RSS

Archiwum kategorii: Bez kategorii

PIELĘGNUJMY NASZE SŁOWIAŃSKIE-LECHICKIE KORZENIE !

Lechickie Muzeum w Stobcu koło Opatowa.

Stobiec 101b, gmina Iwaniska.

IMG_4660

Na prastarej słowiańskiej-lechickiej Ziemi dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 tysięcy lat, 15 maja 2017r. powołane zostało do życia Lechickie Muzeum w Stobcu 101 b, którego fundatorem jest Maria z domu Znyk (Bejda) a kierownictwo i nadzór sprawuje jej siostra Teresa z domu Znyk (Wojda).

W pierwszym powstałym obiekcie wyeksponowane zostały pamiątki dotyczące 25-letniej działalności krzewienia polskiej narodowej kultury wsi łowickiej w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, prowadzonego przez Teresę z domu Znyk (Wojda). www.lowiczanie.prv.pl

Głównym celem naszego Lechickiego Muzeum jest propagowanie  związku zwyczajów ludowych z duchowością, mową i prawami naszych słowiańskich przodków, by spełniały się słowa Romana Zmorskiego : “Wróci, wróci w stare gniazdo stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie”.

Zapraszamy zorganizowane grupy turystów jak też osoby prywatne a zwłaszcza dzieci i młodzież do współuczestnictwa w prezentacjach prowadzonych przez Teresę z domu Znyk (Wojda) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Kontakt : 508 289 601

IMG_4680

 

 

 
3 komentarze

Opublikował/a w dniu 23 czerwca 2017 w Bez kategorii

 

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO. ZAKONSPIROWANA REWOLUCJA PRAWEM I OBOWIĄZKIEM !!!

Piaseczno, dn. 24 maja 2017 r.

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO

            POLKI I POLACY !

Nasza Ojczyzna ginie! Istnieje konieczność pilnego podjęcia konkretnych działań w celu jej ratowania. Polska od wielu lat znajduje się pod zakamuflowaną okupacją. Okupantami są   podstępni, pazerni, wredni degeneraci, obłudnicy i hipokryci – wyznawcy talmudu oraz ich marionetki – różnego pochodzenia i wyznania zdrajcy i sprzedawczyki.

Narzędziem umożliwiającym przemycanie wrogów do organów władzy publicznej jest antypolska Ordynacja wyborcza. „Wybory” to nic innego jak cykliczne, nielegalne przejmowanie władzy – zamachy stanu. Zgodnie z art. 4.2 Konstytucji RP „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Czy ktokolwiek z Was miał dostęp do niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników wyborów z wolą wyborców? Ich brak jednoznacznie potwierdza nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie.

Efektami zatajanej okupacji są nielegalne i bardzo często sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym prawo, wyroki sądowe, decyzje administracyjne i finansowo-skarbowe, nieustanny wzrost zadłużenia, wyprzedaż kopalni, dewastacja polskiej gospodarki i przejmowanie jej przez obce koncerny, obce wojska na naszym terytorium wbrew woli Polaków, obowiązkowe szczepienia, odbieranie rodzicom ich dzieci, „gorszy sort” i „ludzcy panowie” oraz zróżnicowanie ich poziomu życia, … itd.

Mamy w tej sytuacji niepodważalne prawo, ale i obowiązek podjęcia koniecznej obrony swojej Ojczyzny i swoich niezbywalnych praw, bo nikt za nas tego nie zrobi.

Wypowiedzenie posłuszeństwa nielegalnej władzy – zaprzestanie płacenia podatków oraz ignorowanie wszelkich obowiązków należnych wyłącznie legalnej władzy, to zgodny z prawem obowiązek każdego Polaka.

Jeśli po takim ostrzeżeniu (01.06.2017 r. upłynie dwa lata) uzurpatorzy nadal nie zrezygnują z okupacji organów władzy publicznej i ignorowania woli/żądań Zwierzchnika Władzy w RP, to będziemy mieli również pełne prawo do podjęcia walki.

Ze względu na dysproporcje sił nie możemy jednak podjąć otwartej walki, bo ta z góry skazana byłaby na przegraną. Naszą szansą i obowiązkiem jest, więc działanie w zakonspirowanych Trybunałach Narodowych (wydających wyroki w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP na wszystkich wrogów Polski i Polaków) oraz w zakonspirowanych Oddziałach Obrony Koniecznej Narodu Polskiego wykonujących wyroki Trybunałów.

Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiłem w wielu swoich pismach: http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf, http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Naro d_Polski.pdf, http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_p anstwa.pdf, http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_R P.pdf, http://www.tcichocki.pl/TC%20%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty .%202017.04.16.pdf, http://www.tcichocki.pl/WICI!%202017.03.05.pdf  http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.

Trzema podstawowymi warunkami koniecznymi do zapoczątkowania korzystnych dla Polaków przemian są:                                                                 1. Pozbawienie władzy oszustów i uzurpatorów poprzez:                               a. Kontynuowanie wypowiedzenia posłuszeństwa – zgodnego z prawem zaprzestania płacenia wszelkich danin na rzecz nielegalnych organów, bojkotowanie ich ustaw, rozporządzeń, decyzji, nakazów, zakazów, ….      b. Zgodne z prawem stopniowe, fizyczne eliminowanie wrogów – zakonspirowane Trybunały oraz oddziały OKNP.                                               2. Powołanie Konwentu Narodu Polskiego przede wszystkim w celu opracowania i ustanowienia nowej, wiarygodnej Ordynacji wyborczej. Proponuję ustanowienie m.in.:                                                                             a. Obowiązkowego udziału uprawnionych Polaków w wyborach.               b. Zakazu udziału w wyborach obcokrajowców i Polaków obcego pochodzenia.                                                                                                                 c.Jawności wyborów.                                                                                                 d. Systemu opartego na kartach wyborczych poświadczanych przez komisje – zgodności ich treści z wolą wyborców oraz ich ważności. Każda karta wyborcza powinna wydawana być i poświadczana w dwóch egzemplarzach. Jeden dla komisji wyborczej drugi dla wyborcy. Szczegółowe wyniki wyborów powinny być bezterminowo opublikowane, co umożliwiłoby sprawdzalność ich zgodności z wolą wyborców i treścią kart wyborczych. System taki umożliwiałby niepodważalne udokumentowanie oficjalnych wyników – ich zgodności z wolą wyborców.                                                                                                         e. Możliwości cofnięcia przez wyborców udzielonych mandatów społecznych.                                                                                                                   f. Systemu większościowego, bezpartyjnego. Kandydować powinny jedynie osoby fizyczne bezpośrednio odpowiedzialne za deklaracje przedwyborcze, decyzje podejmowane po ewentualnym ich wybraniu, ….Wybór na podstawie nowej Ordynacji wyborczej najlepszego z dostępnych kandydatów na głowę państwa – Prezydenta Polski. W trakcie kampanii wyborczej poszczególni kandydaci powinni wskazać proponowane przez nich cele i strategię rozwoju Polski, przedstawić wyborcom informacje na temat swojej osoby, …. To głowa państwa powinna przed Narodem Polskim odpowiadać za efekty sprawowanej władzy. W tym celu powinna być nieustannie nadzorowana przez Polaków.

Nie zamierzam uchylać się od odpowiedzialności przed Narodem Polskim w związku z moimi propozycjami. Dlatego też, jeśli dożyję a stan zdrowia i inne okoliczności mi pozwolą, to zaproponuję swój udział w wyborach na urząd Prezydenta Polski. Oczywiście jedynie na zasadach nowej, wiarygodnej Ordynacji wyborczej. Szczegóły moich propozycji przedstawiłbym w trakcie kampanii wyborczej.                         W tej chwili mogę Wam zasygnalizować jedynie kilka z nich:                       a. Upodmiotowienie Narodu Polskiego poprzez faktyczne umożliwienie skutecznej kontroli Prezydenta Polski/całej „władzy” – Waszych faktycznych przedstawicieli. Możliwość wpływania na skrócenie lub wydłużenie kadencji Prezydenta w zależności od Waszej oceny i innych okoliczności np. pojawienia się potencjalnie lepszego kandydata.             b.Likwidacja Sejmu i Senatu.                                                                                   c. Likwidacja finansowania partii politycznych, kościołów oraz związków wyznaniowych, … z budżetu państwa. Więcej informacji na: http://www.tcichocki.pl.

Mam nadzieję, że osoby spod znaku Orła Białego uwierzą w szczerość moich intencji i pozytywnie ocenią przedstawione propozycje oraz, że nie pozostaną bierne.

Natomiast wszystkie osoby spod znaku kanarka małego – kochający niewolę i śpiewający jak im okupant zagra powinny uświadomić sobie ryzyko uznania ich za wrogów Polski kolaborujących z okupantem.                                                                                                                                                    Tadeusz CICHOCKI                                                                        www.tcichocki.pl

http://www.tcichocki.pl/Odezwa%20do%20Narodu%20Polskiego%202017.05.24.pdf

 
2 komentarze

Opublikował/a w dniu 29 maja 2017 w Bez kategorii

 

Każdy Polak bojkotuje okupanta by uniknąć rozlewu krwi !!!

cichocki-zakonspirowana-dewolucja

Polki i Polacy !
Jeśli Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsko Polskie nie wywiążą się w w/w terminach z obowiązków powierzonych im przez suwerena, bo np. okażą się częścią zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym to każdy Polak będzie zobowiązany do bezpośredniego ratowania swojej Ojczyzny. Będzie to wyraźny i ostateczny sygnał do rozpoczęcia działań, o jakich pisałem we wcześniejszych swoich listach (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). „Necessitas caret lege” – w sytuacji przymusowej nie ma prawa.
„Nie oglądajcie się na nikogo, nie liczcie na pomoc, nie szukajcie niczyjej łaski ani dobrodziejstwa, odrzućcie wszelką jałmużnę. Nikt Wam nic za darmo nie da, nic dla Was nie zrobi.”
„Nie czekajcie na cuda ani na przypadek. To tylko mieć będziecie, co zdobędziecie w sprawiedliwej walce albo wypracujecie własnymi rękami. Ponad wszystko zachowajcie honor i godność Wam przystojną!” Nie cofajcie się przed żadną przeszkodą, nie zrażajcie się żadnym niepowodzeniem. Kto wytrwa do końca, ten swój cel osiągnie! Bez walki i ofiar nic nie osiągniecie!”
W pełni świadomy odpowiedzialności przed suwerenem za swoje słowa i czyny pozostaję do jego dyspozycji.
Tadeusz Cichocki

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

„Szlachetnych Polaków godnych urzędu Prezydenta nam nie brakuje. Wierzę, że przystąpią do wyborów w odpowiednim czasie. Najpierw trzeba jednak odsunąć od władzy pazernych, egoistycznych, wrednych oszustów, hipokrytów i złodziei którzy przejmują ją podstępnie i nielegalnie. Wtedy przyjdzie czas na powołanie Konwentu Narodu Polskiego który ustanowi Ordynację wyborczą gwarantującą wiarygodność wyborów. Dopiero wtedy będzie sens kandydować.”– Tadeusz Cichocki, 11.03.2017r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Na Słowiańskiej Ziemi zamieszkiwanej od ponad 10 tysięcy przez moich słowiańskich przodków to ja jestem gospodarzem, to ja jestem SUWERENEM i nie musi mnie ktokolwiek wybierać ! Ja jako Suweren- Współwłaściciel Ziemi moich Rodaków i moich Przodków mówię grzecznie do żydowskiego okupanta: gościna skończona, podlegacie dekretom Tadeusza Cichockiego i Piotra Sobieskiego !                                                                              Maria i Teresa z domu Znyk

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

https://wojdabejda.wordpress.com/category/akty-prawne-suwerena-narodu-polskiego/

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.                                                                  Piotr Sobieski, 13.12.2016r. 

Łowicz, 05.03.2017r.

Drodzy Rodacy !

Każdy z nas jako Suweren sprawuje w Polsce od 02.11.2014r. bezpośrednią władzę zwierzchnią  na mocy Proklamacji napisanej w naszym imieniu i w naszym interesie przez Tadeusza Cichockiego w okolicznościach przyznania się oszustów, fałszerzy, złodziei, do braku jakichkolwiek dowodów na prawo do zajmowania stanowisk, sprawowania urzędów, reprezentowania Suwerena-Narodu Polskiego.

Poprzez korespondencję z uzurpatorskimi władzami stanowiącymi zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych  firm handlowych, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie, symulujących instytucje państwowe w Polsce, Tadeusz Cichocki bezskutecznie próbował wielokrotnie wymusić pokojowe ustąpienie i  faktyczne przejęcie władzy w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski.

Dnia 31 maja 2017r. mija druga rocznica wypowiedzenia posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Dekretu z 02.04.2015r., napisanego w naszym imieniu przez Tadeusza Cichockiego.

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstw…)

Tadeusz Cichocki pisze: cyt.: “W związku z kontynuowaniem okupacji naszej Ojczyzny przez podstępnych oszustów, hipokrytów, złodziei, … nielegalnie kontrolujących wszystkie organa w państwie wzywam do aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego i niezwłocznego wydawania wyroków w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP na wszystkie osoby działające na szkodę Polski i Polaków oraz stopniowego, sukcesywnego i konsekwentnego wykonywania ich przez zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego, jeśli najpóźniej w dn. 31 maja 2017 r. nie odstąpią od nielegalnego sprawowania władzy zgodnie z treścią Ultimatum Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 listopada 2015 r.

(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wla…).

Uzasadnienie: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.

Tadeusz Cichockiwww.tcichocki.pl w zakładce do pobrania pliki oznaczone na czerwono…

Od 31 maja rozpoczyna się ZAKONSPIROWANA REWOLUCJA trwać będzie aż do skutecznego ustąpienia oszustów/ hipokrytów …

Proszę – tu plakaty którymi Polacy winni oklejać Polskę sami i suwerennie … informując się wzajemnie … Jedna informacja , jeden cel , jedna idea , jedna sprawiedliwa suwerenna Ojczyzna …

http://www.tcichocki.pl/Ulotka-Plakat%202017.03.05.pdf

i tu z ramką czerwoną

https://plus.google.com/…/107440…/album/6393553239965519841…

“Ja zaprzestałem rozliczania i płacenia podatków w US, podatków od nieruchomości w UMiG, Vat’u,…. Nie są to puste słowa – można to sprawdzić również w urzędach, firmach,… Moje pisma są dostępne na: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm. Porwałem się samotnie z motyką już 01.06.2015 r. Dziś każdy może powołać się na najwyższej rangi legalne i zgodne z polską racją stanu prawo wydane przez zwierzchnika władzy – Naród Polski: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie…. Wiem, że wiele innych osób poszło w moje ślady ale nie mogę się za nie wypowiadać. Wiem natomiast, że nawet gdyby mi przyszło walczyć w pojedynkę, to nie zamierzam tolerować nielegalnych organów w państwie – polskojęzycznych oszustów, hipokrytów, złodziei, …, którzy twierdzą, że ich wybraliśmy ale nie mają na to żadnych wiarygodnych dowodów. Nie zamierzam stosować się do tych zapisów nielegalnego prawa jakie stworzyli które nie jest zgodne z polską racją stanu – polskim interesem narodowym. Wiem gdzie jest prawda i sprawiedliwość, kto jest Zwierzchnikiem Władzy w Polsce,…. Początki zawsze są trudne ale jeśli strach będzie paraliżować nasze działania, to na zawsze zostaniemy niewolnikami we własnej Ojczyźnie a okupant będzie co raz bardziej dokręcał śrubę jeśli nie nam, to naszym potomkom. Mamy niezbywalne prawa. Nie zamierzam z nich rezygnować i zachęcam innych.”

                                                                                                            Tadeusz Cichocki

Drodzy Rodacy !

Obowiązkiem każdego Słowianina-Polaka jest rozpowszechnianie na wszelkie możliwe sposoby ulotek Tadeusza Cichockiego ! Ważne jest aby do każdego Polaka dotarła informacja o oszustach, o podstępnych ludobójcach, bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie występujących na scenie politycznej i religijnej w Polsce !

https://www.facebook.com/zawodowy.polak/photos/a.322356691267942.1073741828.313548422148769/516337431869866/?type=3

Drodzy Rodacy !

Jako osoby uwolnione 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce, uznajemy wszystkich  szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe i kościelne wraz z  pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Andrzej Duda podający się bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie  za “prezydenta RP” to  szef prywatnej firmy handlowej pn.”Kancelaria Przezydenta RP”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592. Należy on do zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujących władze wszelkich szczebli w Polsce, odgrywającej przed Polakami teatry wyborcze, zawsze fałszowane, gdzie rola Polaka sprowadza się do oddania głosu na swoich prześladowców, oprawców !

https://www.facebook.com/notes/zbigniew-nowak/niemieckie-korzenie-prezydenta-dudy-rams/969283016482143/                                                                                      https://piotrbein.wordpress.com/2015/05/05/dziad-a-dudy-to-zydowski-oficer-upa/  https://rafzen.wordpress.com/2016/07/18/duda-czy-feingenbaum/

grafika-duda

duda-w-kielcach

Polski Ruch Oporu żąda od uzurpatorów niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/

Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków-żołnierzy Wojska Polskiego do przejęcia tymczasowego kryzysowego zarządzania Polską-Ojczyzną rdzennych Polaków, celem uniknięcia chaosu i obcej interwencji.

Wzywamy do :

 • przejęcia mediów: radio, telewizja, prasa,
 • wypędzenia na zawsze z Polski uzurpatorów wraz z rodzinami, uzurpatorów bezprawnie podających się za przedstawicieli Narodu Polskiego, na mocy Paradygmat- Raport z 25.12.2012r. o upadku prywatnego światowego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,
 • natychmiastowego zamknięcia granic i wprowadzenia kontroli granicznej,
 • wyegzekwowania opuszczenia na zawsze terytorium Polski przez uchodzców, przesiedleńców  z Ukrainy, z Izraela i innych państw oraz innych wrogów Narodu Polskiego wraz z rodzinami,
 • zablokowania kont w Polsce i za granicą oraz konfiskatę mienia osób winnych przestępstw przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko Polsce, przeciwko Ludzkości.
 • konfiskaty mienia zdelegalizowanego na zawsze kościoła katolickiego wraz z Watykanem oraz kościołów innych wyznań na mocy wyroków Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/30/sady-prawa-zwyczajowego-do-uwalniania-z-jarzma-systemu/

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

duda-prezydentem-big-farma

12108932_1659412214331120_30669995007646628_n

 
16 komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 marca 2017 w Bez kategorii

 

WYGNANIE I KONFISKATA MIENIA ZAMIAST FAŁSZYWYCH PRZYWILEJÓW!

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 13.12.2016r.

Sobieski Piotr, Marszałek Królestwa Polskiego Słowiańskiego, który ustanowił 21.06.2016r. Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych, w dniu 13.12.2016r. ustanawia:

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.

Marszałek Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 21.06.2016r.

                    OBWIESZCZENIE

DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !

W dniu 21.06.2016 roku w Polsce Słowiańskiej został powołany Rząd Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego.

Rząd powołał na swojego Marszałka Królestwa Polskiego Słowiańskiego Sobieskiego Piotra, który ustanowił następujące Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych !

Dekret 1

Na mocy Boskiego Prawa Naturalnego ogłasza się uwolnienie rdzennych Polaków od prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujących instytucje państwowe i kościelne, działających w oparciu talmudyczne, niewolnicze prawo morskie, prawo kanoniczne, prawo rzymskie !  

Uznaje się za nieważne, bezskuteczne wszelkie ”ustawy”, rozporządzenia”,„wyroki”, „postanowienia” wydane przez okupanta !

Dekret 2

Skazuje się na śmierć wszystkich, którzy stosują bezprawie prawa kanoniczno – pirackiego morskiego do zniewalania, niszczenia i kolonialnego wywłaszczania Rdzennej Ludności Polskiej Słowiańskiej ! 

Dekret 3

Ogłasza się, odpowiedzialność prywatną do trzeciego pokolenia dla szefów i pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne za łamanie naturalnych praw ludzkich i równoczesną nieważność ich uzurpatorskich immunitetów !

Dekret 4

Zakazuje się ludobójczych ataków dilerów śmierci-służb medycznych i weterynaryjnych żydowskiego okupanta, będących na usługach światowego kartelu farmaceutycznego, nastawionego na zysk ze sprzedaży trucizn, które powodują cierpienia i przedwczesną śmierć !

Dekret 5                                                                                                                                                       Ogłasza się stan głodu jakościowego, który doprowadza do wielu zaburzeń zdrowotnych wynikających z niedoborów składników odżywczych oraz do zatrucia towarami korporacyjnymi zawsze zawierającymi domieszki różnych trucizn !

Dekret 6

Ogłasza się nacjonalizację wszelkich szpiegowskich wież elektronicznych na terytorium Królestwa Polski Słowiańskiej !

 

Dekret 7

Ogłasza się bezprawie wszelkich kłamstw historycznych dotyczące Królestwa Polskiego Słowiańskiego i jego dziedzictwa oraz bezprawie manipulacji związanych z kłamstwem takim jak oświęcimskie !

Dekret 8

Wszelki majątek nieruchomy, ruchomy przejęty w sposób bezprawny przez lichwiarzy i za pomocą dokonanych zbrodni na właścicielu czy właścicielach oraz zawłaszczenie nazwiska na różne niedozwolone sposoby do oszukania Polaków Słowian w celach fałszerstw i wprowadzania w błąd, wywoływania niepokojów, rozbiorów Polski Słowiańskiej, powstań, wojen oraz w szczególności w ostatnich dwustu lat niewoli, handel niewolnikami są uważane na mocy dekretu za zbrodnie na rdzennych Polakach Słowianach i będą karane w sposób jednoznaczny karą śmierci dla zbrodniarzy ludobójców, którzy dokonali zbrodni przeciwko życiu, pokojowi, wolności, miłości; godności życia w pokoju i zgodzie!

Dekret 9

Zostaje powołane mocą Dekretu Wojsko Królestwa Polskiego Słowiańskiego i Siły Ładu Społeczeństwa Królestwa Polskiego Słowiańskiego, które mogą tylko w czasie pokoju działać w granicach Królestwa Polskiego Słowiańskiego. W przypadku agresji z zewnątrz na Królestwo Polskie Słowiańskie poza jego granicami Straż Królestwa Pokoju.

Dekret 10

Wszystkie partie, stowarzyszenia, firmy      z o.o. , gminy niepolskie, które  zainstalowały się w Polsce Królewskiej Słowiańskiej w podstępny sposób z mocy dekretu są nielegalne i dlatego muszą opuścić obszar na którym nie mają prawa funkcjonować !

Dekret 11

Ogłasza się zniesienie niewolnictwa wprowadzonego przez krucjaty krzyżowe począwszy od kłamstwa tzw. chrztu Polski Słowiańskiej i przez władców królewskich , którzy ulegli wpływom „stolicy apostolskiej” i zakonu jezuitów wprowadzając feudalizm oraz płacenie podatków na „kościół” i na feudalnych „panów”, którzy bezprawnie wywłaszczyli dziedziczne obszary naszych słowiańskich przodków zasilając okupację słowiańskich ziem krzyżakami ściągającymi niemiecko-języczną ludność wraz z ludnością żydowską na obszary rdzennie polskie !

Dekret 12

Wystawia się listy gończe za wszystkimi osobami, które współdziałając z prywatnymi firmami okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków w oparciu o talmudyczne bezprawie !

Za współwinnych uznaje się donosicieli, osoby, które ukrywają, tolerują przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków !  

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016r. i obowiązują na terenie Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane!

Naród Polski Słowiański jest wolny !

Marszałek Królestwa Polski Słowiańskiej

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

statut-kaliski-plakat

„Tej fałszywce służą wydania Statutu Kaliskiego, jak na zamieszczonym zdjęciu. Dlaczego to ordynarna fałszywka – wyjaśniają wnioski z badań prawno-historycznych w czasach, gdy polscy naukowcy nie dostawali grantów za poprawność polityczną.”

„Wygląda to tak – mówi jeden ze współczesnych pisarzy w roku 1618 – jak gdyby jaki rozbójnik pojmany na rozboju, broniąc się, okazywał przywilej królewski lub bullę papieską, w którychby stało, że kto je okaże wolno mu kraść, wydzierać, zabijać i mordować, a dlatego nie ma go o to nikt imać ani karać”.

Oto poniżej  haniebna treść fałszywych przywilejów żydowskich, urągających wszelkim zasadom moralnym i poczuciu sprawiedliwości, dyskryminujących rdzennych Słowian-Polachów-Polaków, od ponad 10 tysięcy lat zamieszkujących tereny dawnego Imperium Lechickiego !

36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego:

 • Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.

 • Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.

 • Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.

 • Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się odprzysięże.

 • Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

 • A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

 • Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.

 • Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.

 • Za zranienie żyda słuszna kara i koszta kuracji.

 • Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

 • Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

 • Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

 • Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

 • Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

 • Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

 • Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel – wina pieniężna.)

 • Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.

 • Za zranienie żyda żyd płaci karę zwyczajną.

 • Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

 • Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda, my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

 • Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

 • Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.

 • Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.

 • U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

 • Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

 • Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

 • Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

 • W dnie świąt swoich żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

 • Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

 • Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

 • Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

 • W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

 • Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

 • Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

 • W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod karą 30 szelągów.

 • Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

Cyt.: „O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”, zebrane dowody naukowe wskazują, iż rzekome „zatwierdzenia KW przywilejów żydowskich” nie były „przywilejem Bolesława”, lecz fałszywkami powstałymi w czasach po okresie panowania Kazimierza Wielkiego.

Żydzi skutecznie wprowadzili do obiegu prawnego fałszywy dokument, dający im różnorodne fałszywe uprawnienia, Żydzi nowym królom nigdy nie przedkładali oryginalnego zatwierdzenia poprzednika, lecz zawsze tylko odpisy z ksiąg grodzkich, aby rzecz z fałszywką nie wyszła na jaw. Fakt „odnawiania” przy użyciu metody korzystania z kopii fałszywki bezsprzecznie zaświadczają wskazane i opisane w części I liczne „warianty przywilejów”, a okoliczność ta „nie podlega najmniejszej wątpliwości”, jak pisze prof. R. Hube.”

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-falszywce-tzw-przywilejow-zydowskich-2013-09

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pozniejsze-losy-przywileju-boleslawa-poboznego-2013-09 

Łowicz, 27.12.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Uzurpator Andrzej Duda, szef żydowskiej prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP”, bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie podający się za „prezydenta RP” nie spotkał się ze Słowianami w święta Szczodrych Godów bo wie, że oni go bojkotują, nie uznają za prezydenta ale uznają go za uzurpatora, oszusta, fałszerza, ludobójcę ! Z całą odwagą kłamstwo należy nazywać kłamstwem, oszustwo oszustwem a mord na Słowiańskim Narodzie ludobójstwem ! A.Duda zasłużył sobie aby pisać i mówić o nim a nawet zwracać się do niego odpowiednio do jego przestępstw ! ANDRZEJ DUDA TO LUDOBÓJCA SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !                                                            

Andrzeju Duda, ludobójco, dostaniesz od losu to na co sobie sam zasłużyłeś !!!               My, dumni Słowianie tylko wizualizujemy powracanie dawnych praw, dawnej mowy i natchnionego życia Słowian na terenie dawnego Imperium Lechickiego. Jak to się stanie tylko ON-BÓG STWÓRCA to wie ! Naszą rolą jest odczuwanie tak jakby się to już stało !!!!!!

Maria i Teresa z domu Znyk 

POLSKI RUCH OPORU

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chanuka-2016-juz-polska-ziemia-ziemia-polin-wedlug-a-dudy-2016-12

 
 

Wezwanie do wyzwalania się z fałszywch przekonań i wzorców.

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wzywa wszystkich rdzennych Polaków-Słowian-Polachów, zamieszkujących tereny dawnego Imperium Lechickiego, do samodzielnego wewnętrznego, duchowego, wyzwalania się z niewoli fałszywych wzorców, fałszywych przekonań i zachowań, zaszczepionych przez upadły prywatny światowy niewolniczy system, oparty na władzy Trój-Korony ze zdelegalizowanym na zawsze kościołem z Watykanem na czele.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI RUCH OPORU
www.wojdabejda.wordpress.com
Łowicz, 20.12.2016r.

obrez-triumf-ihttp://bialczynski.pl/krolestwo-sis-i-jego-cuda/sztuka-krolestwa-sis/galeria-klasyczne-ilustracje-slowianskie-skrzynia-a/

Nieustraszona, lekarka medycyny naturalnej pisze:

Głupota ludzka jest najtańszym surowcem, z którego robi się największe pieniądze …
Nie było by „katów” bez „ofiar”, no bo jak do tej pory ludziska dobrowolnie składają ze swojego życia ofiary na „ołtarzu” jahwistów, a to przecież jest ich życiowe „powołanie” oszukać i zabić „głupiego goja” (patrz: prawo talmudyczne)!

Już przed wiekami pewien rabin nakazywał obiecywać gojom „niebo”, żeby im ukraść ziemię ! Inny rabin naigrywał się oficjalnie z gojów twierdząc zgodnie z prawdą, że są tak głupi, że nawet nie zauważają żydowskich mycek na łbach żydowskich „pasterzy” i dla mało spostrzegawczych napiszę, że chodzi tu o „papieża” z białą mycką i jego namiestników czyli biskupów z purpurową mycką oficjalnie zwaną jarmułką, która w kolorze czarnym pokrywa łby rabinicznego „rządu” pasożydów w kolonii niewolniczej zwanej dla picu Polską !

Uważam, że conajmniej 90 % Polaków to ludzie z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, to ludzie z niedorozwojem umysłowym, to są po prostu wystraszone niewidzialnym „diabłem” głupki, którzy „nie widzieli, a uwierzyli” odwiecznym jahwistycznym katom świata, obłudnym przebierańcom tak wiary- godnie kłamliwym, że głupi niewolnik goj wszystko od handlarzy śmierci kupi, bo jest po prostu dziedzicznie naiwny i głupi.

Próbować takiemu otworzyć oczy i rozum na jego odwiecznego wroga – podstępnego złodzieja i mordercy z pejsami, to nazwie cię „antychrystem” i poleci do księdza do spowiedzi oraz na „wybory” kolejnych żydów do korporacji handlowej w obozie koncentracyjnym zwanym Polską, obiecujących z aktorską szczerością cuda na patyku w dalekiej przyszłości czy też karmiąc się wspomnieniami o słodkich kremówkach żyda Wojtyły z aktorskim pseudonimem JP II jakim się podpisał na wydaniu „Biblii tysiąclecia” zawierającą na końcu mapkę „teatru” wydarzeń biblijnych starożytnego wschodu.

Nihil novi sub sole – nic nowego pod słońcem, bo rozbrojeni „religijnie” głupki sami płaszczą się przed żydowską „władzą” oraz leżą krzyżem w kościele czekając na „cud”, który nigdy nie nadejdzie, chyba że się wybudzi z tego upiornego teatru cieni i powybija tych odwiecznych pasożydów „państwa” i „kościoła” sterowanych przez samozwańczą faszystowską europejską unię żydów smarujących tonami bezprawne „ustawy” po to, żeby wydziedziczyć wszystkich głupich gojów, a najlepiej wykończyć ich zdrowotnie i materialnie w tej hybrydowej wojnie, gdzie na trzystu gojów przypada jeden pejsaty „pisarz”, w którego absurdalne brednie głupi goj też ślepo uwierzy i jeszcze zapłaci!

https://www.youtube.com/watch?v=SeHq_M2-YQc
Obszar załączników
Podgląd filmu YouTube Jaskinia Platona.

 
7 komentarzy

Opublikował/a w dniu 20 grudnia 2016 w Bez kategorii

 

Dezinformatorów zwycięża Boska energia miłości naszych słowiańskich serc !

obraz-kwiat-zycia-reprodukcja-obrazu-olejnego-druk-na-plotnie

http://www.greenharmony.pl/wysokie-wibracje/1681-obraz-kwiat-zycia-reprodukcja-obrazu-olejnego-druk-na-plotnie.html 
„KWIAT ŻYCIA” (reprodukcja autorskiego obrazu olejnego, druk na płótnie)Obraz Wysokich Wibracji. Obrazy te powstają pod wpływem wizji, duchowych uniesień oraz szamańskich doświadczeń – działają więc z poziomu Ducha, wprowadzając określone energetyczne jakości do naszego życia. Ponieważ wszystko jest energią – obrazy również zawierają w sobie informacje energetyczne całego procesu tworzenia. Kolory dominujące: odcienie niebieskiego i czerwieni. Motyw – Kwiat Życia, wysokowibrujący symbol Świętej Geometrii, symbol przepełniony esencją energetyczną, esencją żródłową. Kolor niebieski oddziałuje na górne czakry (głównie trzeciego oka), wspierając rozwój, duchowość, intelekt i intuicję. Elementy czerwieni pozwalają pozostać uziemionym w trakcie medytacji i praktyk duchowych. Duch połączony z materią. Ęnergia życia połączona z rozwojem. Autor pracy: Dariusz Marszałek

Łowicz, 26.10.2016r.

Szanowni Państwo ! Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy protest i oburzenie na rozpowszechnianie przez blogera Piotra Beina tekstów obrażających Polaków i ich Ojczyznę !

Wzywamy do bojkotowania stron internetowych Piotra Beina oraz wysyłania do niego protestów z żądaniami zaprzestania szkodliwej dla Polski i Polaków działalności. Pora bojkotować dezinformatora Beina, który od wielu lat dopuszcza się obrażania Polaków, celowo wprowadza zamęt oraz  szerzy dezinformację wśród Polaków !

Bloger Piotr Bein oprócz szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków, posługuje się rynsztokowym, celowo przez niego zniekształcanym językiem polskim, co wyraźnie wskazuje na brak szacunku dla Polskości i kultury polskiej, której nieodłącznym elementem jest słowo pisane.

Nikt a tym bardziej dezinformator P.Bein nie ma prawa nakazywać nam Polakom do kogo i o co mamy się modlić ! 

Niechaj negatywna energia P. Beina rozproszy się i spłynie do Ziemi a w zamian niechaj Boska energia naszych serc ogarnie wszystkich Polaków i całą naszą Polską Ziemię !

Odczuwajmy jak nasze serca przenika Boska energia miłości do nas, naszych dzieci, rodziców, sióstr i braci, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, do Narodu Polskiego, do naszej Ojczyzny!

Drogi Rodaku,

Twoje myśli mają moc kreowania rzeczywistości. To, co jest obecne w Twoim umyśle, zaistnieje wcześniej czy później w Twoim życiu, dlatego tak ważna jest kontrola myśli: unikanie negatywnych, trening myślenia pozytywnego i spodziewania się tego, co najlepsze. Przydatna jest tu technika afirmacji czy technika dwupunktowa.

https://www.youtube.com/watch?v=2diWwU7hXPo

SEKRET SAMOREALIZACJI – matryca energetyczna i afirmacje. Paulina Magdalena Moskalik

https://www.youtube.com/watch?v=lwc7cRC1uAg

Uwolnienie / usunięcie CHIPÓW – medytacja z afirmacją, Paulina Magdalena Moskalik

https://www.youtube.com/watch?v=G36coZ0D9n0

Religia, kult, rytuały i system / Paulina Magdalena Moskalik

Chrońmy się poprzez wyobrażanie sobie kolorów obracających się wokół poszczególnych części ciała : od dołu do kości łonowej opasywanie kolorem brązowym (kolor Ziemi), dalej do wysokości serca: blado czerwony, blado pomarańczowy, blado żółty. Od serca do gardła- opasywanie blado zielonym, gardło-blado niebieskim, wokół twarzy kolorem  ciemno niebieskim a na czubku głowy kolorem fioletowym.  

https://www.youtube.com/watch?v=4THNfWtjUKQ

Czym jest przestrzeń astralna, część 1 – Barbara Grząbkowiak-Wolski,  (w 18 minucie filmu zaczyna się wskazanie jak można się chronić)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Bloger P.Bein nadal w korespondencjach emailowych znieważa dyskutantów i w obraźliwy sposób pisze o Polakach nazywając nas  „polactfem” a nasz ojczysty kraj-Polskę nazywa szyderczo „Polin”, chociaż doskonale wie, że Suweren- Naród Polski od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednio władzę  zwierzchnią na mocy Proklamacji i Dekretów napisanych przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.  

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf

Pomimo, że od dłuższego czasu nie prowadzimy żadnych dyskusji z blogerem P.Beinem, który w wulgarny sposób naruszał wielokrotnie nasze dobra osobiste za informacje o przejęciu w Polsce bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski, za demaskowanie prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, którego upadek został ogłoszony 25.12.2012r.,  nadal w swoich tekstach P.Bein w poniżający sposób nawiązuje do nas, nazywając nas siostrami cyt.:”siostrami łajd… sorka łowi(e)ckimi”,

Bloger P.Bein w emailu z  26.10.2016r. Pisze m.in. cyt.:

„polactfo podłechtywane patry-jot-yzmem i religionizmem przez kompleks jot, łudzi się że ma Polskę, a to Polin wlaśnie buhaha końcowy etap zniewolenia: niewolnik myśli, że jest wolny i broni swego odczłowieczonego położenia

użyteczni durnie typu Bizoń,ostatnio Pani Otylka, propagują sztampę hasbarną, by nienawidzieć wszystkich Żydow == woda na młyn syjusiom, rabinatowi talmudycznemu i banksterii: trzyma im masy żydowskie w ryzach – „Potrzebujecie nas, bo was goje nienawidzą i chcą holokoździć.”

Na koniec Bein pisze, cyt.:

„Módl się więc  z Brzozą, Wiechowskim, siostrami łajd… sorka łowi(e)ckimi itp. szlabanowcami, by Beina szlag trafił, może przemożesz mego pracowitego Anioła Stróża i nie będzie mordobicia hihihi wyjdź z wielkiej płyty, get a life człowieku! „

Pomijanie i lekceważenie przez blogera P. Beina podstawowego faktu upadku niewolniczego systemu opartego na prawie kanoniczno-morskim jak też faktycznego stanu prawnego obowiązywania w Polsce bojkotu okupanta i sprawowania bezpośredniej władzy zwierzchniej przez Słowiański Naród Polski, jednoznacznie stawia go po stronie oprawców narodów świata i niszczycieli Matki Ziemi !!!

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/17/wspolnie-zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system/

Polski Obywatelski Ruch Oporu uprzejmie informuje, że obecnie w Polsce i na świecie dokonuje się pokojowe tworzenie Nowej Ery-Ery Dostatku oraz demontaż upadłego prywatnego niewolniczego światowego systemu, zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Stoi przed Nami, jako osobami obligatoryjnie uwolnionymi z niewolniczego systemu, wielka szansa na włączenie się w pokojowe przejmowanie aktywów upadłych korporacji i tworzenie nowych systemów, w tym energetycznych  opartych na bezpłatnej Wolnej Energii np.wg  technologii Keshe.  

“Wraz z prawnym wykluczeniem systemu Rządów-Korporacji dochodzi do rozpadu wielu ustaw i praw, które zostały stworzone za pośrednictwem ich ustaw prawnych i administracyjnych.  Jako Beneficjenci One People’s Public Trust, jedynymi obowiązującymi was prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law). (…)

“4 luty 2013 roku — OPPT alarmuje zwracając się do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka zamieszkujących tę planetę o tym, że banki i korporacje działające pod przykrywką rządów powołanych przez ludzi zostały przejęte zgodnie z ich wolną wolą.  Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/04/15/one-poeples-public-trust/

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/category/wojny-nie-bedzie/

 
5 komentarzy

Opublikował/a w dniu 26 października 2016 w Bez kategorii

 

NIEZWŁOCZNIE UŁASKAWIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA I JEGO NIEWINNE ZWIERZĘTA SKAZANE NA ŚMIERĆ !!!

 

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP “, szefa prywatnej firmy handlowej pn. „Kancelaria Prezydenta RP „, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu, Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

 Szanowni Państwo,  Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wystąpił do Andrzeja Dudy, szefa prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP” w kwietniu br. w wystąpieniu  „Opary absurdu-bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/ aby udowodnić Rodakom i przekonać ich, że ten człowiek jako osoba prywatna ponosi współodpowiedzialność za krzywdy i szkody wyrządzane nagminie Polakom.

Aby udowodnić, że jego działania są na szkodę Polaków, że jest on członkiem tej mafii, zorganizowanej grupy przestępczej, która bezprawnie i bezskutecznie występuje w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który 02.11.2016r. przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej na terenie będącym niezbywalną własnością Słowiańskiego Narodu Polskiego!

Wszystkie podjęte działania mają na celu obnażenie tego upadłego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, opierającego się na zbrodniczym prawie kanoniczno-morskim ale niestety nadal istniejącego tylko dlatego, że tak mało osób przyjmuje do wiadomości ten fakt i nie bojktuje tych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne w Polsce.

TYLKO MASOWY BOJKOT TYCH PRYWATNYCH FIRM HANDLOWYCH, ZARÓWNO PAŃSTWOWYCH JAK I KOŚCIELNYCH, ŻERUJĄCYCH NA NIEWIEDZY POLAKÓW, PRZYNIESIE ZWYCIĘSTWO NAD ZŁEM, KTÓRE ZAGNIEŻDZIŁO SIĘ W NASZEJ SŁOWIAŃSKIEJ OJCZYŹNIE !

Gdyby każdy Polak miał świadomość tych wszystkich przekrętów, oszustw, rozbojów, obłudy, okradania skierowanych przeciwko niemu to już nie byłoby okupanta! To okupant ma się nas bać a nie my jego !

Prosimy  zobaczyć jak poseł Jankowski boi się pisać prawdę o okupancie, chociaż prywatnie popiera naszą działalność.

Jak można o niewinnym Piotrze Trznadlu pisać do „sadu” w Chodzieży, który go skrzydził, który wypuścił na wolność jego zabójcę, a ofiarę skazał na wiezienie za ostrzeganie przed jego oprawcą, za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą, cyt.:

„jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.”- koniec cytatu !

Pytamy  jakie „DROBNE PRZEWINIENIE” ?

ŻADNE , Panie Zdzisławie Jankowski !

Pan Piotr Trznadel jest ofiarą działania mafii umiejscowionej we wszystkich urzędach !

Kto boi się rozpowszechniać prawdę, sam jest niewolnikiem !

Założenie elektronicznej obroży niewinnemu Panu Piotrowi Trznadlowi to wielki skandal wołający o pomstę do nieba ! 

To przecież żadne uwolnienie i potraktowanie gorzej niż jego zabójcy, który nie tylko, że go postrzelił ale także go okradł z 41 ha gruntów rolnych !

Zabójca na wolności a ofiara zamiast zostać natychmiast uniewinniona ma mieć uwięzienie zamienione na elektroniczny nadzór ???????????? ( elektroniczną obrożę !!!!!!!!!! ) przez prywatny sąd w Poznaniu ??????

TO WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, TO ABSURD !!!

A gdzie wnioski do prokuratora o ściganie mafii, która prześladuje od 20 lat tego szlachetnego działacza społecznego, Słowiania-Polaka-Patrioty ?

Dlaczego nie składa Pan poseł Jankowski wniosków do Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu Prokuratury Krajowej do Spraw Walki z Przetępczością Zorganizowaną i Korupcją o ściganie winnych krzywd i szkód wyrządzonych Piotrowi Trznadlowi przez zorganizowaną grupę przestępczą działająca na zlecenie okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce ?

Wystąpienie Pana posła Jankowskiego do Wielkopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej mogłoby udowodnić, że działania Pana Ziobro, szefa prywatnej firmy handlowej ” Minister Sprawiedliwości, Prokurator Genaralny” są tylko pozorowane, wbrew wygłaszanym zapewnieniom.

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 21.09.2016r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2016r.

Szanowny Pan

Zdzisław Jankowski

poseł IV Kadencji Sejmu RP

 

W związku z Pana bezskutecznymi działaniami o uwolnienie niewinnego Piotra Trznadla, uwięzionego w  prywatnej firmie handlowej „Areszt Śledczy” w Złotowie, ul Kościuszki 3, (znajdującej się obok kliniki psychiatrycznej !) firmy zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424867692, uprzejmie prosimy o podanie szczegółów dotyczących  podjętych działań wraz z przesłaniem skanów wystosowanych przez Pana pism w tej sprawie.

Dzisiaj tj. 19.09.2016r, Maria z domu Znyk (Bejda) przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Joanną Mierzankowską, sekretarką „Biura Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP” A.Dudy w sprawie ułaskawienia uwięzionego, niewinnego Piotra Trznadla.

Sekretarka stwierdziła, że nie może udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo Maria nie jest stroną w sprawie ale  potwierdziła wpłynięcie do tego biura drogą emailową wniosku Polskiego Ruchu Oporu o ułaskawienie Piotra Trznadla z jej podpisem.

Sekretarka “Biura Obywatelstw i Prawa Łaski” poinformowała, że Pan Piotr Trznadel ma prawo złożyć ponowny wniosek o bezwarunkowe, natychmiastowe ułaskawienie.

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski, Dyrektor Andrzej Janota, Zastępca Dyrektora: Małgorzata Naumann, tel. (22) 695-24-00

Nadmieniamy, że na wniosek Piotra Trznadla z grudnia 2015r. prezydent przychylił się do jego ułaskawienia ale sprawę skierował do rozpatrzenia przez „sad w Chodziezy “, który odrzucił wniosek o ułaskawienie, co nie powinno jednak przeszkodzić w ułaskawieniu Pana Piotra Trznadla przez „prezydenta”. Jednak wyłoniony w sfałszowanych wyborach „prezydent-uzurpator” Andrzej Duda do tej pory nic nie zrobił w tej sprawie !

Nasz wniosek z 18.04.2016r. o ułaskawienie Piotra Trznadla, napisany w imieniu Polskiego Ruchu Oporu również prezydent-uzurpator A.Duda skierował do rozpatrzenia przez ten sam „sad w Chodziezy”, prywatną firmę handlową zarejstrowaną w UPIK w Waszyngtonie.

Ten sam sędzia, który wypuścił na wolność zabójcę Piotra Trznadla rozpatrywał wniosek o ułaskawienie i ten sam sędzia wydał wyrok nakazujący Piotrowi Trznadlowi przeproszenie zabójcy za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą ! Niewykonanie tego haniebnego wyroku spowodowało orzeczenie kary 6 miesięcy więzienia dla niewinnego, pokrzywdzonego po wielkokroć działacza Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” i uwięzienie go w siedzibie prywatnej firmy handlowej pod nazwą  „Areszt  Śledczy w Złotowie”.  Firma ta  działa na zlecenie i w interesie uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce, żeruje na krzywdzie rdzennych Słowian-Polaków, którzy poprzez płacenie podatków  finansują oszustów, złodziei i ciemiężców swoich Rodaków.

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP, szefa prywatnej firmy handlowej: „Kancelaria Prezydenta RP ” , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

UWAGA !!!

Uczestnicząca w tym bandyckim napadzie wyjątkowo brutalna policjantka z Białośliwia  wykrzykiwała ” ZABIĆ  GO !!! „. 

Z informacji uzyskanych od osoby bliskiej dla  Piotra Trznadla wiemy, że w najbliższych dniach prywatna firma handlowa występująca jako „Sad Okregowy w Poznaniu” będzie rozpatrywała wniosek o zastosowanie nadzoru elektronicznego zamiast więzienia.

Władze gminy Białośliwie zamiast pomóc bliskim  Piotra Trznadla w prowadzeniu jego gospodarstwa, dopuściły się dręczenia groźbami nieuzasadnionych obciążeń. To spowodowało  rezygnację z prowadzenia gospodarstwa i opieki nad zwierzętami.

Pozostawienie gospodarstwa na pastwę losu jest zwycięstwem wrogów Piotra Trznadla a nieuzasadnioną dodatkową karą dla rolnika i jego zwierząt, na które wydano wyrok śmierci !    

Urząd gminy i  tzw. “ochrona środowiska” gotowe są wydać pieniądze na uśmiercenie niewinnych, zdrowych zwierząt gospodarskich oraz  psów i kotów a  kosztami obciążyć niewinnie skazanego i uwięzionego Piotra Trznadla, pozbawionego jakichkolwiek dochodów i możliwości opieki nad jego zwierzętami !

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

W załączeniu (poniżej): dowody na zarejstrowanie prywatnych firm handlowych bezpodstawnie, bezskutecznie i bezprawnie podających się za instytucje państwowe na terytorium będącym niezbywalną własnością Suwerena- Słowiańskiego Narodu Polskiego.    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Łowicz, 20.09.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Oto poniżej korespondencja od Zdzisława Jankowskiego, posła IV Kadencji Sejmu RP, będąca odpowiedzią na nasze powyższe  wystąpienie w obronie uwięzionego niewinnego Piotra Trznadla, cytat:

” wysłane : 20.09.2016r., 9.53

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedz. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo go niszczy i jest zdziwiony naszym działaniem.

Zdzisław Jankowski                                                            Konin 15.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

                      Pan

                     Zbigniew Ziobro

                      Minister Sprawiedliwości

                      Prokurator Generalny

 

Zwracam się do Pana Ministra ponownie. SPRAWA  BARDZO  PILNA, dotyczy Piotra Trznadla, który jest w okresie formalnego ułaskawienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jako ja, poseł IV kadencji Zdzisław Jankowski osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, z poczucia obowiązku w podobnych sprawach ludziom pomagałem będąc posłem, tym bardziej może to uczynić Pan minister, który ma zaszczyt pełnić obowiązki ministra sprawiedliwości.

W dniu 3.09.2016r. we wsi Pobórka Wielka gm. Białośliwie (Wielkopolska) 10-ciu funkcjonariuszy Policji dokonało wtargnięcia przez płot do zagrody rolnej, Piotra Trznadel, regionalnego szefa Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” lat 72, gdzie go tam skatowano i dalej przewieziono do więzieniu w Pile nie dając 3 dni jedzenia. Potem przewieziono do aresztu w Złotowie. Piotr Trznadel sam wychowuje w gospodarstwie rolnym inwentarz, obecnie zostawiony na pastwę losu gminie z myślą o utylizacji zwierząt (szykowane następne świadome przestępstwo), i oprzątany chwilowo bezpłatnie przez solidarnych rolników.

 Dnia 10.09.2016r. odwiedzili go znajomi w areszcie, opisali, że nie poznali go po twarzy, gdyż był pobity nie do opisania, niewinny człowiek. Uważam, ze w takim kraju jak Polska do takich pobić nie powinno dochodzić, a wobec osób, które dopuściły się takiego haniebnego czynu powinny być wyciągnięte surowe konsekwencję służbowe. Płakać mi się chcę nad Polską rzeczywistością.

Moim zdaniem Pan Piotr Trznadel, na co dzień dostrzegający krzywdy ludzkie, wielki patriota Polski, który pomagał innym, obecnie sam sobie nie może pomóc. Pomimo,  że to on pokazywał palcem lokalnych przestępców, to właśnie oni oskarżyli Piotra Trznadla z paragrafu 212 kpk. z którego korzysta część mafii starej i nowej nomenklatury do bogacenia się na biedocie ludzkiej, również na nim. Wielki czas by ten artykuł z kpk usunąć. Przepraszam, że pouczam.

Proszę Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o uczynienie wszystkiego, by prawa człowieka były nienaruszalne, by majestat Rzeczpospolitej był przez Pana szanowany,  a Pan Trznadel był człowiekiem uwolnionym z aresztu i wolnym, tak jak głosi PIS. Z góry dziękuje.

 Poseł na sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedź. Poprzednio wysłałem pismo z 7.09.2016r do Sądu Rejonowego w Chodzieży za potwierdzeniem i złożyłem pismo z załącznikiem, który przekazałem do Ziobry osobiście 11.09.2016r na biuro podawcze, też za potwierdzeniem i chciałem rozmawiać z ministrem Warchołem, zastępcą Ziobro, który pilotował ułaskawienie do A. Dudy. Powiedzieli mi że nie ma go.  Dzwoniłem do Sekretariatu Ziobry na drugi dzień, nie podnoszą telefonu, jak widzą moje nazwisko. Zostawiłem, pismo z 11.09.2016r załącznikiem do Sądu w Chodzieży u posła Marka Sawickiego w jego klubie poselskim, też za potwierdzeniem i jestem po rozmowie telefonicznej z nim, powiedział że mam nie dzwonić, on to wszystko załatwi, przez swoją kancelarie prawną uwolnienia go. Rozmawiałem ze Sądem Okręgowym w Poznaniu. Nie chcieli udzielić mi żadnej informaci, bo nie jestem stroną. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo nie jest przychylny do niego i jest zdziwiony naszym działaniem. W sobotę jadę osobiście do Piotra do aresztu albo na jego zagrodę, bo liczę że będzie już uwolniony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. To tyle….

     Zdzisław Jankowski
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Zdzisław Jankowski                                               Chodzież 7.09.2016r

Poseł Sejmu RP IV kad

meil: jankowskizdzislaw@poczta.onet.pl

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Wydział II Karny

Ul. Krasińskiego 10

64-800 Chodzież

 

ODWOŁANIE OD ARESZTOWANIA

 PANA – PIOTRA TRZNADEL w okresie trwania procedury ułaskawienia

Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP. to znaczy, ze wstrzymał procedurę wykonywania wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży.  Sąd Rejonowy w Chodzieży nie licząc się przychylnością Prezydenta RP, głowy Państwa Polskiego, stał się władzą bezwzględną ponad władzą Prezydenta RPUprzednio Kancelaria Prawna z Warszawy reprezentująca Pana Trznadla informowała o tym, ze Sąd Rejonowy w Chodzieży chcę go uwięzić i to zrobił, by zablokować ułaskawienie. Dziki Kraj!!!

Na wstępie informuję, że wtargnięcie Policji z Białośliwia ( przeskoczenia przez płot) w dniu 3.09.2016r o godzinie 8.52 na posesję Pana Piotr Trznadel i jego porwanie jest wyrokiem śmierci na niego z tego powodu, że wyrok został wydany na podstawie parszywego prywatnego prawa, które ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE. Konwencja międzynarodowa 1948 i 1968r.

Do szczegółów aresztowania odniosę się w dalszej części pisma odwoławczego.

Najpierw informuję, że jestem zażenowany faktem, że Sąd opiera się na prawie, które stoi w jaskrawej sprzeczności ze sprawiedliwością, a powinien wydawać wyroki zgodne z szeroko pojętą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, czym udowodnił, że Sprawiedliwość w pojęciu Sądu NIE ISTNIEJE. a posługuję się policją z Białośliwia, która wdarła na posesję Pana Trznadel przez płot i go porwała

To znaczy, że dla Sądu liczy się litera “prawa” i nie ważne jest jakiego, byle było – to prawo – “obowiązujące”, czyli parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo. 

Wobec powyższego podejmuję teraz wykazanie na czym polega Konstytucyjna Parszywość Prawa    A mianowicie: – dotyczy zapisów konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.

1. Art. 1 – konstytucji – mówi; “Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

– Co to za dobro wspólne – skoro to dobro wspólne Polakom odebrano. Polska stała się wielką korporacją a my Obywatele towarem handlowym, który można zabić, porwać, aresztować – przykładem jest Piotr Trznadel. 

2. Art. 2 – “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym Państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

– co to za “prawo” – które pozwala okradać NARÓD, Pana Piotra Trznadla, któremu zabrano dobytek życia 41 ha ziemi, możliwości pracy na swoim gospodarstwie i zabiera możliwość życia i zdrowia. Prawo Sądu wydane w Chodzieży ZABIJA GO.

3. Art. 4. P.2 – mówi; “Naród sprawuje swą władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

– To oznacza, że jest dwuwładza – bo żaden art. tej “konstytucji” nie rozstrzyga, która “władza” jest ważniejsza? – NARODU, czy przedstawicieli?

– Praktyka pokazuje, że NARÓD MA “realną” władzę w dniu wyborów. Potem przedstawiciele stają się OKUPANTEM NARODU. (patrz art. 104. p 1. Mówi; “Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.”), bo skoro nikt im nie może niczego podpowiedzieć – to są OKUPANTEM – DESPOTĄ – a w praktyce PASOŻYTEM na żywym ciele NARODU.

4. Art. 10. 1. – mówi; “Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.”

– A ja pytam władzy Sądowniczej w Chodzieży, gdzie jest władza w tym “prawie”, która czyni atrapą trójpodział władzy.???  Gdzie Mirosław Przybysz, który użył broni palnej przeciwko Piotrowi Trznadel jest na wolności. Piotr Trznadel, który uszedł życiem, dzięki dobremu lekarzowi – chirurgowi. Nie zapłacił finansowe zobowiązanie, gdyż nie ma pieniędzy, bo fałszywe prawo mu zabrało i posadziło w areszcie. A to jest ignorowaniem PRAWA – NARODU – do SAMOSTANOWIENIA O SOBIE. (Ubezwłasnowolnienie Narodu) Wstyd i hańba. Mówił w Sejmie o tym poseł Kornel Morawiecki. Prawo powinno byś przystosowane do życia Narodu, jeżeli nie jest, to nie jest prawem.

5. Art. 30 – mówi; “Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Uczynił tą godność i nienaruszalność Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, umożliwiając z Art 139 wszczęcie drogę do ułaskawienia Prezydentowi RP Andrzej Duda. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tą drogę, a teraz będzie szukał wymyślonego haka na Pana Trznadel. Zwracam się do Sądu R. Chodzieży. Nie róbcie tego, bo Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy.

– Wyrok Sądu R. w Chodzieży – skazujący pana Trznadel – urąga przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, bo ZOBOWIĄZANIA go zabijają, które nie posiada.

– “szacunek” – o jakim mowa w konstytucji – staje się wobec praktyki Sądu R. w Chodzieży, zrównuje się z “szacunkiem” – jaki okazywali KAPO w Obozie KL Auschwitz.

– O nienaruszalności praw człowieka – realizowanej przez Sąd Rejonowy. w Chodzieży lepiej milczeć.

6. Art. 32. 1. – mówi; “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

– Art. 32. 2. – mówi; “Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

– NIE JEST PRAWDĄ, że wszyscy są traktowani przez władze publiczne – dowód – WYROK.

– Pan Trznadel jest dyskryminowany – WYROKIEM – bo przyczyna leży w parszywym prawie stosowanym przez – parszywy Sąd Rejonowy. w Chodzieży. Nie jest jego winą, że nie ma pieniędzy, by wywiązać się z umowy. Winowajcą jest parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo.

7. Art. 47. – mówi; “Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”

Mówił o tym publiczne Prezydent RP Andrzej Duda, osoba ludzka jest istotą najsłabszą, trzeba chronić.

Czy Sąd Rejonowy w Chodzieży zrozumiał – Nie zrozumiał. tylko wysłał policję na jego posesję i to przez płot by go porwano narusza jak wyżej Art.47

8. Art. 54. – mówi; “Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

– Obawiam się, że skoro jest tak nagminne łamanie PRAW CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE w zapisach tego“Najwyższego Prawa”, zwanego dla niepoznaki konstytucją (2.04.1997.) – to mówienie i pozyskiwanie prawdy jest problematyczne, bo Sąd może nie podzielić moich niewątpliwie sprawiedliwych poglądów, czemu dał wyraz w WYROKU aresztowania Pana Piotra Trznadla, wobec którego jak poseł IV kad. zgłaszam o jego uwolnienie z więzienia, gdyż jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.

Poseł na Sejm IV kad –

Zdzisław Jankowski

=========================================================================

              

Zdzisław Jankowski                                                                Rychwał 11.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

 

Pan

                     Zbigniew Ziobro

                                   Minister Sprawiedliwości

                               Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana Ministra, jako poseł  na Sejm IV kadencji  i osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, a także jako członek Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.  Z wymienionych powodów oraz jako obywatel zatroskany przestrzeganiem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowałem się sprawą  pana Piotra Trznadla – przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.

Piotr Trznadel zamieszkały Pobórka Wielka, gm. Białośliwie, pow. Chodzież wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP.

Procedura ta  musiała przejść drogę prawną przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro do wszczęcia ułaskawienia i tak się stało. To co wiem z relacji lokalnych osób w dniu 3.09.2016r. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tę drogę i z „nakazu Prokuratora” aresztował Piotra Trznadla  przy udziale Policji, która skacząc przez płot na jego posesję, dokonała czynności niemal terrorystycznych.

Uważam, że Sąd Rejonowy w Chodzieży uczynił to świadomie, by szukać wymyślonego haka na Pana Trznadla, aby za sprawą przesadnej interwencji Policji  wciągnąć  go w awanturę na posesji. Być może z dalszymi konsekwencjami, by zagrodzić mu drogę do ułaskawienia.

Zwracam się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, by uczynić wszystko, by godność człowieka zawsze stanowiła źródło wolności i praw człowieka i obywatela i była ona nienaruszalna.  Liczę,  że Pan Prokurator uczyni wszystko, by Pan Piotr Trznadel był wolny, ewentualnie z obrączkowaniem, gdyż jest samotny w gospodarstwie rolnym a wychowuję owce, trzodę, ptaki domowe i posiada parę psów.

Załącznik:

Wniosek do Sądy R. o odwołanie aresztowania.

Poseł na Sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski 

=========================================================================

                                                

                   

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil KANCELARIA PREZYDENTA RP
L D-U-N-S® Nummer 367461592
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952240
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname CENTRUM OBSLUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 426925754
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952238
W Name Hauptverantwortlicher Czarnecki Marek
W Tätigkeit (SIC) 6512

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname ARESZT SLEDCZY W ZLOTOWIE
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424867692
L Geschäftssitz Pl. Kosciuszki 3
L Postleitzahl 77-400
L Postalische Stadt Zlotow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 672632685
W Fax Nummer 672632685
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.