RSS

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zobowiązany do wypłaty odszkodowania za kradzież patentów Tadeusza z rodu Koza.  

18 Sty

Wbrew hasłu z kampanii “Orlen najbliżej”  a faktycznie Orlen najdalej od uczciwości, od prawdy : winien krzywd, szkód i prześladowań wybitnego wynalazcy i racjonalizatora Polaka-Lechity!

Najwyższy czas zlikwidować czarną plamę na marce i honorze “PKN Orlen”!

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna – polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. W obszarze działania koncernu znajduje się również produkcja polimerów oraz monomerów.

Koncern konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą m.in. poprzez działalność sponsoringową. W ostatnich latach zbudował pozycję najbardziej rozpoznawalnego sponsora sportu w Polsce. W 2019 roku PKN ORLEN zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana. Od 2020 r. PKN ORLEN jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą testowym został Robert Kubica.

W 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa, Daniel Obajtek ogłosił uruchomienie specjalnej linii produkcyjnej, wytwarzającej płyn do higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo, PKN ORLEN przeznaczył 100 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Pod koniec października 2020, Obajtek poinformował także, iż w ramach walki z pandemią, ORLEN wybuduje tymczasowe szpitale na terenie Płocka i Ostrołęki.

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/zarzad-spolki/daniel-obajtek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD 

mój znak K-12902.01.2022

Oświadczenie Tadeusza Kozy 

z dnia 17.01.2022 r. na okoliczność telekonferencji  dotyczącej :  „postępowania pn. „WYMIANY KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.” w dniu 17.01.2022r. g. 12:30 „.

Oświadczam, że jako właściciel firmy SINBUD, jednocześnie  autor i właściciel  patentów wykorzystywanych przez PKN Orlen, żądam należnej mi wpłaty odszkodowania za wieloletnie bezprawne wykorzystywanie mojego dorobku intelektualnego, patentów techniki pomiarowo-instalacyjnej i grzewczej, w wysokości 120 milionów złotych na konto: Tadeusz Koza,Wałbrzych :

IBAN LT153250013743424041, w terminie 7 dni tj. do 24 stycznia 2022 r. 

Oświadczam, że sprawa przywłaszczenia mojego dorobku intelektualnego przez PKN Orlen została już upubliczniona przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, który jest zobowiązany do upublicznienia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że niezwłocznie po otrzymaniu należnych mi 120 milionów złotych podejmę się na moich warunkach wszelkich działań, w tym m.in wizji lokalnej i  wyceny wykonania wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI .

Tadeusz Koza

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Link: “Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza.”

Link: “O odszkodowania i zadośćuczynienie za zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr.1 Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego. “

Link: Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SINBUD POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA Tadeusz Koza

mój znak K­10633.09.2018

E­mail: tadeuszsinbud@wp.pl

Wałbrzych dnia 2018.­09.­08

Sąd Okręgowy w Poznaniu

ul. Stanisława Hejmowskiego 2

61­736 Poznań

wps nie występuje

Powód: Tadeusz Koza ul. 1 Maja 1 skr. 90 67­210 Głogów

NIP 6930004320

Pozwany: PKN ORLEN ul. Chemików 7 Płock

Pozew

o zakazanie oraz o zabezpieczenie i udostępnienie materiału dowodowego w

dyspozycji strony pozwanej na okoliczność ustalenia prawa i wysokości należności na

rzecz powoda w kwocie 120000000,00 zł słownie; sto dwadzieścia milionów z tytułu

naruszenia patentów oraz utraty 2 lat w inny sposób wdrożenia patentów.

Na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej, kodeksu postępowania

cywilnego i innych ustaw, uprzejmie wnoszę o;

1 – orzeczenia natychmiastowego zaniechania przez Pozwanego naruszania moich patentów nr 207092, nr 213121, nr 408959, nr 409174 i w związku z tym zobowiązanie stronę Pozwaną do niezwłocznego zakazania wytwarzania, używania, wycofanie z obrotu oraz oferowanie wprowadzenia do użytkowania w swoich zakładach i innych na terenie Polski armatury przemysłowej i pomiarowej opartej na wyżej wymienionych patentach

2 – zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie pozwanego

naruszającego moje patenty, zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń w ten sposób, że;

a) – orzeczenia nakazania stronie powodowej zabezpieczenia dokumentacji księgowej,

zakupowej i technicznej za okres od 01 stycznia 2014 rok w zakresie napraw i remontów

armatury w zasobach kilku wiodących zakładów Powoda w sposób jaki zawarty został w pismach i wezwaniach skierowanych do Powoda oraz głównego akcjonariusza i organu nadzorczego w osobach jego przedstawicieli,

b) – orzeczenia zabezpieczenia roszczeń poprzez zobowiązanie powoda do wykonania

inwentaryzacji magazynowej, dokumentacji technicznej usług naprawczych doraźnych i

remontowych oraz dystrybucji towarów i usług we wszystkich zakładach Powoda na terenie całej Polski i w ich zakładach na Litwie (Możejki), w Czechach (Unipetrol) naruszających moje w/w 4 patenty nr 207092, nr 213121, P.408959, nr P.409174 wszystkie dotyczące polskiej techniki instalacyjnej, pomiarowej i grzewczej obejmującej zakres armatury naprawianej pod ciśnieniem,

c) ­ orzeczenia zabezpieczenia roszczeń przez zobowiązanie znane powodowi osoby, firmy i

Instytucje ;  SIEMENS, PGNiG,­ Lotos, Danfoss, PERN, ­ Gaz System

­do udzielenia informacji na okoliczność stosowania przyrządów, technologii i armatury w wersji naprawianej pod ciśnieniem naruszających moje patenty nr 207092, nr 213121 z 2007 roku, nr P.408959, nr P.409174 z 2014 roku poprzez wskazanie wielkości i okresu stosowania tego rodzaju armatury i sprzętu.

3. Zwolnienie powoda w całości z kosztów sądowych oraz z kosztów postępowania od chwili

wniesienia niniejszego pozwu w tym ustanowienia pełnomocników z urzędu w osobach 1

adwokata, 1 rzecznika patentowego oraz wyznaczenia biegłego sądowego jeszcze przed pierwszą rozprawą celem doprecyzowania i uzupełnienia pozwu w tym ewentualnego wniosku o zapłatę.

4. Obciążenie Pozwanych kosztami sądowymi w całości oraz zasądzenia od pozwanych na

rzecz powoda kosztów postępowania przed i podczas procesu sądowego innych niż koszty

postępowania sądowego, to jest zasądzenie na rzecz powoda przed pierwszą rozprawą kwoty 50000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) celem między innymi przeprowadzenia wizji technicznych w wiodących zakładach powoda w sposób przedstawiony w załączonych dowodach.

Uzasadnienie

Wobec zaistnienia podejrzenia w maju bieżącego 2018 roku podrabiania przez Pozwanego

moich patentów nr 207092 pt zawór z głowicą, nr 213121 pt przyrząd do demontażu i montażu głowic, nr P.408959 licznik przepływu cieczy, nr P.409174 licznik ciepła wystąpiłem do pozwanego ze stosownymi pismami oraz wezwaniami wysłanymi na jego adres, wszystkie drogą elektroniczną oraz w formie papierowej listami poleconymi za elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Dowód;

1 ­ wezwanie powoda do pozwanego z dnia 19 maja 2018 roku mój znak K­10389.05.2018

2 – wezwanie powoda do pozwanego z dnia 16 czerwca 2018 roku mój znak K­10455.06.2018

3 – pismo do Ministra Energii z dnia 07.09.2018 roku mój znak 10630.09.2018

Zaznaczyć należy, że powód już w 2007 roku wystąpił do pozwanego z ofertą współpracy w

zakresie wdrożenia i zastosowania armatury przemysłowej naprawianej pod ciśnieniem mając na uwadze dokonane w tym zakresie dwa zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego RP w 2007 roku oraz w trakcie ewentualnej współpracy dalsze zgłoszenia patentowe zagraniczne w UE i PTC.W sprawie od maja 2016 roku między powodem a pozwanym doszło wreszcie do rozmów w przedmiocie ewentualnego wdrożenia do stosowania przez pozwanego armatury naprawianej pod ciśnieniem. Przebieg tych rozmów jak się okazuje zakończył się jednak fiaskiem co przedstawione jest w załączonych dowodach. Podejrzenia powoda zaczęły się od podstępnej umowy przedłożonej przez Dyrektora Biura Techniki Pana Przybysławskiego (jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SERWIS ORLEN) o zachowaniu tajemnicy rozmów, co jest przedstawione w załączonych pismach, także w pismach do organu nadzorczego Ministra Energii.

Minister Energii w dniu 03.09.2018 roku dał o sobie znać w osobie Pani Dominiki Lipskiej poprzez odczyt pisma z dnia 06.02.2018 r. w temacie „Sprawa wdrożenia do stosowania armatury naprawianej pod ciśnieniem wg wytycznych pisma Biura Techniki z 27.07.2016 r. + pismo do MHPS”. MHPS ­ Mitshubisi Hitachi System Power, to wg powoda to najlepsza korporacja energetyczna na świecie we wdrażaniu technologii czysty węgiel ­ m.in. ekologicznego wysoko sprawnego zgazowania węgla brunatnego nara 48 % a z zastosowaniem armatury naprawianej pod ciśnieniem (pomp i zaworów) znacznie przekroczy 50 %. Na tą chwilę to tyle w kwestii merytorycznego uzasadnienia wniosków na wstępie w pkt 1 i 2. Powód nie jest w pełni sprawny,co przedstawione jest w załączonej karcie informacyjnej ze szpitala.

Ad 3 i 4 wniosków na wstępie.

Aktualnie sytuacja powoda na co też istotny wpływ ma niniejsza spraw nie pozwala na

ponoszenie jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego bez znacznego uszczerbku na

utrzymanie konieczne. Od początku 2018 roku do chwili obecnej jedynym dochodem powoda jest świadczenie z ZUS w kwocie 557,93 zł (oświadczenie wraz z pocztowym dowodem wypłaty), a w ubiegłym 2017 roku wg zeznania PIT dochodem było w/w świadczenie z ZUS oraz kilkaset złotych dorobienia. Od 5 sierpnia 2018 r. już nie będę miał możliwości dorobienia w usługach instalacji sanitarnych, co i gaz wskutek wypadku podczas demontażu gazomierza na wysokości ok. 3 m w starym budownictwie przy ul. 1­go Maja 88/4 w Wałbrzychu (karta informacyjna ze szpitala), a to wskutek wezwania przez PGNiG i oraz pozwu tej firmy do Sądu o wydanie tego gazomierza, kiedy to przez trzy lata oczekiwałem na pracowników celem zdemontowania i zabrania własności PGNiG.

Niniejsze pismo sporządzone na portalu poczty elektronicznej (będzie łatwe tłumaczenie na język m.in. angielski i profesjonalne poprawienie przez kolegę byłego rzecznika patentowego) prześlę drogą elektroniczną wraz z większością załączników (oprócz formularza oświadczenia), następnie wydrukuję i wyśle listem poleconym z oryginałem oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. Właściwość tutejszego Sądu uzasadniam faktem, że właściwy miejscowo Sąd Okręgowy w Warszawie nie może być bezstronny między innymi z powodu, że przed tamtejszym sądem były i są w toku skargi na przewlekłość (17 lat pozew p­ko Prezes GUM sygn. akt I C 1238/01 czy 9 lat, pozew p­ko RCI Bank sygn. akt XVI GC 958/09) oraz zawiadomienia do organów ścigania o korupcyjny układ także wobec Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Tadeusz Koza

­ odpis zgodny w oryginałem ­

Dnia 7 września 2018 16:45 Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl> napisał(a):

Tadeusz Koza SINBUD K­10630.09.2018 dnia 07.09.2018

ul. Grottgera 1

38­305 Wałbrzych

MINISTER ENERGII

za pośrednictwem

Dominiki Lipskiej

Uprzejmie w załączeniu doręczam nie tylko do wiadomości, lecz także do służbowego

wykorzystania wezwanie do zapłaty skierowane do PKN ORLEN osobiście doręczonego do Biura w Warszawie za potwierdzeniem odbioru, to jest także na okoliczność, że imiennie przedmiotowe wezwanie skierowane zostało do członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministerstwo Energii. Skarb Państwa póki co dominuje w akcjonariacie PKN ORLEN i w sporze sądowym przedstawiciel ME musi być, a może Pan Minister, jak dotrwa do rozprawy na swoim stanowisku, będzie zawnioskowany jako świadek.

Ponieważ Wasz Koncern zmarnował mi dwa lata, sytuacja Waszej firmy jest przedmiotem

analizy ekonomicznej i dziwne jest, że pomimo stagnacji wzrostu produkcji oraz awarii w

zakładach ANVIL i w Czechach (kilku zabitych) występuje wzrost sprzedaży i zysk. Rokowania są złe, bo główny dostawca ropy i gazu ze wschodu przejrzał manipulacje PKN ORLEN oraz działania organów nadzorczych p.a. jak to ma miejsce w KGHM, gdzie pomimo spadku produkcji przez trzy lata (o. 20 %), występuje wzrost sprzedaży i zysk ?

Dla przypomnienia sprawy i na okoliczność, że Wasz Koncern przez 22 m­-ce wyłudzał ode

mnie informacje techniczne w zakresie polskiej techniki instalacyjnej i pomiarowej wg moich

prac B+R i bezspornie stosuje w swoich zakładach (lepiej póżno niż wcale), w załączeniu

doręczam moje pismo z dnia 06.02.2018 roku mój znak K­10185.02.2018, do Waszego organu K­10187.02.2018, do Premiera Rządu RP K­10188.02.2018 i do Prezesa PiS K­10188­1.02.2018, którym także przypomnę z wiązanką inna niż Poseł Ireneusz Zyska 08.12.2017 po mianowaniu M. Morawieckiego na Premiera.

Jak wszystkie inne pisma do PKN ORLEN, Ministerstwa Energii, KPRM i Prezesa PiS niniejsze pisma wyślę także listem poleconym

Do wiadomości

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu 8.09.2018 Pd: Do służbowego wykorzystania ­ wezwanie do zapł… ­ WP Poczta https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=9ea02ab30f7e44ea94579687&label=2 4/7

2. Inni wg rozdzielnika

Z poważaniem

Tadeusz Koza

Dnia 16 czerwca 2018 22:40 Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl> napisał(a):

SINBUD POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA NIP

6930004320 SINBUD SP. Z O.O. NIP 8861006824

ul. Grottgera 1 58­305 Wałbrzych mój znak K­10455.06.2018 dnia 16.06.2018

tel. 513423081

Do Prezesa Zarządu i Przewodniczącego RN

PKN ORLEN SA w Płocku Biuro w Warszawie ul. Bielańska 12

00­085 w Warszawie

WEZWANIE OSTATECZNE DO ZAPŁATY

Uprzejmie wzywam w terminie 7 dni do zapłaty w zaokrągleniu kwoty 120 000 000,00 zł

słownie; sto dwadzieścia milinów tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za naruszanie moich praw ochrony przemysłowej w postaci 4 patentów oraz „know ­ how” opartych na tych patentach w zakresie armatury naprawianej pod ciśnieniem wyłudzonych informacji technicznych ode mnie przez okres dwóch lat podczas rozmów z Waszymi dyrektorami i w związku z tym utraty tych dwóch lat na poszukiwanie współpracy na ich wdrożenie w/w patentów „know ­ how” w innej Korporacji czy chociażby Polskiego Konsorcjum zajmującym się z rozwojem Gospodarczym Naszego Kraju.

Nadto informuję, że równolegle wystąpię do Sądu Okręgowego w Poznaniu celem

orzeczenia zabezpieczenia materiału dowodowego w firmach Grupy PKN ORLEN na okoliczność potwierdzenia naruszania moich praw ochronnych i know­how w sprawie innowacyjnej armatury jak wyżej, jak też ustalenia przez biegłych sądowych z urzędu wysokości szkody powstałej z przyczyny podrabiania moich patentów czy choćby nawet utraty 2 lat w procesie wdrożenia moich wynalazków z pomocą innych dużych podmiotów gospodarczych korporacji czy koncernów lub odpowiedniego polskiego konsorcjum

Jak się okazało, co potwierdza brak odpowiedzi przez uprawnione osoby z PKN ORLEN na

moje pisma ­ ostatnie w załączeniu poniżej, Wasz Koncern dalej zwleka z udzieleniem konkretnej odpowiedzi na okoliczność udowodnienia, że PKN ORLEN nie podrabia moje patenty ­ narusza moje prawa własności przemysłowej.

Zatem powyższy brak pozytywnej odpowiedzi na przeprowadzenia z mojej strony na Wasz

koszt wizji na terenie Waszych zakładów oraz wgląd do dokumentacji technicznej i księgowej czy Wasz Koncern narusza moje prawa ochronne, potwierdza moje podejrzenia, że moje zarzuty naruszania moich praw ochrony przemysłowej choćby przez jeden z 80 zakładów Grupy PKN ORLEN są uzasadnione i skoro nie wykazujecie dobrej woli do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy w sposób wskazany w moich wezwaniach i wnioskach skutecznie doręczonych, zasadne jest wystąpienie na drogę sądową, na razie w zakresie jak wyżej, to jest wydania orzeczenia sądu o zabezpieczenie materiału dowodowego we wszystkich Waszych zakładach i ośrodkach w celu m.in. precyzyjnego określenia kwoty zapłaty. Nadto oświadczam, że mając na uwadze moją pozycje i moje środki finansowe, a

jednocześnie moc sprawczą Waszego Koncernu, niniejszy spór cywilny muszę publicznie ujawnić nie tylko na rzecz określonych osób, lecz także w mas mediach polskich i być może

zagranicznych. Oświadczam, że w postępowaniu sądowym mam prawo i jestem uprawniony do żądania zasądzenia pokrycia przez Wasz Koncern kosztów postępowania sądowego oraz zasądzenia odpowiedniej kwoty na moją rzecz celem pokrycie kosztów zbadania dowodów w dyspozycji Waszego Koncernu do poniesienia z mojej strony w kwocie 50 tys. PLN i 100 tys. PLN

8.09.2018 Pd: Do służbowego wykorzystania ­ wezwanie do zapł… ­ WP Poczta

https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=9ea02ab30f7e44ea94579687&label=2 5/7

na rzecz biegłego sądowego celem zbadania materiału dowodowego w zakresie jw. oraz na

okoliczność potwierdzenia moich wyliczeń na podstawie okazanego materiału dowodowego w

Waszej dyspozycji. W załączeniu:

1. Pismo do Prezesa i Członka RM z dnia 19 maja 2018 mój znak K­10389.05.2018

2. Pismo do Prezesa zarządu z dnia 28.04.2018 r mój znak K­10343.04.2018

Do wiadomości;

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu

2. Prezes Rady Ministrów i Minister Sprawiedliwości.

Z poważaniem

Tadeusz Koza

­ p.o. prezesa pełnomocnik SINBUD Sp. z o.o.

Dnia Sobota, 19 Maja 2018 17:41 Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl> napisał(a)

SINBUD Sp. z o.o. Tadeusz Koza pisze dnia 19.05.2018 mój znak K­10389.05.2018r ul

Grottgera 1 58­305 Wałbrzych

tel. 513423081

Do Prezesa Zarządu i Członka RN Pani Niezgody

PKN ORLEN SA w Płocku

Wezwanie

Szanowni Państwo.

Tym razem dalej piszę w myśl zasady „nic o nas bez nas”, lecz już publicznie i w nawiązaniu do mojego pisma z 28 kwietnia 2018 r. wzywam do zaprzestania naruszania moich praw wyłącznych wynikających z moich patentów w zakresie Polskiej Techniki Instalacyjnej Pomiarowej i Grzewczej w przedmiocie armatury naprawianej pod ciśnieniem jak też pozwalającej na zmiany pod ciśnieniem funkcji użytkowej tej armatury. Do upublicznienia sprawy upoważnia mnie lekceważący stosunek przedstawicieli Waszej korporacji co przedstawiłem w moich pismach do Dyrektora Biura Techniki i jednocześnie o dziwo Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN SERWIS z Grupy PKN ORLEN SA, na które nie otrzymałem odpowiedzi w terminie zwyczajowo przyjętym wskazanym w moim wezwaniu do Pana Prezesa i Pani Niezgody, co dowodzi, że wciąż macie lekceważący i grabieżcy stosunek do Mikro Małych i Średnich Firm, grupy przedsiębiorców,

do której niżej podpisany należy. Niniejsze wezwanie upubliczniam także ze względu mojego

bezpieczeństwa, nie mniej jestem przekonany, że spekulacyjny kapitał gospodarczy grasujący w strategicznych Spółkach SP na razie nie zlikwiduje mnie oczekując na moje dalsze wynalazki, aby je wykradać i wdrażać za granicą, następnie zastosować w Polsce. Po prostu czekają na zakończenie moich 12 zgłoszeń patentowych jakie zaplanowałem zgłosić w 2018 roku do UPRP i EPO, a potem być może dadzą mnie do odst…. ?

Mając powyższe wzywam do podjęcia odpowiednich działań naprawczych, aby zmienić

rokowania spadku 50 % notowań PKN ORLEN SA na dalsze 6 m­cy (do wyborów

samorządowych), które już systematycznie spadają od 6 m­cy ­ spadki 30 % na GPW i to bez

nagłaśniania tragicznej śmierci kilku pracowników w UNIPETROL w Czechach, do której to tragedii nie doszłoby, jakby zastosowano w technologiach naprawczych armatury naprawianej pod ciśnieniem.

Mając na uwadze, że w dniu dzisiejszym mija termin do udostępnienia odpowiedniej

dokumentacji i przeprowadzenia wizji na okoliczność nie naruszania moich praw własności

przemysłowych, zmuszony jestem wystąpić na drogę sądową celem umożliwienia mi

przeprowadzenia dowodu naruszenia prawa własności, które wskazałem w moim piśmie z dnia 28 kwietnia 2018r mój znak K­10343.04.2018

Do wiadomości;

1 ­ NOT. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Konfederaci

2 ­ Minister Energii i inni z Centralnych Organów Władzy.

3 ­ Prezes PiS, Kukiz’15, PO i WiS

4 ­ Inni wg rodzielnika

W załączeniu;

1. Skan 4 stron umowy z PKN ORLEN.­ dodam, że przejęcia steru Rządu RP przez MM

notowania PKN ORLEN od grudnia 2017 do listopada 2018 będą spadać

2. Pismo do Prezesa Obajtka i Członka RN Niezgody z ME z 28.04.2018 znak K­10343.

3. Wydruki z Platformy Zakupowej Orlenu dot. Remontu ok 170 szt Zaworów ?

 4. Wykres notowania PKN ORLEN na GPW za 6 m­cy 12/2017 ­ 05/2018

Z poważaniem

Tadeusz Koza

<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

on:Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl>
An:„Anna.Kawka@orlen.pl” <Anna.Kawka@orlen.pl>;”Sebastian.Jagusiewicz@orlen.pl” <Sebastian.Jagusiewicz@orlen.pl>;”Cezary.Lukowiak@orlen.pl” <Cezary.Lukowiak@orlen.pl>;”Karol.Kucharski@orlen.pl” <Karol.Kucharski@orlen.pl>;”Przemyslaw.Kowalski@orlen.pl” <Przemyslaw.Kowalski@orlen.pl>;”Bartosz.Borkowski2@orlen.pl” <Bartosz.Borkowski2@orlen.pl>;”Piotr.Chojnacki2@orlen.pl” <Piotr.Chojnacki2@orlen.pl>;”Krzysztof.Pankiewicz@orlen.pl” <Krzysztof.Pankiewicz@orlen.pl>;”jaroslaw.synakowski@orlen.pl” <jaroslaw.synakowski@orlen.pl>
Datum:17.01.2022, 11:58
Betreff:Pd: Odp: Telekonferencja z firmą SIN-BUD ws postępowania „WYMIANA KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.
Gesendet von:wp.pl
Signiert von:wp.pl
Sicherheit:17.01.2022, 11:58POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD mój znak K-12902.01.2022 Oświadczenie Tadeusza Kozy z dnia 17.01.2022 r. na okoliczność telekonferencji  dotyczącej :  „postępowania pn. „WYMIANY KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.” w dniu 17.01.2022r. g. 12:30 „.Oświadczam, że jako właściciel firmy SINBUD, jednocześnie  autor i właściciel  patentów wykorzystywanych przez PKN Orlen, żądam należnej mi wpłaty odszkodowania za wieloletnie bezprawne wykorzystywanie mojego dorobku intelektualnego, patentów techniki pomiarowo-instalacyjnej i grzewczej, w wysokości 120 milionów złotych na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041, w terminie 7 dni tj. do 24 stycznia 2022 r. Oświadczam, że sprawa przywłaszczenia mojego dorobku intelektualnego przez PKN Orlen została już upubliczniona przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, który jest zobowiązany do upublicznienia niniejszego oświadczenia.Oświadczam, że niezwłocznie po otrzymaniu należnych mi 120 milionów złotych podejmę się na moich warunkach wszelkich działań, w tym m.in wizji lokalnej i  wyceny wykonania wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI .                                              Tadeusz Koza

Dnia 17 stycznia 2022 12:20 Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Informuję, że przedmiotowa telekonferencja zostaje anulowana.

Z poważaniem

Anna Kawka

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dnia 13 stycznia 2022 09:28 Kawka Anna (PKN) <anna.kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo, Nie wyrażamy zgody na zmiany w treści przedmiotowej umowy. Prosimy również o kontakt bezpośrednio poprzez Platformę Zakupową CONNECT. E-mail wysłaliśmy wyłącznie do Państwa pomocniczo ale wszyscy zainteresowani oferenci składają deklaracje i niezbędne dokumenty na ww. Platformie ponieważ jest to warunek udziału w postępowaniu zakupowym

    Z poważaniem

    Anna Kawka

    Kierownik projektu | Project Manager

    Zespół Zakupów Robót Budowlanych | Construction Work Procurement Team

    Obszar Zakupów | Procurement Area

    PKN ORLEN S.A.

    ul. Chemików 7, 09-411 Płock

    ikona_tel +48 24 256 78 37

    From: Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl>

    Sent: Wednesday, January 12, 2022 10:06 PM

    To: Kawka Anna (PKN) <anna.kawka@orlen.pl>

    cc:biuro@flowinvestment.pl

    Subject: Odp. Zapytanie ofertowe – Wymiana kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI – PKN/2/003919/21

Dnia 13 stycznia 2022 09:28 Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Nie wyrażamy zgody na zmiany w treści przedmiotowej umowy. Prosimy również o kontakt bezpośrednio poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

E-mail wysłaliśmy wyłącznie do Państwa pomocniczo ale wszyscy zainteresowani oferenci składają deklaracje i niezbędne dokumenty na ww. Platformie ponieważ jest to warunek udziału w postępowaniu zakupowym.

Z poważaniem

Anna Kawka

Kierownik projektu | Project Manager

Zespół Zakupów Robót Budowlanych | Construction Work Procurement Team

Obszar Zakupów | Procurement Area

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 78 37 

From: Tadeusz Koza <tadeuszsinbud@wp.pl>

Sent: Wednesday, January 12, 2022 10:06 PM

To: Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl>

Cc:biuro@flowinvestment.pl

Subject: Odp. Zapytanie ofertowe – Wymiana kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI – PKN/2/003919/21 

UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza GK ORLEN. Proszę uważać na załączone pliki oraz linki.

IMPORTANT NOTE: This email is from a source external to the ORLEN Group. Please use caution when opening attachments or clicking on links.


POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD TADEUSZ KOZA

SINBUD Sp. z o.o.  NIP 8861006824   mój znak K-12885.01.2022 dnia 12.01.2022

                          Do

                          PKN Orlen SA

                          Anna Kawka

                          Kierownik projektu | Project Manager                       

                           PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 78 37 

       W ślad za przeprowadzonymi rozmowami za pośrednictwem telefonu w dniu wczorajszym i dzisiejszym (11 i 12.01.2022 r.) w sprawie Waszej oferty, uprzejmie informuje, ze wciąż  jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniu nr  PKN/2/003919/21 dot. wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI. 

        Jednakże umowa o ochronie informacji w treści : § 3 „Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy” oraz § 5 „Strony dokonują wyboru prawa polskiego, jako właściwego dla niniejszej Umowy”,- nie mogę z naszej strony akceptować i na tą okoliczność proponuje o następującej treści;                                                                      § 3 „Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny lub arbitrażowy właściwy miejscowo dla siedziby stron w zależności, która ze stron wystąpi z pozwem jako pokrzywdzona”

                                                                     § 5

Strony dokonują wyboru prawa polskiego i międzynarodowego, jako właściwego dla niniejszej Umowy”, 

Jednym z argumentów jest fakt, że PKN Orlen SA w swoich ofertach posługuje się międzynarodowym językiem angielskim co jednoznacznie wynika z treści korespondencji ofertowej                               

Właściciel – prezes zarządu

Tadeusz Koza

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dzień Dobry                                                     mój znak K-12852.12.2021

Uprzejmie informuje, ze po zapoznaniu się z zakresem prac zawartym w załączniku nr 6 (w załączeniu wydruk) 

jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniu nr  PKN/2/003919/21 dot. wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI.

Pozdrawiam 

Tadeusz Koza

Dnia 28 grudnia 2021 18:47 Kawka Anna (PKN) <Anna.Kawka@orlen.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o informację, czy Państwa firma jest zainteresowana złożeniem oferty w postępowaniu nr  PKN/2/003919/21 dot. wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI. Szczegóły postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej PKN ORLEN S.A. pod nr postępowania nr  PKN/2/003919/21.

Link poniżej: https://connect.orlen.pl/app/outRfx/250458/supplier/status

W przypadku braku zainteresowania proszę również o informację pisemną wraz z podaniem powodu rezygnacji. Będę wdzięczna za odpowiedzi w e-mailu zwrotnym lub poprzez Platformę CONNECT.

Z poważaniem

Anna Kawka

Kierownik projektu | Project Manager

Zespół Zakupów Robót Budowlanych | Construction Work Procurement Team

Obszar Zakupów | Procurement Area

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 78 37 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, BDO 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników podlega ochronie i jest objęta zakazem ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie ujawnianie, w tym przekazanie osobom trzecim, rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość, a następnie usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. PKN ORLEN S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, a Polish company, with its registered office at Chemików 7, 09-411 Płock, Poland

entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 28860 NIP: 774-00-01-454, BDO 000007103, share capital/paid up capital: 534.636.326,25 PLN

NOTE: Information contained in this message or any attachments thereto may be protected and withheld from disclosure. Please be advised that if you are not the intended addressee or an authorised recipient of the addressee, any disclosure of this message, including forwarding it or any attachments thereto to third parties, dissemination, distribution, reproduction or any similar activity is prohibited. If you are not the intended recipient of this message, please promptly notify the sender by replying to this message, and then delete it from your computer without opening the attachments. Thank you. PKN ORLEN S.A.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 stycznia 2022 w Bez kategorii

 

Tagi:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: