RSS

Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim !

23 Paźdź

Helis

Łowicz, 22.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wielokrotnie występował do hierarchów kościelnych jak też do dyrekcji rozgłośni katolickich; Radia Maryja, Radia Victoria, aby opowiedzieli się po stronie okradanego i zniewalanego Narodu Polskiego oraz  ostrzegali przed zagrożeniami sprowadzanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli.

Brak reakcji na nasze wystąpienia do: Biskupa Łowickiego, Episkopatu, Arcybiskupa Łódzkiego i innych Biskupów, proboszczów, kanoników i księży oraz rozgłośni katolickich, dowodzi ich współudziału w niszczeniu Narodu Polskiego i Polski !

 Wielokrotne próby przekonywania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania przed niebezpieczeństwami spotkały się z odmową uzasadnioną zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.

Nie doszło do udziału T.Wojda w audycji Radia Maryja pt.: Piękna nasza Polska cała” z powodu zastrzeżenia redaktora aby skupić się wyłącznie na zagrożeniach związanych z podziemnym składowaniem skroplonego CO2 a całkowicie pominąć temat niebezpieczeństw związanych z oddaniem terytorium Polski w ręce niszczycielskich, obcych koncernów wydobywczych bogactw naturalnych. Takie zastrzeżenie było nie do przyjęcia dla naszej organizacji, bezkompromisowo występującej w obronie Narodu Polskiego, również na forum międzynarodowym (Petycja Parlamentu Europejskiego 0578-2012).

Należy przy tym dodać, że Radio Maryja słynie z promowania wydobywania gazu tzw. “łupkowego” jako szansy dla Polski a całkowicie pomija, że jest to nie tylko zagrożenie dla środowiska ale nade wszystko jest oddaniem terytorium Polski we władanie kartelu wydobywczego.

Polski Obywatelski Ruch Oporu zrodził się na gruncie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, która powstała  w lutym 2011r. z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, sprowadzanym przez władze publiczne wszelkich szczebli. Na forum ogólnopolskim zaistniała poprzez protest „Przeciw Naturze 2000”, „podziemnemu składowaniu C02 i wydobyciu gazu łupkowego”, umieszczony na  petycje.pl., oraz na protest przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycje.online.com.  

Inicjatywa wykazała się determinacją również w walce z innymi zagrożeniami jak np.: podzielniki ciepła, czy budowa ciągu zbiorników wodnych na rzece Bzurze, w ramach rozwoju obcego kulturowo rybołówstwa w powiecie łowickim.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/11/odwazne-polki-konfrontuja-zydlacki-pokaz-supremacji-w-lowiczu/

https://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

Oto poniżej nasz artykuł o podjętych działaniach w obronie Narodu Polskiego:  

http://bejda.blogspot.de/2012/03/dlaczego-biskup-owicki-zakaza.html

W związku niebezpieczeństwem grożącym mieszkańcom Kutna, Łowicza i okolic, wynikającym z objęcia tego terenu:

 • koncesjami dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, automatycznie z mocy ustawy zmieniającej się w koncesje na wydobywanie tychże węglowodorów (odwiert w Gołębiewie Nowym),
 • koncesją dla Elektrowni Bełchatów na deponowanie skroplonego CO2 w pokładach struktury geologicznej Wojszyce obejmującej wspomniany teren, (odwiert w Julianowie)

Teresa Wojda w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej podjęła następujące działania:

  • telefoniczne rozmowy z radnymi powiatowymi, z kapłanami kilku parafii,
  • spotkanie z przewodniczącym rady powiatu łowickiego,
 • wielokrotne, bezskuteczne próby przekonania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania społeczeństwa przed niebezpieczeństwami. Odmowę uzasadniono zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.
 • nawiązanie kontaktu z redaktorem Radia Maryja, który zaprosił T.Wojda do udziału w audycji „Piękna nasza Polska cała” z jednoczesnym zastrzeżeniem uniknia tematu gazu ziemnego a ograniczeniem się tylko i wyłącznie do tematu składowania CO2.Krytyczne wypowiedzi na temat wydobywania gazu ziemnego stanęłyby w sprzeczności z obraną przez radio linią popierania wydobycia gazu ziemnego.
 • przedstawienie zagadnień zagrożeń na forum Koła Gospodyń w Urzeczu (T.Wojda była wieloletnią, aktywną działaczką w latach 90- tych XX wieku ) połączone z wręczeniem stosownej korespondencji i wywieszeniem odezwy w oknie Domu Ludowego w Urzeczu.
 • wręczenie odezwy sołysowi w Sobockiej Wsi z intencją przekazywania od domu do domu.
 • rozdawanie wydruków odezwy w Bąkowie Dolnym, Wojszycach, Szewcach, Julianowie,
 • spotkanie z mieszkańcami wsi Julianów, gdzie jest już przygotowany odwiert do wstrzykiwania skroplonego CO2, na gruntach m.in. wójta gminy Krzyżanów. Jesteśmy w posiadaniu fotokopii postanowienia wójta gminy Krzyżanów, które można nazwać kuriozalnym wyrokiem śmierci dla mieszkańców nie tylko gminy Krzyżanów. Ten dokument został wydany bez uzasadnienia a co najgorsze bez podania do publicznej wiadomości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wójt w swojej kampanii wyborczej, jesienią w 2010r. reklamował ten odwiert jako geotermalny przy tym obiecywał mieszkańcom doprowadzenie energii cieplnej do ich domostw.
 • spotkanie w Wojszycach z osobą, która poinformowała, że 26 lutego w Gajewie, gmina Żychlin, doszło do krótkotrwłego, wyraźnie odczuwalnego trzęsienia ziemi,
 • wywieszenie na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu „Odezwy do mieszkańców Łowicza, Kutna i okolic”,
 • wywieszenie odezwy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łowiczu oraz rozdawanie małego formatu odezwy pracownikom tego urzędu.
 • akcja informacyjna w dniu 28 .02.2012r. przed i podczas sesji rady powiatu łowickiego, połączona z wyeksponowaniem przez delegację Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi baneru „Truciciele precz z naszej ziemi”. Akcja ta spotkała sie żywym zainteresowaniem mediów jak też przypadkowych petentów starostwa, radnych i zaproszonych na sesję gości – stypendystów starosty.
 • Przekazanie pisma przez T.Wojda do przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z jednoczesnym zaapelowaniem do radnych o szybkie uporanie sie z problemami kadrowymi i niezwłoczne podjęcie działań w obronie społeczeństwa przed katastroficznym zagrożeniem.
 • Na koniec wystąpienia T.Wojda zwróciła się do obecnej na sali młodzieży, aby ta zechciała zainteresować się zagrożeniami , bo „chodzi tu przecież o waszą przyszłość, Chciejcie tu żyć, tu jest wasze miejsce. Upomnijcie się o swoje prawo do życia w bezpiecznym środowisku”.

Uwaga !  Zdjęcia wprowadzone przez M.Bejda, która od sierpnia 2011 r. do lutego 2012r. była administratorem bloga:bejda.iddd.de, założonego przez K.Puzynę a podarowanego Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, zostały wykasowane po bezpodstawnym i bezprawnym zlikwidowaniu kont: mariakonstancja2@gmail.com oraz lowobywatel@gmail.com  . Oto tytuły usuniętych zdjęć :Fotokopia postanowienia Wójta Gminy Krzyżanów z 2010r. na wykonanie otworu badawczego Kaszewy-1 w Julianowie k. Kutna. Odezwa w oknie Domu Ludowego w Urzeczu. Na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu widnieje nasza odezwa. Delegacja naszej inicjatywy w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU27 września 2014 00:21

J.E.Ks. Prof. Łowicz, 04.06.2013 r.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W związku z brakiem reakcji na naszą prośbę z dnia 03.06.2013r. o spotkanie z Jego Ekscelencją ( prośba w załączeniu, bez nr. przyjęcia na dziennik kurii, z polecenia Prałata Wronki ) zwracamy się z prośbą o pomoc w ratowaniu terenu Diecezji Łowickiej przed planami zniszczenia na wskutek realizacji polityki rządu, który sprawuje władzę w Polsce nielegalnie, ponieważ został wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów. Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają dokumentów potwierdzających posiadanie legitymacji prawnej Narodu Polskiego do sprawowania władzy w Polsce, Ojczyźnie Narodu Polskiego, co sprawcy potwierdzili w skierowanej do nas korespondencji.

Na nasz list z dnia 21.03.2012r. skierowany do Jego Ekscelencji do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W Łowiczu powstała baza hydroszczelinowania na ul. Ekonomicznej 2 a jej otwarcie planowane jest w czerwcu 2013r. Z tej bazy, lada moment, będzie wyjeżdżać codziennie ponad 200 ciężkich pojazdów z toksycznymi mieszankami w celu obsługi odwiertów geologicznych węglowodorów na terenie Diecezji Łowickiej jak też na dwie trzecie terytorium Polski. Spowoduje to niewyobrażalne i nieodwracalne szkody dla środowiska życia człowieka a więc baza ta stanie się bramą do piekła w Polsce. Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał wszystkich mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych powstaniem tej trucicielskiej bazy na osiedlu Bratkowice w Łowiczu (postan. z 29.10.2012r. Ds.765/12).

Już jest zatruta woda w wodociągu miejskim w Łowiczu a władze wszelkich szczebli w Polsce ignorują nasze wołanie o zdrową, czystą wodę. Nasz “List otwarty do Przezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. w obronie Polski i Narodu Polskiego jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i Komisje Europejskie jako petycja 0578/2012.

Apelujemy, aby Kościół Łowicki nie uczestniczył w otwarciu trucicielkiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu oraz aby przeciwstawił się szatańskim planom niszczenia życia poprzez nie tylko powstanie tej bazy hydroszczelinowania ale również podziemnego wstrzykiwania skroplonego CO2, rozsiewania toksycznych chmur, przymusu szczepionkowego, przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich.

Ze względu na wyjątkowo niebezpieczne oddziaływanie na zdrowie ludzkie masztu Radia Victoria i przekaźników telefonii bezprzewodowej, oczekujemy niezwłocznego przeniesienia masztu Radia Victoria na teren odległy od osiedli ludzkich jak też respektowania zarządzenia Papieża Benedykta XVI i spowodowanie usunięcia przekaźników telefonii bezprzewodowej z obiektów i terenów kościelnych.

Ponadto apelujemy o niedopuszczanie do wykorzystywania autorytetu Kościoła Katolickiego do pseudo konsultacji społecznych w realizacji planów nielegalnych władz w Polsce zamiany terytorium Polski w pola wydobywcze. Przykładem tego jest wykorzystanie obiektu Kolegiaty w Wejherowie w dniu 1.06.2013r. na spotkanie mieszkańców z przedstawicielami rządu i Parlamentu Europejskiego w kwesti odwiertów gazu i ropy naftowej.

Oprócz tego apelujemy o usunięcie z obiektów kościelnych znaków masońskich a szczególnie podmienionych w ostatnim czasie krzyży ze znakiem najgroźniejszej sekty scjentologów.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda, Krzysztof Szczurko

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Załączniki:

1. List do Biskupa Łowickiego z 21.03.2012r.

2. Prośba o spotkanie 03.06.2013r.

3. Plakat “Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce”.

4. Informacja “Polska Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego”.

5. List otwarty T.Cichockiego o zamachu stanu w Polsce.

6. Kopia emaila do Prałata Kolegiaty w Wejherowie.

Odpowiedz

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU27 września 2014 00:22

J.E.Ks. Prof. Łowicz 21.03.2012 r.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu wielotysięcznej grupy diecezjan skupionych wokół Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi zwracamy się o pomoc i poparcie działań w obronie terenu Diecezji Łowickiej przed planowaną zagładą.

Teren diecezji został objęty działaniem koncesji na wydobywanie węglowodorów i innych bogactw naturalnych oraz koncesją na składowanie w strukturach geologicznych skroplonego CO2, co w swoich skutkach przyczyni się do degradacji środowiska poprzez zatrucie wszelkich zasobów wodnych, skażenie powietrza, trzęsienia ziemi itp.

Nasz urodzajny, rolniczy teren zamieni się w jedno wielkie pole wydobywcze a w związku z tym mieszkańcom tego terenu grożą wywłaszczenia z ich posiadłości, z prawem dochodzenia roszczeń tylko na drodze sądowej.

Pozostawienie jedynie drogi sądowej do dochodzenia roszczeń przez obywateli stawia ich na przegranej pozycji, bo wszystkie sprawy biednych obywateli załatwiane są w polskich sądach negatywnie,według niepisanej a powszechnie znanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W obliczu istniejącego realnie zagrożenia, bo już działa wiertnia ropy i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna, gdzie zastosowano metodę szczelinowania hydraulicznego, polegajacą na zużyciu ogromnych ilości wody i trucizn, jak też już przygotowanego odwiertu w Julianowie k.Kutna do wstrzykiwana pod ziemię skroplonego CO2, zawierającego substancje rakotwórcze, mutagenne i inne, zwracamy się do Jego Ekscelencji, Najczcigodniejszego Księdza Biskupa, z gorącą prośbą o wyrażenie poparcia dla naszych działań a także o wsparcie duchowe społeczeństwa Diecezji, aby wyzwoliło w sobie odwagę stawania w obronie prawa do życia na tym terenie.

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie, prosimy również o pomoc w akcji informacyjnej, aby ostrzeżenia dotarły do każdego mieszkańca diecezji poprzez Radio Victoria jak też poprzez ogłoszenia parafialne a także inne media.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

plakat

Łowicz, 19.02.2013 r.

Sąd Rejonowy w Łowiczu

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej w Łowiczu

Zażalenie

na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, w sprawie DS 1909/12 o odmowie wszczęcia śledztwa, w związku ze zgłoszeniem przez : Marię Bejda, Teresę Wojda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, Łowicz, Os. Kostka12/9, przestępstw wymuszeń rozbójniczych z art. 282 kk , a nie jak błędnie podaje prokurator, tylko przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych z art. 231 kk. polegających  na:

 • dokonanym usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie Teresy Wojda, zam. Łowicz, Os. Kostka 12/9
 • dokonanym usiłowaniu zamachu na mienie i siedzibę prawną Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCHU OPORU, Łowicz, Os.Kostka 12/9
 • dokonanym  usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie wszystkich mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Os. Kostka12 w Łowiczu
 • dokonanym usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie poszczególnych mieszkańców bloku Kostka 12  oraz bloku Kostka 10 w Łowiczu

przez : Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza Joannę Mika, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, działającą z upoważnienia i nakazu Burmistrza Miasta Łowicza Jan Skomiała wykonawcy inwestycji, jedynego uczestnika wielu przetargów w ZGM

Uzasadnienie:

Odmowa wszczęcia śledztwa zawiera błędy formalne i merytoryczne a treść tej odmowy całkowicie  odbiega od naszego zawiadomienia.Zawiadomienie nasze dotyczyło art. 282 kk wymuszenia rozbójniczego a nie jak pozbywa prokurator z art. 231.kk. Nasz wniosek dotyczył grupy przestępczej powiązanej ze sobą rodzinnie i towarzysko: Krzysztof Kaliński, Joanna Mika, Jan Skomiał, działającej na terenie Łowicza już od wielu lat, przy pobłażliwości Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i Sądu Rejonowego w Łowiczu w poczuciu bezkarności a nie jednoosobowo Burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego.

Przedmiotowy wniosek złożony został nie jednoosobowo, nie prywatnie lecz przez Marię Bejda, Teresę Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, jak też w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Organizacje te mają siedzibę prawnie usankcjonowaną w mieszkaniu własnościowym prezesa Stowarzyszenia.

Prokurator nie uwzględnił następujących dowodów przestępstwa:

 • przeprowadzenie  inwestycji ze z góry założonymi wadami prawnymi w umowie i w dokumentacji technicznej z zastosowaniem szkodliwych dla zdrowia i życia materiałów, celem uzyskania maksymalnego, nieuprawnionego zysku przy jak najmniejszych nakładach. Dowód: dopiero po interwencji mieszkańców wywieszono na klatkach zawiadomienie cyt: “Informujemy, że przejście pionu kanalizacyjnego przez strop, będzie zaprawione przez wykonawcę”.
 • Zaplanowana inwestycja została obarczona z góry założonymi niedoróbkami, sugerującymi aby mieszkańcy zaprawiali stropy biorąc kielnię do ręki lub zatrudniali dodatkowo firmy, które będą poprawiały po wykonawcy, który zgarnie składane  przez lata fundusze a nas pozostawi z kłopotem
 • wymuszenie  inwestycji, zrealizowanej pośpiesznie i z naruszeniem praw obywatelskich jak też pomimo braku jakichkolwiek awarii, wobec zapewnień na corocznym Walnym Zebraniu Wspólnoty o niepodejmowaniu remontów, przy pisemnym sprzeciwie Pana R. Płóciennika i Teresy Wojda
 • nieprzyjemne zapachy, które rozchodziły się z piwnic po klatkach schodowych przed zebraniem Wspólnoty 04.06.2012r., natomiast ustąpiły po nie zgłoszeniu sprzeciwu przez większość mieszkańców, przy jednym pisemnym sprzeciwie R.Płóciennika, członka zarządu Wspólnoty Zarządu. Ustanie nieprzyjemnych zapachów wzbudziło po czasie uzasadnione podejrzenie mieszkańców o sztuczne wywołanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji instalacji wodno- kanalizacyjnej
 • inwestycja zrealizowana została przez słynącego z nierzetelnego wykonawstwa  pracownika ZGM , w ramach stworzonej specjalnie na potrzeby wydrenowania  funduszu remontowego firmy J. Skomiała „Instalatorstwo C.O i W.K. Jan Skomiał Os.Kostka12 ”. Jej właściciel  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku o czym pisał „Nowy Łowiczanin”. Oprócz tego wadliwie wykonał instalację c.o. na Os. Kostka 1 w Łowiczu. Przy tym wykonawca był prześladowcą T. Wojda dręczył, poniżał i pokpiwał się w asyście pracowników ZGM i osobiście J. Mika
 • wymuszenie na mieszkańcach obecności przez 2 dni od godz. 8 do 17 w mieszkaniu pełnym hałasu i kurzu i toksyn, bez dostępu do wody i toalety co równoczesnie wymuszało  konieczność rezygnacji  z zatrudnienia czy innej działalności
 • podstępne zdobycie przez pracownice ZGM podpisu R. Płóciennika, członka zarządu Wspólnoty pod pełnomocnictwem dla dyrektorki ZGM w sprawie syg.akt 1C/480/12

Konieczne jest wnikliwe zbadanie innych, wcześniej dokonanych wymuszeń i działań na krzywdę i szkodę mieszkańców Łowicza, ujętych  w naszym zawiadomieniu z dnia 09.01.2013r. :

  • wymuszeń rozbójniczych bezpodstawnej i nieuzasadnionej wymiany desek podlicznikowych w bloku Os. Kostka 12 w Łowiczu
  • wymuszeń rozbójczych wbrew woli i na szkodę mieszkańców wprowadzenia sprzątania klatek schodowych przez nieznaną firmę z Łodzi.
  • wymuszeń rozbójniczych w należnościach za wodę większych niż wskazania wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach bloku nr.12 a przy tym  usankcjonowanie prawne kradzieży wody i obarczenie dodatkowymi kosztami poszczególnych mieszkańców.
 • udaremnionego z naszego wniosku zamiaru wprowadzenia toksycznych wyparkowych podzielników ciepła w mieszkaniach na osiedlach w Łowiczu. Nasz wniosek o ukaranie winnych zamiaru trucia mieszkańców rozstrzygany był pod szyldem listu żelaznego a winnych  nie spotkała żadna kara.Sąd Rejonowy w Łowiczu utrzymał w mocy wniosek Prokuratury Rejonowej w Łowiczu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie IIK.p235/11.
 • uporczywe odmawianie udostępnienia polisy ubezpieczeniowej Bloku na Os. Kostka 10, na szkodę Marii Bejda, zam. Kostka10/7,  której mieszkanie zostało zalane na wskutek dziurawego dachu oraz pisemne poświadczenie przez ZGM nieprawdy o stanie dachu i budynku, co spowodowało że  nie  uzyskała żadnego odszkodowania, pomimo posiadania własnej polisy ubezpieczeniowej.
 • Wymuszanie udostępnienia mieszkania własnościowego Teresy Wojda i równoczesnego wymuszania na Stowarzyszeniu Regionalnym Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU udostępnienia swojej siedziby dla potrzeb zbędnej, wymuszonej inwestycji realizowanej z naruszeniem praw organizacji jest pogwałceniem obowiązującego porządku prawnego. Jest to bezprawna ingerencja w organizację pozarządową.

Nie do przyjęcia jest interpretacja prokuratora, że bezprawny i bezpodstawny wniosek Joanny Mika ,dyr. ZGM do Sądu Rejonowego w Łowiczu o udostępnienie lokalu własnościowego Teresy Wojda nie stanowi przestępstwa. Przeciwnie jest bezspornym dowodem w sprawie zamachu na siedzibę i mienie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU a także na życie, zdrowie i mienie prezes Teresy Wojda.

Prokurator pomija najważniejszą kwestię, że stroną w sprawie nie jest tylko Teresa Wojda ale też organizacje mające osobowość prawną i podlegające przepisom o zabezpieczeniu majątku i dokumentów. To w prokuratorze Prezes T.Wojda i organizacje mające siedzibę w jej mieszkaniu własnościowym  powinny mieć swego obrońcę a nie spotykać się z lekceważeniem poprzez całkowite pomijanie.

Prokurator podważa powagę urzędu stwierdzeniem jakoby przedmiotem zawiadomienia było wykonywanie prac remontowych obejmujących cyt: “ wymianę desek podlicznikowych, montaż podzielników ciepła oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Teresa Wojda uważa, że prace te są zbędne.” Prokurator pomija fakt, że wszystkie działania ZGM odbyły się na zasadzie wymuszenia w celu wydrenowania funduszy wspólnoty mieszkaniowej.

Prokurator  występuje jako obrońca  ZGM w temacie nie uprawnionych obciążeń mieszkańców za nie zużytą wodę a kradzioną przez osoby znane ZGM. Przenoszenie kosztów skradzionej wody na wszystkich mieszkańców bloku wg prokuratora” nie świadczy o zaistnieniu jakiegokolwiek czynu zabronionego.” To jest pobłażliwość dla okradania. To w takim razie w jakim celu instaluje się liczniki? Pan prokurator popiera ZGM, który kryje złodziei wody?

Nie ma i nie może być moralnego i społecznego przyzwolenia na okradanie mieszkańców, tym bardziej, że od ponad roku woda pitna w Łowiczu jest skażona a sprawcy tego, z winy prokuratury,  uchodzą bezkarnie. Prokuratura odrzuciła nasza skargę w tej sprawie bez wydania postanowienie, pozbawiając tym samym prawa do zażalenia.

Dyrektorka ZGM  nie spełniła obowiązku z art. 304 §1 k.p.k , art. 240 § 1 k.k. zgłoszenia organom ścigania natępujących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu:

 • z art. 163 k.k.  poprzez  utworzenie bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowiczu oraz na okoliczność trucia wody pitnej w Łowiczu z art. 129. k.k : “Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”  na okoliczność  sprzedaży gruntów firmie z USA pod bazę hydroszczelinowania.
 • art. 181.§ 1. “ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
 • art .163 kk, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

Skoro dyrektorka ZGM nie spełniła obowiązku zgłoszenia w/w przestępstw, to dowodzi, że jest w grupie przestępczej, która dokonuje zamachu na życie i zdrowie mieszkańców miasta Łowicza. Jej nie tylko obywatelskim ale nade wszystko służbowym obowiązkiem jako zarządcy, utrzymywanego z opłat mieszkańców było zgłoszenie tych przestępstw  do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.

Prokurator celowo pomija kwestię  naszego wniosku o ukaranie Burmistrza Łowicza i dyr. ZGM za usiłowanie narażania życia i zdrowia mieszkańców Łowicza  poprzez wymuszanie wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, rozpatrywanym jako list żelazny. Toksyczne podzielniki wyparkowe ciepła nie zostały wprowadzone a za  udokumentowany zamiar winni nie ponieśli zasłużonej kary z powodu gwarancji listu żelaznego.

Pomimo popełnienia przez Burmistrz Łowicza i dyr. ZGM przestępstwa związanego z wymuszaniem montowania podzielników ciepła,oraz  nie zaprzestania przez nich narażania życia i zdrowia mieszkańców, prokuratura stosuje parasol ochronny, tak jakby list żelazny wydany był dożywotnio i był swoistego rodzaju dozgonnym immunitetem, co rozzuchwala do stosowania terroru, wymuszeń rozbójniczych i do popełniania najcięższych przestępstw zagrożonych najsurowszymi karami.

W związku z nie otrzymaniem odmowy wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie a wglądem T.Wojda do akt DS 1909/12, w dniu 18.02.2013r. (dowody w załączeniu) wnosimy o uznanie niniejszego zażalenia jako złożonego w terminie liczonym od 18.02.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

12072818_1662054890733519_6813255790048115208_n

Sprawa koncesji na gaz ziemny w okolicy Kutna.
28.09.2011r.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
W związku z moją telefoniczną interwencją w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie i rozmową z zastępcą kierownika Prokuratury wyrażam oburzenie, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań. Nie do przyjęcia jest działanie na zwłokę i oczekiwanie na postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu. Domagam się podjęcia działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych wobec faktu bezczynności Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Z góry zastrzegam, że powoływanie biegłego sądowego w sprawie jest działaniem jedynie na zwłokę.
Podstawą działania Prokuratury powinien być argument uznanej powszechnie na świecie i udokumentowanej naukowo szkodliwości technologii szczelinowania hydraulicznego wydobywania gazu konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego w okolicy Kutna, szczególnie na terenach objętych unijnym Programem „Natura 2000”.
Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby źródeł wody jak też śmiertelne oddziaływanie na ludzi i katastrofalne na środowisko, nie powinno być wydane pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek odwiertów, które jednocześnie naruszają polskie i unijne przepisy o ochronie środowiska.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r.Chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.Nielegalne nie jest postępowe, szczególnie, jeśli niszczy podstawy życia w Polsce.
W aspekcie małych zasobów wody w Polsce -hydroszczelinowanie jest przestępstwem na Polakach. Mówić tutaj o postępie, o ekologicznych decyzjach jest nieodpowiedzialne.
(blog: bejda.iddd.de )
Przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego w okolicy Kutna przemawia też fakt braku jakiegokolwiek nadzoru nad utylizacją trujących i radioaktywnych odpadów. W tym przypadku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powinna postawić zarzuty nie tylko właścicielowi koncesji firmie FX Energy Poland ale również organowi, który wydał te koncesje – Ministerstwu Środowiska w Warszawie.
Stawianie ponad względy humanitarne interesu obcych koncernów wydobywczych jest przestępstwem przeciwko ludzkości i interesom narodu i państwa a społeczeństwo ma bezwzględne prawo domagać się ścigania z największą surowością prawa.
Bezczynność Prokuratury dowodzi słuszności powszechnej społecznie wiedzy o niepisanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli Polski.
Maria Bejda
_______________________________________________________________________________

SPRAWA PODZIELNIKOW CIEPŁA
Prokuratura Rejonowa w Kutnie
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Dnia 4-10-2011 o godz. 22:57 Teresa Wojda napisał(a):
Prokurator Generalny w Warszawie
W związku z faktem uporczywego utrudniania mi dostępu,  jak i wypinania niewygodnych dla prokuratury dokumentów z akt sprawy II Kp 235/11 w tym również i dzisiaj przez Prokuraturę i Sąd w Łowiczu wnoszę o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych.
Rozpatrywanie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa z w pełni udokumentowanym przestępstem na szkodę moją i tysięcy mieszkańców Łowicza w sprawie niedopełnienia obowiązków poinformowania o szkodliwości narzucanych mieszkańcom rakotwórczych podzielników ciepła ma odbyć się jutro tj. 05.10.2011 r. o godzinie 14.00.
Nie do przyjęcia społecznie i skandaliczne jest łamanie prawa i praw obywateli przez prokuratorów.
Źle świadczy o całym wymiarze sprawiedliwości, który nie może i nie powinien uchodzić za bezmiar bezprawia.
Z poważaniem
Teresa Wojda
Dnia 22-09-2011 o godz. 16:53 Teresa Wojda napisał(a):
Prokuratura Okręgowa 
Zwracam się z prośbą o nadzór, aby Prokuratura Rejonowa w Łowiczu dokonała uzupełnień zawartych w moim załączonym wniosku, oraz o spowodowanie, aby żaden prokurator , a tym bardziej Kierownik Prokuratury nie utrudniał nikomu dostępu do akt, a tym samym nie działał na szkodę interesu publicznego biednych, pokrzywdzonych obywateli.
Zawód Prokuratora to zawód zaufania społecznego i jako obywatele mamy bezwzględne prawo żądać należytego wykonywania obowiązków a nie łamania praw biednych jakimikolwiek działaniami, które kładły by choćby cień podejrzenia o współdziałanie w celu uniknięcia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy publicznych, osoby zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa.
bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 23 października 2015 w Bez kategorii

 

3 responses to “Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: