta na własnych wynalazkach założyciela i właściciela firmy.

 • Wnosi o zasądzenie odszkodowań w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro płatne na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041, z prywatnych majątków od każdego z pozwanych – strony przeciwnej, wymienionych w wykazach niniejszego wniosku, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności  wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw Tadeusza  z rodu Koza jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. Tadeusz z rodu Koza występuje o odszkodowanie w wysokości 1 milion Euro od każdego z pozwanych- strony przeciwnej wymienionych w wykazach niniejszego wniosku, pomimo, że utajniona przed Polakami Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za złamanie praw ludzkich ujmuje znacznie wyższe kwoty w walucie Euro.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/czlowieka/

 • Wnosi o zasądzenie konfiskaty mienia strony przeciwnej pozwanych wyszczególnionych w wykazach 1, 2 , 3  niniejszego wniosku, na rzecz pokrycia roszczeń wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza w ramach zadośćuczynienia za doznane przez niego i jego rodzinę szkody materialne, finansowe oraz krzywdy moralne i duchowe i  jednocześnie na pokrycie roszczeń każdego Polaka-Lechity w Polsce-Lechistanie. 
 • Wnosi o zasądzenie pokrycia kosztów sądowych przez stronę przeciwną-pozwanych z wykazów niniejszego wniosku, po 5 tysięcy Euro (słownie:pięć tysięcy Euro) od każdego, płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263. 
 • Wnosi o nakazanie niezwłocznego ogłoszenia przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego, Marcina Horała  oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “       

Oświadczenie 

o ujawnieniu upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków Lechitów !

“Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                                                                           

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu.

Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego . Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków, zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium Polski-Lechistanu.  

                                                         Podpis………………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • Wnosi o zasądzenie zobowiązania strony przeciwnej – pozwanych: policjantów, prokuratorów, sędziów, komorników, oraz przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich  z wykazu nr. 3,  do wyegzekwowania ogłoszenia oświadczeń przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “  
 • Wnosi o zasądzenie nakazania odczytania we wszystkich kościołach na terenie Polski-Lechistanu Listu Biskupów o następującej treści : 

   Oświadczenie 

Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz  jego światowej sieci do likwidacji.

My, Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, jako  pracownicy  nielegalnych, zdelegalizowanych  prywatnych firm handlowych w branży kościelnej, upadłego 25.12.2012 r.  prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego ludobójczą światową siecią skazaną do likwidacji, że zgodnie z wyrokiem z 17.04.2014 r. Międzynarodowego Trybunału Karnego ds Przestępstw Kościoła i Państwa o zdelegalizowaniu na zawsze Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz w związku z wyrokami śmierci na papieży Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, handel ludźmi i inne przestępstwa przeciwko Ludzkości, pokojowo przekazujemy cały majątek kościoła w Polsce-Lechistanie rdzennym Polakom-Suwerenom-Lechitom. Zdelegalizowany kościół jest winny udziału w ludobójstwie na Narodzie Polskim i Narodach Świata,  dokonywanym obecnie pod szyldem fałszywej pandemii Covid-19. Kościół uczestniczył w zniewalaniu, okradaniu, ciemiężeniu, wyniszczaniu rdzennych Polaków-Lechitów i innych Narodów Świata. 

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. 

Wzywamy wszystkich pracowników branży kościelnej w tym nielegalnej firmy handlowej pn. Ministerstwo Zdrowia, do opuszczenia wszystkich obiektów  i oddania się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                     Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • Wnosi o zasądzenie nakazania upublicznienia przez prezydenta Wałbrzycha oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczenie

Prezydenta Miasta Wałbrzych na okoliczność upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Ja, Roman Szełemej, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo i jednocześnie jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję samorządową Miasta Wałbrzych, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, oświadczam, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce-Lechistanie od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji Przejęcia Władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                      

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Jestem winny współudziału w tworzeniu żydowskich struktur żydowskiego “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS, w  antypolskich, działaniach zorganizowanej grupy przestępczej  w tym siecią instytucji zdelegalizowanego kościoła z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.                                                                                    

Ponoszę winę  za  współudział w realizacji ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków-Lechitów  i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego mieszkańca Wałbrzycha jak też każdego Polaka-Lechity. Oświadczam, że oddaję się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                          Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzych

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • Wnosi o zasądzenie opuszczenia bezprawnie zajmowanych gmachów będących niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego-Lechitów  w Polsce-Lechistanie, znajdujących się na prastarej Lechickiej Ziemi, bezprawnie przejętej przez żydowskich przybłędów, tworzących podstępnie nielegalne struktury hebrajskiego-żydowskiego “Polin” oraz system totalnej kontroli i rabunku NEOS. 
 • Wnosi o zasądzenie przekazania kluczy do wszystkich obiektów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, centralnych oraz kościelnych Oficerom Pokoju wskazanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

Strona przeciwna-pozwani:

Stroną przeciwną-pozwanymi są uzurpatorzy wyłaniani w sfałszowanych, nielegalnych wyborach, nielegalnie sprawujący urzędy, nielegalnie zajmujący stanowiska, stanowiący nielegalne prawo na szkodę i krzywdę Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny, każdego Suwerena, rdzennego Polaka-Lechity, wydający ludobójcze, okaleczające, niszczycielskie decyzje skutkujące nagminnym łamaniem praw człowieka i podstawowych wolności, praw Suwerena, pod fałszywymi hasłami troski o Polaków i nieuprawnionym nazywaniem Polski-Lechistanu po żydowsku ”Polin” oraz wprowadzaniem systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS.

Dowody w linkach : 

Link: “Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego” https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/18/wyrok-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-odpowiedzia-na-bezprawie-europejskiego-sadu-arbitrazowego/ 

Link:”O egzekucję Europejskich Tytułów Egzekucyjnych wobec ludobójców zamiast egzekucji kowidowych nieważnych wyroków !”

Link:”Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Link: “Zdemaskowane oszustwo końcem Unii Europejskiej. “ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej/ 

Link: “Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.”

Link: MSAPN uznaje za bezprawne, bezskuteczne, nielegalne próby wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. https://wojdabejda.wordpress.com/2021/12/01/msapn-uznaje-za-bezprawne-bezskuteczne-nielegalne-proby-wdrazania-swiatowego-systemu-totalnej-kontroli-i-grabiezy-neos/ 

Link: :”Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity !”

Stroną przeciwną jest zorganizowana grupa przestępcza prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne i inne z nimi powiązane. Szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

Strona przeciwna-pozwani: 

poniżej wykaz nr. 1, zawierający niektórych wybranych przedstawicieli uzurpatorskich władz centralnych, oraz przedstawicieli NEOS: M.Jarosiewicza, M.Najda z Fundacji Tesla a  także uzurpatora prezydenta Wałbrzycha , którzy są winni łamania praw człowieka Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity, szczególnie poprzez realizację bezprawnej, nielegalnej uchwały z 07.11.2017 r. , przyjętej przez uzurpatorski, nielegalny rząd Beaty Szydło w sprawie przyjęcia “Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej :“Uchwała w sprawie przyjęcia „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. W: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [on-line]. premier.gov.pl, 7 listopada 2017. [dostęp 2017-12-20].-  oraz  bezprawnej, bezskutecznej  ustawy nielegalnego Sejmu z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/centralny-port-komunikacyjny-solidarnosc 

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 
 7. Leszek Miller – były “Premier RP”- leszek.miller@europarl.europa.eu
 8. Włodzimierz Cimoszewicz – “były “Premier RP” – wlodzimierz.cimoszewicz@europarl.europa.eu
 9. Aleksander Kwaśniewski- były “Prezydent RP” – biuro@kwasniewskialeksander.pl m.rzepka@kwasniewskialeksander.pl 
 10. Marcin Horała – marcin.horala@sejm.pl
 11. Mateusz Jarosiewicz – NEOS – jarosiewicz.mateusz@gmail.com 
 12. Mariusz Najda – Fundacja Tesla – fundacjatesla@interia.pl 
 13. Beata Szydło- były “Prezes Rady Ministrów” – beata.szydlo@europarl.europa.eu
 14. Roman Szełemej- “Prezydent Miasta Wałbrzych” – um@walbrzych.eu
 15. W.Korab Karpowicz – powiązany z NEOS, lobbysta w “ nielegalnym Sejmie RP ” piszący oszczercze artykuły w izraelskiej prasie na temat Polski i Polaków-Lechitów, opierające się o kłamstwa historyczne – sopot_plato@hotmail.com 

Strona przeciwna-pozwani

to przedstawiciele zdelegalizowanego na zawsze 18.04.2014 r. Kościoła Rzymsko-Katolickiego z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.

Link: http://itccs-polski.blogspot.com/2014/04/ , Cyt.:  

PUBLICZNE WEZWANIE LUDZKOŚCI DO WYKONANIA I DZIAŁANIA!

Do wiadomości wszystkich mężczyzn i kobiet, samodzielnych osób i autorytetów podaje się, że pod wpływem najwyższego Prawa Boskiego, któremu Międzynarodowe Zwyczajowe Prawo Naturalne i Natury ludzkiej, od dnia dzisiejszego instytucja kościoła rzymsko-katolickiego w Watykanie nie istnieje. Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem są obecnie i na zawsze zwolnieni. Obraz kościoła jako korporacji światowej został na zawsze anulowany. Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Autorytet Boga, jako przedstawiony w prawie Zwyczajowym – De Jure – jest obecnie reprezentowany przez sprawiedliwych mężczyzn i kobiety świata i całkowicie neguje istnienie organizacji Watykanu, jego apostolskie dziedzictwo i tzw. Prawo kanoniczne.Tak więc, od dzisiaj i już na zawsze takie prawa, statusy, biura kościelne i ich urzędnicy przestały istnieć. Nie posiadają autorytetu i głosu na całej Ziemi.Wszyscy uczestnicy byłej organizacji kościoła, począwszy od Jorge Bergoglio, zwanego papieżem, po kardynałów Kurii i głowę banku w Watykanie, aż po generała zakonu Jezuitów są wzywani do ustąpienia…..koniec cytatu. 

Pomimo ogłoszonego 18.04.2014r., upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.

Link:  “Czy zamknięcie Watykanu , likwidacja jego mafijnej sieci otwiera drogę ku wolności narodów świata? “ https://wojdabejda.wordpress.com/2020/12/26/czy-zamkniecie-watykanu-likwidacja-jego-mafijnej-sieci-21-12-2020-r-otwiera-droge-ku-wolnosci-narodow-swiata/                                 

Oto poniżej tłumaczenie dokumentu o zamknięciu Watykanu :

 Zamknięcie Watykanu.  Wszyscy mieszkańcy Watykanu, (Rzym, Włochy) zostają niniejszym na stałe eksmitowani, (WYKLUCZENI) a biznesy zamknięte. (JAKAKOLWIEK) Wszelka działalność (AKTYWNOŚĆ) związana w jakikolwiek sposób z powyższą lokalizacją (Watykanem) i wszystkimi powiązanymi lokalizacjami na całym świecie są (NINIEJSZYM) zakazane (WYLUCZONE). Milicje, gwardie królewskie, wojska i prokuratorzy otrzymują niniejszym rozkaz oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu wraz ze wszystkimi oddziałami i biurami na całym świecie oraz konfiskaty wszystkich zapisów, satelitów, serwerów, komputerów przenośnych, laptopów, telefonów i wszelkiego innego sprzętu, wyposażenia technologii używanych w połączeniu z Watykanem na ziemi i w kosmosie. Narodowym milicjom, wojskom, prokuratorom nakazuje się również aresztowanie i zatrzymanie każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z wyżej wymienionymi obiektami.                                                                         

Cindy K.Currier                                                                              

President of de United States of America/America the Nation 

Justice,Court OF AGES                                                                                                                                    Pimary Monarch, Reign of Earth   

                                       

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Strona przeciwna-pozwani :

poniżej wykaz nr.2, który zawiera wybranych przedstawicieli zdelegalizowanego na zawsze kościoła, winnego łamania praw człowieka wolnego Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity. Należą oni  do zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane.  

Wykaz nr.2, strona przeciwna-pozwani :

 1. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  
 2. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 
 3. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 
 4. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl      
 5. Marek Zołoteńki : kontakt@parafiakonradow.walbrzych.pl
 6. Marek Mendyk : sekretarzbp@diecezja.swidnica.pl
 7. Tadeusz Wróbel  : biuro@swjozef-oblubieniec.pl

Wykaz nr.3 , strony przeciwnej-pozwanych :

Strona przeciwna-pozwani, w poniższym wykazie nr.3 , jak również osoby z wykazu nr. 1 oraz wykazu nr. 2,  to część zorganizowanej  grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane. 

 1. Paweł Augustowski – administracja@walbrzych.sr.gov.pl, wydzial3k@wlabrzych.sr.gov.pl 
 2. Marek Kus -adwokat.kus@onet.eu 
 3. Zbigniew Śpiewak – BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.pl
 4. Katarzyna Sobańska-Laskowska – wroclaw@brpo.gov.pl
 5. Mariusz Pośnik – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl 
 6. Adrianna Skorupska – administracja@walbrzych.sr.gov.pl,
 7. Sebastian Czajkowski- pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl, biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl 
 8. Mariusz Witkowski- pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl , biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl
 9. Magdalena Mroczkowska – administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 10. Ewa Muzyka – administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 11. Maciej Polak- administracja@walbrzych.sr.gov.pl
 12. Maciej Ejsmont – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl boi@swidnica.so.gov.pl
 13. Aleksandra Żurawska- sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pl
 14. Łukasz Łazarek – dzielnicowy.psie-pole1@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 15. Patrycja Kamińska-Walkiewicz – administracja@walbrzych.sr.gov.pl 
 16. Marcin Witkowski – biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 17. Jolanta Majcherczyk- biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 18. Anna Malewicz-Procka – biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl, pr.walbrzych@swidnica.po.gov.pl
 19. Bartłomiej Lenartowicz – as_swidnica@sw.gov.pl
 20. Roman Romanowski – as_swidnica@sw.gov.pl
 21. Jerzy Dydo – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pl
 22. Piotr  Rajczakowski – sekretariatso@swidnica.so.gov.pl  boi@swidnica.so.gov.pll
 23. Marek Bzunek – biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl 
 24. Dominik Gibes – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 25. Krzysztof Lewandowski – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 26. Mariusz Pucharczyk – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl, komendant@walbrzych.wr.gov.pl
 27. Arkadiusz Wojnowski – kmp@walbrzych.wr.policja.gov.pl
 28. Aleksandra Struzik – walbrzych3@komornikid.pl ,
 29. Krzysztof Czaja – sekretariat@mops.walbrzych.pl
 30. Mariusz Tomaszewski – sekretariat@mops.walbrzych.pl
 31. Mirosława Siwiec- sekretariat@mops.walbrzych.pl
 32. Sławomira Masny – sekretariat@mops.walbrzych.pl

Maciej Henryk Ejsmont, podający się bezprawnie za Sędziego Wydziału Karnego Sekcja Wykonawcza nielegalnej prywatnej firmy handlowej: “Sąd Rejonowy w Wałbrzychu”, winien jest przesłania nielegalnej korespondencji,  nie podpisanej czytelnie, własnoręcznie imieniem i nazwiskiem, wzywającej martwą osobę fizyczną “Tadeusz Koza” wraz z dowodem osobistym do stawiennictwa w Areszcie Śledczym w Świdnicy celem odbycia kary 30 dni  pozbawienia wolności, z nielegalnych, niepodpisanych, bez ważnych pieczęci, sfabrykowanych wyroków, symulujących akty prawne:sygn. akt III K 1005/20, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, oraz  II Cz 944/16 SO w Świdnicy ze zmianą na areszt 4 dni pod wykonawczą sygn. akt III Ko 5725/21.

Bezprawne, talmudyczne, sfabrykowane  wezwanie do odbycia kary 30 dni i 4 dni w areszcie śledczym w Świdnicy, tak jak bezprawne procedowania w sprawach z fałszywego oskarżenia przeciwko Tadeuszowi  z rodu Koza  są przestępstwem w świetle prawa międzynarodowego oraz karnym pogwałceniem Boskiego Prawa Naturalnego !

Wszelkie wydane akty prawne odnoszą się do kreacji w ramach fikcji osoby fizycznej, jako martwej w prawie osoby, bez duszy, rozumu, logiki jako firma-korporacja według nielegalnego ale nadal stosowanego prawa kanonicznego i morskiego. Wszelkie wydane akty prawne nie dotyczą żywych kobiet, mężczyzn i dzieci, z przyrodzonymi prawami naturalnymi danymi od Stwórcy, do życia w wolności, w harmonii.

Link: “Stop Talmudycznemu wymiarowi sprawiedliwości w Polsce.” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/02/stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce/

W świetle prawa międzynarodowego, cyt. : 

Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Article 9 Conduct carried out in the absence or default of the official authorities The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact exercising elements of the governmental authority in the absence or default of the official authorities and in circumstances such as to call for the exercise of those elements of authority. https://www.ilsa.org/jessup/jessup11/basicmats/StateResponsibility.pdf

Osoba fizyczna, jako martwa w prawie osoba, bez duszy, rozumu i logiki, firma- korporacja uznana za martwą, której właścicielem-kreatorem była nielegalna korporacja “Republic of Poland”, nie jest tożsama z człowiekiem żywym Tadeuszem z rodu Koza. Martwa osoba fizyczna Tadeusz Koza, która jest przewoźnikiem danych zawartych w  dowodzie osobistym, na nazwisko pisane dużymi literami: “TADEUSZ KOZA” , wzywana jest  do stawiennictwa w Areszcie Śledczym w Świdnicy pod groźbą siłowego doprowadzenia w razie niestawienia się w wyznaczonym terminie. Absurdem jest takie wezwanie, bo nie dotyczy człowieka  żywego, wolnego Tadeusza z rodu Koza lecz dotyczy fikcji, martwej osoby prawnej “TADEUSZ KOZA”, której przewoźnikiem danych jest osoba fizyczna: “Tadeusz Koza”. Tadeusz z rodu Koza jest jedynie i wyłącznie dysponentem-zarządcą  majątku osoby fizycznej “Tadeusz Koza” i osoby prawnej  “TADEUSZ KOZA” , której kreatorem i właścicielem była nielegalna korporacja “Republic of Poland “!.To bezprawne pismo jest wezwaniem dowodu osobistego z  korporacyjnym  nazwiskiem jako nazwą firmy pisaną dużymi literami: “TADEUSZ KOZA”, która nie ma prawa istnieć ani działać w związku z ujawnieniem upadku władzy Trój-Korony. Władza ta sama zgodziła się być uznana za byłą, nieistniejącą. Konieczne jest dokonanie u listonosza lub innego dostarczyciela  zwrotu  nielegalnych pism do nadawcy z adnotacją na oryginalnej kopercie :

“Zwrot do nadawcy- Adresat nieznany.”, z przekreśleniem adresata.  

Link: “Niechaj akty wolności przyspieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów ! “ https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

OPIS SPRAWY :

Tadeusz z rodu Koza występuje o odszkodowanie w wysokości: 1 milion Euro od każdego z pozwanych- strony przeciwnej wymienionych w wykazach niniejszego wniosku, pomimo, że utajniona przed Polakami Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za złamanie praw ludzkich ujmuje znacznie wyższe kwoty w walucie Euro.

Strona przeciwna-pozwani winni złamania praw człowieka, odpowiadają prywatnie, do trzeciego pokolenia, z następujących punktów Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za złamanie praw ludzkich: ( pierwsza kwota dotyczy pomocnika, druga szefa ) , która powinna być załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :

Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/czlowieka/                                                                                                                                        Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek:                                                                       100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                        Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek:                                                            100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                        Pkt.18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek:                                                                        100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                          Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                                     Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                                    Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” :                            100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                       Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .                                                            Pkt.36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 €, każdy przypadek,  500.000 € ,                                                                                         każdy każdy przypadek .                                                                                                        Pkt.37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt .                                                                                                    Pkt.38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności :                                          5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .                                                                                     Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                                                                                       Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .                                                         Pkt.50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.                                                                                                                   Pkt.51. Bezprawne wnioski o ukaranie/represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt .                                                                       Pkt.52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt .                                                                                                                                    Pkt.59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii :                          € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.                                                                                      Pkt.60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych, każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                        Pkt.61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                       Pkt.62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa :                                                                    € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                                                                          Pkt.63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa :                                          € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                     Pkt.64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt .

Egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012 r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013 r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/                          Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 

Szefowie i pomocnicy prywatnych nielegalnych firm handlowych policji, prokuratury, sądów i adwokatów  wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta-zaborcy w Polsce-Lechistanie, który podstępnie w 1927 r., przejął Państwo Polskie. Obecnie żydowski zaborca  nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne oraz medialne. Posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy !

Egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Tadeusza z rodu Koza,  jego  rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity dotyczy prywatnych firm handlowych bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podających się za policję, prokuraturę, sądy, urzędy miejskie, powiatowe, wojewódzkie, oraz inne działające na ich zlecenie a także współdziałające z nimi instytucje kościelne oraz media, banki itp.

Strona przeciwna- pozwani są winni działań na szkodę i krzywdę Tadeusza z rodu Koza,  jego  rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity :

 • Winni zubożenia materialnego, szkód  materialnych i moralnych oraz duchowych Tadeusza z rodu Koza jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów, poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, której faktycznym celem jest wymordowanie Polaków poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • Winni są tworzenia nielegalnej, zbędnej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego z nadmierną siecią kolei i dróg na koszt okradanych, zniewalanych, masowo uśmiercanych rdzennych  mieszkańcow Polski-Lechistanu. Zmierza do  niszczenia dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa przyrodniczego, niszczenia urodzajnych terenów rolniczych, gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego Polaków-Lechitów. Jest zuchwałym zamachem na niezbywalne odwieczne prawo Polaków-Lechitów do życia na Słowiańskiej  Lechickiej Ziemi. Jest to jednocześnie zamach na życie obecnych jak też zamach na przyszłość następnych pokoleń Polaków-Lechitów nie tylko na terenie objętym planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to zamach na życie i przyszłość rdzennych Polaków-Lechitów z oddziaływaniem na całe terytorium Polski Lechistanu. Dla potrzeb tej skandalicznej budowy miałyby być niszczone inne regiony Polski-Lechistanu poprzez nadmierną eksploatację bogactw naturalnych, w tym kruszyw, m.in. z Gór Świętokrzyskich
 • Winni spowodowania szkód materialnych człowiekowi żywemu, człowiekowi wolnemu- mężczyźnie Tadeuszowi z rodu Koza, wybitnemu wynalazcy w zakresie polskiej techniki instalacyjnej, pomiarowej i grzewczej oraz eko-pojazdów i baterii. Tadeusz z rodu Koza został okradziony z dorobku intelektualnego, dorobku materialnego – budynków, sprzętu, wyposażenia. Podczas napadu umundurowanej grupy przestępczej w Klukach, 30 km od  Piotrkowa Trybunalskiego, Tadeusz z rodu Koza  stracił  nowy samochód osobowy wraz z 12  prototypami wynalazków i dokumentacją oraz prawem jazdy, (nie odzyskanym do dzisiaj!).  
 • Winni prowadzenia od 32 lat na niespotykaną skalę nękania, prześladowania, wikłania w pajęczą sieć niekończących się procesów, postępowań, spraw, dochodzeń, i innych działań wymierzonych przeciwko Tadeuszowi z rodu Koza, przeciwko wybitnemu polskiemu-lechickiemu wynalazcy, założycielowi firmy SINBUD. Firma SINBUD była wiodącą firmą w produkcji innowacyjnej, doskonałej ekonomicznej techniki instalacyjnej o rekordowym na miarę światową przyroście dochodów . https://www.goldenline.pl/tadeusz-koza2/
 • Winni szkód wnioskodawcy Tadeusza z rodu Koza w wysokości 360 000,00 PLN od 2007 r. z tytułu ubezpieczenia społecznego i 1 640 000.00 PLN  szkody od 2004 r. z tytułu zniszczenia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu budynku przy ul. Grottgera oraz 97 000 000,00 PLN szkody z tytułu bezprawnych egzekucji od 1996 roku wobec Tadeusza Koza oraz  wobec innowacyjnej działalności gospodarczej prowadzonej od 1983 roku w tym od 1985 r., pierwsze trzy innowacyjne piece grzewcze (w Karpaczu) w ramach działalności firmy SINBUD założonej  w 1990 r. , pierwszej w Polsce działalności opartej na własnych wynalazkach. 
 • Winni pogwałcania miru domowego wnioskodawcy i jego rodziny poprzez nasyłanie  policjantów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  a nawet tajemniczych nieumundurowanych osobników z tajnymi, nielegalnymi pismami  “do rąk własnych”. Prześladowany Tadeusz z rodu Koza na tę okoliczność oświadcza: 

„Tym razem agentura po cywilnemu ponownie ok. 31.12.21 r.  10:20 (poprzednio 09.12.2021 godz. 16;52)  naruszyła mir domowy słowiańskiego mieszkania w Wałbrzychu na os. Podzamcze własności mojej żony Krystyny Koza. Podejrzany osobnik (żona myślała że to ktoś z ADM) podał dla syna namiar kontaktu nr tel. 512 299 242 – Świercz, kiedy to z mojej strony mam wiedzę, że nr tel. do Policji posiada kierunkowy 47 a zatem kim ten osobnik był ? Bronie się wg ich okupacyjnego prawa, i od 11.12.2012 wg praw międzynarodowego i prawa naturalnego pod które podszywa się także .ydostwo m.in Adwokat Jacek Ludziak z Wałbrzycha.Ten osobnik podobnie jak poprzednio 09.12.2021 r. podstawa naruszenia miru domowego motywował doręczeniem wezwania do stawienia się do prokuratury.”

 • Winni są spowodowania  bezprawnych, agresywnych, siłowych działań policjantów na wskutek których wnioskodawca doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu.
 • Winni są działań opresyjnych, zakładania preparowanych spraw sądowych, angażowania systemowych obrońców z urzędu, którzy wraz z nimi działali i działają na szkodę i krzywdę wnioskodawcy-Tadeusza z rodu Koza . 
 • Winni są nakładania  kar pieniężnych, kar więzienia z nielegalnych wyroków, wydawanych przez osoby nieuprawnione, na podstawie sfabrykowanych fałszywego oskarżeń,ze z góry powziętym zamiarem utrudniania prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, wynalazczej, jak też życia rodzinnego oraz życia w ciągłym zagrożeniu piętrzących się postępowań policyjnych, prokuratorskich i sądowych. 
 • Winni są  złamania  praw ludzkich Tadeusza z rodu Koza, bezprawnie, bezpodstawnie wykorzystywali jego zastrzeżone dane, człowieka żywego, uwolnionego obligatoryjnie 25.12.2012 r.. Bezpodstawnie naruszali jego nietykalność cielesną poprzez zakucie w kajdanki i przetrzymywanie 48 godzin w areszcie.
 • Winni są szkód  i krzywd jakie  doznał Tadeusz z rodu Koza ze strony szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe jak policja, prokuratura, sądy oraz osoby prywatne podające się za adwokatów, wszyscy powołani przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy, którzy nie posiadają legitymacji Suwerena-Sławiańskiego Narodu Polskiego w Polsce-Lechistanie do sprawowania władzy, do zajmowania stanowisk i urzędów, do wydawania jakichkolwiek regulacji prawnych, przejmowania majątku narodowego i prywatnego Polaków-Lechitów, rdzennych mieszkańców Polskiej-Lechickiej Ziemi !
 • Winni są stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych i egzekwowania zasad, które zostały narzucone przez osoby nie posiadające  legitymacji  Suwerena-Narodu Polskiego -Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu.
 • Winni są fałszerstwa stanu osobowego, fałszerstwa  oświadczeń majątkowych oraz działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego.
 • Winni są składania  podpisów pod nielegalnymi decyzjami, wyrokami postanowieniami, nakazami i zakazami.
 • Winni są wzywania do nielegalnych sądów, prowadzenia postępowań sądowych, wydawania wyroków, nakazów aresztowania przez osoby fałszywie podające się za sędziów, sekretarzy sądowych, bo nie posiadające ważnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego-Lechitów, przez osoby, które są obywatelami obcego wrogiego państwa,  są szefami i pomocnikami  w nielegalnych żydowskich prywatnych firmach handlowych, które nie mają prawa istnieć ani działać, bo same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za byłe, nieistniejące w ramach działań OPPT i na  mocy Paradygmat Report  wg którego każdy człowiek ma prawo do równego udziału w podziale dóbr Matki Ziemi i został zobowiązany do tworzenia nowych systemów w miejsce zdelegalizowanego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym Watykanem i jego ludobójczą światową siecią skazaną na likwidację.     
 • Winni są  wykonywania  nieuprawnionych działań z przymusem poprzez zajęcia komornicze, kary, mandaty, opłaty i inne obciążenia.
 • Winni są stosowania bezpośredniej przemocy fizycznej : indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek   a także tym samym  następstw  zdrowotnych powstałych na skutek ataku i innych antyludzkich działań.
 • Winni są bezpodstawnego przetrzymywania w areszcie, pozbawienie wolności na podstawie bezprawnych, bezpodstawnych aktów oskarżenia, bezprawnych wniosków o ukaranie i innych represji.
 • Winni są nagminnego łamania dóbr osobistych, prywatnej autonomii, łamania zasad ochrony danych osobowych, zakładania  podsłuchów telefonicznych, komputerowego szpiegostwa, przechwytywania, przetrzymywania  korespondencji.
 • Winni są zniesławiania poszkodowanego wobec opinii społeczniej oraz  krewnych:( małżonka, partnera, dzieci, wnuków ) na skutek opłat karnych, represji, śledzenia, przymusu, naruszania miru domowego.
 • Winni są ignorowania pism procesowych Tadeusza z rodu Kozy, który sam występuje w swojej obronie, a niektóre jego wystąpienia były pożywką dla dalszych  prześladowań, nękania, dręczenia, wydawania bezpodstawnych wyroków, bez jego udziału, przesyłanych po terminie.

Wnioskodawca w swoim archiwum posiada ponad 12 tysięcy dokumentów-dowodów od 1994 r. na przestępczą działalność strony przeciwnej-pozwanych. W 2021 r. wnioskodawca wysłał 651 pism: od nr.12230- 12857. 

Poniżej przykład  jednego z wielu  wielu pism procesowych Tadeusz z rodu Koza : cyt.:

Tadeusz Koza       mój znak K-12849.12.2021              dnia 28.12.2021 r.

                     Sąd Okręgowy w Poznaniu, tj. spoza apelacji wrocławskiej                                     

za pośrednictwem i bezpośrednio 

                     Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny 

sygn. akt III Ko 5115/21 

               III K 1005/20, III Wp 528/21, (1 Ds. 1983.2019)

Skazany;       Tadeusz Koza adres do doręczeń 

                           SINBUD Sp. o.o. …………Wałbrzych 

Oskarżyciele;   Rzekomy obrońca z urzędu Adw. Marek Kus, i inni z ORA w Wałbrzychu udających Polaków.

Policjanci, Prokuratorzy, Sędziowie z Wałbrzycha i Świdnicy dających Polaków. Funkcjonariusze publiczni z MOPS w Wałbrzychu, mściwe żydostwo wobec Polaków

Kolejne uzupełnienie wstępnego zażalenia bez należnego mi obrońcy

w odpowiedzi na bezpodstawne prowokacyjne wezwanie przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z dnia 7 grudnia 2021 do usunięcia braków na zarządzenie Sędziego prawdopodobnie referenta mściwego SSR Pawła Augustowskiego.

Oświadczam i wnoszę ponownie co następuje.

1) Oświadczam, że moje pismo z dnia 21.11.2021 mój znak K-12789.11.2021 wniesione do biura podawczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w dniu 22.11.2021 r, jest wnioskiem skazanego o wydanie uzasadnienia postanowienia z dnia 18.11.2021 r zapadłego bez mojej obecności (obecność obowiązkowa wg Sądu) oraz bez obecności podejrzanego prawnika Adw. Marka Kusa. Oświadczam, że w/w wniosek nie jest zażaleniem, bowiem na dzień 22.11.2021 przedmiotowy wniosek w tytule oraz w treści okazał się skutecznym wnioskiem w części wydania postanowienia z dnia 18.11.2021 r skoro w dniu 08.12.2021 r. doręczone zostało postanowienia z dnia 18.11.2021 r. sygn. akt III K 1005/20, III Ko 5715/21, a więc  bezprawnie wydane postanowienia bez obecności strony skazanej i obrońcy z urzędu.   

Dowód; 1. Wniosek skazanego wraz z załącznikami w aktach sprawy.

 2. Skan wezwania z 07.12.2021 do usunięcia braków doręczonego 23.12.2021

2)  Uprzejmie wnoszę o zaprzestanie represyjnego postępowania wobec Polaka – Słowianina – Lechity Tadeusza z rodu Koza przez stronniczy nieobiektywny od 2008 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu oraz zniesienia wydanych od 2008 roku wszystkich orzeczeń karnych i cywilnych, także z innych przyczyn w tym świadomego matactwa i oszustw procesowych w tym…..   

 W załączeniu jedynie drogą elektroniczną ponownie wiadomość wysłana z telefonu komórkowego wraz z nagraną rozmową w dniu 9 grudnia 2021 r. z tel 0048609925816 na okoliczność dowodu jak d……. Polskiemu 47 letniemu małżeństwu. Ta okupacja przez wiadomo kogo, trwa już 32 lata wobec Polaków Lechitów, natomiast wobec Tadeusza  z rodu Koza trwa od 1994 rok, za to, ze od 1992 do 1994 roku stworzyłem 40 nowych stanowisk pracy, co okupantom nie było na rękę, w tamtym czasie żydo komuchów z CMOK bandy czworga Cimoszewicz -Miller – Oleksy – Kwaśniewski. “ koniec cytatu.

Tadeusz z rodu Koza występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. Tadeusz z rodu Koza oświadcza, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.  

Tadeusz z rodu Koza oświadcza, że osoba prawna TADEUSZ KOZA,  jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916. Oświadcza, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej TADEUSZ KOZA, stworzonej na podstawie jego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez jego i jego rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna TADEUSZ KOZA jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”. 

Tadeusz z rodu Koza oświadcza, że osoba prawna TADEUSZ KOZA nie jest jego kreacją ale wytworem odosobnionym nie przez niego lecz przez jego rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie Tadeusza z rodu Koza jak niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem jego wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na jego wolność. Odbyło się to wbrew jego wiedzy, woli jego duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Tadeusz z rodu Koza jest cząstką Boga-Stwórcy a jego ciało i dusza są niczyją własnością ! Żywy, wolny człowiek,Tadeusz z rodu Koza, któremu osoba prawna TADEUSZ KOZA została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jest identyczny  z tym podmiotem prawnym-osobą prawną  ani nie jest autorem tej osoby prawnej pod  nazwą “ TADEUSZ KOZA”, jest jedynie zarządcą tych danych. Wszelkie zobowiązania osoby prawnej TADEUSZ KOZA nie dotyczą żywego Tadeusza z rodu Koza, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły światowy niewolniczy system. Nie istnieje zgoda Tadeusza z rodu Koza na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej TADEUSZ KOZA .

Tadeusz z rodu Koza jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadcza, że jego obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których ma prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Tadeusz z rodu Koza zastrzega prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do jego nazwiska: Tadeusz z rodu Koza. Zastrzega prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o nim, do jego prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka, mężczyzny Tadeusza z rodu Koza. 

Oświadcza, że jest jedynym właścicielem jego prywatnych danych i zastrzega, że wykorzystanie jego prywatnych danych wymaga jego zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem z nim umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. 

Zastrzega, że kara za wykorzystanie informacji-prywatnych jego danych, za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie jego Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mu jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro. 

Tadeusz z rodu Koza zastrzega, że wykorzystanie jego prywatnych danych wymaga jego zgody jako właściciela i Suwerena oraz  jedynego zarządzającego majątkiem osoby prawnej TADEUSZ KOZA 

Tadeusz z rodu Koza zabrania stosowania na nim  niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w jego sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną. 

Na podstawie art. 10 w zw. z art. 6 w/w Konwencji w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji wnoszący, wnioskodawca  Tadeusz z rodu Koza żąda  informacji od osób wyszczególnionych w wykazie nr. 1 oraz  w  wykazie nr. 2 , niniejszego wniosku : 

Czy strona przeciwna  uznaje to roszczenie ?

Czy strona przeciwna, każdy z pozwanych  jest skłonny  dobrowolnie zapłacić kwotę 1 milion Euro (słownie: jeden milion Euro ) wnioskodawcy Tadeuszowi z rodu Koza oraz dodatkowo zapłacić koszty sądowe w wysokości 5 tysięcy Euro ( słownie : pięć tysięcy Euro ) ?

Niniejszy wniosek jest zgodą o rozpoznanie sprawy przez Sąd Arbitrażowy jednorazowo bez konieczności wnoszenia dodatkowego pozwu.

Wnoszę o procedowanie w niniejszej sprawie w II Wydziale Zamiejscowym we Flensburgu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu.  

Wnoszę o rozpoznanie sprawy wg Zasady : „Ex aegno et bono” czyli „Według tego co słuszne i dobre”

Wnoszę o uznanie Priorytetu norm prawa międzynarodowego wobec prawa krajowego za oczywisty wg art. 27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 r.

Wnoszę o uznanie moich racji biorąc za podstawę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r.

Z ostrożności procesowej wskazuję na postanowienia KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. i wnoszę o jej zastosowanie w tym procedowaniu jako PRAWO WYŻSZE.

Niniejszy wniosek jest klauzulą arbitrażową a także umową o arbitraż, która podlega wyborowi przewidzianemu dla wnioskodawcy.

Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi w niniejszej sprawie od strony przeciwnej w terminie 7-dniowym od dnia otrzymania tego wniosku, który również jest  wezwaniem do zapłaty od każdego pozwanego- strony przeciwnej z wykazów zawartych w niniejszym wniosku.

PODPISAŁ WNIOSKODAWCA : Tadeusz z rodu Koza 

Wysłano pocztą elektroniczną na druku sądowym – nie wymaga podpisu.

Otrzymują:

1) Adresat: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

2) Strona przeciwna- pozwani 

3) a/a

Strony postanawiają poddać rozstrzygnięcie sporu pod rozstrzygnięcie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.  Brak sprzeciwu co do treści całości tego dokumentu w terminie 7-mio dniowym od daty jego otrzymania lub prawomocności wyroku stanowi o jego przyjęciu w całości.

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 stycznia 2022 w Bez kategorii

 

Tagi: ,

O zaniechanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanych z tym dróg, kolei, infrastruktury oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS – Wniosek Tomasza z rodu Plak do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego.

Maria i Teresa podczas wizytacji odwiertu gazu „łapówkowego” w Gołębiewie k.Kutna w 2011 r.

Niechaj zniknie temat nielegalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak jak zniknął temat gazu łupkowego-„łapówkowego” w Polsce-Lechistanie !

Niechaj zniknie światowy terror kowidowego korupcyjnego oszustwa tak jak zniknął temat gazu łupkowego-łapówkowego w Polsce-Lechistanie !

Suweren-Naród Polski przejmie niebawem rezydencję Biskupa Łowickiego ( rezydencja Biskupa Łowickiego widoczna na zdjęciu powyżej ) oraz wszystkie inne budynki bezprawnie zajęte przez oszustów, fałszerzy, uzurpatorów działających w zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, międzynarodowe, media, banki i inne z nimi powiązane.

DRUK SĄDOWY

O zaniechanie  budowy  Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanych z tym dróg, kolei, infrastruktury  oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. 

Baranów,  22.12.2021 r.

Wnioskodawca :

Tomasz z rodu Plak  

Gmina Baranów

Dotyczy

łamania praw człowieka przez nielegalne prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i inne z nimi współdziałające, z którymi Tomasz  z rodu Plak ani żaden Polak-Lechita nie podpisywał żadnej umowy handlowej.   

Do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego                       Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu                                                                             II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie i na zasadach prawa europejskiego, tj. m.in. art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz w związku z Konwencją Nowojorską, łamania praw ludzkich i podstawowych wolności człowieka wolnego-mężczyzny Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

Tomasz z rodu Plak,  jego rodzina oraz każdy Suweren Polak-Lechita, są ofiarami  zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne oraz inne z nimi powiązane. W tej grupie przestępczej działają m.in. nielegalne władze gminy Baranów: Agata Trzop – Szczypiorska-  wójt Gminy Baranów oraz Beata Fabisiak – przewodnicząca Rady Gminy Baranów,  a także proboszcz Parafii w Baranowie -Roman Wawrzyniak , Biskup Łowicki-Andrzej Dziuba wraz z Prymasem i Episkopatem jako przedstawiciele zdelegalizowanego na zawsze 18.04.2014 r. kościoła przez Międzynarodowy Trybunał Karny d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/ 

Działając na podstawie art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie w związku z Konwencją Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, wnioskodawca, Tomasz z rodu Plak  wnosi o zasądzenie :

 • wnosi o niezwłoczne ogłoszenie przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego, Marcina Horała  oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “       

 Oświadczenie 

o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

“Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .             Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu.

Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego.                                                                                  

Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS.          Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków, zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium Polski-Lechistanu.  

                                                         Podpis………………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • wnosi o zasądzenie nakazania odczytania we wszystkich kościołach na terenie Polski-Lechistanu Listu Biskupów o następującej treści : 

   Oświadczenie 

Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz  jego światowej sieci do likwidacji.

My, Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, jako  pracownicy  nielegalnych, zdelegalizowanych  prywatnych firm handlowych w branży kościelnej, upadłego 25.12.2012 r.  prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego ludobójczą światową siecią skazaną do likwidacji, że zgodnie z wyrokiem z 17.04.2014 r. Międzynarodowego Trybunału Karnego ds Przestępstw Kościoła i Państwa o zdelegalizowaniu na zawsze Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz w związku z wyrokami śmierci na papieży Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, handel ludźmi i inne przestępstwa przeciwko Ludzkości, pokojowo przekazujemy cały majątek kościoła w Polsce-Lechistanie rdzennym Polakom-Suwerenom-Lechitom. Zdelegalizowany kościół jest winny udziału w ludobójstwie na Narodzie Polskim i Narodach Świata,  dokonywanym obecnie pod szyldem fałszywej pandemii Covid-19. Kościół uczestniczył w zniewalaniu, okradaniu, ciemiężeniu, wyniszczaniu rdzennych Polaków-Lechitów i innych Narodów Świata. 

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. 

Wzywamy wszystkich pracowników branży kościelnej w tym nielegalnej firmy handlowej pn. Ministerstwo Zdrowia, do opuszczenia wszystkich obiektów  i oddania się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                     Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • wnosi o zasądzenie nakazania upublicznienia przez wójta gminy Baranów , oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczenie

Wójta Gminy Baranów na okoliczność upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Ja, Agata Trzop-Szczypiorska, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo i jednocześnie jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję samorządową gminy Baranów, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, oświadczam, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce-Lechistanie od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji Przejęcia Władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                  

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Jestem winna współudziału w tworzeniu żydowskich struktur żydowskiego “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS, w  antypolskich działaniach na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej na szczeblu centralnym w Warszawie, szczeblu wojewódzkim w Warszawie oraz szczeblu powiatowym w Grodzisku Mazowieckim  wraz z siecią instytucji zdelegalizowanego kościoła z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r.Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.                                                                                    

Ponoszę winę  za  współudział w realizacji ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków-Lechitów  i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin” oraz systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego mieszkańca gminy Baranów jak też każdego Polaka-Lechity  poprzez m.in. współudział w tworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oświadczam, że oddaję się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                Agata Trzop-Szczypiorska -Wójt Gminy Baranów

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • wnosi o zasądzenie opuszczenia bezprawnie zajmowanych gmachów będących niezbywalną własnością Suwerena- Narodu Polskiego-Lechitów na terenie gminy Baranów, powiatu grodziskiego , województwa mazowieckiego,  znajdujących się na prastarej Lechickiej Ziemi, bezprawnie zagarniętej, zawłaszczonej przez żydowskich przybłędów, tworzących podstępnie nielegalne struktury hebrajskiego-żydowskiego “Polin” oraz system totalnej kontroli i rabunku NEOS. 
 • wnosi o zasądzenie niezwłocznego zakazu wykupu gruntów rolnych pod bezprawną, nielegalną, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i  jego sieci w całej Polsce.
 • wnosi o  zasądzenie zwrotu dotychczas  wykupionych gruntów prawowitym właścicielom i wypłacenia im odszkodowań z prywatnych majątków tej zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na szkodę i krzywdę Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity , zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za złamanie praw człowieka w walucie Euro.
 • wnosi  o zasądzenie opuszczenia nielegalnie, bezprawnie zajmowanych stanowisk w gmachach będących niezbywalną własnością Suwerena-Polaków-Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu.
 • wnosi  o zasądzenie przekazania kluczy do wszystkich obiektów gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz kościelnych, Oficerom Pokoju wskazanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.
 • wnosi  o zasądzenie odszkodowań w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro z prywatnych majątków, od każdego winnego strony przeciwnej-pozwanych  z wykazu nr.1 płatne na konto Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności  wnioskodawcy Tomasza z rodu Plak , jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw Tomasza  z rodu Plak jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Strona przeciwna-pozwani:

Stroną przeciwną-pozwanymi są uzurpatorzy wyłaniani w sfałszowanych, nielegalnych wyborach, nielegalnie sprawujący urzędy, nielegalnie zajmujący stanowiska, stanowiący nielegalne prawo na szkodę i krzywdę Tomasza z rodu Plak, jego rodziny, każdego Suwerena, rdzennego Polaka-Lechity, wydający ludobójcze, okaleczające, niszczycielskie decyzje skutkujące nagminnym łamaniem praw człowieka i podstawowych wolności, praw Suwerena, pod fałszywymi hasłami troski o Polaków i nieuprawnionym nazywaniem Polski-Lechistanu po żydowsku ”Polin” oraz wprowadzaniem systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS.

Dowody w linkach : 

Link: “Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego” https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/18/wyrok-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-odpowiedzia-na-bezprawie-europejskiego-sadu-arbitrazowego/ 

Link:”O egzekucję Europejskich Tytułów Egzekucyjnych wobec ludobójców zamiast egzekucji kowidowych nieważnych wyroków !”

Link:”Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Link: “Zdemaskowane oszustwo końcem Unii Europejskiej. “ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej/ 

Link: “Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.”

Link: MSAPN uznaje za bezprawne, bezskuteczne, nielegalne próby wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. https://wojdabejda.wordpress.com/2021/12/01/msapn-uznaje-za-bezprawne-bezskuteczne-nielegalne-proby-wdrazania-swiatowego-systemu-totalnej-kontroli-i-grabiezy-neos/ 

Link: :”Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity !”

Stroną przeciwną jest zorganizowana grupa przestępcza prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne i inne z nimi powiązane. Szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

Strona przeciwna-pozwani: 

poniżej wykaz nr. 1, zawierający niektórych wybranych przedstawicieli uzurpatorskich władz centralnych, oraz przedstawiciela NEOS M.Jarosiewicza, a także uzurpatorów z władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz pracowników Centralnego Portu Komunikacyjnego a także fałszywych obrońców mieszkańców z Rady Społecznej ds. CPK oraz „Stowarzyszenie Zanim Powstanie lotnisko-CPK”  którzy są winni łamania praw człowieka Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity, szczególnie poprzez realizację bezprawnej, nielegalnej uchwały z  7.11.2017 r. , przyjętej przez uzurpatorski, nielegalny rząd Beaty Szydło w sprawie przyjęcia “Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność  – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej :“Uchwała w sprawie przyjęcia „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. W: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [on-line]. premier.gov.pl, 7 listopada 2017. [dostęp 2017-12-20].-  oraz  bezprawnej, bezskutecznej  ustawy nielegalnego Sejmu z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/centralny-port-komunikacyjny-solidarnosc 

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 
 7. Mateusz Jarosiewicz – NEOS ,  jarosiewicz.mateusz@gmail.com 
 8. Beata Szydło- były “Prezes Rady Ministrów” – beata.szydlo@europarl.europa.eu
 9. Konstanty Radziwiłł – wojewoda@mazowieckie.pl  info@mazowieckie.pl
 10. Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl
 11. Adam Strózik – urzad_marszalkowski@mazovia.pl
 12. Ludwik Rakowski – ludwik.rakowski@mazovia.pl , kancelaria.sejmiku@mazovia.pl
 13. Marek Wieżbicki – starostwo@powiat-grodziski.pl
 14. Krzysztof Filipiak –  starostwo@powiat-grodziski.pl
 15. Sławomir Kamiński – starostwo@powiat-grodziski.pl
 16. Marcin Horała – marcin.horała@sejm.pl  biuro@horala.pl 
 17. Mikołaj Wild –  sekretariat@cpk.pl
 18. Patryk Felmet –  sekretariat@cpk.pl
 19. Radosław Kantak –  sekretariat@cpk.pl
 20. Agata Trzop – Szczypiorska –  urzad@gmina-baranow.pl
 21. Beata Fabisiak –  rada@gmina-baranow.pl
 22. Rafał Mitura – sekretariat@wiskitki.pl
 23. Marek Olechowski – sekretariat@teresin.pl
 24. Wojciech Kornak – rada@spoleczna.net , biuro@zpl-cpk.pl, wojciech.kornak@podatkowy.info
 25.  Krzysztof Jaworuski – biuro@zpl-cpk.pl
 26. Tadeusz Szymańczak – szymanczak@kukurydz.home.pl

Strona przeciwna-pozwani : 

to przedstawiciele zdelegalizowanego na zawsze 18.04.2014 r. Kościoła Rzymsko-Katolickiego z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.

Link: http://itccs-polski.blogspot.com/2014/04/ , Cyt.:  

PUBLICZNE WEZWANIE LUDZKOŚCI DO WYKONANIA I DZIAŁANIA!

Do wiadomości wszystkich mężczyzn i kobiet, samodzielnych osób i autorytetów podaje się, że pod wpływem najwyższego Prawa Boskiego, któremu Międzynarodowe Zwyczajowe Prawo Naturalne i Natury ludzkiej, od dnia dzisiejszego instytucja kościoła rzymsko-katolickiego w Watykanie nie istnieje. Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem są obecnie i na zawsze zwolnieni. Obraz kościoła jako korporacji światowej został na zawsze anulowany. Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Autorytet Boga, jako przedstawiony w prawie Zwyczajowym – De Jure – jest obecnie reprezentowany przez sprawiedliwych mężczyzn i kobiety świata i całkowicie neguje istnienie organizacji Watykanu, jego apostolskie dziedzictwo i tzw. Prawo kanoniczne.Tak więc, od dzisiaj i już na zawsze takie prawa, statusy, biura kościelne i ich urzędnicy przestały istnieć. Nie posiadają autorytetu i głosu na całej Ziemi.Wszyscy uczestnicy byłej organizacji kościoła, począwszy od Jorge Bergoglio, zwanego papieżem, po kardynałów Kurii i głowę banku w Watykanie, aż po generała zakonu Jezuitów są wzywani do ustąpienia…..koniec cytatu. 

Pomimo ogłoszonego 18.04.2014 r., upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.

Link:  “Czy zamknięcie Watykanu, likwidacja jego mafijnej sieci otwiera drogę ku wolności narodów świata? “ https://wojdabejda.wordpress.com/2020/12/26/czy-zamkniecie-watykanu-likwidacja-jego-mafijnej-sieci-21-12-2020-r-otwiera-droge-ku-wolnosci-narodow-swiata/                                 

Oto poniżej tłumaczenie dokumentu o zamknięciu Watykanu :

 Zamknięcie Watykanu. 

Wszyscy mieszkańcy Watykanu, (Rzym, Włochy) zostają niniejszym na stałe eksmitowani, (WYKLUCZENI) a biznesy zamknięte. (JAKAKOLWIEK) Wszelka działalność (AKTYWNOŚĆ) związana w jakikolwiek sposób z powyższą lokalizacją (Watykanem) i wszystkimi powiązanymi lokalizacjami na całym świecie są (NINIEJSZYM) zakazane (WYLUCZONE). Milicje, gwardie królewskie, wojska i prokuratorzy otrzymują niniejszym rozkaz oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu wraz ze wszystkimi oddziałami i biurami na całym świecie oraz konfiskaty wszystkich zapisów, satelitów, serwerów, komputerów przenośnych, laptopów, telefonów i wszelkiego innego sprzętu, wyposażenia technologii używanych w połączeniu z Watykanem na ziemi i w kosmosie. Narodowym milicjom, wojskom, prokuratorom nakazuje się również aresztowanie i zatrzymanie każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z wyżej wymienionymi obiektami.                                                                      

Cindy K.Currier                                                                              

President of de United States of America/America the Nation                                                Justice,Court OF AGES                                                                                                                                      Pimary Monarch, Reign of Earth 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>          

Strona przeciwna-pozwani :

poniżej wykaz nr.2, który zawiera wybranych przedstawicieli zdelegalizowanego na zawsze kościoła, winnego łamania praw człowieka wolnego Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity., Należą oni  do zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane.  

Wykaz nr.2, strona przeciwna-pozwani :

 1. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  
 2. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 
 3. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 
 4. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl      
 5. Roman Wawrzyniak : baranow@lowicka.eu
 6. Andrzej Dziuba : ordynariusz@lowicka.eu
 7. Wojciech Osial : kuria@lowicka.eu

OPIS SPRAWY :

Tomasz z rodu Plak  występuje o odszkodowanie w wysokości: 1 milion złotych od każdego z pozwanych wymienionych w powyższych wykazach: wykazie nr.1 oraz w wykazie nr.2, pomimo, że utajniona przed Polakami Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za złamanie praw ludzkich ujmuje znacznie wyższe kwoty w walucie Euro.

Wszyscy z wykazu nr. 1 oraz wykazu nr. 2, są  winni złamania praw człowieka, wolnego Tomasza  z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity,  odpowiadają prywatnie z następujących punktów Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za złamanie praw ludzkich: ( pierwsza kwota dotyczy pomocnika, druga szefa ) https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Za złamanie praw ludzkich Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity przysługuje odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :

Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                                                                                                

Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek:                                                                       100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                                              Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek:                                                            100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                                                                              Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                             Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” :                            100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                                              Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .                                                                                        Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                 Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .                                                                                                                    https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Tomasza z rodu Plak , jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012 r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013 r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/                      Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 

Szefowie prywatnych firm handlowych świeckich i kościelnych, urzędów i samorządów wszelkich szczebli  wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta w Polsce-Lechistanie, który podstępnie w 1927 r., przejął Państwo Polskie. Obecnie żydowski zaborca  nielegalnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne oraz medialne. Posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy !

Egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Tomasza z rodu Plak , jego rodziny oraz  każdego Suwerena Polaka-Lechity dotyczy prywatnych firm handlowych bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podających się za władze gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne  w tym. m.in. “Prezydenta”, “Prezesa Rady Ministrów “, “Ministra Zdrowia”, “Ministra Sprawiedliwości”, “Marszałka Sejmu”, “Marszałka Senatu” oraz władz kościelnych: “Konferencja Episkopatu “ , “Prymas Polski” , Biskup Łowicki, Proboszcz parafii w Baranowie. 

Strona przeciwna- pozwani z wykazu nr.1 oraz wykazu nr.2, są winni działań na szkodę i krzywdę Tomasza  z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

 • Winni są stosowania nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, której faktycznym celem jest wymordowanie Polaków poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • Winni są wymuszania okaleczających testów i szczepień przeciw kowidowi, który jest największym światowym oszustwem, fałszywym usprawiedliwieniem wszelkich działań zmierzających do przejęcia totalnej kontroli i terroru wobec Ludzkości, w psychopatycznych celach depopulacyjnych. 
 • Winni są okradania Polaków -Lechitów poprzez ściąganie nielegalnych podatków, opłat i wszelkich innych nielegalnych świadczeń będących wymuszaniem rozbójniczym na rzecz tej zorganizowanej grupy przestępczej, bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podającej się za instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane jak np.banki, media.

Wolny, żywy człowiek Tomasz z rodu Plak, zamieszkały na terenie Gminy Baranów wskazuje na szczególne dowody udziału uzurpatorskich władz lokalnych, powiatu grodziskiego oraz województwa mazowieckiego na zlecenie uzurpatorskich władz centralnych i psychopatycznej światowej zorganizowanej grupy przestępczej, w zaplanowanym, pośpiesznie realizowanym ludobójstwie, w okolicznościach wiszącej groźby przymusowych masowych wysiedleń z prawem dochodzenia roszczeń-odszkodowań  przed talmudycznymi nielegalnymi sądami,

nie tylko z terenów zaplanowanej nielegalnej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego  w gminie Baranów, Wiskitki, Teresin, ale także z  innych regionach Polski,  w ramach budowy 1600 km linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław” z 10 kierunków do Portu lotniczego “Solidarność.” oraz wykonanie odcinków drogowych o łącznej długości 248 km.

Tak ogromna inwestycja na koszt okradanych, zniewalanych, masowo uśmiercanych rdzennych  mieszkańcow Polski-Lechistanu, grozi katastrofą humanitarną  i ekologiczną. Zmierza do  niszczenia dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa przyrodniczego, niszczenia urodzajnych terenów rolniczych, gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego Polaków-Lechitów. Jest zuchwałym zamachem na niezbywalne odwieczne prawo do życia na Słowiańskiej  Lechickiej Ziemi. Jest to jednocześnie zamach na życie obecnych jak też zamach na przyszłość następnych pokoleń Polaków-Lechitów nie tylko na terenie objętym planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to zamach na życie i przyszłość rdzennych Polaków-Lechitów z oddziaływaniem na całe terytorium Polski Lechistanu. Dla potrzeb tej skandalicznej budowy niszczone będą inne regiony Polski-Lechistanu poprzez nadmierną eksploatację bogactw naturalnych, w tym kruszyw, m.in. z Gór Świętokrzyskich. 

Strona przeciwna- pozwani z wykazu nr.1 oraz wykazu nr.2, są winni działań na szkodę i krzywdę Tomasza  z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

 • Winni są zubożenia materialnego, szkód moralnych, duchowych  Tomasza z rodu Plak, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.
 • Winni są pozbawienia mieszkańców terenów zagrożonych budową CPK, prawa do zablokowania tej bezprawnej inwestycji  poprzez powołanie kontrolowanego sprzeciwu  w postaci podstępnych organizacji: Społecznej Rady ds. CPK oraz Stowarzyszenia “Zanim powstanie lotnisko – CPK”.  Faktycznie te dwie organizacje są rzecznikami  powstania  tej nielegalnej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego na szkodę i krzywdę Tomasza z rodu Plak , jego rodziny i każdego Suwerena Polaka-Lechity. W imieniu okupanta pełnią asekuracyjną rolę tzw. kontrolowanego sprzeciwu, wentylu do upuszczania społecznego niezadowolenia. 

Wojciech Kornak z Baranowa, przewodniczący Rady Społecznej ds.CPK  współdziała z przedstawicielami zorganizowanej grupy przestępczej, która chce wywłaszczyć tysiące rolników z ich ojcowizny i zabetonować spichlerz żywności dla Polaków-Lechitów jakim jest teren okolic Warszawy.

Dowód

cyt.: “Rada Społeczna ani strona samorządowa nie inspirują ani nie organizują protestów mieszkańców. Jednak w pełni rozumiemy i popieramy obawy mieszkańców protestującym przeciw nie transparentnym i niesprawiedliwym zasadom przejmowania nieruchomości, wypłat odszkodowań, oraz niezapewnieniu przez inwestora jakichkolwiek rozwiązań w zakresie zbiorowej relokacji i nieruchomości zamiennych.” 

Link: “ Oświadczenie rady Społecznej ds. CPK i przedstawicieli samorządu “

Dowód: 

cyt.: “Będziemy na bieżąco monitorować poszczególne etapy projektowe i decyzyjne, pytać, zgłaszać swoje uwagi i postulaty, żądać wyjaśnień, protestować, reagować i po prostu się kłócić – bo nasze doświadczenie życiowe z góry podpowiada nam wystąpienie po obu stronach znacznego konfliktu interesów.” 

link: “Stowarzyszenie ZanimPowstanie-CPK”: https://www.zpl-cpk.pl/index.php/o-nas

Były poseł Tadeusz Szymańczak z gminy Teresin, szczególnie aktywny podczas protestów rolników, wbrew swoim wypowiedziom, jest za powstaniem  CPK a nawet złożył propozycję zmian ustawy o CPK,  dokument “ T.Szymańczak – 02.07.2018-Propozycje zmian ustawy o CPK “

Dowód :  https://www.zpl-cpk.pl/index.php/dokumentacja-projekty

 • Winni są oszukiwania mieszkańców terenów zagrożonych przymusowymi wywłaszczeniami, z prawem dochodzenia odszkodowań w talmudycznych sądach, na koszt rolników, bo nie Skarbu Państwa,państwa,  które nie istnieje, bo Polska Rzeczpospolita jest zarejestrowana na giełdzie w Nowym Jorku jako prywatna firma : 

Firma REPUBLIC OF POLAND ma siedzibę pod adresem 233 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016, adres korespondencyjny do departamentu HR to MINISTRY OF FINANCE, UL. SWIETOKRZYSKA 12, WARSAW POLAND R9 00916. https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312

 • Winni są stosowania presji aby rolnicy dobrowolnie sprzedawali  grunty nielegalnej prywatnej firmie handlowej  CPK, bo w innym przypadku będzie zastosowana procedura przymusowego wysiedlania a to będzie wiązało się z bardzo niskimi rekompensatami za utratę miejsca do życia, za utratę dochodów, za skazanie na poniewierkę, dochodzonymi w talmudycznych nielegalnych sądach, z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów sądowych. 
 • winni są nadużyć finansowych przy okazji wdrażania planów nielegalnych, bezprawnych inwestycji  komunikacyjnych, wzorem nie wybudowanej Elektrowni Atomowej w Żarnowcu, która pochłania ogromne środki finansowe, jak też kolejnej Elektrowni Atomowej zaplanowanej w gminie Choczewo, w czasie, gdy inne kraje jak np.Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej a przechodzą na energetykę opartą o nowe elektrownie węglowe i inne alternatywne. 

https://www.money.pl/gospodarka/powstanie-pierwsza-elektrownia-atomowa-w-polsce-gmine-choczewo-czekaja-wielkie-zmiany-6718189481921408a.html

 • Winni są marnotrawienia środków finansowych na  niszczenie środowiska życia człowieka, niszczenie Natury, niszczenie dorobku pokoleń Polaków-Lechitów, na niszczenie podstaw ich egzystencji, na dręczenie, zastraszanie i uśmiercanie prawowitych mieszkańców Polskiej Lechickiej Ziemi, spadkobierców dziedzictwa Imperium Lechickiego datowanego na 10 700  lat. 

.https://wojdabejda.wordpress.com/2021/12/11/egzekucja-wyrokow-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-prawa-naturalnego-prawem-i-obowiazkiem-kazdego-polaka-lechity/

Tomasz  z rodu Plak występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. Tomasz z rodu Plak oświadcza, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku w Stobcu, nieopodal Łysej Góry.  

Tomasz z rodu Plak oświadcza, że osoba prawna TOMASZ PLAK,  jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916. Oświadcza, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej TOMASZ PLAK , stworzonej na podstawie jego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez jego i jego rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna TOMASZ PLAK jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”. 

Tomasz z rodu Plak oświadcza, że osoba prawna TOMASZ PLAK nie jest jego kreacją ale wytworem uosobnionym nie przez niego lecz przez jego rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie Tomasza z rodu Plak  jak niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem jego wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na jego wolność. Odbyło się to wbrew jego wiedzy, woli jego duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Tomasz z rodu Plak  jest cząstką Boga-Stwórcy a jego ciało i dusza są niczyją własnością ! Żywy, wolny człowiek, Tomasz z rodu Plak, któremu osoba prawna  TOMASZ PLAK została podporządkowana urzędowo, nie jest żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jest identyczny  z tym podmiotem prawnym-osobą prawną  ani nie jest autorem tej osoby prawnej pod  nazwą “TOMASZ PLAK”, jest jedynie zarządcą tych danych. Wszelkie zobowiązania osoby prawnej TOMASZ PLAK  nie dotyczą żywego Tomasza z rodu Plak , bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły światowy niewolniczy system. Nie istnieje zgoda Tomasz z rodu Plak na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej TOMASZ PLAK .

Tomasz z rodu Plak jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadcza, że jego obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których ma prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Tomasz z rodu Plak zastrzega prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do jego nazwiska: Tomasz z rodu Plak . Zastrzega prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o nim, do jego prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka, mężczyzny Tomasza  z rodu Plak. Oświadcza, że jest jedynym właścicielem jego prywatnych danych i zastrzega, że wykorzystanie jego prywatnych danych wymaga jego zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem z nim umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. 

Zastrzega, że kara za wykorzystanie informacji-prywatnych jego danych, za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie jego Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mu jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro. 

Tomasz z rodu Plak zastrzega, że wykorzystanie jego prywatnych danych wymaga jego zgody jako właściciela i Suwerena oraz  jedynego zarządzającego majątkiem osoby prawnej TOMASZ PLAK . Tomasz z rodu Plak zabrania stosowania na nim  niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w jego sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną. 

Na podstawie art. 10 w zw. z art. 6 w/w Konwencji w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji wnoszący, wnioskodawca Tomasz z rodu Plak żąda  informacji od osób wyszczególnionych w wykazie nr. 1 oraz  w  wykazie nr. 2 , niniejszego wniosku : 

Czy strona przeciwna  uznaje to roszczenie ?

Czy strona przeciwna  jest skłonna  dobrowolnie wypłacić kwotę 1 000 000 Euro , słownie: jeden milion Euro wnioskodawcy ?

Niniejszy wniosek jest zgodą o rozpoznanie sprawy przez Sąd Arbitrażowy jednorazowo bez konieczności wnoszenia dodatkowego pozwu.

Wnoszę o procedowanie w niniejszej sprawie w II Wydziale Zamiejscowym we Flensburgu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu.  

Wnoszę o rozpoznanie sprawy wg Zasady : „Ex aegno et bono” czyli „Według tego co słuszne i dobre”

Wnoszę o uznanie Priorytetu norm prawa międzynarodowego wobec prawa krajowego za oczywisty wg art. 27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 r.

Wnoszę o uznanie moich racji biorąc za podstawę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r.

Z ostrożności procesowej wskazuję na postanowienia KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. i wnoszę o jej zastosowanie w tym procedowaniu jako PRAWO WYŻSZE.

Niniejszy wniosek jest klauzulą arbitrażową a także umową o arbitraż, która podlega wyborowi przewidzianemu dla wnioskodawcy.

Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi w niniejszej sprawie od strony przeciwnej w terminie 7-dniowym od dnia otrzymania tego wniosku, który również jest  wezwaniem do zapłaty.

PODPISAŁ WNIOSKODAWCA : Tomasz z rodu Plak©

Wysłano pocztą elektroniczną na druku sądowym – nie wymaga podpisu.

Otrzymują:

1) Adresat: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

2) Strona przeciwna- osoby  z wykazu nr.1, oraz osoby  z wykazu nr.2 niniejszego wniosku.

3) a/a

Strony postanawiają poddać rozstrzygnięcie sporu pod rozstrzygnięcie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. 

Brak sprzeciwu co do treści całości tego dokumentu w terminie 7-mio dniowym od daty jego otrzymania stanowi o jego przyjęciu w całości.

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 23 grudnia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi:

Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity !

Uaktualnienie z 27.12.2021r.

UWAGA ! Sprawcy ludobójstwa na Sławiańskim Narodzie Polskim w Polsce-Lechistanie są bezkarni, mogą okradać, mordować wg fałszywych Statutów Kaliskich. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/12/21/wygnanie-i-konfiskata-mienia-zamiast-falszywych-zydowskich-przywilejow/

statut-kaliski-plakat

Nielegalna Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie zawiadomiła Międzynarodowy Sąd Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, pismem z 27.12.21r., w związku z wyrokiem z 15 .11.2021r. z wniosku Leszka z rodu Pawlik, że cyt.: „sprawca” Prezydent RP, winny ludobójstwa na Sławiańskim Narodzie Polskim, cyt.: „sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych”-koniec cytatu

W stosunku do innych osób winnych ludobójstwa, łamania praw człowieka Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny, każdego Suwerena-Polaka-Lechity, pomimo dowodów winy-dokumentów, stwierdza Kacper Grys, młodszy referent tej prokuratury, cyt.: „że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego”. koniec cytatu

Numer zgłoszeniaEP15750093Numer prawa wyłącznegoEP3172319
Nazwa/TytułKoronawirusStatusPrawo w mocy
Data zgłoszenia2015-07-23Zgłaszający/UprawnionyThe Pirbright Institute, Pirbright, GB
Data publikacji o udzieleniu EP (B1)2019-11-20Twórca/TwórcyERICA BICKERTON, Pirbright, GB
SARAH KEEP, Pirbright, GB
PAUL BRITTON, Nomansland, GB
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie screenshot-2021-12-16-at-13-44-04-zapis-joanna-zarzecka.png

POSTANOWIENIE NR 2/2021 z 11.12.2021 r. 

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) o niezwłoczną egzekucję wyroków MSAPN z 15.02.2020 r., wyroku MSAPN z 10.10.2021 r. i wyroku MSAPN z 15.11.2021 r., o powstrzymanie eksterminacji Polaków-Lechitów. 

W dniu 11 grudnia 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                          

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

na podstawie Prawa Naturalnego i prawa międzynarodowego orzeka co następuje:

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu orzeka, że Tadeusz z rodu Koza, człowiek wolny, żywy, Polak-Lechita, ( prześladowany wynalazca w zakresie polskiej techniki instalacyjnej i pomiarowej, grzewczej oraz eko-pojazdów i baterii : https://www.goldenline.pl/tadeusz-koza2/ ), tak jak każdy Polak-Lechita, ma prawo stać się egzekutorem trzech prawomocnych wyroków, z klauzulą natychmiastowej wykonalności Europejskich Tytułów Egzekucyjnych, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) tj.: 

1. Pierwszego wyroku z 15 lutego 2020 r., https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/18/wyrok-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-odpowiedzia-na-bezprawie-europejskiego-sadu-arbitrazowego/

2. Drugiego wyroku z 10 października 2021 r. 

3. Trzeciego wyroku z 15 listopada 2021 r.. 

Tadeusz z rodu Koza, tak jak każdy Polak-Lechita, ma prawo żądać niezwłocznego opuszczenia każdego obiektu zajmowanego obecnie przez oszustów, fałszerzy, złodziei ze zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych żydowskich firm handlowych, symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi współpracujące jak m.in.media, banki, instytuty, fundacje, stowarzyszenia, szpitale, uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, domy dziecka, domy pomocy społecznej.

Tadeusz z rodu Koza, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony bezwarunkowo, bezapelacyjnie, obligatoryjnie 25.12.2012 r. z sideł talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego władzy Trój-Korony, z zamkniętym 21.12.2020 r. i eksmitowanym Watykanem i jego ludobójczą, światową siecią do likwidacji, ma bezwzględne prawo, tak jak każdy Polak-Lechita, do pokojowego przejmowania obiektów kościelnych, majątków prywatnych osób wskazanych w pierwszym i trzecim wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN). 

Zorganizowana grupa przestępcza prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, medialne, międzynarodowe,  trzykrotnie, bezspornie przyjęła dokumenty, dowody, zawarte we wnioskach, które były podstawą wydania wyroków o odszkodowania i zadośćuczynienie za łamanie praw człowieka wnioskodawców jak też każdego Polaka-Lechity. Wyroki MSAPN mają moc Europejskich Tytułów Egzekucyjnych, które uprawniają do egzekucji zapisów wynikających z treści  wyroków oraz egzekucji w całości oraz polecają wszystkim organom, urzędom jak też osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszych tytułów wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.

Na przedstawicielach zorganizowanej grupy przestępczej ujętych w wykazach  wyroku  MSAPN z 15.02.2020 r., wyroku MSAPN z 10.10.2021 r. i wyroku MSAPN z 15.11.2021 r., ciążą egzekucje wypłat odszkodowań z ich prywatnych majątków do trzeciego pokolenia włącznie a  konta bankowe podlegają zajęciu na poczet wypłat zasądzonych odszkodowań w walucie Euro.                                                               W ramach zadośćuczynienia pozwani-strona przeciwna tj. zorganizowana grupa przestępcza zgodziła się na pokojowe przekazanie władzy i pokojowe przekazanie bezprawnie zajmowanych obiektów przedstawicielom rdzennych Polaków-Lechitów, Suwerenom, sprawującym Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią od 02.11.2014 r. na mocy Proklamacji autorstwa Tadeusza Cichockiego, uwolnionych bezwarunkowo, bezapelacyjnie, obligatoryjnie 25.12.2012 r. z sideł talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego władzy Trój-Korony, z zamkniętym 21.12.2020 r. i eksmitowanym Watykanem i jego ludobójczą, światową siecią do likwidacji. 

Wobec powyższego nielegalne są wszystkie działania uzurpatorów we władzach wszelkich szczebli w Polsce-Lechistanie jak też nielegalne są wszystkie wyroki, postanowienia, kary, mandaty, wszelkie restrykcje, zakazy, nakazy, decyzje.

Każdy Polak- Lechita ma prawo do odszkodowań za bezprawne, antypolskie, antyludzkie działania zorganizowanej grupy przestępczej żydowskich prywatnych firm handlowych na terytorium Polski-Lechistanu obecnie i w przeszłości, prześladujących, dyskryminujących, zniewalających, okradających rdzennych mieszkańców Polskiej Lechickiej Ziemi, spadkobierców Imperium Lechickiego datowanego na  10.700 lat. Polska-Lechistan jest, cyt.:                                                                                            

zgodnie z międzynarodowymi badaniami genetycznymi z lat 2010-2013 krajem autochtonicznym, prasłowiańskim już od 10 700 lat, z całkowicie zachowaną ciągłością biologiczną i populacyjną. W konsekwencji byliśmy zawsze najbardziej starożytnym ludem Europy z własną sławiańską kulturą, umiłowaniem wolności i wiecowym systemem władzy oraz wedyjskim arianizmem jako religią przez ponad 10 tysięcy lat a narzucona siłą w X wieku religia chrześcijańska wraz z niewolniczym, okrutnym systemem feudalnym to zaledwie około tysiąca lat, czego w ogóle nie można porównywać. Po drugie, że przez setki lat w starożytności i wczesnym średniowieczu Lehia była pierwszą potęgą w Europie tylko wtedy, gdy rządzili w niej Ariowie-Sławianie-Lehici, eliminując wpływy obcych, wrogich kultur oraz organizacji zachodnich, nie dopuszczając ich przedstawicieli do współrządzenia czy rządzenia, a także skłócenia Ariów-Sławian i ich elit. Właśnie zaniechanie tego spowodowało upadek Imperium Lechitów w 840 roku i późniejsze tragiczne wydarzenia. “ ( …) “Sławiańska państwowość Lehii czyli Polski (Lechistanu) liczy już ponad 4 tysiące lat, najwięcej w Europie i dlatego moim zdaniem pamięć o tym była solidarnie zwalczana i ukrywana, żeby nie wyróźniać Ariów-Sławian na tle innych narodów. Dlatego Ariowie-Sławianie byli cały czas niszczeni, poniżani, oraz nazywani “barbarzyńcami” i “poganami” co było nieprawdą i udowodniłem to w moich Księgach Lehickich ”, (Janusz Bieszk, “Starożytne Królestwo Lehii”, s. 480-481)

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©  

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W imieniu Polaków-Lechitów z Polski-Lechistanu, odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r.  oraz Polaków-Lechitów z całego świata, Maria i Teresa z domu Znyk dokonały w Sandomierzu, 4 grudnia 2020r.  około godziny 15.00, symbolicznego aktu połączenia mocy żywej wody źródlanej i niezwykłej cudownej mocy konopii ze Stobca-Lechistanu, ze Sławiańskiego szlaku “Śladem Lechickich Źródeł”,  z wodami  prasławiańskiej Wisły i jej dopływów. 

Wydarzenie zapoczątkowane w Sandomierzu wciąż trwa i przekazuje naszą żeńską Boską Energię Życia, Światła i Miłości z  naszych sławiańskich lechickich serc, nieustannie  wzmacnianą i potęgowaną 100-krotnie i więcej, Boską Energią naszej wiedzy, naszych działań od 2011 r. w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu oraz całej Ludzkości na forum krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo potęgowane  Boską Mocą Czakramu Łysej Góry z intencją: Niechaj  oczyszcza, uzdrawia, ochrania, niechaj ocali wszystkich Polaków- Lechitów w Polsce-Lechistanie i na całym świecie !  Niechaj oczyszcza, ochrania powietrze, wodę, florę i faunę oraz  wszelkie inne bogactwa Matki Ziemi ! Niechaj dociera do każdego zakątka Polskiej Lechickiej Ziemi, do każdego zakątka Świata !

Wydarzenie zapoczątkowane w Sandomierzu wciąż trwa i rozprzestrzenia się tworząc kopułę ochronną z energii uwolnionych obligatoryjnie 25.12.2012r. Polaków jak i całej Ludzkości z sideł prawa kanoniczno-morskiego upadłego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-korony z Watykanem na czele. Uwolnionych od  władzy, która sama zgodziła się być uznaną za “byłą”, “nieistniejącą” ale nadal odgrywa swoją rolę, tak jakby się nic nie stało i dokonuje ludobójstwa na narodach świata poprzez terror fałszywej pandemii korona-wirusa. 

Oto powyżej dowód jaka energia promieniuje na Diamentowej Górze w Polsce-Lechistanie odrodzonym na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. i ochrania Polaków-Lechitów rozsianych po całym świecie, w tym między Stobcem a Flensburgiem a także ochrania zwierzęta, w tym strażniczkę Gabi ( pies rasy amstaf). Foto zrobione w pochmurny dzień na nieoświetlonym poddaszu. Fakt ten widoczny był tylko dla Marii we Flensburgu, wykonującej to zdjęcie przez skaypa. Faktycznie w pomieszczeniu przejrzystość była bardzo dobra.

ŚWIAT U SCHYŁKU CYWILIZACJI (Lektor + napisy PL) UDOSTĘPNIAJĄC RATUJESZ LUDZKIE ŻYCIE.

STOP5GKK Published December 3, 2021

https://rumble.com/vq6nd4-wiat-u-schyku-cywilizacji-lektor-napisy-pl.html?fbclid=IwAR05i2wFqD3VKgFVi1v3LPRRBfdcxo5bcO3q0nm3HPbsZ7_FqgL515NaeeY

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 11 grudnia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: ,

MSAPN uznaje za  bezprawne, bezskuteczne, nielegalne próby wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. 

Postanowienie nr 1/2021 z 29.11.2021 r.

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) na okoliczność zgromadzonych dowodów na próbę podstępnego przejmowania terytorium Polski-Lechistanu poprzez tworzenie żydowskich struktur państwowych w ramach systemu Neos, w miejsce zdemaskowanych przez MSAPN struktur żydowsko-hebrajskich “Polin”.

W dniu 29 listopada 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

na podstawie Prawa Naturalnego i prawa międzynarodowego oraz zgromadzonego materiału dowodowego orzeka co następuje:

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu orzeka, że bezprawne, bezskuteczne, nielegalne są  próby tworzenia żydowskich, podstępnych struktur, wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i inwigilacji NEOS w ramach antyludzkich, technokratycznych struktur pod złudnymi fałszywymi hasłami walki z istniejącym nielegalnym systemem i jego strukturami władzy. 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu orzeka, że każdy Polak-Lechita ma prawo wystąpić z wnioskiem do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu  o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od Mateusza Jarosiewicza i innych osób z żydowskiego lobby oraz organizacji, ruchów, fundacji z nimi współpracujących, za działania na szkodę i krzywdę wnioskodawcy, jego rodziny oraz wszystkich Polaków-Lechitów.

Uzasadnienie.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu  orzeka, że bezprawne, bezskuteczne, nielegalne są wszystkie decyzje, umowy, nakazy, zakazy jako wydane przez osoby nieuprawnione, przez instytucje nie mające prawa istnieć ani  działać, bo zgodziły się być uznane za nieistniejące w okolicznościach obligatoryjnego bezapelacyjnego, bezwarunkowego uwolnienia całej Ludzkości na mocy Paradygmat Report z 25.12.2012 r. z sideł anty-ludzkiego prawa kanoniczno-morskiego władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji. Cała Ludzkość, ma równe prawo bezwarunkowego dostępu do dóbr Matki Ziemi ! https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

W wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z 15 lutego 2020 r. , z 10 października 2021 r. oraz z 15 listopada 2021 uzurpatorzy ze zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych bezspornie zgodzili się, że pokojowo przekazują władzę i urzędy Suwerenom-Polakom-Lechitom i zaprzestają tworzenia żydowskich-hebrajskich struktur „Polin”.

Oto linki do wyroków MSAPN :    

wyrok z dnia 15 lutego 2020 r.                                   

wyrok z dnia 10 października 2021 r.

wyrok z dnia 15  listopada 2021 r.

Uzurpatorzy, oszuści, fałszerze, ludobójcy z żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe sprowadzili na terytorium Polski – Lechistanu sieć żydowskich kibuców i kolektywów oraz lobbystów z Izraela do zadań specjalnych, do organizacji wszelkich marszów, protestów, kontrolowanego sprzeciwu, do odgrywania roli Polaków w przejmowaniu władzy i  dorobku pokoleń Polaków-Lechitów, bogactw naturalnych, prywatnych majątków uśmiercanych rdzennych mieszkańców Polski-Lechistanu pod pretekstem  troski o zdrowie publiczne w kowidowej fałszywej pandemii wraz z użyciem m.in. technologii 5G.   

Dowód:                                                                                                              

Ogólnopolska sieć kibuców i kolektywów uaktywniła się m.in. pod szyldem grupy NEOS z Mateuszem Jarosiewiczem na czele, który porusza się cyt.: “na najwyższym szczeblu dyplomacji informatycznej i politycznej z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Liu Guangyuanemi i jego małżonką, dyrektorem Dubaj Internet City oraz liderem smart city w Czechach. Uzgodnienia dają umożliwić sprawnego wdrożenia nowego systemu “neOS”.            Link: “Nowe cyfrowe szlaki “ : http://smartcitiespolska.org/nowe-cyfrowe-szlaki/                          M.Jarosiewicz uzurpuje sobie nienależne mu prawo reprezentowania Polaków-Lechitów, podpisywania kluczowych dokumentów dotyczących wciągnięcia Polski-Lechistanu do technokratycznego systemu globalnego terroru i kontroli.

Dowód:

Dowodem  tworzonego podstępnie nowego państwa jest obszerny opis zrzutki “Mateusz Jarosiewicz”, ”Budujemy nowy system w 2021 roku”, z którego wynika, że Polacy finansują stworzenie żydowskiego państwa Neos-Polska, a Neos przejmie majątki i bogactwa naturalne będące niezbywalną własnością rdzennych Polaków-Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu. Link :”Budujemy nowy system w 2021 roku” https://zrzutka.pl/4vnhf4  M.Jarosiewicz na swojej zrzutce, obszernie opisuje działalność NEOS i cele, cytat :                             

 Jaki jest nasz ostateczny cel?                                                                                                       Chcemy stworzyć od podstaw Nowe Państwo. Następnie przeprowadzić się do niego i działać w jego ramach i z jego mocy. Jest to możliwe z punktu widzenia prawnego, a o zainteresowaniu tym celem świadczy ilość osób, które propagują tą ideę i wspierają je także poprzez głosowanie swoimi pieniędzmi. Można bowiem zainwestować we własne państwo we własnym kraju i odnosić z tego tytułu wielkie korzyści. Najbardziej oczywistą jest możliwość samostanowienia się i ponoszenia odpowiedzialności za sukcesy własnego narodu wymienianej na bogactwo i status członków tego wspólnego dobrobytu. Łagodne wyceny pokazują, że organizm państwowy, który połączyłby większość Polaków mógłby zarządzać majątkiem zasobów naturalnych o równowartości kilkuset bilionów PLN. Dlatego więc opłaca nam się wspólnie zainwestować kilkadziesiąt milionów PLN teraz, po to by stworzyć własne państwo i przejąć nim do zarządzania majątek warty tysiące razy tyle. Nie da się tego jednak zrobić bez pomocy i udziału każdego z nas. Tylko wspólnie możemy wziąć to co nasze. I o to właśnie chodzi. (…)                                                                                                          Jak możesz nam pomóc?                                                                Mamy kilka propozycji m.in. inwestycji w spółki tworzące oprogramowanie do współrządzenia miastami i krajami, spółki zajmujące się zarządzaniem i udostępnianiem nieruchomości i środków transportu, nowe sieci telekomunikacyjne, czy zakłady produkujące nowe komputery i telefony. Potrzebujemy każdej możliwej wpłaty, która zasili nasz fundusz oraz fundusze i spółki celowe. Ze względu na działalność przestępczą banków i instytucji państw starego systemu musimy umiejętnie wyprowadzić nasze aktywa z ich arkuszy lichwiarskich kalkulacji do nowego systemu. Najlepiej zrobić to poprzez wykupienie udziałów w spółkach i projektach tworzonych przez sprawdzone i zaufane osoby. Nasze nowe spółki mogą działać w obrębie prawa krajów względnie wolnych od zamiarów zabójczych wobec nas lub całkowicie poza systemem za pomocą technologii DAO, która tworzy całkowicie zdecentralizowaną sieć finansowo-decyzyjną. Mamy kilka propozycji m.in. inwestycji w spółki tworzące oprogramowanie do współrządzenia miastami i krajami, spółki zajmujące się zarządzaniem i udostępnianiem nieruchomości i środków transportu, nowe sieci telekomunikacyjne, czy zakłady produkujące nowe komputery i telefony.” – koniec cytatu

Dowód:

Krzysztof Puzyna z Hamburga, który doskonale udowodnił sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. http://www.umstno.blogspot, http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf ostrzega, cyt.: „Jaką perspektywę ma zbiór nazw i pojęć, którymi żongluje Mateusz Jarosiewicz [MJ]? Czas się zająć tym (pół-?) światkiem.Przewodnią nazwą w systemie Jarosiewicza jest „NeOS”. NE w połączeniu z OS. NE to skrót z angielskiego  new- nowy. OS to skrót od operating system – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. Zadałem sobie pytanie, skąd pomysł na nazwę NeOS? Czy nazwa jest chroniona?
https://www.salon24.pl/u/iddd/1039568,pieta-achillesowa-systemu-neos

Dowód : 

Mateusz Jarosiewicz zablokował sędzię arbiter Marię z domu Znyk za prawdę zawartą w komentarzu, że jego projekty służą na pierwszym miejscu żydom masowo sprowadzanym do Polski, którzy dostają polskie paszporty masowo za darmo.                 https://www.youtube.com/watch?v=ot57LztfL74 (obecnie niedostępny) W 27 minucie Mateusz Jarosiewicz mówi: cyt. „Maria Znyk dostajesz bana” po wpisie cyt.:”każdy żyd mógł dostać polski paszport w Izraelu !!!”

Sędzia arbiter Maria Znyk komentowała do M.Jarosiewicza cyt.:

“Ten rażąco elokwentny po prawej stronie udaje tylko obrońcę rdzennych Polaków, to taki sam dezinformator jak wielu innych fałszywie podających się za patriotów. Udaje Suwerena bo nic nie wspomina o Proklamacji i Dekrecie Suwerena autorstwa T.Cichockiego. Zasoby dla każdego Polaka w tym tak wielu wrogich nam żydów, którym rozdawano polskie paszporty jak ciepłe bułeczki. My nie jesteśmy gojami !!! My jesteśmy wolnymi ludźmi, uwolnionymi obligatoryjnie i bezapelacyjnie 25.12.2012 r. Ale nam nie wolno sobie wmawiać tego co myślą nasi wrogowie !!! “  – koniec cytatu.                                            

Dowód :

Mateusz Jarosiewicz wraz z Neos i lobbystami  z Izraela, przed Polakami-Lechitami odgrywają obłudnie rolę przeciwników technologii 5G, rolę prześladowanych obrońców a faktycznie nielegalnie M.Jarosiewicz podpisał umowy na wdrożenie technologii totalnej kontroli w celu mnożenia zysków na krzywdzie i szkodzie rdzennych Polaków-Lechitów. Link: “Nowe cyfrowe szlaki “ : http://smartcitiespolska.org/nowe-cyfrowe-szlaki/

NEOS Mateusz Jarosiewicz <jarosiewicz.mateusz@gmail.com>
An:
bcc:lowickainicjatywa@gmail.com
Datum:28.11.2021, 14:12
Betreff:Bardzo ważne dokumenty – POBIERZ zanim usuną! DW. mediów
Gesendet von:gmail.com
Signiert von:gmail.com
Sicherheit:Standardverschlüsselung (TLS) Weitere Informationen

Cyt.: “Jesteśmy usuwani i blokowani na Facebooku. Jesteśmy usuwani i blokowani na Youtube. Moje konta bankowe zostały zamknięte. Jesteśmy ignorowani przez Wszystkie Media Systemu. Jesteśmy ignorowani przez Wszystkie Media Antysystemu…..

Nie cofamy się, tylko idziemy do przodu.

1. FUNDACJA TESLI WYCHODZI Z POROZUMIENIEM PROGRAMOWYM 
2. DOWODY Z KOMISJI ŚLEDZCZEJ DS. PANDEMII „ORDO MEDICUS” TRAFIĄ DO PROKURATURY
3. WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI O POWSTRZYMANIE LUDOBÓJSTWA I SKAZANIE WINNYCH (DYSK GOOGLE). <- POBIERZ KONIEDCZNIE NA DYSK!

Zgodziłem się, żeby w okoliczności osadzenia wszystkich dotychczasowych polityków z wszystkich partii NEOS poprzez przejęcie władzy w Polsce przez koalicję programową m.in. poprzez wsparcie technologiczne procesu weryfikacji kompetencji pracowników rządu oraz umożliwienie poprzez technologii DAO oddawanie głosów i prowadzenie merytorycznej dyskusji nad sprawami państwowymi.

Nielegalna Grupa Neos-Polska działa w oparciu o lobbystów z Izraela, którzy figurują w wykazie lobbystów w sejmie, którzy wymuszają wprowadzanie nielegalnych regulacji prawnych w interesie zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnych firm żydowskich upadłego 25.12.2012 r., zdelegalizowanego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji. “

Porozumienie Programowe  Sygnatariusze porozumienia: 

1. Fundacja im Nikoli Tesli, – Mariusz Najda 

2. Fundacja AGROUNIA- Michał Kołodziejczyk  

3. Strajk Przedsiębiorców, – Paweł Tanajno 

4. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – Dr.  Dorota Sienkiewicz  

5. Stowarzyszenie Prawników „Głos Wolności” – Beata Zdziebłowska Gidian 

6. Fundacja Polacy Dla Polaków – Jerzy Zięba 

7. Stowarzyszenie WOLNE WYBORY – prof. Korab Karpowicz 

Celem porozumienia jest wspólny start w wyborach parlamentarnych do  Sejmu i Senatu środowisk pozaparlamentarnych (bezpartyjnych) i wyłonienie  kandydatów na Posłów, którzy będą realizować wspólny program wyborczy  oparty na celach statutowych Organizacji oraz obsadzą stanowiska w  ministerstwach oraz podległych dla ministerstw instytucjach i urzędach. (….) “ koniec cytatu.

Dowód: 

Nielegalna Grupa Neos-Polska działa w oparciu o lobbystów z Izraela, którzy figurują w wykazie lobbystów w sejmie, którzy wymuszają wprowadzanie nielegalnych regulacji prawnych w interesie zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnych firm żydowskich upadłego 25.12.2012 r., zdelegalizowanego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.       

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/lobbing_osoby_tab.xsp

Korab-Karpowicz WłodzimierzPaz Aaron (Israel) (00092)Uniwersytet Polski (fundacja), Uniwersytet Hebrajski w JerozolimiePrzeprowadzenie Światowego Kongresu Nauki Polskiej, ustanowienie Orderu Pokoju.2021-10-072021-12-31
Paz AaronPaz Aaron (Israel) (00092)Uniwersytetu Polskiego – fundacji The Republic of Noahide Nations – stowarzyszenia zwykłegoWprowadzenie ustawy powołującej Uniwersytet Polski, powołanie Institute of Seven Noahide Laws w celu powrotu do prawa naturalnego.2021-02-242021-12-31

Fundacja IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli

https://fanimani.pl

Gheribi Edyta     Paz Aaron (Israel) (00092)    Tel Aviv-Yafo Yacht Club of Poland Paz Development &Co SA Medyczny Port Lotniczy Sp. z o.o.    Transfer izraelskich technologii chroniących kurczące się zasoby wody słodkiej, rewitalizacja Morza Bałtyckiego, rozwój hotelarstwa i gastronomii w rejonie Morza Bałtyckiego. Odbudowa Wielkiej Synagogi w Warszawie, renowacja obiektów kultury chasydzkiej na terenie Europy Wschodniej. Instytucjonalna ochrona zdrowia i życia migrującym, respektowanie i wdrażanie prawa naturalnego w tym żywieniowego.    2021-02-24    2021-12-31

Wykaz osób (tabela)

https://www.sejm.gov.pl

Korab-Karpowicz Włodzimierz     Paz Aaron (Israel) (00092)    Uniwersytet Polski (fundacja), Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie    Przeprowadzenie Światowego Kongresu Nauki Polskiej, ustanowienie Orderu Pokoju.

Krężel Tadeusz     Krężel Tadeusz (00069)    Roman Ramona Giorgiana    Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.    2021-01-07    2021-12-31

2021-02-24

Paz Aaron     Paz Aaron (Israel) (00092)    Uniwersytetu Polskiego – fundacji The Republic of Noahide Nations – stowarzyszenia zwykłego    Wprowadzenie ustawy powołującej Uniwersytet Polski, powołanie Institute of Seven Noahide Laws w celu powrotu do prawa naturalnego.    2021-02-24    2021-12-31

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk©                                                                  Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk© 
 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 1 grudnia 2021 w Bez kategorii

 

URTEIL DES INTERNATIONALEN SCHIEDSGERICHTS FÜR NATURRECHT mit Sitz in Łowicz, 2. Unterabteilung in Flensburg.

Liebe Alle Deutschen Freunde auf ehemaliges Slavische Lechiten Imperium Gebiet (bis zum Rein), wir geben Euch sehr wichtige Beweise und Formulare, die Wahrheit uber Unseren Lechiten Gebiet. Es gibt keinen Staat, es gibt nur private Handelsfirmen, welche haben Euch gefesselt, und Euch ausgenutz, gebraucht und vernichten wollen durch falsche Korona-Plandemie-Tyrannai !

Jeder Pole-Lechita hat das Recht auf Entschädigung für rechtswidrige, antipolnische, menschenfeindliche Aktivitäten einer organisierten kriminellen Gruppe jüdischer privater Handelsunternehmen in Polen-Lechistan jetzt und in der Vergangenheit, die die Ureinwohner verfolgt, diskriminiert, versklavt, ausraubt der polnischen Lechiten-Region, Erben des Imperium Lechiten, die auf 10.700 Jahre datiert werden. Polska-Lechistan ist, zitiert: „nach internationaler Genforschung von 2010-2013 seit 10 700 Jahren ein indigenes, protoslawisches Land mit vollständig erhaltener biologischer und Populationskontinuität. Infolgedessen waren wir immer das älteste Volk Europas mit unserer eigenen slawischen Kultur, Freiheitsliebe und dem Machtsystem der Rallye, dem vedischen Arianismus als Religion seit über 10.000 Jahren und der gewaltsam aufgezwungenen christlichen Religion im 10 Jahrhundert mit sklavischen, grausamen Feudalsystemen nur etwa tausend Jahre, die überhaupt nicht zu vergleichen sind. Zweitens, dass Lehia in der Antike und im frühen Mittelalter Hunderte von Jahren nur dann die erste Macht in Europa war, als es von den Ariern-Slawen-Lehiten regiert wurde, wodurch der Einfluss fremder, feindlicher Kulturen und westlicher Organisationen ausgeschaltet und ihre Vertreter verhindert wurden von Mitregieren oder Regieren, sowie die Streitigkeiten der Arier-Slawen und ihrer Eliten. Dies war der Grund für den Untergang des Lechitenreiches im Jahr 840 und die folgenden tragischen Ereignisse. „(…)“ Die slawische Staatlichkeit von Lehia, also Polen (Lechistan), ist bereits über 4.000 Jahre alt, die längste in Europa, und deshalb wurde meiner Meinung nach die Erinnerung daran solidarisch bekämpft und versteckt, so dass die Arier-Slawen nicht von anderen Nationen zu unterscheiden. Deshalb wurden die Arier-Slawen ständig vernichtet, gedemütigt und „Barbaren” und „Heiden” genannt, was nicht stimmte und ich habe es in meinen Lehic-Büchern bewiesen”, (Janusz Bieszk, „Altes Königreich Lehia”, S. 480-481)

Herzliche Grusse v. Maria und Teresa

Polska-Lechistan-Stobiec-Flensburg, 06.12.2021

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

———- Forwarded message ———
Von: Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com>
Date: Do., 16. Dez. 2021 um 20:12 Uhr
Subject: Numberg Proces II viederholt das hat schon Kevin Annett und Internationale Gerichtshof aus Brussel 2014 gemacht !!!
To: <info@fuellmich.com>, <Kate.and.zigi@gmail.com>

Sehr geehrte Hr.Fullmich,
Die Ganze Welt ist ein riesieges Unternehmen !brd-schwindel.org/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/

Liebe Alle Deutschen Freunde auf ehemaliges Slavische Lechiten Imperium Gebiet (bis zum Rein), wir geben Euch sehr wichtige Beweise und Formulare, die Wahreheit uber Unseren Lechiten Gebiet. Es gibt keinen Staat, es gibt nur private Handelsfirmen, welche haben Euch gefesselt, und Euch ausgenutz, gebraucht und vernichten wollen durch falsche Korona-Plandemie-Tyrannai !

Zit.: „Mit Urteil des EGMR 75529/01 am 08.06.2006 hat der Europeische Gerichshof festgestellt, das die „BRD” kein wirksamer Rechtsstaat sondern eine Illusion ist „

Das private globale Sklavenenergiesystem der Triple Crown mit dem de-legalisierten und seit dem 21. 12. 2020 geschlossenem Vatikan an der Spitze und seinem völkermörderischen globalen Netzwerk verurteilt zur Liquidation, gemäß dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen von Kirche und Staat vom 17. 04. 2014 die römisch-katholische Kirche für immer zu ächten, und angesichts der Todesurteile gegen die Päpste Benedikt XVI. und Franziskus II. wegen Beteiligung an Ritualmord, Menschenhandel und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, übergeben wir das gesamte Vermögen der Kirche in Polen-Lechistan friedlich an die einheimischen polnischen  souveränen Lechiten-Nachkommen. Die geächtete Kirche ist schuldig, sich an dem Völkermord gegen das polnische Volk und die Völker der Welt beteiligt zu haben, der derzeit unter dem Banner der falschen Covid-19-Pandemie durchgeführt wird. 

MSAPN-Schiedsrichterin – Vorsitzende des Schiedsgerichts, Teresa geb. Znyk ©                       

MSAPN Schiedsrichterin – Stellvertretende Vorsitzende, Maria geb. Znyk ©                                                                                                        
Polska-Lechistan-Stobiec-Flensburg, 06.12.2021

ENTSCHEIDET DAS GERICHT: 

Gemäß Artikel 10 i. V. m. Artikel 6 des NEW YORK-ÜBEREINKOMMENS vom 10. 06. 1958 i. V. m. Artikel 1 des dazugehörigen Protokolls 1, hatten die Antragsgegner – die Beklagten – eine Frist von 7 Tagen ab Erhalt der E-Mail mit dem Dokumentenantrag, um zu bestätigen, ob sie den Anspruch anerkennen und ob sie bereit sind, freiwillig Entschädigung zu zahlen. Da die Antragsgegner keine Einwände gegen die genannten Antragsunterlagen erhoben, keinen Schiedsrichter entsandt und keine Entschädigung gezahlt haben, beschließt das Internationale Schiedsgericht für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, Regionalabteilung Flensburg, die Antragsunterlagen vom 04. 11. 2021 als unstreitig angenommen zu erklären:

” Für die Bekanntgabe des Falles der Macht – ein Ende der Täuschung der Polen-Lechiten ! Klage von Leszek Pawlik beim Internationalen Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung, Flensburg. „, „fordern, dass der Fall in Übereinstimmung mit dem Verfahren und den Grundsätzen des europäischen Rechts, d. h. u. a. Artikel 10 und 6 des Europäischen Übereinkommens über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, und in Verbindung mit dem New Yorker Übereinkommen, die Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten des freien Mannes Leszek der Familie Pawlik,  seiner Familie und jedes souveränen Polen-Lechita angehört werden. ” 

Auf der Grundlage des Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, der rechtskräftig für vollstreckbar erklärt wurde, d. h. Artikel 20, Absatz 2 der Verordnung 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 04. 2004, zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen in Verbindung mit dem New Yorker Übereinkommen vom 10. 06. 1958, erklärt der Internationale Schiedsgerichtshof für Naturrecht, dass dieser Titel zur Vollstreckung der Bestimmungen des vorliegenden Urteils und der Vollstreckung in vollem Umfang und fordert alle Behörden, Einrichtungen und Personen, die davon betroffen sein können auf, die Bestimmungen dieses Titels zu vollstrecken und auf Ersuchen Unterstützung zu leisten. 

Link: „Internationaler Schiedsgerichtshof für Naturrecht sucht Vollstrecker von Urteilen über den Zusammenbruch der Macht”:  https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/27/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-naturalnego-poszukuje-egzekutorow wyrokow-o-upadku-wladzy/ 

Der MSAPN-Gerichtshof hat sich beim Erlass des vorliegenden Urteils von den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte leiten lassen, die durch die Resolution 217 A der UN Generalversammlung vom 10. 12. 1948 angenommen und verkündet wurde, sowie vom Internationalen Entschädigungstarif für Menschenrechtsverletzungen gegen die Person, Anhang zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 1966, der 1977 vom Sejm der Volksrepublik Polen ratifiziert wurde. link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 Gesetzblatt (Dziennik Ustaw) Dz.U 1977 Nr. 38 Pos. 167 , verfügbar in deutscher Übersetzung: Link:  „Internationaler Entschädigungstarif für Menschenrechtsverletzungen” 

https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Der Internationale Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung Flensburg, erlässt einen Schiedsspruch: 

dass Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski, Zbigniew Ziobro, Elżbieta Witek, Tomasz Grodzki unverzüglich eine Erklärung mit dem Titel:  

„Erklärung zur Enthüllung des Zusammenbruchs der Macht – Ende der Täuschung der Polen – Lechiten !” abgeben und dass diese Aufnahmen eine Woche lang stündlich in nationalen, regionalen und lokalen Radio- und Fernsehsendern verbreitet werden und dass eine Erklärung mit dem Titel:  

„Erklärung zur Enthüllung des Zusammenbruchs der Macht – Ende der Täuschung der Polen – Lechits ! behörden – Schluss mit dem Betrug der polnischen Lechiten-Nachkommen ! „

MSAPN-Schiedsrichterin – Vorsitzende des Schiedsgerichts, Teresa geb. Znyk ©            

MSAPN Schiedsrichterin – Stellvertretende Vorsitzende, Maria geb. Znyk © 

Erklärung  

über die Aufdeckung des Zusammenbruchs der Macht – ein Ende des Betrugs der Polen-Lechiten ! 

„Ich erkläre, als Angestellter einer geächteten 25. 12. 2012 privaten Handelsgesellschaft, die eine staatliche Institution simuliert, einen nicht existierenden Staat eines gescheiterten Sklavenweltmachtsystems der Triple Crown mit einem geräumten und geschlossenen 21. 12. 2020.  Vatikan und sein weltweites genozidales Netzwerk, um zu liquidieren, dass die direkte übergeordnete Macht in Polen seit dem 02. 11. 2014 vom Souverän kraft der Proklamation der Machtübernahme durch die polnische Nation, von Tadeusz Cichocki aus Piaseczno, ausgeübt wird. http://tcichocki.&nbsp; pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski. pdf . 

Ich erkläre, dass die Proklamation der direkten Ausübung der Oberhoheit durch das polnische Volk vom 02. 11. 2014 und die Dekrete des Souveräns, die höchste Rechtskraft besitzen, auf dem Gebiet von Polen-Letschistan in Kraft sind. 

Ich erkläre alle von mir und den usurpatorischen Behörden aller Ebenen auf dem Territorium Polnisch Letschistans getroffenen Entscheidungen, Vorschriften und Regelungen für unwirksam, unanwendbar und illegal. 

Ich fordere alle privatwirtschaftlichen Unternehmen, die staatliche, kommunale, kirchliche, EU- und Medieninstitutionen simulieren auf, ihre unrechtmäßige Besetzung des unveräußerlichen Eigentums des souveränen polnischen Volkes aufzugeben. 

Ich bedauere die Umsetzung von Völkermordplänen, die zur physischen Vernichtung der einheimischen Polen und ihrer Ersetzung durch Juden im Rahmen der Schaffung von „Polin” führten.  Ich entschuldige mich bei den Polen für die Schaffung der jüdischen „Polin”-Strukturen und für alle antipolnischen Aktionen. Ich fordere meine jüdischen Landsleute auf, das unrechtmäßig beschlagnahmte Eigentum der Polen zurückzugeben, auf alle Ansprüche zu verzichten und das Gebiet von Polen-Letschistan für immer zu verlassen. 

Unterschrift …………………………………………………  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Das Gericht ordnet ebenfalls an, dass der folgende Bischofsbrief in allen Kirchen in Polen-Letschistan verlesen wird:

Erklärung  

Bischöfe über die Schließung und Räumung des Vatikans und seines weltweiten  Netzwerks zur Liquidation.  

Wir, die Bischöfe des Territoriums Polen-Lechistan, erklären, als die Angestellten der illegalen,  geächteten privaten Handelsgesellschaften im kirchlichen Bereich ab dem 25. 12. 2012 für bankrott. 

Das private globale Sklavenenergiesystem der Triple Crown mit dem de-legalisierten und seit dem 21.  12. 2020 geschlossenem Vatikan an der Spitze und seinem völkermörderischen globalen Netzwerk verurteilt zur Liquidation, gemäß dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen von Kirche und Staat vom 17. 04. 2014 die römisch-katholische Kirche für immer zu ächten, und angesichts der Todesurteile gegen die Päpste Benedikt XVI. und Franziskus II. wegen Beteiligung an Ritualmord, Menschenhandel und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, übergeben wir das gesamte Vermögen der Kirche in Polen-Lechistan friedlich an die einheimischen polnischen  souveränen Lechiten-Nachkommen. Die geächtete Kirche ist schuldig, sich an dem Völkermord gegen das polnische Volk und die Völker der Welt beteiligt zu haben, der derzeit unter dem Banner der falschen Covid-19-Pandemie durchgeführt wird. 

Die Kirche beteiligte sich an der Versklavung, Beraubung, Unterdrückung und Ausrottung der einheimischen Polen-Lechiten und anderer Völker der Welt. 

Die frühere Kirche im Vatikan hat durch Jahrhunderte der Geschichte hindurch mit Gewalt, Angst,  Tod, Irrlehren und Sklaverei auf ein solches Ende hingearbeitet und ist nicht mehr die ehrenwerte Vertreterin der freien Menschheit und der Menschenwürde im Himmel und auf Erden. Der gesamte Reichtum der ehemaligen Kirche wird von nun an als Eigentum freier Menschen betrachtet, und diese können und sollen ihn friedlich in Besitz nehmen. 

Wir fordern alle Mitarbeiter des kirchlichen Sektors, einschließlich des illegalen Handelsunternehmens,  das sich Gesundheitsministerium nennt, auf, alle Räumlichkeiten zu räumen und sich den vom Internationalen Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Lowicz (2. Abteilung) in Flensburg benannten Friedensbeauftragten zur Verfügung zu stellen. 

Bischöfe aus dem Gebiet von Polen-Letschistan. ” Mehr :

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Drodzy wszyscy niemieccy przyjaciele na terytorium byłego sławiańskiego Imperium lechickiego, (aż po Ren), przekazujemy Wam bardzo ważne dowody i formularze, prawdę o naszym Lechickim terytorium . Nie ma państw, są tylko prywatne firmy handlowe, które Was zniewoliły i wykorzystały i chcą Was zniszczyć przez tyranię fałszywej koronowirusowej plandemii !

Serdecznie pozdrawiają Maria i Teresa

Pin on map 500 > 814 ♔ > 1000 ✠ ♔

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Beendigung der Ausrottung von Polen und der Provokationen an der polnisch-weißrussischen Grenze durch Umsetzung des Urteils des Internationalen Schiedsgerichts für Naturrecht! 

Uniformierte Polen-Lechiten, retten Sie sich, Ihre Familien, Ihre Landsleute, indem Sie das Urteil des Internationalen Schiedsgerichts des Naturrechts vollstrecken, um die Ausrottung der Polen-Lechiten und die Provokationen an der polnisch-weißrussischen Grenze zu stoppen! 

Urteil des Internationalen Schiedsgerichts für Naturrecht über den Antrag von Leszek aus der Familie Pawlik auf Vollstreckung der Übertragung der Macht an die Polen-Lechiten auf dem Gebiet von Polen-Lechistan.

Flensburg, 15. 11. 2021 

URTEIL DES INTERNATIONALEN SCHIEDSGERICHTS FÜR NATURRECHT 

mit Sitz in Łowicz, 2. Unterabteilung in Flensburg vom 15. 11. 2021, Az. II WZ MSAPN-02/2021. Am 15. November 2021 wird der Internationale Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Lowicz,  2. Abteilung Flensburg (MSAPN),

bestehend aus: 

MSAPN-Schiedsrichterin – Vorsitzende des Schiedsgerichts, Teresa geb. Znyk © MSAPN Schiedsrichterin – Stellvertretende Vorsitzende, Maria geb. Znyk © 

in nichtöffentlicher Sitzung in Flensburg, über einen Antrag auf Schadensersatz in Höhe von 1 000 000,00 Euro (eine Million Euro) für jede der sechs, in der Anlage 1 aufgeführten Personen und in Höhe von 1 000 000,00 Euro (eine Million Euro) für jede der 31, in der Anlage 2 aufgeführten Personen, aus deren persönlichem Vermögen, als Entschädigung und Wiedergutmachung für die Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Herrn Leszek von der Familie Pawlik, seiner Familie und jedem souveränen Polen-Lechiten. 

ENTSCHEIDET DAS GERICHT: 

Gemäß Artikel 10 i. V. m. Artikel 6 des NEW YORK-ÜBEREINKOMMENS vom 10. 06. 1958 i. V. m. Artikel 1 des dazugehörigen Protokolls 1, hatten die Antragsgegner – die Beklagten – eine Frist von 7 Tagen ab Erhalt der E-Mail mit dem Dokumentenantrag, um zu bestätigen, ob sie den Anspruch anerkennen und ob sie bereit sind, freiwillig Entschädigung zu zahlen. Da die Antragsgegner keine Einwände gegen die genannten Antragsunterlagen erhoben, keinen Schiedsrichter entsandt und keine Entschädigung gezahlt haben, beschließt das Internationale Schiedsgericht für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, Regionalabteilung Flensburg, die Antragsunterlagen vom 04. 11. 2021 als unstreitig angenommen zu erklären:

” Für die Bekanntgabe des Falles der Macht – ein Ende der Täuschung der Polen-Lechiten ! Klage von Leszek Pawlik beim Internationalen Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung, Flensburg. „, „fordern, dass der Fall in Übereinstimmung mit dem Verfahren und den Grundsätzen des europäischen Rechts, d. h. u. a. Artikel 10 und 6 des Europäischen Übereinkommens über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, und in Verbindung mit dem New Yorker Übereinkommen, die Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten des freien Mannes Leszek der Familie Pawlik,  seiner Familie und jedes souveränen Polen-Lechita angehört werden. ” 

Auf der Grundlage des Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, der rechtskräftig für vollstreckbar erklärt wurde, d. h. Artikel 20, Absatz 2 der Verordnung 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 04. 2004, zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen in Verbindung mit dem New Yorker Übereinkommen vom 10. 06. 1958, erklärt der Internationale Schiedsgerichtshof für Naturrecht, dass dieser Titel zur Vollstreckung der Bestimmungen des vorliegenden Urteils und der Vollstreckung in vollem Umfang und fordert alle Behörden, Einrichtungen und Personen, die davon betroffen sein können auf, die Bestimmungen dieses Titels zu vollstrecken und auf Ersuchen Unterstützung zu leisten. 

Link: „Internationaler Schiedsgerichtshof für Naturrecht sucht Vollstrecker von Urteilen über den Zusammenbruch der Macht”:  https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/27/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-naturalnego-poszukuje-egzekutorow wyrokow-o-upadku-wladzy/ 

Der MSAPN-Gerichtshof hat sich beim Erlass des vorliegenden Urteils von den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte leiten lassen, die durch die Resolution 217 A der UN Generalversammlung vom 10. 12. 1948 angenommen und verkündet wurde, sowie vom Internationalen Entschädigungstarif für Menschenrechtsverletzungen gegen die Person, Anhang zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 1966, der 1977 vom Sejm der Volksrepublik Polen ratifiziert wurde. link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 Gesetzblatt (Dziennik Ustaw) Dz.U 1977 Nr. 38 Pos. 167 , verfügbar in deutscher Übersetzung: Link:  „Internationaler Entschädigungstarif für Menschenrechtsverletzungen” 

https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Der Internationale Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung Flensburg, erlässt einen Schiedsspruch: 

dass Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski, Zbigniew Ziobro, Elżbieta Witek, Tomasz Grodzki unverzüglich eine Erklärung mit dem Titel:  

„Erklärung zur Enthüllung des Zusammenbruchs der Macht – Ende der Täuschung der Polen – Lechiten !” abgeben und dass diese Aufnahmen eine Woche lang stündlich in nationalen, regionalen und lokalen Radio- und Fernsehsendern verbreitet werden und dass eine Erklärung mit dem Titel:  

„Erklärung zur Enthüllung des Zusammenbruchs der Macht – Ende der Täuschung der Polen – Lechits ! behörden – Schluss mit dem Betrug der polnischen Lechiten-Nachkommen ! „

Erklärung  

über die Aufdeckung des Zusammenbruchs der Macht – ein Ende des Betrugs der Polen-Lechiten ! 

„Ich erkläre, als Angestellter einer geächteten 25. 12. 2012 privaten Handelsgesellschaft, die eine staatliche Institution simuliert, einen nicht existierenden Staat eines gescheiterten Sklavenweltmachtsystems der Triple Crown mit einem geräumten und geschlossenen 21. 12. 2020.  Vatikan und sein weltweites genozidales Netzwerk, um zu liquidieren, dass die direkte übergeordnete Macht in Polen seit dem 02. 11. 2014 vom Souverän kraft der Proklamation der Machtübernahme durch die polnische Nation, von Tadeusz Cichocki aus Piaseczno, ausgeübt wird. http://tcichocki.  pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski. pdf . 

Ich erkläre, dass die Proklamation der direkten Ausübung der Oberhoheit durch das polnische Volk vom 02. 11. 2014 und die Dekrete des Souveräns, die höchste Rechtskraft besitzen, auf dem Gebiet von Polen-Letschistan in Kraft sind. 

Ich erkläre alle von mir und den usurpatorischen Behörden aller Ebenen auf dem Territorium Polnisch Letschistans getroffenen Entscheidungen, Vorschriften und Regelungen für unwirksam, unanwendbar und illegal. 

Ich fordere alle privatwirtschaftlichen Unternehmen, die staatliche, kommunale, kirchliche, EU- und Medieninstitutionen simulieren auf, ihre unrechtmäßige Besetzung des unveräußerlichen Eigentums des souveränen polnischen Volkes aufzugeben. 

Ich bedauere die Umsetzung von Völkermordplänen, die zur physischen Vernichtung der einheimischen Polen und ihrer Ersetzung durch Juden im Rahmen der Schaffung von „Polin” führten.  Ich entschuldige mich bei den Polen für die Schaffung der jüdischen „Polin”-Strukturen und für alle antipolnischen Aktionen. Ich fordere meine jüdischen Landsleute auf, das unrechtmäßig beschlagnahmte Eigentum der Polen zurückzugeben, auf alle Ansprüche zu verzichten und das Gebiet von Polen-Letschistan für immer zu verlassen. 

Unterschrift …………………………………………………  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Das Gericht ordnet ebenfalls an, dass der folgende Bischofsbrief in allen Kirchen in Polen-Letschistan verlesen wird:

Erklärung  

Bischöfe über die Schließung und Räumung des Vatikans und seines weltweiten  Netzwerks zur Liquidation.  

Wir, die Bischöfe des Territoriums Polen-Lechistan, erklären, als die Angestellten der illegalen,  geächteten privaten Handelsgesellschaften im kirchlichen Bereich ab dem 25. 12. 2012 für bankrott. 

Das private globale Sklavenenergiesystem der Triple Crown mit dem de-legalisierten und seit dem 21.  12. 2020 geschlossenem Vatikan an der Spitze und seinem völkermörderischen globalen Netzwerk verurteilt zur Liquidation, gemäß dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen von Kirche und Staat vom 17. 04. 2014 die römisch-katholische Kirche für immer zu ächten, und angesichts der Todesurteile gegen die Päpste Benedikt XVI. und Franziskus II. wegen Beteiligung an Ritualmord, Menschenhandel und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, übergeben wir das gesamte Vermögen der Kirche in Polen-Lechistan friedlich an die einheimischen polnischen  souveränen Lechiten-Nachkommen. Die geächtete Kirche ist schuldig, sich an dem Völkermord gegen das polnische Volk und die Völker der Welt beteiligt zu haben, der derzeit unter dem Banner der falschen Covid-19-Pandemie durchgeführt wird. 

Die Kirche beteiligte sich an der Versklavung, Beraubung, Unterdrückung und Ausrottung der einheimischen Polen-Lechiten und anderer Völker der Welt. 

Die frühere Kirche im Vatikan hat durch Jahrhunderte der Geschichte hindurch mit Gewalt, Angst,  Tod, Irrlehren und Sklaverei auf ein solches Ende hingearbeitet und ist nicht mehr die ehrenwerte Vertreterin der freien Menschheit und der Menschenwürde im Himmel und auf Erden. Der gesamte Reichtum der ehemaligen Kirche wird von nun an als Eigentum freier Menschen betrachtet, und diese können und sollen ihn friedlich in Besitz nehmen. 

Wir fordern alle Mitarbeiter des kirchlichen Sektors, einschließlich des illegalen Handelsunternehmens,  das sich Gesundheitsministerium nennt, auf, alle Räumlichkeiten zu räumen und sich den vom Internationalen Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Lowicz (2. Abteilung) in Flensburg benannten Friedensbeauftragten zur Verfügung zu stellen. 

Bischöfe aus dem Gebiet von Polen-Letschistan. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Das Gericht beschließt den Publikationsbefehl durch den Bürgermeister der Gemeinde Iwaniska anzuweisen, die folgende Erklärung zu veröffentlichen:

Erklärung  

der Gemeindevorsteher von Iwansk über den Sturz der Macht – ein Ende des Betrugs der Polen Lechiten.

Ich, Marek Staniek, ein lebender, freier, weil zwangsbefreiter, bedingungsloser und gleichzeitig als Angestellter der am 25. 12. 2012 geächteten privatwirtschaftlichen Gesellschaft, die die Institution der Selbstverwaltung der Gemeinde Iwaniska simuliert, einem nicht existierenden Staat des gefallenen Sklavenweltsystems der Macht der Dreifachkrone mit Räumung und Schließung am 21. 12. 2020.  Vatikan mit dem Vatikan an der Spitze und seinem weltweiten genozidalen Netzwerk zu liquidieren,  erkläre ich, dass die unmittelbare Oberherrschaft in Polen-Lechistan seit dem 02. 11. 2014 vom Souverän kraft der Proklamation der Machtübernahme durch die polnische Nation, von Tadeusz Cichocki aus Piaseczno, ausgeübt wird.  

http://tcichocki. pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski. pdf . 

Ich erkläre dass die Ausübung der Oberhoheit durch das polnische Volk vom 02. 11. 2014 und die Dekrete des Souveräns, die höchste Rechtskraft besitzen, auf dem Gebiet von Polen-Letschistan in Kraft sind. Ich erkläre alle, von den usurpatorischen Behörden aller Ebenen auf dem Territorium Polnisch-Letschistans gefassten Beschlüsse, Regelungen für unwirksam, unanwendbar und illegal.  Ich habe mich der Komplizenschaft beim Aufbau der jüdischen „Polin”-Strukturen, der antipolnischen Aktionen im Namen einer organisierten kriminellen Gruppe auf zentraler Ebene in Warschau, auf Provinzebene in Kielce und auf Kreisebene in Opatów schuldig gemacht. Ich habe mich der Mittäterschaft an den Völkermordplänen schuldig gemacht, die zur physischen Vernichtung der einheimischen Polen und ihrer Ersetzung durch Juden im Rahmen der Schaffung von „Polin” führten.  Ich habe mich schuldig gemacht, zum Nachteil und Schaden aller Einwohner der Gemeinde Iwaniska und des Kreises Opatów zu handeln. 

Ich bin schuld daran, dass ich den Raubbau an natürlichen Ressourcen im Tagebau mit verbotenen Sprengstoffen zugelassen habe, mit dem Ziel, Ackerland zu zerstören und zu überfluten und die Einwohner der Gemeinden im Kreis Opatów zu vernichten und zu töten. 

Ich habe mich der Komplizenschaft bei der Kampagne einer gefälschten Kovid-Pandemie schuldig gemacht, die mit der Notwendigkeit genozidaler Impfstoffe gekoppelt ist, die in Verbindung mit der 5G Technologie zu einem Massensterben der geimpften Menschen führen werden, weshalb es notwendig 

war, Parkplätze und neue Friedhöfe in Iwansk und Mydlowo zu bauen von Anwohnern. Ich erkläre,  dass ich mich den vom Internationalen Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung, Flensburg, ernannten Friedensrichtern zur Verfügung stelle. 

Marek Staniek Wójt (Leiter) der Ivaniska-Kommune.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Das Gericht ordnet die Aufgabe der unrechtmäßig besetzten Gebäude in der Gemeinde Iwaniska,  Kreis Opatów, Woiwodschaft Świętokrzyskie, die unveräußerliches Eigentum des Souveräns – der polnischen Lechiten sind und sich auf dem alten lechistischen Land befinden, das unrechtmäßig von jüdischen Missetätern beschlagnahmt und angeeignet wurde, die auf betrügerische Weise illegale Strukturen des hebräisch-jüdischen „Polin” schaffen. 

Das Gericht ordnet an, dass die rechtswidrigen Behörden der Gemeinde Iwaniska, an deren Spitze Bürgermeister Marek Staniek und der Vorsitzende des Gemeinderats Wiesław Kowalczyk stehen,  unverzüglich von der rechtswidrigen, unwirksamen, absurden und für die Einwohner nachteiligen Absicht Abstand nehmen, dem Dorf Iwaniska ab dem 1. Januar 2022 kommunale Rechte zu verleihen.  Link: „Ivaniska wird eine Stadt sein. Es gibt eine Absichtserklärung, baldige Konsultationen.  ” https://kielce. tvp. pl/49933048/iwaniska-beda-miastem-jest-uchwala-intencyjna-wkrotce-konsultacje spoleczne 

Das Gericht ordnet an, dass die Schlüssel zu allen kommunalen Gebäuden in der Gemeinde Iwaniska, dem Landkreis Opatów, der Woiwodschaft Świętokrzyskie und anderen weltlichen und kirchlichen Gebäuden in ganz Polen-Lechistan den vom Internationalen Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung, Flensburg, ernannten Friedensbeauftragten übergeben werden. 

weiter ordnet eine Entschädigung in Höhe von jeweils 1 000 000 Euro zuzusprechen, in Worten: eine Million Euro aus dem Privatvermögen der Beklagten, 6 Personen aus der folgenden Liste Nr. 1 an, zahlbar auf das Konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, als Entschädigung für die Verletzung der Menschenrechte und Freiheiten des Klägers Leszek der Familie Pawlik, seiner Familie und jeder Soveräner Pole-Lechita, für die Verletzung der Rechte des Souveräns, für die Verletzung der Rechte von Leszek der Familie Pawlik als lebender, freier Mensch, weil zwangsweise am 25. 12. 2012 aus dem privaten Weltenergiesystem der Triple Crown mit Schließung und Räumung am 21. 12. 2020 des gefallenen Vatikans und seines erdweiten völker mörderischen Netzwerkes zu entfernen.  

Liste Nr. 1 : Beklagte – Gegenseite : 

1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl  

2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 

3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl 

4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 

5. Elżbieta Witek – “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 

6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl

Es wird jeweils eine Entschädigung, in Höhe von jeweils 1 000 000 Euro, in Worten: eine Million Euro,  aus dem Privatvermögen, der 31 in der nachstehenden Liste aufgeführten Angeklagten, zahlbar auf das Konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, als Entschädigung für die Verletzung der Menschenrechte und Freiheiten des Klägers Leszek der Familie Pawlik, seiner Familie und jedes Sovereign-Pole-Lechita zuzusprechen, für die Verletzung der Rechte des Souveräns, für die Verletzung der Rechte von Leszek der Familie Pawlik als lebender, freier Mensch, weil zwangsweise am 25. 12. 2012 aus dem privaten Weltenergiesystem der Triple Crown mit Schließung und Räumung am 21. 12. 2020 des gefallenen und sich auflösenden Vatikans und seinem erdweiten völkermörderischem Netzwerk befreit.  

Anlage 2, Antragsgegner – Beklagte  

1. : Andrzej Bętkowski : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

2. Marek Staniek : ug_iwaniska@kielce.home.pl  

3. Wiesław Kowalczyk :ug_iwaniska@kielce.home.pl 

4. Leszek Zajezierski : iwaniska@sandomierz.opoka.org.pl 

5. Edward Marian Frankowski : kuria@diecezjasandomierska.pl  

6. Renata Janik : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

7. Marek Bogusławski : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

8. Marek Jońca : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

9. Tomasz Jamka: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

10. Rafał Nowak : rafal.nowak@kielce.uw.gov.pl 

11. Zbigniew Koniusz : wojewoda@kielce.uw.gov.pl , sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 

12. Agata Gałka-Bernacka : sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 

13. Ewa Nowak : sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl  

14. Marzena Chodakowska: rzecznik@kielce.uw.gov.pl 

15. Andrzej Pruś : kancelaria@sejmik.kielce.pl  

16. Henryk Milcarz : kancelaria@sejmik.kielce.pl  

17. Marek Strzała : kancelaria@sejmik.kielce.pl 

18. Krzysztof Nitkiewicz: kuria@diecezjasandomierska.pl, info@diecezjasandomierska.pl 

, rzecznik@diecezjasandomierska.pl  

19. Mieczysław Gębski : kancelaria@sejmik.kielce.pl 

20. Tomasz Staniek: starosta@opatow.pl , 

21. Małgorzata Jalowska : wicestarosta@opatow.pl 

22. Wacław Rodek : biuro.rady@opatow.pl , powiat@opatow.pl 

23. Krzysztof Czepirski : rektor.swietykrzyz@oblaci.pl 

24. Andrzej Skowroński : komendant.opatow@ki.policja.gov.pl  

25. Zbigniew Wołcerz : nzoz_medicus@poczta.fm 

26. Stanisław Koralewicz : nzoz_medicus@poczta.fm 

27. Tomasz Kwaśnik – mydlow@sandomierz.opoka.org.pl 

28. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  

29. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 

30. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 

31. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl  

BEGRÜNDUNG: 

Die gegnerischen Beklagten haben durch ihr Nichtbestreiten zugestimmt: 

die Angeklagten stimmten darin überein, dass sie eine organisierte kriminelle Gruppe privater Handelsunternehmen bilden, die staatliche, kommunale, EU-, kirchliche, internationale und andere damit verbundene Institutionen simulieren.

die Beklagten haben zugestimmt, dass die Leiter und Mitarbeiter dieser privaten Handelsgesellschaften privat aus ihrem Vermögen für ihre Handlungen zum Nachteil und zur Schädigung eines lebenden Menschen, eines freien Menschen – Leszek aus der Familie Pawlik,  seiner Familie und jedes Souveräns – haftbar sind. 

die Beklagten haben zugestimmt, dass Leszek der Familie Pawlik wegen der Verletzung seiner Menschenrechte Anspruch auf Entschädigung nach dem Internationalen Entschädigungstarif hat, der eine Anlage zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 1966 ist, der vom Sejm der Volksrepublik Polen 1977 ratifiziert wurde, Link: http://prawo. sejm. gov. pl/isap.  nsf/DocDetails. xsp?id=WDU19770380167 , ABl. 1977 Nr. 38 Pos. 167, in deutscher Übersetzung verfügbar: 

Link: „Internationaler Entschädigungstarif für Menschenrechtsverletzungen”  

https://wojdabejda. wordpress. com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie praw-czlowieka/  

Punkt 16. Fälschung des Personenstands – jeder Fall: 100. 000 € Pauschalbetrag, 500. 0000 € Pauschalbetrag . 

Punkt 17: Diskriminierung, Nötigung oder Rassismus in jedem Fall: 100. 000 € Pauschalbetrag, 500.  0000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 18: Politische Verfolgung, jeder Fall: 100. 000 € Pauschalbetrag, 500. 0000 € Pauschalbetrag.  Punkt 21: Anwendung ungültiger, nicht anwendbarer, verfassungswidriger, rechtswidriger Gesetze:  250. 000 € Pauschalbetrag, 1. 000. 000 € Pauschalbetrag. 

Punkt 23. Vollstreckung von Vorschriften, die nicht ordnungsgemäß durch staatliche Gesetze bestätigt wurden, ohne hoheitliche Legitimation ihrer Vollstrecker: 250. 000 € Pauschalbetrag. 1. 000. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 24: Vollstreckung von unbefugten Zwangsmaßnahmen (z. B. Pfändungen, Bußgelder,  vorläufige Rechnungen usw. ohne eindeutigen Status als „Beamter”: 100. 000 € Pauschalbetrag, 1. 000. 000 € Pauschalbetrag . 

Punkt 30: Handlungen ohne Unterschrift und Legitimation eines Staatsbediensteten oder eines ernannten Beamten: 50. 000 € Pauschalbetrag, 100. 000 € Pauschalbetrag. 

Punkt 36: Unmittelbare körperliche Gewalt (einzelne Handlungen, Ziehen, Schieben, Schlagen,  Fesseln, Knebeln, Handschellen usw. , Folgen des Angriffs und der einzelnen Handlungen): 75. 000 € je Fall, 500. 000 € je Fall. 

Punkt 37. unbegründet 

inhaftierung: 250. 000 € Pauschalbetrag, 5. 000. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 38. Ungerechtfertigtes Festhalten, Freiheitsberaubung: 5000 € pro Stunde, 75 000 € pro Stunde.  

Punkt 47: Verletzung der Menschenrechte – Verstoß gegen die UN-Resolution 217 A und / oder die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): 150. 000 € Pauschalbetrag,  500. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 48. Verletzung des Völkerrechts – IP66 (Internationaler Pakt über politische und bürgerliche Rechte 1966) – völkerrechtlicher Vertrag (von Deutschland 1973 ratifiziert! ) : 150. 000 € Pauschalbetrag, 500. 000 € Pauschalbetrag . 

Punkt 50: Unbegründete Anklage gegen eine Person und/oder einen Anwalt: 50. 000 € Pauschalbetrag, 500. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 51: Rechtswidrige Strafanträge/Gesetzesverstöße: 50. 000 € Pauschalbetrag, 300. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 52: Strafanzeigen, Unterdrückung, Verfolgung, Nötigung, Verleumdung gegen Angehörige des Geschädigten (Ehegatte, Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder): 50. 000 € Pauschalbetrag, 200.  000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 59: Verletzung der Persönlichkeitsrechte, der Privatautonomie unter Verstoß gegen das Grundgesetz: 100. 000 € Pauschalbetrag, 300. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 60: Verletzung des Datenschutzes, Abhören von Telefonen, Computerspionage, Abhören des Schriftverkehrs in Büro- und Geschäftsräumen, je Fall: 100. 000 € Pauschalbetrag, 200. 000 € Pauschalbetrag. 

Punkt 61: Vorladung, Gerichtsverfahren, Erlass eines Urteils oder Haftbefehls durch ein Gericht,  einen Richter, einen Gerichtsschreiber ohne gültige Legitimation eines souveränen Staates: 200. 000 € Pauschalbetrag, 500. 000 € Pauschalbetrag. 

Punkt 62: Unterzeichnung zur Beurkundung eines Verwaltungsakts, eines Urteils oder einer Verfügung, ohne dass die Legitimation eines souveränen Staates vorliegt: 100. 000 € Pauschalbetrag,  200. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt. 63: Vorladung, Gerichtsverfahren, Urteil oder Haftbefehl durch eine Person oder einen Angestellten, die/der nicht die Staatsangehörigkeit besitzt: 100. 000 € Pauschalbetrag, 

bis 200. 000 € Pauschalbetrag.  

Punkt 64: Vorladung, Gerichtsverfahren, Erlass eines Urteils oder Haftbefehls durch eine Person,  

oder einen Angestellten eines Gerichts, das kein staatliches Gericht, sondern ein falsches Gericht ist:  100. 000 € Pauschalbetrag, bis 200. 000 € Pauschalbetrag . 

die Beklagten haben zugestimmt, dass die Vollstreckung von Schadensersatz für die Verletzung der unveräußerlichen Menschenrechte von Leszek der Familie Pawlik, seiner Familie und jedes Souveräns-Polnisch-Lechita auch für private Handelsgesellschaften-Kapitalgesellschaften gilt:  „Rzeczpospolita Polska”, die Europäische Union, der polnische Episkopat, der Vatikan, die „CITY OF LONDON CROWN CORPORATION” und Washington D. C. (District of Columbia), die selbst am 25.  12. 2012 zugestimmt haben aufgrund der Maßnahmen des OPPT als ehemalig und nicht existent betrachtet werden. 

die Angeklagten waren sich einig, dass die Besiegelung des Zusammenbruchs des Systems das von Papst Franziskus herausgegebene Dokument „Motu proprio” vom 01. 09. 2013 war. die private Verantwortung von Beamten, Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten, zum Nachteil der Menschheit zu handeln.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/ 

Powered by DeepL 

Weniger als 2 Jahre nach dem „Motu proprio” von Papst Franziskus werden die Diener des Systems langsam entlarvt. Ihnen wurde ein Dokument ausgehändigt, aus dem hervorging, dass sie auf eigene Verantwortung handelten. Das Motu proprio vom 11.07.2013 lautet: Aufhebung der Immunität aller Richter, Aufhebung der Immunität aller Staatsanwälte, Aufhebung der Immunität aller Rechtsanwälte,  Aufhebung der Immunität aller Amtsträger. Rechtskräftig verkündet am 01. 09. 2013. diese Personengruppen sind nicht durch Immunität geschützt! Als Kriminelle werden sie mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt!!! Jetzt können sie entscheiden, ob sie uns weiterhin ausrauben und schikanieren wollen oder ob sie zu menschlichen, moralischen und geistigen Wesen werden wollen,  die uns Souveränen gleichgestellt sind. Das bedeutet, dass das Sklavensystem vorbei ist. . . ”  (Übersetzung. M. Bejda aus dem deutschen Artikel „BeAmte” wurden aufgeklärt -alle Handlungen sind eigenverantwortlich”) Das Originaldokument des Papstes im folgenden Link: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 

die Angeklagten erklärten sich damit einverstanden, dass die Leiter privater Handelsunternehmen das Amt und den Rat der Gemeinde Iwaniska, den Kreis Starosty in Opatów, den Kreisrat Opatów, das Woiwodschaftsamt in Kielce, das Marschallamt der Woiwodschaft Świętokrzyskie in Kielce, die Selbstverwaltungsversammlung der Woiwodschaft Świętokrzyskie in Kielce, das Kreispolizeipräsidium in Opatów, den Primas von Polen, die Bischofskonferenz, die Bischöfe, den Staatspräsidenten, den Premierminister, den Gesundheitsminister, den Justizminister, den Präsidenten des Sejm simuliert haben, Der Präsident des Senats und seine Helfer und Auftraggeber sind die Behörden der jüdischen Besatzungsmacht in Polen-Lechistan, die den polnischen Staat 1927 auf betrügerische Weise übernommen hat. 

die Angeklagten haben zugegeben, dass sie illegale, gefälschte nationale Symbole verwenden und illegale, von Betrügern und Fälschern geschaffene talmudische Gesetze anwenden! 

die Angeklagten haben sich darauf geeinigt, dass ihr eigentliches Ziel darin besteht, die Polen zu ermorden und durch Ausländer zu ersetzen, und zwar durch aufdringliche Medienpropaganda einer falschen Pandemie, durch rechtswidrige Verbote, Anordnungen, tödliche Injektionen, tödliche medizinische Verfahren, lähmende falsche COVID-Tests, wirtschaftliche Lähmung und daraus resultierende Hungersnot, durch die Zerstörung der polnischen Landwirtschaft und den absichtlichen Abbau der Lebensmittelvorräte in den Lagern. 

die Beklagten haben zugestimmt, dass die rechtswidrigen, unbegründeten COVID-Einschränkungen zusammen mit den Medien zur materiellen Verarmung sowie zur moralischen und geistigen Schädigung von Leszek Pawlik, seiner Familie und aller Polen-Lechiten beigetragen haben. 

die Angeklagten haben zugestimmt, dass die Erzwingung von Verkrüppelungstests und Impfungen gegen SARS-COV-2, das der größte Betrug der Welt ist, eine falsche Rechtfertigung für jede Aktion ist, die darauf abzielt, die totale Kontrolle und den Terror über die Menschheit zu übernehmen, um die psychopathische Entvölkerung zu erreichen. 

die Angeklagten waren sich einig, dass die feierliche Eröffnung von Parkplätzen und neuen Friedhöfen in Iwansk und Mydlowo eine Vorbereitung für Massenbegräbnisse von Opfern von COVID-Impfstoffen in Verbindung mit krimineller 5G-Technologie ist. 

die Beklagten waren sich einig, dass sie als weltliche und kirchliche Besatzer, Usurpatoren und Betrüger den größten COVID-Betrug der Welt begehen, indem sie Morastkreuze errichten, wie z. B. am 24. 10. 2021 ein 6 Meter hohes Morastkreuz auf dem Kahlenberg, der Lechitischen „Łysa Góra“, a sowie an anderen Orten im Polnischen „Lechistan“. 

die Angeklagten erklärten sich bereit, auf die Wiederherstellung der kommunalen Rechte für das Dorf Iwaniska zu verzichten, die unrechtmäßig am 1. Januar 2022 beginnen sollten, und den Raubbau an den natürlichen Ressourcen zu beenden, indem sie die illegal betriebenen und die Umwelt zerstörenden Bergwerke im Kreis Opatów schließen.

die Angeklagten erklärten sich bereit, den Friedensbeauftragten die Schlüssel für die unrechtmäßig besetzten weltlichen und kirchlichen Gebäude auf dem Gebiet der Gemeinde Iwaniska, auf dem Gebiet des Kreises Opatów und anderer Kreise in Polen-Lechistan zu übergeben. 

die Beklagten haben sich darauf geeinigt, dass Leszek vom Pawlik-Clan als lebender, freier männlicher Mensch agiert, der wie die gesamte Menschheit am 25. 12. 2012 aus dem versklavenden  privaten Weltherrschaftssystem der Triple Crown zwangsbefreit wurde, an dessen Spitze die dauerhaft Verschlossenen stehen und am 21. 12. 2020 vertrieben wurden. Der Vatikan und sein weltweites Netzwerk sind zur Auflösung verurteilt. 

die Beklagten akzeptierten die Erklärung von Leszek der Familie Pawlik, dass er seit seiner Geburt zu keinem Zeitpunkt auf hoher See verschollen war. Sie erkannten an, dass seine einzigen und ausschließlichen Schöpfer seine Eltern sind, von denen sie die unveräußerlichen Eigentums- und Staatsangehörigkeitsrechte der slawischen Nation der Polen-Lechiten auf dem Gebiet des ehemaligen Lechischen Reiches erbt, das mehr als 10. 700 Jahre alt ist und am 22. Mai 2020 in Stobec-Lechistan für die Ewigkeit wiedergeboren wird. 

die Beklagten haben den Inhalt der in der Klageschrift von Leszek der Familie Pawlik vom 04. 11.  2021 an das Internationale Naturrechtsgericht mit Sitz in Łowicz, 2. Zweigstelle, Flensburg,  enthaltenen, Erklärungen in vollem Umfang anerkannt und sich bereit erklärt, diese zu veröffentlichen und die in den Erklärungen enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. 

die Beklagten erklären sich mit der Vollstreckung des Europäischen Vollstreckungstitels wegen Verletzung der Menschenrechte von Leszek Pawlik, seiner Familie und aller Polen-Lechiten einverstanden, zahlbar auf das Konto der Lechicki Fundacja Pomocy Polakom-Lechitom : 

DE 78 2069 0500 0000 661263.  

Das Internationale Schiedsgericht für Naturrecht mit Sitz in Lowicz, 2. Unterabteilung in Flensburg bestätigt diesen Schiedsspruch vom 15. 11. 2021, Az. II WZ MSAPN-02/2021. Europäischer Vollstreckungstitel. Auf der Grundlage des Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, der mit einer Vollstreckungsklausel von Rechts wegen versehen ist, d. h. auf der Grundlage von Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen in Verbindung mit dem New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958,  erklärt der Gerichtshof, dass dieser Titel zur Vollstreckung der sich aus diesem Urteil ergebenden Urkunden und zur Vollstreckung in seiner Gesamtheit und weist alle Stellen, Ämter und Personen, die es betrifft, an, die Bestimmungen dieses Titels durchzusetzen und sie zu unterstützen, wenn sie dazu  aufgefordert werden. 

Bei seinem Urteil ließ sich der Gerichtshof von den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte leiten, die durch die Resolution 217 A der UN-Generalversammlung vom 10. 12.  1948 angenommen und verkündet wurde, sowie von dem Internationalen Entschädigungstarif, der einen Anhang zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 1966  beinhaltet und 1967 vom Sejm der Volksrepublik Polen ratifiziert wurde.  link: http://prawo. sejm. gov. pl/isap. nsf/DocDetails. xsp?id=WDU19770380167 , OJ. 1977 Nr. 38 Pos.  167 , verfügbar in deutscher Übersetzung : „Internationaler Entschädigungstarif für Menschenrechtsverletzungen”  Link: https://wojdabejda. wordpress. com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za lamanie-praw-czlowieka/ 

Das Internationale Schiedsgericht für Naturrecht mit Sitz in Łowicz, 2. Abteilung, Flensburg,  bestätigt hiermit,  dass der Schiedsspruch vom 15. November 2021, Az. II WZ MSAPN-01/2021,  gemäß Art. 1153(14) Nr. 2 der Zivilprozessordnung ein vollstreckbarer Titel ist, da er in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erlassen wurde und von Rechts wegen als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt ist. Folglich besteht keine Verpflichtung, diesen Titeln eine Vollstreckungsklausel beizufügen, da sie unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 805/204 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels in Verbindung mit dem New Yorker Übereinkommen vom 10.  06. 1958 über die Anerkennung ausländischer Schiedssprüche von Rechts wegen vollstreckbar sind,  die in ihrer Anwendung Vorrang vor allen anderen Bestimmungen hat. Daher gilt in diesem Fall das oben Gesagte.

Der Internationale Schiedsgerichtshof für Naturrecht mit Sitz in Lowicz, 2. Abteilung, Flensburg, weist darauf hin, dass das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung ausländischer Schiedssprüche hier vor allen anderen Gesetzen gilt. Sie ist vollstreckbar, weil sie im Ausland ausgestellt wurde und als unanfechtbar einen Rechtsnamen und Titel hat. Die Unterlassung eines Widerspruchs als stillschweigende Zustimmung zu einem bestimmten Verhalten beruht auf der rechtlichen Fiktion einer positiven Entscheidung in Form einer konkludenten Zustimmung. Da die Antragsgegner keinen Einspruch eingelegt haben, ist dieses Urteil rechtskräftig und kann sofort vollstreckt werden. Jedes rechtskräftige Urteil des Internationalen Schiedsgerichts für Naturrecht mit Sitz in Lowicz, 2. Unterabteilung in Flensburg ist ohne Widerspruch auch im Ausland zu vollstrecken. 

Unterschriften: 

MSAPN-Schiedsrichterin – Vorsitzende des Schiedsgerichts, Teresa geb. Znyk © MSAPN Schiedsrichterin – Stellvertretende Vorsitzende, Maria geb. Znyk © 

Flensburg, 15. 11. 2021 

Übersetzung ins Deutsche Sprache: Stanisław Sławiański 

beendet am 20.11.2021 um 1:52:00 Uhr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Übersetzung ins Deutsche Sprache : Stanisław Sławiański,

Rathaus Flensburg, 27.11.2021, 12.00 Uhr, haben sich Gegner Corona Tyrannei sponntan getrofen.

Ratusz we Flensburgu,21.11.2021 r. g.12.00, spontanicznie spotkali się przeciwnicy koronowej tyranii.

Rathaus Flensburg, 27.11.2021r., 12.10 Uhr, sicht so aus nach Anschlag von vier,schwarz angezugene, Junge Leute, mit schwarzen Masken an Gesicht, vermutlich aus Antifa, die Farbe geworfen haben und schnell veschwunden.

Rathaus Flensburg, 27 listopada 2021r., godzina 12:10, po ataku czterech młodych ludzi ubranych na czarno, z czarnymi maskami na twarzach, prawdopodobnie z Antify, którzy rzucili farbą i szybko zniknęli.

Oto tekst naszego oświadczenia na okoliczność zaproszenia Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy domu Znyk (Wojda) do udziału w posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 9 .10.2012 r. #2107 Re: STOP FRACKING ! 2013-05-21 08:39 Czy nie widzicie, że polityka energetyczna unii zmierza do zagłady ludzkości? Oświadczenie Teresy Wojda i Marii Bejda z Obywatelskiego Ruchu Oporu, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, na okoliczność rozpatrywania petycji 0578/ 2012 w Parlamencie Europejskim w dniu 9.10.2012r. przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego oraz Dyrekcję d/s Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych. Szanowni Państwo, Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami, ani żadnymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu. W pełni świadome ryzyka narażania się na utratę życia za nasze wystąpienie, stajemy jednak tutaj w obronie Polski i Narodu Polskiego by uświadomić światu prawdę o sytuacji w Polsce. Siły obce Narodowi Polskiemu przejęły rządy w Polsce i służą światowym wąskim grupom interesów. Mamy dowody na fałszowanie informatyką wyborów w Polsce, co doskonale udokumentował K.Puzyna i złożył stosowny protest do Sądu Najwyższego w Warszawie. Sąd Najwyższy bezpodstawnie odrzucił jego wniosek jak też asekuracyjnie złożone skargi T.Wojda i M. Bejda łącznie z wnioskiem o ręczne przeliczenie wyborów. Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu została również odrzucona. W Polsce nielegalne władze wszelkich szczebli od wielu lat ustanawiają prawa na szkodę i wbrew interesom Polski i Polaków. Jednym z przykładów jest prawo geologiczne i górnicze, całkowicie stanowione pod dyktando obcych. Szczytem niszczycielskich, depopulacyjnych działań wymierzonych w Naród Polski jest skandaliczna ustawa o fizycznym przymusie szczepionkowym.Instytucjom i służbom sanitarnym dano uprawnienia większe niż policji, prokuraturze, bo mają prawo wtargnięcia do domostw z zastosowaniem bezpośredniego przymusu szczepień pod byle pretekstem. Oświadczamy, że od dwóch lat, gdy podjęłyśmy się działań w stworzonej przez nas Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi w ramach dodatkowych działań organizacji społecznej mającej misję uchronienia dziedzictwa kulturowego wsi łowickiej odkrywamy wciąż nowe, potęgujące się formy zagrożeń dla zdrowia i życia Polaków, dla przyszłości Narodu Polskiego i Polski. Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy. Sprowadzono okupantów w celach neokolonialnego wyzysku naszych bogactw naturalnych. Premier nielegalnego rządu,D.Tusk spełnia obietnicę daną prezydentowi USA B.Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce, o czym jest mowa w filmie „Gaz łupkowy jak się to robi w Polsce.” Wejście Polski do EU na nierównych zasadach jest wielką krzywdą i powinno być wielkim wyrzutem sumienia i wstydem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Regulujecie szczegółowymi dyrektywami np. kształt banana czy ogórka, martwicie się o ptaki a Szanowni Państwo, czy nie widzicie, że -tysiące polskich rodzin wyrzucane są na bruk -polskie dzieci głodują i są okaleczane szczepionkami -rozsiewane są toksyczne chmury -gęsta jest sieć szkodliwych przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich -mieszkańcy Polski podtruwani są toksycznymi dodatkami do wody,(fluor,chlor, lit, SeaQuest ) żywnością z toksynami i GMO -niszczone jest polskie rolnictwo? Czy w sprawach bezpieczeństwa narodów powinno się głosować czy bezwzględnie to bezpieczeństwo zapewniać? Skoro w niemieckim raporcie są porażające informacje o katastrofalnym zagrożeniu dla życia z powodu stosowania hydraulicznego szczelinowania przy wydobywaniu wszelkich węglowodorów to dlaczego natychmiast nie został wprowadzony bezwzględny zakaz jego stosowania w całej Unii ? Mówienie o zagrożeniu tylko w odniesieniu do gazu łupkowego jest błędem i bagatelizowaniem problemu. Przecież hydrauliczne szczelinowanie stosuje się od wielu lat przy każdym odwiercie węglowodorów, niezależnie od tego czy jest to rozpoznawczy czy poszukiwawczy czy wydobywczy. Oświadczamy, że na odwiercie Kutno2 ropy naftowej i gazu ziemnego wykonuje się hydrauliczne szczelinowanie, o czym świadczy wykaz stosowanych chemikaliów ( załączonych do naszej petycji) udostępniony nam po kontroli z naszego wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Już jest zatruta woda w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o zdrową, czystą wodę a instytucje unijne lekceważą problem stwierdzając, że jest to sprawa wewnętrzna naszego kraju (email w zał.). To gdzie mamy szukać ratunku? Jeżeli tego nie zatrzymacie, to zamiana dwie trzecie terytorium Polski na pola wiertnicze, przy dużym zaludnieniu i niskich zasobach wodnych doprowadzi w Europie do katastrofy ekologicznej i humanitarnej na wielką skalę. Wprowadziliście limity na emisje CO2 i forsujecie szaleńczą technologię CCS, oraz akceptujecie rozwój energii atomowej zamiast wesprzeć innowacyjne metody czerpania energii jak np. metodę sztucznej fotosyntezy prof. Nazimka oraz inne bezpieczne metody pozyskiwania tej energii. Czy nie widzicie, że polityka energetyczna unii zmierza do zagłady ludzkości? Czy etyczne i moralne jest w tej sytuacji branie od nielegalnego, skorumpowanego rządu naszych narodowych rezerw finansowych Narodowego Banku Polskiego na ratowanie bogatszych od nas Greków, których indywidualne zasoby finansowe są wielokrotnie większe niż Polaków ? Maria Bejda, Teresa Wojda OBYWATELSKI RUCH OPORU Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Liebe Alle Deutschen Freunde auf ehemaliges Slavische Lechiten Imperium, wir geben Euch sehr wichtige Beweise und Formulare, die Wahreheit uber Unseren Lechiten Gebiet. Es gibt keinen Staat, es gibt nur private Handelsfirmen, welche haben Euch gefesselt, und Euch ausgenutz, gebraucht u vernichten wollen durch falsche Korona-Plandemie -Tyrannai !

Zit.: „Mit Urteil des EGMR 75529/01 am 08.06.2006 hat der Europeische Gerichshof festgestellt, das die „BRD” kein wirksamer Rechtsstaat sondern eine Illusion ist „

Herzliche Grusse v. Maria und Teresa

Polska-Lechistan-Stobiec , 6.12.2021

Nikt nie powinien płacić na wymuszenia rozbojnicze nielegalnych prywatnych firm handlowych zarówno w Polsce, w Niemczech jak też na całym świecie ! Powyższe podstawy prawne są do wykorzystania w przypadku nielegalnych, bezprawnych żądań zapłaty za przekroczenie nielegalnych przepisów prywatnej firmy handlowej BRD-Gmbh, tym bardziej, że uchyliła już 23.11.2007 r. Art.57 „Orgnungswidrichkeitsgesetz , bo łamał Art.19 Grundgesetzt (Prawa Podstawowe) Każdy kto płaci te i inne rachunki finansuje koszty okupacyjne i przestępstwa wojenne na świecie !!!

Formularze do wykorzystania w Niemczech aby obronić się przed nielegalnymi prywatnymi firmami handlowymi BRD GmbH, symulującymi instytucje nieistniejącego państwa !

Numberg Proces II viederholt das hat schon Kevinn Annet und Internationale Gerichtshof aus Brussel 2014 gemacht !!!

Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com>Do., 16. Dez., 20:12 (vor 1 Tag)

Sehr geehrte Hr.Fullmich,

Die Ganze Welt ist ein riesieges Unternehmen ! brd-schwindel.org/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/

Liebe Alle Deutschen Freunde auf ehemaliges Slavische Lechiten Imperium Gebiet (bis zum Rein), wir geben Euch sehr wichtige Beweise und Formulare, die Wahreheit uber Unseren Lechiten Gebiet. Es gibt keinen Staat, es gibt nur private Handelsfirmen, welche haben Euch gefesselt, und Euch ausgenutz, gebraucht und vernichten wollen durch falsche Korona-Plandemie-Tyrannai !

Zit.: „Mit Urteil des EGMR 75529/01 am 08.06.2006 hat der Europeische Gerichshof festgestellt, das die „BRD” kein wirksamer Rechtsstaat sondern eine Illusion ist „

Das private globale Sklavenenergiesystem der Triple Crown mit dem de-legalisierten und seit dem 21. 12. 2020 geschlossenem Vatikan an der Spitze und seinem völkermörderischen globalen Netzwerk verurteilt zur Liquidation, gemäß dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen von Kirche und Staat vom 17. 04. 2014 die römisch-katholische Kirche für immer zu ächten, und angesichts der Todesurteile gegen die Päpste Benedikt XVI. und Franziskus II. wegen Beteiligung an Ritualmord, Menschenhandel und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, übergeben wir das gesamte Vermögen der Kirche in Polen-Lechistan friedlich an die einheimischen polnischen  souveränen Lechiten-Nachkommen. Die geächtete Kirche ist schuldig, sich an dem Völkermord gegen das polnische Volk und die Völker der Welt beteiligt zu haben, der derzeit unter dem Banner der falschen Covid-19-Pandemie durchgeführt wird.  MSAPN-Schiedsrichterin – Vorsitzende des Schiedsgerichts, Teresa,geb.Znyk ©                                                                                                                                            MSAPN Schiedsrichterin – Stellvertretende Vorsitzende, Maria geb. Znyk ©                                                                                                        
Polska-Lechistan-Stobiec-Flensburg, 06.12.2021

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 28 listopada 2021 w Bez kategorii

 

O zatrzymanie eksterminacji Polaków i prowokacji na granicy polsko-białoruskiej poprzez wykonanie wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego!

Mundurowi Polacy-Lechici, ratujcie siebie, swoje rodziny, swoich Rodaków poprzez wykonanie wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego by zatrzymać eksterminację Polaków-Lechitów i  prowokacje na granicy polsko-białoruskiej !

Wyrok  Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego  z wniosku Leszka z rodu Pawlik o egzekucję  przekazania władzy Polakom-Lechitom na terytorium  Polski-Lechistanu.                 

Flensburg, 15.11.2021 r.

                       WYROK Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia 15.11.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-02/2021. 

W dniu 15 listopada 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                                  Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie z  wniosku złożonego do tutejszego sądu o zasądzenie odszkodowań w kwotach : po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 6 osób z wykazu nr 1, oraz  po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 31 osób wykazu nr. 2,  z ich prywatnych majątków, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny i każdego Suwerena, Polaka-Lechity.

SĄD POSTANAWIA : 

Na podstawie art.10 w zw. z art. 6 KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji strony przeciwne-pozwani mieli termin 7 dni od daty otrzymania maila z dokumentem-wnioskiem na potwierdzenie czy uznają roszczenia i czy są skłonni  dobrowolnie wypłacić odszkodowanie. Strony przeciwne -pozwani nie wnieśli żadnego sprzeciwu co do przedmiotowych dokumentów wniosków  ani nie delegowali swojego arbitra, ani nie dokonali żadnej wpłaty tytułem odszkodowania, w związku z tym Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu postanawia, uznać za bezspornie przyjęty: dokument- wniosek z 04.11.2021 r. : “ O ujawnienie upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! Wniosek Leszka z rodu Pawlik do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. “, “ Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie i na zasadach prawa europejskiego, tj. m.in. art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz w związku z Konwencją Nowojorską, łamania praw ludzkich i podstawowych wolności człowieka wolnego-mężczyzny Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.”

Na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r., Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. Link: “Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego poszukuje egzekutorów wyroków o upadku władzy.” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/27/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-naturalnego-poszukuje-egzekutorow-wyrokow-o-upadku-wladzy/ 

Sąd MSAPN przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfę Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich wobec osoby, załącznika do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowaną przez Sejm PRL w 1977 r.                                                                                                link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :                                                                                     link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu zasądza: 

 • niezwłoczne ogłoszenie przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “       

Oświadczenie 

    o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

“Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                                                                           

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu.

Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego.                                                                                  

Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”.                                                                                 Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania.Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków, zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium Polski-Lechistanu.  

                                                         Podpis………………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądza nakazanie odczytania we wszystkich kościołach na terenie Polski-Lechistanu Listu Biskupów o następującej treści :                         

Oświadczenie 

Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz  jego światowej sieci do likwidacji.

My, Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, jako  pracownicy  nielegalnych, zdelegalizowanych  prywatnych firm handlowych w branży kościelnej, upadłego 25.12.2012 r.  prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego ludobójczą światową siecią skazaną do likwidacji, że zgodnie z wyrokiem z 17.04.2014 r. Międzynarodowego Trybunału Karnego ds Przestępstw Kościoła i Państwa o zdelegalizowaniu na zawsze Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz w związku z wyrokami śmierci na papieży Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, handel ludźmi i inne przestępstwa przeciwko Ludzkości, pokojowo przekazujemy cały majątek kościoła w Polsce-Lechistanie rdzennym Polakom-Suwerenom-Lechitom.  Zdelegalizowany kościół jest winny udziału w ludobójstwie na Narodzie Polskim i Narodach Świata,  dokonywanym obecnie pod szyldem fałszywej pandemii Covid-19. Kościół uczestniczył w zniewalaniu, okradaniu, ciemiężeniu, wyniszczaniu rdzennych Polaków-Lechitów i innych Narodów Świata. 

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. 

Wzywamy wszystkich pracowników branży kościelnej w tym nielegalnej firmy handlowej pn. Ministerstwo Zdrowia, do opuszczenia wszystkich obiektów  i oddania się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                     Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądza nakazanie upublicznienia przez wójta gminy Iwaniska, oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczenie

wójta gminy Iwaniska na okoliczność upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Ja, Marek Staniek, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo i jednocześnie jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję samorządową gminy Iwaniska, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, oświadczam, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce-Lechistanie od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji Przejęcia Władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                                                                           

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Jestem winny współudziału w tworzeniu żydowskich struktur żydowskiego “Polin”, antypolskie działania na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej na szczeblu centralnym w Warszawie, szczeblu wojewódzkim w Kielcach oraz szczeblu powiatowym w Opatowie.                                                                      Ponoszę winę  za  współudział w realizacji ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego mieszkańca gminy Iwaniska i powiatu opatowskiego. Ponoszę winę za dopuszczenie do nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych w kopalniach odkrywkowych, z użyciem zabronionych środków wybuchowych, a zmierzającej do niszczenia i zalewania terenów rolniczych, do rugowania  i uśmiercania mieszkańców gmin powiatu opatowskiego. 

Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z                                                                       koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych i dlatego była konieczna budowa parkingów i nowych cmentarzy w Iwaniskach i Mydłowie.Oświadczam, że wycofuję się z przywrócenia praw miejskich miejscowości Iwaniska, bo wiązałoby się to z większymi podatkami i opłatami od mieszkańców. Oświadczam, że oddaję się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                   Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądza opuszczenie bezprawnie zajmowanych gmachów będących niezbywalną własnością Suwerena- Narodu Polskiego-Lechitów na terenie gminy Iwaniska, powiatu opatowskiego, województwa świętokrzyskiego,  znajdujących się na prastarej Lechickiej Ziemi, bezprawnie zagarniętej, zawłaszczonej przez żydowskich przybłędów, tworzących podstępnie nielegalne struktury hebrajskiego-żydowskiego “Polin”.  
 • zasądza niezwłoczne wycofanie się nielegalnych władz gminy Iwaniska z wójtem Markiem Stańkiem i z  przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Kowalczykiem,  z nielegalnego, bezskutecznego, absurdalnego, szkodliwego dla mieszkańców zamiaru przyznania od 1 stycznia 2022 r. praw miejskich  dla wsi Iwaniska. Link: „Iwaniska będą miastem.Jest Uchwała intencyjna, wkrótce konsultacje.” https://kielce.tvp.pl/49933048/iwaniska-beda-miastem-jest-uchwala-intencyjna-wkrotce-konsultacje-spoleczne
 • zasądza przekazanie kluczy do wszystkich obiektów gminnych gminy Iwaniska, powiatu opatowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz innych świeckich i kościelnych na terenie całej Polski-Lechistanu Oficerom Pokoju, wskazanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.
 • zasądza odszkodowania w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro z prywatnych majątków, od każdego winnego strony przeciwnej-pozwanych, 6 osób z poniższego wykazu nr.1., płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności wnioskodawcy Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw  Leszka z rodu Pawlik jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 
 • zasądza odszkodowania w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro z prywatnych majątków, od każdego winnego strony przeciwnej-pozwanych, 31 osób z poniższego wykazu nr.2, płatne na konto : Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności wnioskodawcy Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw  Leszka z rodu Pawlik jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Wykaz nr.2, strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Bętkowski : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 2. Marek Staniek : ug_iwaniska@kielce.home.pl    
 3. Wiesław Kowalczyk :ug_iwaniska@kielce.home.pl 
 4. Leszek Zajezierski : iwaniska@sandomierz.opoka.org.pl 
 5. Edward Marian Frankowski : kuria@diecezjasandomierska.pl                                                                                                             
 6. Renata Janik : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 7. Marek Bogusławski : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 8. Marek Jońca : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 9. Tomasz Jamka: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 10. Rafał Nowak : rafal.nowak@kielce.uw.gov.pl 
 11. Zbigniew Koniusz : wojewoda@kielce.uw.gov.pl , sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 
 12. Agata Gałka-Bernacka : sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 
 13. Ewa Nowak : sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl      
 14. Marzena Chodakowska: rzecznik@kielce.uw.gov.pl
 15. Andrzej Pruś : kancelaria@sejmik.kielce.pl                                                                                  
 16. Henryk Milcarz : kancelaria@sejmik.kielce.pl  
 17. Marek Strzała : kancelaria@sejmik.kielce.pl 
 18. Krzysztof Nitkiewicz: kuria@diecezjasandomierska.pl, info@diecezjasandomierska.pl  , rzecznik@diecezjasandomierska.pl    
 19. Mieczysław Gębski : kancelaria@sejmik.kielce.pl 
 20. Tomasz Staniek: starosta@opatow.pl
 21. Małgorzata Jalowska : wicestarosta@opatow.pl 
 22. Wacław Rodek : biuro.rady@opatow.pl , powiat@opatow.pl 
 23. Krzysztof Czepirski : rektor.swietykrzyz@oblaci.pl 
 24. Andrzej Skowroński :  komendant.opatow@ki.policja.gov.pl                      
 25.  Zbigniew Wołcerz : nzoz_medicus@poczta.fm 
 26. Stanisław Koralewicz : nzoz_medicus@poczta.fm
 27. Tomasz Kwaśnik – mydlow@sandomierz.opoka.org.pl 
 28. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  
 29. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 
 30. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 
 31. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl    

UZASADNIENIE: 

Strona przeciwna-pozwani, poprzez brak negacji-sprzeciwu, zgodzili się : 

 • pozwani zgodzili się, że stanowią  zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Suwerena-Polaka-Lechity.
 • pozwani zgodzili się, że za złamanie praw ludzkich Leszka z rodu Pawlik, przysługuje mu odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167,  dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :

Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                                                                               Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                       Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                               Pkt.18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                             Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                                     Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                                    Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” : 100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                               Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .                                                            Pkt.36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 €, każdy przypadek,  500.000 € , każdy każdy przypadek .                                                                                                        Pkt.37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt .                                                                      Pkt.38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności : 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .           Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                                                         Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .                                   Pkt.50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.                                             Pkt.51. Bezprawne wnioski o ukaranie/represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt .                                                             Pkt.52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt .                                                                                                                          Pkt.59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii : € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.                                                                                      Pkt.60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych, każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                      Pkt.61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                 Pkt.62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                                                Pkt.63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa :  € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                                     Pkt.64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt .

 • pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 
 • pozwani zgodzili się, że przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka “Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/   Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…”    (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 
 • pozwani zgodzili się, że szefowie prywatnych firm handlowych, symulujących Urząd i Radę Gminy Iwaniska, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Rada Powiatu Opatowskiego, Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Sejmik Samorządowy Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Komendę Powiatową Policji w Opatowie, Prymasa Polski, Konferencji Episkopatu, Biskupów, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów,  Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, stanowią władze żydowskiego okupanta w  Polsce-Lechistanie, który podstępnie w 1927 r., przejął Państwo Polskie.
 • pozwani zgodzili się, że prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne oraz medialne i inne z nimi powiązane.
 • pozwani zgodzili się, że posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy !
 • pozwani zgodzili się, że faktycznym celem ich działania jest wymordowanie Polaków i zastąpienie ich  obcokrajowcami, poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy kowidowej fałszywej pandemii, poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • pozwani zgodzili się, że nielegalne, bezpodstawne, medialne kowidowe obostrzenia przyczyniły się do zubożenia materialnego, szkód moralnych, duchowych Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów.
 • pozwani zgodzili się, że wymuszanie okaleczających testów i szczepień przeciw kowidowi, który jest największym światowym oszustwem, fałszywym usprawiedliwieniem wszelkich działań zmierzają do przejęcia totalnej kontroli i terroru wobec Ludzkości, w psychopatycznych celach depopulacyjnych. 
 • pozwani zgodzili się, że uroczyste otwarcie parkingów i nowych cmentarzy w Iwaniskach i Mydłowie jest przygotowaniem do masowych pochówków ofiar kowidowych szczepionek w połączeniu ze zbrodniczą technologią 5G.  
 • pozwani zgodzili się, że jako okupanci świeccy i kościelni, uzurpatorzy, oszuści uwieczniają największe światowe kowidowe oszustwo stawieniem krzyży morowych, czego przykładem jest postawienie 24.10.2021 r. na Lechickiej Łysej Górze  6-cio metrowego krzyża morowego jak też w innych miejscach w Polsce-Lechistanie.
 • pozwani zgodzili się, że rezygnują  z przywrócenia praw miejskich dla wsi Iwaniska, nielegalnie zaplanowane od 1 stycznia 2022 r. oraz na powstrzymanie grabieży bogactw naturalnych poprzez zamknięcie kopalń, które działają nielegalnie i niszczą środowisko w powiecie opatowskim.
 • pozwani zgodzili na przekazanie kluczy Oficerom Pokoju, do bezprawnie zajmowanych obiektów świeckich i kościelnych na terenie gminy Iwaniska, na terenie powiatu opatowskiego oraz innych powiatów w Polsce-Lechistanie.
 • pozwani zgodzili się, że Leszek z rodu Pawlik występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. 
 • pozwani uznali oświadczenie Leszka z rodu Pawlik, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Uznali, że jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku w Stobcu-Lechistanie.  
 • pozwani uznali w całości treści oświadczeń zawartych we wniosku Leszka z rodu Pawlik z 04.11.2021 r., skierowanego do tutejszego Międzynarodowego Sądu  Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Oddział Zamiejscowy we Flensburgu oraz zgodzili się na ich upublicznienie i wykonanie zobowiązań zawartych w oświadczeniach.
 • pozwani zgodzili się na egzekucję Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego za złamanie praw człowieka  Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Polaka-Lechity, płatne na konto Lechickiego Funduszu pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263.                                           

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu potwierdza niniejszy wyrok z dnia 15.11. 2021 r., sygn.akt II WZ MSAPN-02/2021. Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r., Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.                                                                    Sąd przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1967r.                        link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :Link: “Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                       

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu  niniejszym potwierdza, że  wyrok z dnia 15.11.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021 jest z mocy art.1153(14) pkt 2 kpc tytułem wykonawczym, bowiem została wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej i z mocy prawa posiada zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W związku z tym nie ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności, gdyż są one wykonywalne z mocy prawa, mając na względzie postanowienia rozporządzenia (WE) nr 805/204 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. , w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, która ma pierwszeństwo w jej stosowaniu przed wszystkimi innymi przepisami. Zatem powyższe ma zastosowanie w tym przypadku.          Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu wskazuje, że ma tu zastosowanie Konwencja Nowojorska o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych  przed wszystkimi innymi przepisami. Podlega wykonaniu, bowiem zostało wydane za granicą i posiada z mocy prawą nazwę i tytuł jako bezsporne. Nie wniesienie sprzeciwu jako milczące przyzwolenie na określone zachowanie oparte jest na prawnej fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia przybierającego formę dorozumianej zgody. Brak zarzutów ze strony przeciwnej-pozwanych-dłużnika, brak wniesienia sprzeciwu czyni niniejszy wyrok prawomocnym do niezwłocznego wykonania. Każdy prawomocny wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego  z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu ma być wykonany bez protestu, również za granicą.

 Podpisy :

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                                 Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

Flensburg, 15.11.2021 r.

Wbrew oficjalnej unijnej fałszywej narracji, jakoby zostały wstrzymane środki finansowe dla Polski, a faktycznie ze środków unijnych ( tak samo naszych bo płacimy składki do EU!) dofinansowywane są projekty uzurpatorskich władz do masowych kowidowych izolatoriów nazywanych miejscami „kwarantanny instytucjonalnej”, w fałszywej plandemii, na przygotowanych parkingach przy cmentarzach w Iwaniskach i Mydłowie a także na nowo wybudowanej obszernej, ogrodzonej Targowicy w Iwaniskach, z zabezpieczonym oświetleniem na ewentualność braku prądu, poprzez zainstalowanie słupów oświetleniowych z bateriami słonecznymi i wiatrakami.

 
15 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 15 listopada 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: , , , , ,