RSS

Powstrzymajmy machinę niszczenia uruchomioną przez oszustów, fałszerzy upadłego systemu z zamkniętym Watykanem i jego siecią do likwidacji.

05 List

Zastopujmy uwiecznianie kowidowego oszustwa stawianiem krzyży morowych !

Krzyż morowy – karawaka stanął 24 października przy sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Wniosek Leszka z rodu Pawlik, z gminy Iwaniska do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                            

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.comlowickainicjatywa@gmail.comlechistan.odrodzony@gmail.com

DRUK SĄDOWY

O ujawnienie upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !   Wniosek Leszka z rodu Pawlik do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. 

                                                                                         Iwaniska, 04.11.2021 r.

Wnioskodawca :

 Leszek z rodu Pawlik 

 Gmina Iwaniska

Dotyczy: 

łamania praw człowieka przez nielegalne prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i inne z nimi współdziałające, z którymi Leszek  z rodu Pawlik ani żaden Polak-Lechita nie podpisywał żadnej umowy handlowej.   

Do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu                                                                             II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie i na zasadach prawa europejskiego, tj. m.in. art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz w związku z Konwencją Nowojorską, łamania praw ludzkich i podstawowych wolności człowieka wolnego-mężczyzny Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

Leszek z rodu Pawlik,  jego rodzina oraz każdy Suweren Polak-Lechita,  jest ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne. W tej grupie przestępczej działają m.in. nielegalne władze Gminy Iwaniska, z wójtem Gminy Iwaniska Markiem Stańkiem i  przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Kowalczykiem a także Leszek Zajezierski, proboszcz Parafii Iwaniska, przedstawiciel zdelegalizowanego na zawsze 18.04.2014 r. kościoła przez Międzynarodowy Trybunał Karny d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.    https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/ 

Działając na podstawie art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie w związku z Konwencją Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, wnioskodawca, Leszek  z rodu Pawlik  wnosi o zasądzenie :

 • niezwłocznego ogłoszenia przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ oraz upowszechnianie tych nagrań przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “       

 Oświadczenie 

    o ujawnieniu upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

“Oświadczam, jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję państwową, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                           

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu.

Wzywam wszystkie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, medialne do ustąpienia z bezprawnie zajmowanych obiektów niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego.                                                                                  

Przepraszam za  realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”.Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania.Wzywam moich rodaków żydów do zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia Polaków, zaniechania jakichkolwiek roszczeń oraz do opuszczenia na zawsze terytorium Polski-Lechistanu.  

                                                         Podpis………………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądzenie nakazania odczytania we wszystkich kościołach na terenie Polski-Lechistanu Listu Biskupów o następującej treści : 

   Oświadczenie 

Biskupów na okoliczność zamknięcia i eksmisji Watykanu oraz  jego światowej sieci do likwidacji.

My, Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, jako  pracownicy  nielegalnych, zdelegalizowanych  prywatnych firm handlowych w branży kościelnej, upadłego 25.12.2012 r.  prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego ludobójczą światową siecią skazaną do likwidacji, że zgodnie z wyrokiem z 17.04.2014 r. Międzynarodowego Trybunału Karnego ds Przestępstw Kościoła i Państwa o zdelegalizowaniu na zawsze Kościoła Rzymsko-Katolickiego, oraz w związku z wyrokami śmierci na papieży Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, handel ludźmi i inne przestępstwa przeciwko Ludzkości, pokojowo przekazujemy cały majątek kościoła w Polsce-Lechistanie rdzennym Polakom-Suwerenom-Lechitom.  Zdelegalizowany kościół jest winny udziału w ludobójstwie na Narodzie Polskim i Narodach Świata,  dokonywanym obecnie pod szyldem fałszywej pandemii Covid-19. Kościół uczestniczył w zniewalaniu, okradaniu, ciemiężeniu, wyniszczaniu rdzennych Polaków-Lechitów i innych Narodów Świata. 

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi. Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. 

Wzywamy wszystkich pracowników branży kościelnej w tym nielegalnej firmy handlowej pn. Ministerstwo Zdrowia, do opuszczenia wszystkich obiektów  i oddania się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                                     Biskupi z terytorium Polski-Lechistanu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądzenie nakazania upublicznienia przez wójta gminy Iwaniska, oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczenie

wójta gminy Iwaniska na okoliczność upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

Ja, Marek Staniek, człowiek żywy, wolny, bo uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo i jednocześnie jako pracownik zdelegalizowanej 25.12.2012 r. prywatnej firmy handlowej symulującej instytucję samorządową gminy Iwaniska, nieistniejącego państwa upadłego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanym i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem na czele i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, oświadczam, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce-Lechistanie od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji Przejęcia Władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf .                                                                                           

Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terytorium Polski-Lechistanu. Jestem winny współudziału w tworzeniu żydowskich struktur żydowskiego “Polin”, antypolskie działania na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej na szczeblu centralnym w Warszawie, szczeblu wojewódzkim w Kielcach oraz szczeblu powiatowym w Opatowie.                                                                      Ponoszę winę  za  współudział w realizacji ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Ponoszę winę za działania na szkodę i krzywdę każdego mieszkańca gminy Iwaniska i powiatu opatowskiego. Ponoszę winę za dopuszczenie do nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych w kopalniach odkrywkowych, z użyciem zabronionych środków wybuchowych, a zmierzającej do niszczenia i zalewania terenów rolniczych, do rugowania  i uśmiercania mieszkańców gmin powiatu opatowskiego. 

Ponoszę winę za współudział w kampanii fałszywej kovidowej pandemii połączonej z                                                                       koniecznością stosowania ludobójczych szczepionek, które w połączeniu z technologią 5G spowodują masowe zgony osób zaszczepionych i dlatego była konieczna budowa parkingów i nowych cmentarzy w Iwaniskach i Mydłowie.Oświadczam, że wycofuję się z przywrócenia praw miejskich miejscowości Iwaniska, bo wiązałoby się to z większymi podatkami i opłatami od mieszkańców. Oświadczam, że oddaję się do dyspozycji Oficerów Pokoju wskazanych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

                                   Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądzenie opuszczenia bezprawnie zajmowanych gmachów będących niezbywalną własnością Suwerena- Narodu Polskiego -Lechitów na terenie gminy Iwaniska, powiatu opatowskiego, województwa świętokrzyskiego,  znajdujących się na prastarej Lechickiej Ziemi, bezprawnie zagarniętej, zawłaszczonej przez żydowskich przybłędów, tworzących podstępnie nielegalne struktury hebrajskiego-żydowskiego “Polin”.  
 • zasądzenie niezwłocznego wycofania się nielegalnych władz gminy Iwaniska z wójtem Markiem Stańkiem i z  przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Kowalczykiem,  z nielegalnego, bezskutecznego, absurdalnego szkodliwego dla mieszkańców zamiaru przyznania od 1 stycznia 2022 r. praw miejskich  dla wsi Iwaniska. Link: ” Iwaniska będą miastem.Jest uchwała intencyjna.Wkrótce konsultacje społeczne.” https://kielce.tvp.pl/49933048/iwaniska-beda-miastem-jest-uchwala-intencyjna-wkrotce-konsultacje-spoleczne
 • zasądzenie przekazania kluczy do wszystkich obiektów gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz kościelnych wraz z obiektami na Łysej Górze, Oficerom Pokoju wskazanym przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.
 • zasądzenie odszkodowań w wysokości po 1 000 000 Euro, słownie: jeden milion Euro z prywatnych majątków, od każdego winnego strony przeciwnej-pozwanych  6 osób z wykazu nr.1 oraz 31 osób z wykazu nr.2 , płatne na konto Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem odszkodowania za złamanie praw człowieka i wolności  wnioskodawcy Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, za złamanie Praw Suwerena, za łamanie  praw  Leszka z rodu Pawlik jako człowieka żywego, wolnego, bo obligatoryjnie uwolnionego 25.12.2012 r. z prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem oraz jego ludobójczą światową siecią do likwidacji. 

Strona przeciwna-pozwani:

Stroną przeciwną-pozwanymi są uzurpatorzy wyłaniani w sfałszowanych, nielegalnych wyborach, nielegalnie sprawujący urzędy, nielegalnie zajmujący stanowiska, stanowiący nielegalne prawo na szkodę i krzywdę każdego Suwerena rdzennego Polaka-Lechity, wydający ludobójcze, okaleczające, niszczycielskie decyzje skutkujące nagminnym łamaniem praw człowieka i podstawowych wolności, praw Suwerena, pod fałszywymi hasłami troski o Polaków i nieuprawnionym nazywaniem Polski-Lechistanu po żydowsku ”Polin”.

Dowody w linkach : 

Link: “Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego” https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/18/wyrok-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-odpowiedzia-na-bezprawie-europejskiego-sadu-arbitrazowego/ 

Link:”O egzekucję Europejskich Tytułów Egzekucyjnych wobec ludobójców zamiast egzekucji kowidowych nieważnych wyroków !”

Link:”Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Link: “Zdemaskowane oszustwo końcem Unii Europejskiej. “ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej/ 

Link: “Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.”

Stroną przeciwną jest zorganizowana grupa przestępcza prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne i inne z nimi powiązane. Szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Leszka z rodu Pawlik , jego rodziny oraz każdego Suwerena- Polaka-Lechity.

.Poniżej wykaz nr. 1 zawierający niektórych wybranych przedstawicieli uzurpatorskich władz centralnych, którzy są winni łamania praw człowieka Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 

Strona przeciwna-pozwani, w poniższym wykazie nr. 2, to również przedstawiciele zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie gminy Iwaniska, w Opatowie, Sandomierzu i Kielcach, którzy bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie sprawują urzędy, symulują władze gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz policji. Stroną przeciwną-pozwanymi  są przedstawiciele zdelegalizowanego na zawsze 17.04.2014 r Kościoła Rzymsko-Katolickiego z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.                        

Oto poniżej tłumaczenie dokumentu o zamknięciu Watykanu :

 Zamknięcie Watykanu.

Wszyscy mieszkańcy Watykanu, (Rzym, Włochy) zostają niniejszym na stałe eksmitowani, (WYKLUCZENI) a biznesy zamknięte. (JAKAKOLWIEK) Wszelka działalność (AKTYWNOŚĆ) związana w jakikolwiek sposób z powyższą lokalizacją (Watykanem) i wszystkimi powiązanymi lokalizacjami na całym świecie są (NINIEJSZYM) zakazane (WYLUCZONE).

Milicje, gwardie królewskie,wojska i prokuratorzy otrzymują niniejszym rozkaz oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu wraz ze wszystkimi oddziałami i biurami na całym świecie oraz konfiskaty wszystkich zapisów, satelitów, serwerów, komputerów przenośnych, laptopów, telefonów i wszelkiego innego sprzętu, wyposażenia technologii używanych w połączeniu z Watykanem na ziemi i w kosmosie. Narodowym milicjom, wojskom, prokuratorom nakazuje się również aresztowanie i zatrzymanie każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z wyżej wymienionymi obiektami.

Cindy K.Currier

President of de United States of America/America the Nation

Justice,Court OF AGES

Pimary Monarch, Reign of Earth

Link : “Czy zamknięcie Watykanu , likwidacja jego mafijnej sieci otwiera drogę ku wolności narodów świata? “ https://wojdabejda.wordpress.com/2020/12/26/czy-zamkniecie-watykanu-likwidacja-jego-mafijnej-sieci-21-12-2020-r-otwiera-droge-ku-wolnosci-narodow-swiata/                         

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wykaz nr.2, strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Bętkowski : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 2. Marek Staniek : ug_iwaniska@kielce.home.pl    
 3. Wiesław Kowalczyk :ug_iwaniska@kielce.home.pl 
 4. Leszek Zajezierski : iwaniska@sandomierz.opoka.org.pl 
 5. Edward Marian Frankowski : kuria@diecezjasandomierska.pl                                                                                                             
 6. Renata Janik : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 7. Marek Bogusławski : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 8. Marek Jońca : urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 9. Tomasz Jamka: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 
 10. Rafał Nowak : rafal.nowak@kielce.uw.gov.pl 
 11. Zbigniew Koniusz : wojewoda@kielce.uw.gov.pl , sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 
 12. Agata Gałka-Bernacka : sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 
 13. Ewa Nowak : sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl      
 14. Marzena Chodakowska: rzecznik@kielce.uw.gov.pl
 15. Andrzej Pruś : kancelaria@sejmik.kielce.pl                                                                                  
 16. Henryk Milcarz : kancelaria@sejmik.kielce.pl  
 17. Marek Strzała : kancelaria@sejmik.kielce.pl 
 18. Krzysztof Nitkiewicz: kuria@diecezjasandomierska.pl, info@diecezjasandomierska.pl  , rzecznik@diecezjasandomierska.pl    
 19. Mieczysław Gębski : kancelaria@sejmik.kielce.pl 
 20. Tomasz Staniek: starosta@opatow.pl
 21. Małgorzata Jalowska : wicestarosta@opatow.pl 
 22. Wacław Rodek : biuro.rady@opatow.pl , powiat@opatow.pl 
 23. Krzysztof Czepirski : rektor.swietykrzyz@oblaci.pl 
 24. Andrzej Skowroński :  komendant.opatow@ki.policja.gov.pl                      
 25.  Zbigniew Wołcerz : nzoz_medicus@poczta.fm 
 26. Stanisław Koralewicz : nzoz_medicus@poczta.fm
 27. Tomasz Kwaśnik – mydlow@sandomierz.opoka.org.pl 
 28. Wojciech Polak : sekretariat@prymaspolski.pl  
 29. Stanisław Gądecki :kuria@archpoznan.pl 
 30. Marek Jędraszewski :kuria@diecezja.krakow.pl 
 31. Artur Miziński : kancelaria@diecezja.lublin.pl                                                                                                                               

OPIS SPRAWY :

Leszek z rodu Pawlik występuje o odszkodowanie w wysokości: 1 milion złotych od każdego z pozwanych wymienionych w powyższym wykazie nr.1, oraz w wykazie nr.2, pomimo, że utajniona przed Polakami Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za złamanie praw ludzkich ujmuje znacznie wyższe kwoty w walucie Euro.

Wszyscy z wykazu nr. 1 oraz wykazu nr. 2, są  winni złamania praw człowieka, wolnego Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-polaka-Lechity,  powinni odpowiadać prywatnie z następujących punktów Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za złamanie praw ludzkich: ( pierwsza kwota dotyczy pomocnika, druga szefa ) https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Za złamanie praw ludzkich Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity przysługuje odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego : Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw czlowieka/                                                                                                                

Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                      Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                                                     Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami, bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                                    Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” : 100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                                                Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt .                                                                                                                                                                        Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                                                     Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .                                    https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity, dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012 r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013 r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/                      Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 

Szefowie prywatnych firm handlowych świeckich i kościelnych, urzędów i samorządów wszelkich szczebli  wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta w Polsce-Lechistanie, który podstępnie w 1927 r., przejął Państwo Polskie. Obecnie żydowski zaborca  nielegalnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne oraz medialne. Posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy !

Egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz  każdego Suwerena Polaka-Lechity dotyczy prywatnych firm handlowych bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podających się za: Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Marszałkowski w Kielcach, Starosta Opatowski, Urząd Gminy Iwaniska, Komenda Powiatowa Policji w Opatowie, Kuria Diecezji Sandomierskiej, Zakon Oblatów na Łysej Gorze, proboszcz parafii Iwaniska, proboszcz parafii Mydłów, oraz prywatnej firmy handlowej Przychodnia Lekarska w Iwaniskach, jak też uzurpatorów  z centralnych  władz świeckich , w tym. m.in. “Prezydenta”, “Prezesa Rady Ministrów “, “Ministra Zdrowia”, “Ministra Sprawiedliwości”, “Marszałka Sejmu”, “Marszałka Senatu” oraz władz kościelnych: “Konferencja Episkopatu “ , “Prymas Polski”.

Strona przeciwna- pozwani z wykazu nr.1 oraz wykazu nr.2, są winni działań na szkodę i krzywdę Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity :

 • poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, której faktycznym celem jest wymordowanie Polaków poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 

Nielegalne, bezpodstawne, medialne kowidowe obostrzenia przyczyniły się do zubożenia materialnego, szkód moralnych, duchowych  Leszka z rodu Pawlik, jego rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity.

Wolny, żywy człowiek Leszek z rodu Pawlik, zamieszkały na terenie gminy Iwaniska wskazuje na szczególne dowody udziału uzurpatorskich władz lokalnych: gminy Iwaniska, powiatu opatowskiego oraz województwa świętokrzyskiego na zlecenie uzurpatorskich władz centralnych i psychopatycznej światowej zorganizowanej grupy przestępczej, w zaplanowanym, pośpiesznie realizowanym ludobójstwie:

 • wymuszanie okaleczających testów i szczepień przeciw kowidowi, który jest największym światowym oszustwem, fałszywym usprawiedliwieniem wszelkich działań zmierzających do przejęcia totalnej kontroli i terroru wobec Ludzkości, w psychopatycznych celach depopulacyjnych. 

https://henrymakow.com/deutsche/2021/10/05/die-impfung-enthalt-einen-barcode/

Cyt.: Die meisten Juden und Nicht-Juden wissen nicht, dass das Judentum durch zwei Lehren definiert wird: den xenophoben Talmud und die auf der Idee rassischer Überlegenheit begründete Kabbala. Sein geheimes Ziel ist die Weltherrschaft, was bedeutet, dass das Kreditmonopol der Banker auf ein Monopol auf alles, also spirituell, politisch, kulturell und materiell, ausgeweitet werden soll. Tłumaczenie: Większość Żydów i nie-Żydów nie wie, że judaizm jest definiowany przez dwie doktryny: ksenofobiczny Talmud i Kabałę opartą na idei wyższości rasowej. Jej sekretnym celem jest dominacja nad światem, co oznacza, że ​​monopol kredytowy bankierów ma zostać rozszerzony na monopol na wszystko, duchowe, polityczne, kulturowe i materialne. 

Dowód: skład szczepionki przeciw Covid-19: 

cyt.: • 2-fenoksietanol (środek przeciw zamarzaniu)  glin (neurotoksyna – (powoduje stwardnienie rozsiane, ALS, chorobę Alzheimera) • płodowa surowica wołowa (poroniona krew krowy) • formaldehyd (powoduje raka)  żelatyna (ze zwierzęcia) • albumina humusowa (krew ludzka)  mononatrium L-glutamat (powoduje otyłość i cukrzycę) • MRC-5-celler (martwa tkanka z poronionych płodów) !!!!!!!!• neomycyna (antybiotyk)  polimyksyna B (antybiotyk) • polisorbat 80 (powoduje raka, emulgator, który otwiera barierę krew-mózg, dzięki czemu mogą dostać się do niej nanocząsteczki aluminium) • kaliumklorid (stosowany w śmiercionośnych zastrzykach)• kaliumfosfat (płynny nawóz) • natriumborat (boraks, stosowany do zwalczania karaluchów) • cytrynian sodu (dodatek do żywności) • hydroksyd sodu Natriumfosfat (trujący dla komórek) • natriumfosfat (trujący dla komórek) • natriumfosfat monobasiskt monohydrat (trujący dla komórek) • sorbitol  streptomycyna (antybiotyk)  białko drożdży (grzyb) • mocznik (produkt przemiany materii z ludzkiego moczu) * i inne substancje chemiczne. Szczypawka zawiera nanotechnologię. RNA działa jak nożyce genetyczne, które głęboko modyfikują twoje DNA. Twoim obowiązkiem jest doinformowanie się i podjęcie odpowiedniej, świadomej decyzji. FDA ostrzega przed 22+ skutkami ubocznymi, w tym śmiercią. https#://assets.publishing.service.go#v.u#k/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967860/Temporary_#Authorisation_Patient_Information_BNT162_7_0_UK_.pdf–(link do pierwotnego źródła już niedostępny więc podrzucam bardzo podobny z równie wiarygodnego źródła powyżej (usuń # z linku by w niego wejść) stary link po edycji – Https://assets.publishing.service.gov.uk/ Government / upioads / system / uploads / attach.data / file / 940566 / Information_for_UK_recipients_on_Pfizer_BioNTech_COVI#D-19 vaci#ne.pdf(link bez #)

Dowód: udział nielegalnych władz gminy Iwaniska w kowidowym ludobójstwie :

http://www.iwaniska.eu/informacje/szczepienia-covid-19 

Opublikowano: 13 styczeń 2021                      Szanowni Państwo,                                                                                                                                                          W związku realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, został uruchomiony ogólnodostępny numeru telefonu dla pacjentów zamieszkujących na terenie gminy Iwaniska , którzy mają trudności z dostępem do punktu szczepień. Numer telefonu 15 860 12 54 wew. 109.      Wójt Gminy Iwaniska  Marek Staniek                                                                                                        Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową – https://www.gov.pl/web/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989. “

Dowód: uroczyste otwarcie parkingów i nowych cmentarzy w Iwaniskach i Mydłowie przygotowaniem do masowych pochówków ofiar kowidowych szczepionek w połączeniu ze zbrodniczą technologią 5G.  Parkingi przy nowych cmentarzach w Iwaniskach i Mydłowie przegotowane są m.in. na ustawienie mobilnych punktów szczepień, tak jak ma to miejsce w innych miejscach w Polsce, pod szyderczym hasłem “ Dołącz do rodziny”.                                                       Link: “We Wrocławiu i Szczecinie można się zaszczepić przy cmentarzu.” https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art19041831-we-wroclawiu-i-szczecinie-mozna-sie-zaszczepic-przy-cmentarzu                                                                                                        Link: “Otwarcie parkingu przy nowym placu cmentarnym w Iwaniskach.” http://www.iwaniska.eu/aktualnosci/otwarcie-parkingu-przy-nowym-placu-cmentarnym-w-iwaniskach                                                                                                                        Link: “Otwarcie parkingu przy cmentarzu w Mydłowie.”  http://www.iwaniska.eu/aktualnosci/otwarcie-parkingu-przy-cmentarzu-w-mydlowie

Foto: nowy cmentarz w Iwaniskach.

Foto: parking przed nowym cmentarzem w Iwaniskach.

Dowód: Okupanci świeccy i kościelni, uzurpatorzy, oszuści uwieczniają największe światowe kowidowe oszustwo stawiając 24.10.2021 r. na Lechickiej Łysej Górze krzyż morowy jak też w innych miejscach w Polsce-Lechistanie. Link : Krzyż morowy stanął przy sanktuarium na Świętym Krzyżu.” https://diecezjasandomierska.pl/krzyz-morowy-stanal-przy-sanktuarium-na-swietym-krzyzu/ 

Strona przeciwna-pozwani, to zorganizowana grupa przestępcza prywatnych firm handlowych świeckich i kościelnych i innych z nimi powiązanych, która  z jednej strony  przygotowana jest  do masowych pochówków na wskutek zbrodniczych szczepionek w połączeniu z technologią 5G , a z drugiej strony, jak na ironię, zamierza nielegalnie przywrócić prawa miejskie od 1 stycznia 2022 r. dla wsi Iwaniska.  

Dowód: Uchwała intencyjna w sprawie przywrócenia praw miejskich dla wsi Iwaniska. 

Link: “Iwaniska będą miastem ? Jest uchwała intencyjna. Wkrótce konsultacje społeczne “

https://kielce.tvp.pl/49933048/iwaniska-beda-miastem-jest-uchwala-intencyjna-wkrotce-konsultacje-spoleczne

Dowód: Opis niszczenia terenu gminy Iwaniska i sąsiednich gmin  poprzez rabunek bogactw naturalnych i stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców w linkach poniżej:

Link: “ Kara dla winnych śmiercionośnej pułapki z technologią 5G !!! “        https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/25/kara-winnych-smiercionosnej-pulapki-z-technologi

a-5-g/

Link: Suwereni sprzeciwiają się izraelskiej śmiercionośnej pułapce z technologią 5 G “

Link: “Niechaj moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów ! “

Leszek z rodu Pawlik występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. Leszek z rodu Pawlik oświadcza, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku w Stobcu, nieopodal Łysej Góry.  

Leszek z rodu Pawlik oświadcza, że osoba prawna LESZEK PAWLIK,  jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916. Oświadcza, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej LESZEK PAWLIK , stworzonej na podstawie jego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez jego i jego rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna LESZEK PAWLIK jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”. 

Leszek z rodu Pawlik oświadcza, że osoba prawna LESZEK PAWLIK nie jest jego kreacją ale wytworem uosobnionym nie przez niego lecz przez jego rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie Leszka z rodu Pawlik jak niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem jego wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na jego wolność. Odbyło się to wbrew jego wiedzy, woli jego duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Leszek z rodu Pawlik jest cząstką Boga-Stwórcy a jego ciało i dusza są niczyją własnością ! Żywy, wolny człowiek, Leszek z rodu Pawlik, któremu osoba prawna LESZEK PAWLIK została podporządkowana urzędowo, nie jest żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jest identyczny  z tym podmiotem prawnym-osobą prawną  ani nie jest autorem tej osoby prawnej pod  nazwą “LESZEK PAWLIK”, jest jedynie zarządcą tych danych. Wszelkie zobowiązania osoby prawnej LESZEK PAWLIK  nie dotyczą żywego Leszka z rodu Pawlik, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły światowy niewolniczy system. Nie istnieje zgoda Leszka z rodu Pawlik na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej LESZEK PAWLIK.

Leszek z rodu Pawlik jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadcza, że jego obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których ma prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Leszek z rodu Pawlik zastrzega prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do jego nazwiska: Leszek z rodu Racz. Zastrzega prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o nim, do jego prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka, mężczyzny Leszka z rodu Pawlik. Oświadcza, że jest jedynym właścicielem jego prywatnych danych i zastrzega, że wykorzystanie jego prywatnych danych wymaga jego zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem z nim umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. 

Zastrzega, że kara za wykorzystanie informacji-prywatnych jego danych, za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie jego Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mu jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro. 

Leszek z rodu Pawlik zastrzega, że wykorzystanie jego prywatnych danych wymaga jego zgody jako właściciela i Suwerena oraz  jedynego zarządzającego majątkiem osoby prawnej LESZEK PAWLIK. Leszek z rodu Pawlik zabrania stosowania na nim  niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w jego sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną. 

Na podstawie art. 10 w zw. z art. 6 w/w Konwencji w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji wnoszący, wnioskodawca Leszek z rodu Pawlik  żąda  informacji od 6 osób wyszczególnionych w wykazie nr. 1 oraz  31 osób wyszczególnionych w  wykazie nr. 2 , niniejszego wniosku : 

Czy strona przeciwna  uznaje to roszczenie ?

Czy strona przeciwna  jest skłonna  dobrowolnie wypłacić kwotę 1 000 000 Euro , słownie: jeden milion Euro wnioskodawcy ?

Niniejszy wniosek jest zgodą o rozpoznanie sprawy przez Sąd Arbitrażowy jednorazowo bez konieczności wnoszenia dodatkowego pozwu.

Wnoszę o procedowanie w niniejszej sprawie w II Wydziale Zamiejscowym we Flensburgu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu.  

Wnoszę o rozpoznanie sprawy wg Zasady : „Ex aegno et bono” czyli „Według tego co słuszne i dobre”

Wnoszę o uznanie Priorytetu norm prawa międzynarodowego wobec prawa krajowego za oczywisty wg art. 27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 r.

Wnoszę o uznanie moich racji biorąc za podstawę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r.

Z ostrożności procesowej wskazuję na postanowienia KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. i wnoszę o jej zastosowanie w tym procedowaniu jako PRAWO WYŻSZE.

Niniejszy wniosek jest klauzulą arbitrażową a także umową o arbitraż, która podlega wyborowi przewidzianemu dla wnioskodawcy.

Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi w niniejszej sprawie od strony przeciwnej w terminie 7-dniowym od dnia otrzymania tego wniosku, który również jest  wezwaniem do zapłaty.

PODPISAŁ WNIOSKODAWCA : © Leszek z rodu Pawlik

Wysłano pocztą elektroniczną na druku sądowym – nie wymaga podpisu.

Otrzymują:

1) Adresat: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

2) Strona przeciwna-  6 osób z wykazu nr.1, oraz 31 osób z wykazu nr.2

3) a/a

Strony postanawiają poddać rozstrzygnięcie sporu pod rozstrzygnięcie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. 

Brak sprzeciwu co do treści całości tego dokumentu w terminie 7-mio dniowym od daty jego otrzymania lub prawomocności wyroku stanowi o jego przyjęciu w całości.

Dr Carrie Madej: Człowiek 2.0 – POBUDKA DLA ŚWIATA ! Polski lektor [WIDEO]

 

Tagi: , ,

7 responses to “Powstrzymajmy machinę niszczenia uruchomioną przez oszustów, fałszerzy upadłego systemu z zamkniętym Watykanem i jego siecią do likwidacji.

 1. kometax

  5 listopada 2021 at 23:08

  Jesteście wspaniałymi istotami droga Tereso i Mario, dziękujemy Wam za wszelkie pozytywne działania na rzecz Polaków Lechitów, przesyłamy Wam Miłość i Światło Boskie.

  https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2021/09/25/raport-energetyczny-pazdziernik-2021-polska-liderem-swiatowego-przebudzenia/

  Polubione przez 1 osoba

   
  • wojdabejda

   6 listopada 2021 at 18:16

   Jesteśmy wdzięczne za przesłaną Miłość i Światło Boskie ! Przez cały czas naszej drogi w odkrywaniu zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu, zagrożeń dla całej Ludzkości, od 2011 r. prowadzi nas Miłość i Światło Boskie, skierowywane do nas poprzez ludzi i sytuacje, które doświadczyłyśmy i wciąż doświadczamy. Mamy świadomość, że jesteśmy prowadzone przez Miłość i Światło Boskie, bo gdy zasiadamy do tworzenia wystąpień, dokumentów, publikacji, to nie wiemy jaki będzie efekt końcowy, bo w trakcie wielogodzinnych, wielodniowych opracowań, z przerwami na przemyślenia, o każdej porze dnia i nocy, we śnie, po przebudzeniu, przychodzą pomysły, którymi same jesteśmy zaskoczone i usatysfakcjonowane trafnością ujęcia tematów. W ten sposób tworzy się nasz autorski język przekazu dla trudnych tematów, aby jak najlepiej trafiać do świadomości naszych czytelników, naszych Kochanych Rodaków-Polaków-Lechitów w Polsce-Lechistanie i na całym świecie.
   Odwzajemniamy Miłość i Światło Boskie z Mocą Diamentowej Góry w Stobcu-Lechistanie, z Mocą Czakramu odwiecznego Centrum Sławiańszczyzny na Łysej Górze. Teresa i Maria

   Polubienie

    
  • wojdabejda

   11 listopada 2021 at 11:12

   Do kometax : po wnikliwym zapoznaniu się z podanym linkiem i innymi informacjami na stronie „architekturaosobowości,” gdzie nie ma żadnego odniesienia do naszej strony ani żadnego odniesienia do opisywanych przez nas faktów a zwłaszcza faktu upadku niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym Watykanem i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji, uznajemy Twój komentarz jako podstępny, bo próbuje reklamować Twoje zwodnicze treści, zniechęcające do jakiegokolwiek działania tu i teraz, do oczekiwania na kogoś, czy na coś co za nas ureguluje nasze ziemskie problemy.
   Maria z domu Znyk
   Teresa z domu Znyk
   http://www.wojdabejda.wordpress.com

   Polubienie

    
 2. wojdabejda

  6 listopada 2021 at 12:02

  Iskra Loukanova
  1mgmmS0ip4 os0goc88crde0z.m ·

  ALBERT BOURLA ZOSTAŁ aresztowany. GŁÓWNY WYKONAWCZY DYREKTOR PFIZER. LEKARZ WETERYNARII. ARESZTOWANY ZA OKUSOWANIE OSZUSTWA. Do tej pory areszt jest przetrzymywany w medialnym zaćmieniu. Dyrektor generalny Pfizer Albert Burla został aresztowany dzisiaj, w piątek rano, 5 listopada, w swoim domu na przedmieściach Scarsdale w Nowym Jorku, przez FBI, postawiony wielokrotnym zarzutem oszustwa. Burla jest w areszcie, czeka na śledztwo i kaucję. Agenci federalni wykonują nakaz przeszukania w jego domu i kilku innych posiadłości, które posiada w całym kraju. Grecki Żyd, urodzony w Salonikach (Salonikach) 21.10.1961 r. lekarz weterynarii z dyplomem doktoranckim Szkoły Weterynaryjnej Uniwersytetu Arystotel w Saloniku (Saloniki) w Grecji od 1985 r. W 1995 r. dostaje pracę w Pfizer i porusza się f z Grecji do Stanów Zjednoczonych wraz z żoną. Grecja była pierwszym krajem, który został wybrany przez tę firmę farmaceutyczną, która przyjęła główny strajk eksperymentu zastrzykiem, ale ostatecznie przywództwo firmy zatrzymało Izrael, ponieważ tam został wprowadzony elektroniczny system zawierający dane osobowe ludzi tter opracował Został wyznaczony przez greckie kręgi rządowe jako autorytatywny grek lider światowego przemysłu farmaceutycznego. ✅ Albert Burla stawia zarzuty oszustwa za rolę we wprowadzaniu klientów w błąd w skuteczność „w*a*k* *rzemiosła przeciwko S*o*v*i*d-19. P*f*i*z*e*r jest oskarżany o fałszowanie danych i płacenie wielkich łapówek. Według agenta FBI, który rozmawiał z Beaver Conservative, P*f*izer kłamał na temat skuteczności szczepionek i wprowadzał klientów w błąd na temat poważnych skutków ubocznych, jakie może wywołać vac blue. P*fizer został oskarżony o płacenie rządom i mediom publicznym za milczenie. Albert Burla zatonął już w ciepłej wodzie po tym, jak ujawniono, że P*fizer i jego partnerzy badawczy wykorzystują fałszywe dane o nieistniejących pacjentów, stosujących niedostatecznie badany vac blue z niepożądanymi skutkami ubo Wydawca Brooke Jackson został zwolniony po próbach zakończenia trwającego oszustwa – poinformował BMJ. W październiku Project Veritas opublikował serię przecieków pod tytułem „P*fizer*Leaks”. Film ujawnia, jak firma wykorzystuje abortowane komórki płodu w „ac blue” przeciwko covid-19. P*fizer próbował ukryć ten fakt przed opinią publiczną. Uznany za winnego, Albert Burla może spędzić resztę życia w więzieniu. Burla uważa się za niewinnego, dopóki nie udowodni mu się winy. Policja zarządziła medialne zaćmienie aresztowania, które natychmiast zatwierdził sędzia. Beaver Conservative, źródło informacji, ma siedzibę w Kanadzie i nie podlega amerykańskim przepisom. Link do komunikatu o aresztowaniu Burli na kanadyjskiej stronie: https://www.conservativebeaver.com/…/ceo-of-pfizer…/…

  · ·

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  9 listopada 2021 at 12:41

  Alina Hain
  mt5ot gogdo63relm9zhf.4 ·
  Na granicy pełno imi…grantów skąd oni się tam wzięli?
  Kto ich przywiózł?
  Dobrze ubrani w super kurtkach, z komórkami w rękach.
  Dużo krzyczą ,walą łopatami w płot.
  Kto im funduje jedzenie? Gdzie ładują te swoje komórki?
  Wojsko nasze ma rozkaz nie strzelać. Stoją i polewają wodą niby gazem bo brak reakcji na ten środek sugeruje, że to woda.
  Dlaczego nie ma tam wojska białoruskiego? Tylu obcych jest na ich terenie i oni im pozwolili na to?
  Wszystko ustawka dla TV i dalszego straszenia społeczeństwa po to aby zrealizować 5 fazę scenariusza firmy F..zer dla dalszej depopulacji ludzi. Teraz wprowadzą stan wojenny, bo musieli najpierw sztucznie wywołać konflikt aby ludzie myśleli ,że jesteśmy zagrożeni. Każda wojna jest tak zaaranżowana. Scenariusz się powtarza. Wszędzie pokazują tylko strach, zastraszeni ludzie pójdą nawet do gazu bo nie potrafią sobie wyobrazić, że rząd to nie jest rząd tylko grupa przestępcza faszystowska, która ma na celu przejąć nasze ziemie, majątki ale najpierw trzeba pozbyć się ludności.

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  11 listopada 2021 at 11:37

  Krystyna Trzcińska
  @KTrzcinska
  ·
  9 g.
  Czy obecna sytuacja na granicy z #Białorusi’ą, to ustawka – chazaro/masonerii?
  tzw chazarski „#rząd” #PiS, #ONZ, #Putin #Łukaszenka – to #masoni. #masoneria chce wywołać wojnę na Sławiańskim terytorium, jakim jest – #Polska, aby grabić, mordować #Sławian.
  #wonżydkizPolski

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  11 listopada 2021 at 11:44

  Od JS Oto kilkanaście zrzutów ekranu, które zrobiłem smartfonem w poniedziałek przed ruchliwym supermarketem w Niemczech. Jeśli aktywujesz Bluetooth w ustawieniach smartfona, urządzenie najpierw przeskanuje obszar w poszukiwaniu dostępnych urządzeń Bluetooth. Wygląda na to, że wszystkie „zaszczepione osoby” mają swoje indywidualne kody w formacie adresu MAC, które są wyświetlane jako lista na ekranie po aktywacji Bluetooth w ustawieniach i wyszukaniu przez obszar urządzeń, które można podłączyć. Robiłem to przez pięć minut, włączając i wyłączając Bluetooth w kółko. Kody wyświetlane na liście zmieniały się wraz ze stałym przepływem pieszych i pojazdów. Wszystkie te adresy mają ten sam format w postaci adresu MAC, ale oczywiście nie są to typowe adresy MAC. Adresy MAC są skonstruowane w taki sposób, że pierwsze trzy pary znaków zawsze identyfikują producenta urządzenia. Pierwsze trzy pary znaków wszystkich urządzeń danego producenta są więc zawsze identyczne. Ostatnie trzy pary są przypisywane przez producenta, dzięki czemu każde urządzenie na świecie kompatybilne z siecią może być zidentyfikowane przez jego indywidualny adres MAC. Ale teraz pojawia się dziwna rzecz: chociaż te kody mają format adresu MAC, żaden producent urządzeń nie może być przypisany na podstawie 12-cyfrowych kodów! Możesz śledzić, które pary znaków są przypisane do którego producenta, na przykład na https://ouilookup.com/. Jednak większość wyświetlanych adresów nie daje żadnych wyników podczas ich wyszukiwania! Więc co lub do kogo te adresy są przypisane? Im więcej osób znajduje się w pobliżu, tym więcej pojawia się adresów, a lista stale się zmienia. Jeśli nikogo nie ma w pobliżu, nie pojawią się również żadne kody. Nawet jeśli nie jestem informatykiem, wiem trochę o komputerach, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Fakt, że tych kodów lub adresów MAC nie można przypisać żadnemu producentowi urządzeń i że kody zmieniają się stale wraz ze zmieniającymi się osobami w pobliżu, pozwala jedynie wnioskować, że same osoby są adresowanymi urządzeniami. Moje badania internetowe nie ujawniły wiele, ale przynajmniej kilka filmów od innych, którzy udokumentowali to samo zjawisko. Sprawdziłem to z innymi smartfonami, a także z osobami nieszczepionymi. To NIE urządzenia reagują, niezaszczepione osoby testowe również mają smartfony i to na nich zjawisko nie występuje. Ale gdy tylko „zaszczepione” osoby znajdą się w pobliżu, smartfon rozpoznaje te (nie) adresy MAC / kody. Jeśli mój wniosek jest słuszny i to „zaszczepieni” są adresowani w ten sposób, to od teraz każdy posiadacz smartfona (oprócz iphone’a) może na własne oczy zobaczyć, o co chodzi w całej agendzie Covida. Każdy może to sprawdzić sam! „Zaszczepieni” mogą też spróbować, jeśli chcą. Możesz iść ze sobą wszędzie i wypróbować. Kod, adres, numer lub jakkolwiek chcesz go nazwać, który pojawi się na ekranie, bez względu na to, kiedy spojrzysz, to Twój osobisty numer bestii. Wygląda na to, że światowa elita władzy wystawiła cały teatr paniki Covid, między innymi po to, by wykorzystać „szczepienia” do wstrzykiwania ludziom płynu, którego zawiera tlenek grafenu samoorganizujący się w organizmie (ta zdolność samoorganizacji jest jedną z najbardziej niezwykłych właściwości tlenku grafenu) i wykorzystując zasoby fizyczne, takie jak tlen i żelazo, tworząc rodzaj sztucznego układu nerwowego lub mikrochip. Oznacza to, że wstrzyknięte osoby są przekształcane w ludzkie anteny, które są podłączone do inteligentnej sieci bezpośrednio za pośrednictwem częstotliwości 5G lub za pośrednictwem smartfona, który jest zawsze przy sobie i może zarówno nadawać, jak i odbierać częstotliwości elektromagnetyczne. Każdy może sobie wyobrazić, co to znaczy… Pozostaje również założyć, że jest to tylko jeden aspekt złośliwego potencjału „szczepionki”. … Szczepionka Bluetooth? Czy „szczepionka” COVID łączy wstrzykiwane z urządzeniami elektronicznymi? „Problem polega na tym, że bez względu na to, gdzie pójdę, różne urządzenia próbują połączyć się ze mną przez bluetooth. Kiedy wsiadam do samochodu, próbuje się ze mną połączyć. Kiedy wracam do domu, komputer próbuje się ze mną połączyć. Mój telefon próbuje się ze mną połączyć… ta łączność jest zawsze. Nie wiem jak to wyłączyć. Wszędzie otrzymuję tę samą wiadomość”. Ci, którzy rozumieją tło tego odkrycia – w tym transhumanizm

  https://henrymakow.com/deutsche/2021/10/05/die-impfung-enthalt-einen-barcode/
  The „Plan” — As Billions Die, Tables Will Turn on Vaccine Narrative (Encore)

  November 7, 2021

  (The „Plan” is for the betrayed vaccinated to revolt and create a state of anarchy, such as seen in the Mad Max movies, left. The global government will save the day.)

  A billionaire in NZ supposedly leaked this info to a service provider he befriended.
  „The tables turn on the vaccine narrative. I was told in time the vaccine will increase infection and increase death. That billions will die, and the people will be enraged and burn their governments to the ground. Their leaders, scientists and media will be torched, hunted and hung in the streets. BOTH sides will burn their governments to the ground. The pro-vax side, completely betrayed and dying will rage.. the non-vax side will rage for what their gov allowed to happen.”
  The people promoting the vax will take the fall. That’s why they are so disposable. Biden is almost dead. Fidelito is a twit.

  The damage timeline for the mRNA vaccines is 2-3 years. The mRNA uptake „has exceeded their wildest expectations.”

  In the wake of anarchy, a new global government will emerge as „the great saviour.”
  Is this why some prominent anti vaxers belong to a Masonic organization? They believe in telling us in advance what they’re going to do. Are these some of the people the billionaire says they „recruited?” Is this why Twitter now allows anti-vaccine info to circulate?
  Disclaimer- Obviously I don’t know if this worst case scenario will play out. I certainly hope it doesn’t. But we should be mindful of it. I am re-posting this and other key articles often because these days people have short attention spans and even shorter memories.

  Related— Oz Nurses say hospital full of adverse reactions

  Didn’t See This Coming: EU Parliament Reject Orwellian „Vaccine” Mandates In Favor Of Human Rights

  https://rumble.com/vo4cud-didnt-see-this-coming-eu-parliament-reject-orwellian-vaccine-mandates-in-fa.html

  Fully Vaccinated WH Spokeswoman tests Positive for Covid

  South Park Rips the Vaccine Hoax and Leftards to Shreds

  From Oct 24Vax Holocaust Will Ignite Total Anarchy

  Source- Reddit Conspiracy

  I will not tell you who, or why. Let’s just say I spent days with this person and they have a bolthole in NZ. It’s the first time I’ve ever ‚hung out’ with a known, high net worth individual (billions). It was a chance encounter after doing some work for them in Queenstown. Dinner, drinks were had, and discussions took place. I was invited to hang at their place for the weekend. I am posting this now after processing it.

  They were loose lipped and open with me but did say if mention these things, that ‚we never met’. But laughed and said no one would believe it anyway, so ‚have fun’, just keep their identity out of it.

  They said we have nothing to worry about here, so in-spite of what they told me, he told me to consider myself one of the luckiest humans alive to be in NZ right now.

  They asked if I took the vax, and were relieved when I said no. They said kiwis would get the antidote anyway but some will not make it to that point. After all, someone had to run things here ‚for them’.

  Initially asked what they thought the ‚end game’ was for all this covid stuff, They asked me what I thought it was, with great interest, but I wasn’t close.

  They basically said this..

  -a plan was devised many years ago, and for many years that is all it was, a plan. They had to wait many years for the technologies available to make the plan viable. And to recruit the appropriate individuals.

  -This is definitely about a new global government being put in place (details will continue)

  -This new global government is already in place operating for years in complete secrecy, waiting on the sidelines, moving the chess pieces.

  -The new government required some of the top minds on the planet, almost all of them came on board of their own free will and with a full belief in the cause of a new world government. In their view they are brute force saving humanity at all costs. I was told those who refused were dealt to, but in most cases, they would bring the person to the wider group and through discussions, they were convinced and became committed to the cause. Most times, these ‚minds’ were applying for fake jobs and going through psych evals etc as a first step.

  -This plan is ongoing and the most complex global chain of events ever put into motion.

  THE PLAN is essentially to turn every citizen of every country, violently against their own government. How they are doing this is pure genius and pure evil.

  To achieve this plan, my chance encounter asked how would I do it? How would you turn every citizen of every country against their own government? I really have no idea. So they laid out the basics for me.

  -There must be a global engineered ‚sickness’

  -There must be mass fear, panic and paranoia

  -Leaders, Scientists and Media must converge on consensus of a treatment

  -that treatment would be essentially handed to them without them even realizing it

  -Initially, there can only be few ‚sanctioned’ treatments, all other treatments must be deemed ‚dangerous, unsafe and banned’

  -Leaders, Scientists and Media are manipulated, to believe this treatment’ is the only option, the only way to keep you and your family safe.

  -Leaders, Scientists and Media in a sense, give you their word that this treatment is safe and effective

  -Children were also targeted to inflict maximum pain and anger when it goes bad.

  I found this part interesting. Our leaders, scientists and media are NOT complicit in this plan or actually part of this plan in any way. NONE of them, not even Fauci. They are mere fodder to these elites, serving a purpose then will be „discarded” or „‚fed to the angry” ! They have been played.

  -The few outliers who question the ‚treatment’ are discredited in a variety of ways and censored

  -Sanctioned ‚treatments’ are biologics/poison that takes 2-3 years to be fully realized.

  -mRNA was the advanced technology they were waiting for.

  -Public messaging ensures people beg for the ‚treatment’ and line up for it.

  We could say, the plan is well underway at this point and so far hugely successful. The mRNA uptake has been huge and the people all believe the ‚treatment’ is the only way back to normality.

  I was told it has exceeded their wildest expectations!

  WHAT NEXT?

  This is where the final plan executes.

  The tables turn on the vaccine narrative. I was told in time the vaccine will increase infection and increase death. That billions will die, and the people will be enraged and burn their governments to the ground. Their leaders, scientists and media will be torched, hunted and hung in the streets. BOTH sides will burn their governments to the ground. The pro-vax side, completely betrayed and dying will rage.. the non-vax side will rage for what their gov allowed to happen.

  I was also told when this happens think „Mad Max” for a while, but think of NZ „Elysium”. There are a few designated zones like AZ, but due to geography and infrastructure NZ is known as Zone 1. Once the masses are free of government and all those who ‚betrayed’ them, and they have suffered enough. This is when the new global government will emerge as the great saviour. It will be an ‚”easy sell” I am told.

  This was my brain dump. I probably left out quite a bit. They waxed on about this but somewhat ignored direct questions.

  They said they liked me and want me around when the dust settles, that I was hugely useful to them.

  I dunno, part of me just thinks they were f’ing with me. I do feel better about being where I am right now.

  First Comment from Tony B
  The above cleverly released plan for our future on earth is likely close to what Satan and his followers have in mind.

  However, there is absolutely no need for it to be the plotted outcome at all. Part of the release of that plan is to PREVENT right thinking of those of us opposed. After all, the total destruction of the world’s cultures and economies is also a wonderful opportunity for those desiring PROPER ORDER ON EARTH to accomplish exactly that, against the nefarious plot of the tiny minority which hopes to retain control of us all by planting such „nothing we can do to stop it” thoughts into our heads.

  IF, a huge IF, enough people wake up to the simple fact that most all of us living today have succumbed to the 20th century (and continuing) wiles of the devil, we have a great chance to reestablish true and wonderful life as God created it; replacement of today’s man created (with Satan) hell in drag.

  Those of true knowledge have rightly called the 20th century „Satan’s century,” as he has been given that whole, massively materialistic century to mislead us all (see the 1884 vision of Pope Leo XIII) into the bodily ease and short-sighted enjoyment of every sort of worldly disorder, many of us still pretending to be Christians while living totally pagan lives.

  Satan has a long habit of discounting the power of God, his and our creator, who could turn all events on earth 180 degrees in a mili-second if He so chose. We have no idea of what reparation or chastisement God may desire from us in rebuilding the earth’s systems properly but we do know that His desire for humanity is that all souls possible be saved from an eternity of the agony of hell, the opposite of which is ALWAYS the final end of every plan of the devil.

  We have every chance of success at creating a worthwhile life for all, both worldly and supernaturally, as we outnumber by at least multi-millions those doing today’s contrived destruction of normal life. Just the establishment of honest money (rejecting the Bill Gates’ digital total control of each human) in each nation would be instead the end of all their worldly power and that would simply be a start.

  However, a true return to God and His rule is the first and the absolute necessity for any lasting success.

  https://www.henrymakow.com/

  Tłumaczenie :

  Illuminati 3 – okładka książki Szatańska opętanie Under-Fabian Society – kluczowy gracz w światowym porządku Rothschildów (przewiń w dół) Większy tekst | Tekst domyślny | Mniejszy tekst | Ikona ShareThis Ikona Facebook Ikona Twitter Ikona e-mail „Plan” – gdy umierają miliardy, stoły włączają narrację o szczepionkach (bis) 7 listopada 2021 mad-max-3.jpg(„Plan” zakłada, że ​​zdradzeni zaszczepieni zbuntują się i wywołają stan anarchii, taki jak w filmach Mad Max, odszedł. Globalny rząd uratuje sytuację.) Podobno miliarder z NZ ujawnił te informacje usługodawcy, z którym się zaprzyjaźnił. „Tabele obracają się narracją dotyczącą szczepionek. Powiedziano mi, że z czasem szczepionka zwiększy infekcje i zwiększy liczbę zgonów. Że umrą miliardy, a ludzie będą wściekli i spalą swoje rządy doszczętnie. Ich przywódcy, naukowcy i media będą podpalane, ścigane i powieszone na ulicach. OBYDWA strony spalą swoje rządy doszczętnie. Strona proszczepionkowa, całkowicie zdradzona i umierająca będzie wściekła. Ludzie promujący szczepionkę odejdą. Dlatego są tak jednorazowe. Biden jest prawie martwy. Fidelito to dureń. Harmonogram uszkodzeń dla szczepionek mRNA wynosi 2-3 lata. Wychwyt mRNA „przekroczył ich najśmielsze oczekiwania”. W następstwie anarchii nowy globalny rząd wyłoni się jako „wielki zbawiciel”. Czy to dlatego niektórzy wybitni antyszczepionkowcy należą do organizacji masońskiej? Wierzą w to, że z góry mówią nam, co zamierzają zrobić. Czy to niektórzy z ludzi, o których miliarder mówi, że „zwerbowali”? Czy to dlatego Twitter pozwala teraz na rozpowszechnianie informacji antyszczepionkowych? Zastrzeżenie – Oczywiście nie wiem, czy ten najgorszy scenariusz się spełni. Mam nadzieję, że nie. Ale powinniśmy o tym pamiętać. Często ponownie publikuję ten i inne kluczowe artykuły, ponieważ w dzisiejszych czasach ludzie mają krótki czas skupienia uwagi i jeszcze krótsze wspomnienia. Powiązane– Pielęgniarki z Oz mówią, że szpital jest pełen niepożądanych reakcji Nie widziałem tego nadejścia: Parlament UE odrzuca orwellowskie mandaty dotyczące „szczepionek” na rzecz praw człowieka https://rumble.com/vo4cud-didnt-see-this-coming-eu-parliament-reject-orwellian-vaccine-mandates-in-fa.html W pełni zaszczepiona rzeczniczka WH uzyskała pozytywny wynik testu na Covid South Park rozszarpuje oszustwo szczepionkowe i lewaków na strzępy Od 24 października Holokaust Vaxów rozpali totalną anarchię Źródło- Reddit Conspiracy Nie powiem ci kto i dlaczego. Powiedzmy, że spędziłem z tą osobą kilka dni i mają dziurę w NZ. Po raz pierwszy spotykam się ze znaną osobą o wysokiej wartości netto (miliardy). To było przypadkowe spotkanie po wykonaniu dla nich pracy w Queenstown. Obiad, drinki i dyskusje. Zostałem zaproszony na weekend do ich mieszkania. Publikuję to teraz po przetworzeniu. Mieli luźne usta i byli ze mną otwarci, ale powiedzieli, jeśli wspomnieli o tych rzeczach, że „nigdy się nie spotkaliśmy”. Ale roześmiał się i powiedział, że i tak nikt w to nie uwierzy, więc „baw się dobrze”, po prostu nie ujawniaj swojej tożsamości. Powiedzieli, że nie mamy się czym martwić, więc pomimo tego, co mi powiedzieli, powiedział mi, żebym uważał się za jednego z najszczęśliwszych żyjących ludzi, którzy są teraz w Nowej Zelandii. Zapytali, czy wziąłem szczepionkę, i ulżyli, kiedy odmówiłem. Powiedzieli, że kiwi i tak dostaną antidotum, ale niektórzy nie dotrą do tego momentu. Przecież ktoś musiał tu prowadzić sprawy „dla nich”. Początkowo zapytali mnie, co według nich jest „końcową grą” dla tych wszystkich kowbojów. Zapytali mnie, co myślę, że to jest, z wielkim zainteresowaniem, ale nie byłem blisko. W zasadzie powiedzieli to… – plan powstał wiele lat temu i przez wiele lat to był tylko plan. Musieli czekać wiele lat na dostępne technologie, aby plan był wykonalny. I rekrutować odpowiednie osoby. – Zdecydowanie chodzi o wprowadzenie nowego globalnego rządu (szczegóły będą kontynuowane) – Ten nowy globalny rząd już istnieje, działając od lat w całkowitej tajemnicy, czekając na uboczu, przesuwając figury szachowe. – Nowy rząd wymagał niektórych z najlepszych umysłów na świecie, prawie wszyscy z nich weszli na pokład z własnej woli i z pełną wiarą w sprawę nowego rządu światowego. Ich zdaniem są brutalną siłą ratującą ludzkość za wszelką cenę. Powiedziano mi, że ci, którzy odmówili, zostali załatwieni, ale w większości przypadków sprowadzali tę osobę do szerszej grupy i poprzez dyskusje byli przekonani i zaangażowani w sprawę. W większości przypadków te „umysły” starały się o fałszywe prace i przechodziły testy psychologiczne itp. jako pierwszy krok. – Ten plan jest w toku i jest to najbardziej złożony globalny łańcuch wydarzeń, jaki kiedykolwiek został uruchomiony. PLAN polega przede wszystkim na tym, aby każdego obywatela każdego kraju obrócić przemocą przeciwko własnemu rządowi. Sposób, w jaki to robią, to czysty geniusz i czyste zło. Aby osiągnąć ten plan, moje przypadkowe spotkanie pyta

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: