RSS

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

31 Sty

Łowicz, 03.04.2014r.

 

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Fronczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości

UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

Skarga

na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,

Żądanie

zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Dotyczybezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art.190§1, Art.212§1, Art.216§1 , Art.190§1 Kodeksu Karnego.

W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru sprawy.

Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej sprawie sądowej ani  nie zalega z żadnymi płatnościami.

Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby prawnej, KRS 0000075789,  jest 1- pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272

W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum 22 -letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka, książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek  podlegający  prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.

W siedzibie również prowadzona jest  działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.

W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda, stanowiący spuściznę  Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też  w jego imieniu komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.odeksu karnego.

Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika, jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 kodeksu karnego cytat:„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest  naruszeniem dóbr osobistych osób  publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji, które one reprezentują a więc podlega rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:

art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty  w wysokości 2000 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.cyt: “Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit 

Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Łowicz, 06.06.2014r.

 

 Marek Cichal

Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu

 Joanna Mika – Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

 Krzysztof Kaliński

Burmistrz Miasta Łowicza

 Rafał Fronczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

 Andrzej Seremet

Rzeczypospolitej Polskiej

Prokurator Generalny

 Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości

 UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Dotyczy:

1) bezprawnej groźby egzekucji komorniczej kwoty 57 złotych, skierowanej przeciwko osobie prawnej: KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,Obywatelski Ruch Oporu, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z następujących artykułów:  art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c.

2) gróżb karalnych zawartych w pismie ZGM i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Os.Kostka 12 z dnia 23.04.2014r.

 Skarga

na kontynuowanie przez Komornika zamachu na siedzibę Stowarzyszenia   Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”,  Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu poprzez egzekucję kosztów procesu z bezprawnego wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu.

                                  Skarga

na dokonanie zamachu przez : Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, Osiedle Kostka 12, 99-400 Łowicz oraz  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu w mieszkaniu własnościowym prezes T.Wojda, pomimo odstąpienia Komornika od egzekucji udostępnienia lokalu.

Żądania:

1) Żądamy odstąpienia Komornika od egzekucji punktu 2 wyroku Sądu Rejonowego w  Łowiczu, tj. kwoty 57 złotych kosztów procesu, wobec odstąpienia Komornika od pkt.1, tj. egzekucji udostępnienia lokalu.

2) Żądamy dokonania przez Komornika wpłaty 2500 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” w ramach zadośćuczynienia za bezprawny zamach na siedzibę tej organizacji. Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

 3) Żądamy opublikowania oświadczenia przez Marka Cichala, Komornika Sądu Rejonowego w Łowiczu na stronach : www.lowicz.eu, www.naszemiasto.pl, www.lowicz24 , www.lowiczanin.info oraz w gazetowych wydaniach:  “Nowy Łowiczanin” i “Dziennik Łódzki” o następującej treści:

“Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

4) Żądamy aby  Burmistrz Miasta Łowicza i powiązane z nim osoby zaprzestały działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Działania te trwają od marca 2008 roku. Jest to zamach na dobro chronione prawem jakim jest stowarzyszenie jak też organizacje działające w ramach prawnych stowarzyszenia,  które nie tylko kultywuje polską kulturę ludową, narodową ale  jednocześnie broni  i ostrzega  mieszkańców Łowicza i okolic jak też Naród Polski  przed zagrożeniami.

http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/15/dwielowiczankiwalczaowodepitnadlapolakow/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/bataliiozdrowieoczystawodeoprzyrodeozycieciagdalszy/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szokzywezdroweofiarywypadkowwpolinidanahandelorganami/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skargadoprokuratoramtkdawcyorganowoskarzajazzagrobu/

link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?…. https://docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnhbI_0PhUPFc/edit?pli=1#heading=h.ft4wktwp5fa7 , http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stopniszczeniunarodowipanstwpolskaofiaraspiskuswiatowegoudowodnionyzamachstanuwpolsce/http://radio.radiopomost.com/index.php/zpolski/1346-zezlemniemozebyckompromisu

Władze miasta Łowicza i powiatu łowickiego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza K.Kalińskim dopuściły się próby (nieudanej) przejęcia dorobku T.Wojda i Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” w 2008 roku. Od tego czasu  nękają,  działają na szkodę i  krzywdę  T.Wojda oraz  stworzonych przez nią organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce. Władze te  zorganizowały w 2008 r.  nagonkę medialną przeciw T.Wojda  za” Apel o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych” oraz za zdemaskowanie osoby nagminnie  łamiącej prawa autorskie twórców ludowych.

Oszczercze pismo pisane z inicjatywy władz lokalnych  z udziałem osoby, która dopuściła się kradzieży praw autorskich twórców ludowych miało decydujący wpływ na przyznanie dorocznej nagrody Ministra Kultury zamiast T.Wojda, osobie niechlubnie wsławionej z nierzetelnych działań w kulturze ludowej.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, w sprawie IC39/10  z wniosku  T.Wojda ( z 2008) o ochronę dóbr osobistych, sąd nakazał przeproszenie T.Wojda przez osoby biorące udział w próbie przejęcia stowarzyszenie i zniesławienia T.Wojda.

link: “Do Ministra Kultury: “Stop degrengoladzie w kulturze i antypolonizmowi w Polsce!”, https://docs.google.com/document/d/1GgI2zQC2XmYk0FdC3QOEsUortNSdxe8q5_9pr0omIVQ/editlink : “ Stop antypolonizmowi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej!” , https://docs.google.com/document/d/189Uf_rQ1iLLJOi7UA_5Rr6u6dZVIFdZA0illlrCwTwc/edit

Nadal Burmistrz Miasta Łowicza wraz z innymi nękają T.Wojda i działają na jej szkodę oraz współtworzonych wraz z M.Bejda organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce, czego dowodem jest sterowanie przez Burmistrza zamachem  na siedzibę naszych organizacji poprzez podległą mu jednostkę organizacyjną; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Jest to również  zemsta Burmistrza Kalińskiego za m.in. nasze wystąpienia do prokuratury w sprawach:

 • toksycznych podzielników ciepła. Wystąpienie T.Wojda do Prokuratury i sądu obroniło mieszkańców bloków podległych ZGM przed wprowadzeniem rakotwórczych, wyparkowych podzielników ciepła. Rozstrzygano w sądzie pod szyldem “Listów Żelaznych”” dla sprawców zamiaru instalowania tj.Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektor ZGM.
 • bazy hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Prokurator uznał wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych ale śledztwo zostało umorzone
 • zatrutej wody pitnej w Łowiczu. Nie podjęto żadnych działań, pomimo uznania mieszkańców za pokrzywdzonych
 • wymuszeń rozbójniczych na Wspólnocie Mieszkaniowej Kostka 10 i Wspólnocie  Mieszkaniowej Os.Kostka12. Brak danych o losie wniosku, ze względu na nie odbieranie korespondencji na znak protestu oraz  ze względu na bezpieczeństwo T.Wojda.

oraz za m.in.

 • krytyczne wystąpienia T.Wojda na sesjach Rady Miejskiej w Łowiczu w tym m.in. na sesji RM w Łowiczu

30.08.2012r. : link: “Hydrauliczne szczelinowanie, zatruta woda w Łowiczu- Protest na Sesji RM”,  https://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4http://lowicz.naszemiasto.pl/tag/teresawojda.html

5) Żądamy zaprzestania stosowania gróżb karalnych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej os. Kostka12,  wobec prezes T.Wojda oraz zaniechania wszelkich działań na szkodę i krzywdę T.Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje. link; “Oświadczenie Teresy Wojda z 21.12.2012r. złożone do sądu w sprawie z wniosku ZGM”https://docs.google.com/document/d/11vd6krkbbI2loqe2tkDtEHsWeSWMydTCdQtgUiTaEbc/edit

Uzasadnienie :

W związku ze skargą z 03.04.2014r. na  “na zamiar Komornika Sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”,  Komornik odstąpił od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczulink: “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu. http://piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarganabezprawnyzamachnasiedzibestowarzyszeniaiobywatelskiegoruchuoporu/link: “ Szykany dla Polek Patriotek za obronę Polski.” http://grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykanydlapolekpatriotekzaobronepolski/

Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa Os.Kostka12 i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie respektują wycofania się Komornika z egzekucji i ponawiają w piśmie z 23.04.2014r., groźbę złożenia do sądu wniosku o wyznaczenie terminu udostępnienia lokalu i   cyt.:“nałożenia grzywny w przypadku nie wykonania czynności w wyznaczonym przez sąd terminie.”

Dowód: pismo z 23.04.2014r. w załączeniu do emaila.

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Wizytacyjny pismem z 13.5.2014r. informuje, że Komornik “ w dniu 11 kwietnia 2014r. zwrócił wierzycielowi wniosek w przedmiocie prowadzenia egzekucji co do punktu 1, tytułu wykonawczego natomiast prowadzi nadal postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania od Pani ( Teresy Wojda) na rzecz wierzyciela kwoty 57 złotych objętych tytułem wykonawczym.”(…) “ komornik nie prowadzi  żadnego postępowania w stosunku do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ani też w stosunku do Marii Bejda”

Zamach na siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu jest działaniem ciągłym, nadal trwającym, bowiem Komornik  pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu, bezprawnie żąda od T. Wojda pokrycia kosztów sądowych sprawy, wniesionej bezprawnie przez ZGM.

Władnym wnoszenia pozwu do sądu była Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr.12 a nie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, któremu ta Wspólnota zleciła zarząd. Tak więc ZGM przekroczył swoje kompetencje, bo nie miał prawa występować przeciwko T.Wojda, pełnoprawnemu członkowi Wspólnoty a nie najemcy podległemu  ZGM.

W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Łowiczu dopuścił się bezprawia, procedując w tej sprawie i pomimo protestów  T. Wojda na rozprawie oraz pisemnych, wysyłanych w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” do Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu, Prokuratora Generalnego i Parlamentu Europejskiego wraz  z wnioskiem  o zmianę składu sędziowskiego.

Teresa Wojda uczestniczyła tylko w pierwszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 08.01.2013r. gdzie doświadczyła zastosowania technik zniewalania umysłu. Dowód: “Oświadczenie Teresy Wojda 09.01.2013r. w związku z przebiegiem sprawy, syg.akt.IC 480/12” (zastosowania technik zniewalania umysłu na rozprawie)

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12 i zastosowanie technik zniewalania i kontroli umysłu.

Oświadczam, że przebieg rozprawy, zachowanie sędziego jak i potraktowanie mojej osoby zmuszają mnie w obawie przed mataczeniem sądu, do wydania niniejszego oświadczenia .

Oświadczam, że na salę rozpraw weszłam wraz z posłem Zdzisławem Jankowskim. Gdy stanęłam za ławą obok drzwi a sąd żądał ode mnie rozebrania się ze swetra do którego miałam przyczepiony plakat ( w załączeniu) natychmiast odczułam podziałanie na moją osobę wielkiej niewidocznej zniewalającej siły która powaliła mnie na ławę i przykuła tak, że przez cały czas rozprawy nie byłam w stanie się ruszyć, podnieść, pomimo wielokrotnych prób. Przy tym równocześnie nagle odczułam suchość w ustach, drętwienie palców u obu rąk a sala wydawała mi się być w półmroku. Poprosiłam sąd o wodę. Sędzia zaproponowała bym poszła do łazienki. Odpowiedziałam, że nie mogę się ruszyć, nawet podnieść. Ponownie poprosiłam o wodę. Wezwana telefonicznie pracownica Sądu przyniosła mi napój w różowym kubku przypominający smakiem wodę z dodatkiem cytryny.

Oświadczam, że pomimo potraktowania mnie zniewalającą siła, która zniewoliła mnie fizycznie, bo nie mogłam się ruszyć lecz nie udało się zniewolić mojego umysłu. Miałam przy sobie przedmioty, które chroniły mnie przed takim atakiem i dzięki temu byłam w pełni świadoma i odpowiednio reagowałam na z góry zaplanowane rozstrzygnięcia na moją krzywdę, krzywdę mojej organizacji i Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Kostka 12.

Oświadczam, że to Sędzia osobiście na wstępie zakwestionowała prawo reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez dyrektor ZGM J. Mika. Utwierdziłam sąd w tym dodatkowo zeznając, że byłam osobiście u Pana Płóciennika w domu i zostałam przez jego ciężarną żonę , wielką przeciwniczką tej inwestycji, upewniona, że pracownice nie informując, że został złożony wniosek o wstrzymanie inwestycji i skarga na nieludzkie traktowanie mieszkańców, wymusiły podpis pod pełnomocnictwem. Stwierdziłam, że kontynuowanie rozprawy w tej sytuacji jest bezprawiem. Sędzia mimo to kontynuowała, przy tym wykazując się nieznajomością akt sprawy.

Oświadczam, że wielokrotnie stwierdzałam, że sąd łamie prawa konstytucyjne i obywatelskie i stosuje terror i pozbawia rzetelnego i ludzkiego rozpatrzenia w sprawie wymuszonej, zbędnej inwestycji gwałcącej moje prawa, prawa Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i prawa Wspólnoty Mieszkaniowej do bezpieczeństwa , poszanowania własności i środków w funduszu remontowym. Sąd nie pozwalał mi zadawać pytań stronie przeciwnej zastrzegając z góry, że tylko sąd jest tu od zadawania pytań. Odmówił wyznaczenia świadka D. Sobieszek na okoliczność nierzetelnych działań wykonawcy. W momencie gdy sędzia zagroziła ukaraniem mnie za stwierdzenia faktu o nieznajomości akt sprawy i że mnie terroryzuje skorzystałam z pouczenia sędzi o prawie zmiany sędziego. Natychmiast zniewolenie fizyczne zastosowane na mnie ustąpiło i mogłam powstać i wyjść z sali o własnych siłach. Gdy już sędzia zaprotokółowała koniec rozprawy to przed wyjściem z sali, poza protokółem wyraziłam współczucie sędzi, bo wiedziałam, że to sędzia Chondzyńska miała prowadzić tę rozprawę.

Oświadczam, że obserwatorem przebiegu rozprawy był poseł Zdzisław Jankowski.

Teresa Wojda

link: “Projekt Cykada 3301 , MK Ultra, Monarchy, HAARP i powszechna kontrola umysłu.” : http://newspaper.hvs.pl/projektcykada-3301-mkultramonarchyhaarpipowszechnakontrolaumyslu/

Cytat: “Illuminati chcą pełnej kontroli. Chcą wpływać na nas przy użyciu fal SSSS. Wyjaśnia nam to dokument od Rady Naukowej Armii Amerykańskiej (USAF Scientific Advisory Board) z roku 1996, zatytułowany ‘New World Vistas Air and Space Power for the 21st Century’.

Można wyobrazić sobie rozwój elektromagnetycznych zródeł energii, którą będzie można wysyłać, kształtować i ukierunkowywać, wysyłać ją do ludzkiego ciała blokując świadome ruchy mięsni, kontrolować emocje (i przez to akcje), usypiać, przekazywać sugestię, wpływać na krótko i długo terminową pamięć, tworzyć i kasować ludzkie doznania.

Konkluzja: Jesteśmy poddani atakom “cichego dzwięku”. Fale te nie są śmiertelne i szkodliwe bezpośrednio, tworzą w nas jednak negatywne emocje i zakłócają nasz tok myślenia. Osłabiają nasze umysły i inicjatywe w czasie gdy Illuminati przygotowują nam potężne zmiany na świecie, które popchnąć nas mają w kierunku ich satanistycznej dyktatury. Planują w pełni wykorzystać możliwości tej technologii i istnieje mozliwość że dojdą do granicy gdy nie będziemy już mogli się przed nią bronić.

National-Security-Agency-Seal tunick-reuter

To nie jest science fiction, to się dzieje naprawdę. Najwyższy czas by zmądrzeć i poczuć gniew. Oni bawią się nami jak zabawkami, zdemaskujmy w końcu tych drani! “

Szanowni Państwo,

ze względu na swoje bezpieczeństwo i na znak protestu T.Wojda odmawiała i odmawia przyjęcia jakiejkolwiek korespondencji. Nie uczestniczyła w dalszych rozprawach a więc wyrok został wydany zaocznie i wbrew protestom i skargom Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Zamach na Stowarzyszenie ewidentnie dowodzi że władze wszelkich szczebli i wszelkie dziedziny  w Polsce zostały podstępnie przejęte przez siły wrogie Narodowi Polskiemu. Pod przykrywką demokracji i wolności dokonywane jest  ludobójstwo na Narodzie Polskim, w pełni świadomym sytuacji w jakiej się znajduje.

linki: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.” http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarganaagresjenapolskedebelacjeterytoriumludobojstwonanarodziepolskim/https://docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edithttps://docs.google.com/document/d/1EmmbnOTKvU9CbKRAV0ixFCnErf9fnkvbwVq_noAbiA8/edithttp://piotrbein.wordpress.com/2014/03/28/16972/

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej nasze wcześniejsze wystąpienia: 

Łowicz,08.01.2013r.

Prokurator Generalny

Andrzej Seremet

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy

 

 SKARGA

ę

W imieniu pokrzywdzonych milionów Polaków powstaniem bazy wypadowej, na całą Polskę i Europę, hydroszczelinowania wraz z wiertnią w Łowiczu na osiedlu Bratkowice wnosimy skargę na opieszałość i pobłaźliwość polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jako pokrzywdzeni budową bazy żądamy natychmiastowego wstrzymania jej budowy i natychmiastowego zawieszenia w czynnościach i postawienia prokuratorskich zarzutów, statusu podejrzanego:

 • Burmistrzowi Miasta Łowicza
 • Staroście Łowickiemu
 • Wojewodzie Łódzkiemu
 • Dyrektorowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innym

Sprowadzono sprawę do absurdu, gdy to tylko wszystkich  mieszkańców  Łowicza a nie całej Polski uznano za pokrzywdzonych wobec faktu, że jest to baza wypadowa do obsługi odwiertów węglowodorów w całej Polsce a nawet w innych krajach Europy.

Uznanie winowajców i  podejrzanych za pokrzywdzonych jest następnym absurdem i parasolem ochronnym dla działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski  a tym samym łamie obowiązujące zasady etyczne i moralne.Ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa obywateli całego kraju przez Prokuraturę poprzez m.in. umorzenie sprawy przeciwko Burmistrzowi Miasta Łowicza K.Kalińskiemu i nie uznanie go za podejrzanego w kwestii bezprawnej sprzedaży polskiej ziemi firmie z USA, jak też doprowadzenie do powstania trucicielskiej bazy wraz wiertnią węglowodorów jest przyzwoleniem na okradanie Narodu Polskiego i ludobójcze działania, ze względu na nieuchronność skażenia na wieki środowiska życia człowieka.

Jest nam wiadomo, że pracownicy Sądu Rejonowego jak też Prokuratury Rejonowej w Łowiczu mają dług wdzięczności w stosunku do miejscowych władz miasta i powiatu za pozostawienie ich jednostek, wbrew planom ich likwidacji przez władze centralne. Nadeszła jednak pora powiedzieć dość niszczenia Polski i Polaków !

Ufamy, że w polskim wymiarze sprawiedliwości pracują też uczciwi i rzetelni Polacy, którzy widzą całe zło sytuacji w naszym ojczystym kraju i znajdą w sobie dość siły i odwagi by skruszyć kajdany niemocy i zła. Tu chodzi przecież również o Wasze życie, o życie Waszych rodzin i przyszłych pokoleń. Nie może to być dla Was obojętne!

Z premedytacją dokonuje się zbiorowy mord  na manipulowanym i okłamywanym Narodzie Polskim, który jest już stopniowo unicestwiany m.in. poprzez :

 • przymus szczepionkowy,
 • kontrolę umysłów: (chemtrails, trujące dodatki do wody: lit, fluor, chlor,SeaQest, fale elektromagnetyczne:gęsta sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej, HAARP)
 • trujące doadatki do żywności i kosmetyków
 • żywność GMO genetycznie zmodyfikowana

 

Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 8.01.2013r.,sygn.akt 1C/480/12, przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej własnościowego lokalu mieszkalnego celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej z bezprawnego wniosku dyr.ZGM, jednostki podległej Urzędowi Miejskiemu w Łowiczu sędzia zamiast odrzucić wniosek kontynuowała rozprawę.

Teresa Wojda stwierdziła, że zbędna jest  inwestycja wymiany pionów w bloku na

Os. Kostka 12, gdy w sąsiedztwie, na osiedlu Bratkowice, powstanie baza wraz z wiertnią.

Z tego powodu mieszkańcy będą zmuszeni porzucać mieszkania dla ratowania swojego

zdrowia i życia.

 Osoby zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jak Burmistrz Miasta  Łowicza i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powinni odpowiadać karnie za sprowadzanie zagrożenia dla zdrowia i życia. Jeśli nie będzie wstrzymania budowy tej bazy to Łowicz stanie się miastem wymarłym i nie będzie już kto płacić na utrzymanie dyrektorki, burmistrza, prokuratorów.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Łowicz, 08.01.2013r.

 Szanowni Państwo

na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 8.01.2013r., sygn.akt 1C/480/12,  przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej własnościowego lokalu mieszkalnego, będącego  jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej sędzia najpierw stwierdziła, że dyr. Joanna Mika nie ma uprawnień do reprezentowania wspólnoty bloku lecz jedynie członkowie zarządu tej wspólnoty.

Teresa Wojda zeznała, że wie od żony osoby podpisanej, iż upoważnienie dla dyr. ZGM zostało podstępnie wymuszone przez jej pracownice z pominięciem istotnych informacji o skardze T.Wojda i jej występowaniu w obronie tejże wspólnoty łącznie z wnioskiem o wstrzymanie inwestycji wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych. Z tego tez powodu T.Wojda wnioskowała o przerwanie rozprawy. Sąd jednak kontynuował i  przesłuchał obie strony.

Wszystkie wnioski T.Wojda o powołanie świadków były odrzucane za wyjątkiem wniosku o powołanie na świadka posła Zdzisława Jankowskiego. Teresa Wojda zrezygnowała z jego zeznań ale poprosiła sąd o zgodę na jego obecność podczas rozprawy, gdy zorientowała się, że sprawa toczy się w złym kierunku.

Dziwne, że sąd chętnie przesłuchałby posła ale osoby poszkodowanej przez wadliwe wykonanie prac w sąsiednim bloku już nie. Pani sędzia nawet nie raczyła zaznajomić się z aktami sprawy, bo nawet nie wiedziała podstawowej rzeczy, że inwestycja już została przeprowadzona. Pani sędzia groziła ukaraniem za stwierdzenie T.Wojda, że sędzia nie zna akt sprawy. Na to Teresa Wojda  złożyła oświadczenie, że sąd ją obraża ewidentnym brakiem znajomości sprawy i groźbą ukarania. Sędzia pouczyła po tym oświadczeniu, że T.Wojda może żądać zmiany składu sędziowskiego. Wobec tego Teresa Wojda  zawnioskowała o zmianę składu sędziowskiego i rozprawa została przerwana bez żadnych innych ustaleń. Prywatnie T.Wojda wyraziła współczucie dla pani sędzi, że być może w ostatniej chwili przekazano jej tę sprawę, bo miała prowadzić ją inna sędzia.

Skoro sąd  kontynuował rozprawę pomimo braku upoważnień dla strony przeciwnej a nieznajomośc akt przez sędziego miała być atutem dla szybkiego załatwienia sprawy i wydania postanowienia to znaczy, że wyrok już wcześniej był przesądzony. Widać, że pani sędzia poszła za daleko w swoich pouczeniach i wbrew zamiarom sprawa przebiegła inaczej, co było dla niej samej wielkim zaskoczeniem.

Z poważaniem

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   Łowicz, 07.01.2013r.

Prokurator Generalny

Andrzej Seremet

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy

 

Uznani przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu za pokrzywdzonych( Ds765/12) powstaniem bazy hydraulicznego szczelinowania wraz z wiertnią w Łowiczu na osiedlu Bartkowice zwracamy się o zapewnienie bezpieczeństwa dla Teresy Wojda w związku z prowokacyjną rozprawą w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul Kaliska 1/3,  o godz.12.30 w sali nr.2 w dniu 08.01.2013 r. , sygn.akt 1C/480/12,  przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej lokalu mieszkalnego celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiotowy lokal jest własnością prywatną pozwanej i jednocześnie siedzibą prawnie usankcjonowaną Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

Za m.in. występowanie przeciwko powstaniu bazy hydroszczelinowania w 30 tysięcznym mieście Łowiczu na osiedlu Bratkowice jak też w obronie krzywdzonych Polaków na wskutek łamania praw człowieka i obywatela zorganizowano prowokacyjną akcję, która znajduje finał w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Teresa Wojda jest współautorką listu otwartego do Prezydenta RP uznanego przez Parlament Europejski jako petycja nr. 0578/2012, przeciwko zagrożeniom dla istnienia Narodu Polskiego: http://www.monitorpolski.pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego-7.pdf, oraz petycji przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Na forum Parlamentu Europejskiego,w dniu 9.10.2012r. występowała o ratunek dla Narodu Polskiego: http://www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk

Za swoją działalność zgodną z prawem polskim i międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego jak też środowiska życia człowieka Teresa Wojda doświadcza od kilku już lat dyskryminacji i prześladowania łącznie z groźbami karalnymi przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu na sesji w dniu 30.08.2012r : http://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4 jak też w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

Pośpiesznie i z naruszeniem praw mieszkańców, chociażby do rzetelnego inwestora zapewniającego na czas remontu dostęp do wody i toalety, dokonano wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej z pominięciem mieszkania pozwanej.

Dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, zamiast udostępnienia całej dokumentacji związanej z tą inwestycją i uwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych przez pozwaną Teresę Wojda dopuściła się wraz z wykonawcą tej inwestycji aktu terroru polegającego na poniżaniu, straszeniu co spowodowało, że pozwana z obawy o swoje zdrowie i życie nie wpuściła firmy remontowej do jej mieszkania własnościowego.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Łowicz, 05.01.2013r.

 

 Martin Schulz

 President PE

José Manuel Barroso                                                                                                                     

Präsident EC

Günther Oettinger

European Commissioner for Energy

Dacian Cioloş

European Commissioner for Agriculture

Janez Potočnik

European Commissioner for the Environment.

Connie Hedegaard

European Commisioner for Climate Action

Nils Muižnieks

Europan Commisioner for Human Rights

 

Szanowni Państwo,

życie na naszej planecie jest zagrożone na wskutek wykonania ponad 1,2 mln odwiertów węglowodorów wraz z zastosowaniem technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego składowania CO2).

Dzieła zniszczenia dokończy zaplanowana intensyfikacja wydobywania tych surowców energetycznych w Europie a szczególnie na gęsto zaludnionych terenach Polski.

W centrum Polski, w Łowiczu powstaje w szybkim tempie baza hydroszczelinowania w     celu penetracji terenów Europy pod kątem eksploatacji bogactw naturalnych. Nastąpi zintensyfikowanie wydobycia węglowodorów z zastosowaniem niszczącej życie, jedynej metody wydobywczej tj. hydroszczelinowania.

Władze publiczne w Polsce przekazały bogactwa naturalne we władanie globalnych światowych koncernów wydobywczych, wbrew wiedzy i woli ich właściciela, którym jest Naród Polski. Poprzez zmasowane działania propagandowe i kontrolę umysłu, finansowane przez lobbystów jak też Unię Europejską, nie dopuszcza się do oporu społecznego. Wobec nielicznych przeciwników grabieży bogactw naturalnych i niszczenia środowiska życia człowieka w Polsce stosuje się inwigilację, dyskryminację i zastraszanie.

Współautorka petycji do PE nr. 0578/2012, moja siostra,Teresa Wojda, wołająca o ratunek dla Narodu Polskiego na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 09.10.2012r., doświadcza prześladowania i szykanowania.

Za występowanie przeciwko powstaniu bazy hydroszczelinowania w 30 tysięcznym mieście Łowiczu, na osiedlu Bratkowice jak też w obronie krzywdzonych Polaków na wskutek łamania praw człowieka i obywatela zorganizowano prowokacyjną akcję, która znajduje finał w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

W związku z wieloma aktami terroru w Polsce a szczególnie po ostatnim zniknięciu dziennikarza obywatelskiego Bogdana Goczyńskiego, bezpodstawnie aresztowanego, zachodzi obawa podzielenia jego losu przez moją siostrę,T.Wojda.

http://pressmix.eu/index.php/2013/01/05/od-17-grudnia-2012-rokuniktniewidzialgoczynskiegoprzepadlwwieziennychlochach/

Obawy dodatkowo uzasadniają obraźliwe wpisy i groźby karalne w komentarzach pod petycją: http://www.petycjeonline.com/a/18709

Zwracam się z gorącą prośbą o zainteresowanie się i podjęcie skutecznych działań celem zaprzestania prześladowania i dyskryminacji Polaków w Polsce, w tym m.in. mojej siostry Teresy Wojda zamieszkałej w Łowiczu.

Z poważaniem

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

………………………………………………………………….

Dyskryminacja i  prześladowanie Teresy Wojda,

prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “ Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, współautorki petycji 0578/12 do Parlamentu Europejskiego wołająca o ratunek dla Narodu Polskiego 09.10.2012r. w Brukseli.

Łowicz, 17.12.2012r.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnianie tej informacji i zorganizowanie szerokiego wsparcia dla mojej siostry Teresy Wojda zam. Łowicz, Os. Kostka 12, a szczególnie w dniu 8.01.2013 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu na rozprawie, która jest aktem odwetu Burmistrza i stojących za nim sił wrogich Narodowi Polskiemu.

Bezprawna ingerencja władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego odpowiedzi na apel Teresy Wojda o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych oraz podejmowane wielokrotnie próby niszczenia stowarzyszenia i jej prezes wskazują na ewidentny antypolonizm stosowany przez władze publiczne w Polsce.

8 stycznia 2013r. o 12.30 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w sali nr.2 , ul. Kaliska 1/3, sygn. akt 1C/480/12 odbędzie się rozprawa przeciwko mojej siostrze Teresie Wojda o nakazanie w trybie art.13, ust.1 i 2 ustawy o własności lokali z 24.06.1994r. wstępu do lokalu mieszkalnego, będącego jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze Łowiczanie w jego ramach prawnych Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Obywatelskiego Ruchu Oporu (mieszkanie własnościowe w bloku wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej w imieniu Burmistrza Miasta Łowicza przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu) celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej przez firmę specjalnie założoną przez pracownika ZGM.

Pomimo braku jakichkolwiek awariii,  jak też wcześniejszych zapewnień na walnym zebraniu wspólnoty o niepodejmowaniu remontów, zaraz po naszych protestach w sprawie powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jak też zatrutej wody pitnej w Łowiczu i okolicy, w bardzo szybkim tempie postanowiono o wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w bloku zamieszkiwanym przez moją siostrę na osiedlu Kostka 12 w Łowiczu.

Sugerujące konieczność wymiany instalacji nieprzyjemne zapachy rozchodziły się z piwnicy po klatkach schodowych przed zebraniem wspólnoty 4.06.2012r., natomiast ustąpiły po wyrażeniu przez mieszkańców zgody na tę inwestycję.Ten fakt wzbudził  słuszne podejrzenia wielu mieszkańców o sztuczne wywoływanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji.

Dopiero na kilka dni przed wejściem firmy do bloku, moja siostra zorientowała się, że podczas remontu nie zapewnia się dostępu do wody ani  do toalety. Od rozpoczęcia prac tj. od 3 września br. uciążliwe hałasy, przykre zapachy  i toksyczne opary, kurz, roznosiły się po całym bloku i jego otoczeniu. Prace w pojedynczych mieszkaniach trwały po około 2 dni i związane były z rujnowaniem łazienek. Początkowo wykonawca planował zostawiać dziury w stropach. Dopiero  na wskutek interwencji mieszkańców zmuszony został do łatania tych dziur. Na czas wymiany instalacji wymuszana była obecność osoby zamieszkującej, bez prawa sprzeciwu czy też uzgodnienia dogodnego terminu.

Moja siostra nie sprzeciwiała się tej inwestycji do momentu, kiedy dowiedziała się na jakich nieludzkich zasadach i jak wiele jest zastrzeżeń  co do wykonawcy jak też zastosowanych materiałów a tym bardziej że ukrywano wszelkie dane dotyczące tej inwestycji.

Złożyła ona w dniu 31.08.2012r. zastrzeżenia w formie skargi na Burmistrza Łowicza o natychmiastowe wstrzymanie inwestycji do Wojewody Łódzkiego, Przewodniczącego Rady Miasta Łowicza i Kierownika Prokuratury Rejonowej w Łowiczu. Ponownie 13.09.2012r. wnioskuje ona,  tym razem do Dyr. ZGM i Burmistrza Miasta Łowicza o natychmiastowe wstrzymanie inwestycji i rozwiązanie umowy z tym wykonawcą. W piśmie tym protestuje ona również przeciwko nękaniu, dręczeniu i poniżaniu jej przez dyrektorkę ZGM i wykonawcę inwestycji. Wykonawca ten  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku. Fakt ten opisywała lokalna prasa.

Rada Miasta Łowicza odrzuciła skargę a Prokuratura Rejonowa w Łowiczu i Wojewoda Łódzki do dziś nie odpowiedzieli. Dyrektorka ZGM zamiast odpowiedzieć na przedstawione problemy i wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, dopuściła się osobistych, bezpośrednich ataków słownych, łącznie z groźbą wtargnięcia na siłę do jej mieszkania. Po tym fakcie dyr. ZGM skierowała pismo z żądaniem  udostępnienia lokalu w dniach 12 i 13 września w godzinach od 8.00 do 17.00.

Moja siostra próbowała 3.09.2012r. interweniować telefonicznie u Burmistrza i osobiście w Komendzie Powiatowej w Łowiczu. Dyżurny policjant nie dopuścił do złożenia skargi i pozbył odsyłając do Burmistrza i do ZGM. Pod nr.tel. 997 również odmówiono przyjęcia zgłoszenia o interwencję i pomoc w wstrzymaniu tej inwestycji. Przypadkowo obecny w Komendzie Powiatowej  Starosta Łowicki także odmówił pomocy w tej sprawie. Burmistrz Łowicza o kserokopie dokumentacji związanej z tą inwestycją do dziś nie odpowiedział.

W tej sytuacji moja siostra czuła się zwolniona z obowiązku udostępnienia mieszkania własnościowego wobec takiego lekceważenia a głównie z obawy o swoje bezpieczeństwo, o zdrowie i życie, wobec zastraszania ze strony wykonawcy tej inwestycji  Jana Skomiała.

Te obawy potęgowała świadomość podjętej działalności w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, co jest niewygodne dla władzy publicznej w Polsce, powiązanej z siłami wrogimi interesom Narodu Polskiego a także groźby karalne w komentarzach pod petycją naszego autorstwa, http://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/1900

Termin prowadzenia tej inwestycji ( wrzesień, październik 2012r.) zbiegł się z wyjątkowo dużą ilością zajęć mojej siostry w związku z organizowaniem wcześniej uzgodnionych występów folklorystycznych dla turystów jak też przygotowań do wyjazdu na Parlamentu Europejskiego w Brukseli na warsztaty w sprawie gazu łupkowego, 9.10.2012r. a także na międzynarodowe spotkanie inicjatyw obywatelskich przeciw technologii CCS we Flensburgu w dniu 21.09.2012r.

W dniu 20 września moja siostra  przyjechała do mnie do Flensburga aby móc w spokoju zrealizować zaplanowane spotkania we Flensburgu i w Brukseli. Na czas nieobecności mojej siostry dokonano wymiany instalacji z pominięciem jej mieszkania i z użyciem rur wodociągowych z PCV, wbrew jej wcześniejszemu wnioskowaniu o zainstalowanie rur miedzianych. Na początku grudnia br. siostra otrzymała wezwanie na sprawę z pozwu dyr. ZGM z 13.09.2012r. o nakazanie wstępu do lokalu mieszkalnego pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zamiast przedstawienia niezbędnych dokumentów i zabezpieczenia na czas remontu dostępu do wody i toalety stosuje się w Łowiczu terror i zastraszanie. Wymiar sprawiedliwości stosuje skandaliczną pobłażliwość dla Burmistrza Miasta Łowicza łamiącego prawo obywateli do bezpiecznego życia.

Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych ale nie uznał Burmistrza Miasta Łowicza za podejrzanego i  warunkowo umorzył śledztwo sprawie z naszego wniosku z dnia 07.05.2012r. :

 • niedopełnienie przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego konstytucyjnego i ustawowego obowiązku konsultacji społecznych i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w otulinie Natury 2000, która razem z terenem objętym tym unijnym programem podlega ochronie prawnej http://www.stowarzyszeniesamorzadow.pl/pliki/Natura%202000-ograniczenia%20rozwojowe.pdf , http://gazownictwo.wnp.pl/powstajebazamaszynowadowydobywaniagazulupkowego,167940_1_0_0.html
 • umorzenie postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie bazy sprzętowo administracyjnej z zapleczem produkcyjnym i socjalnym w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ogłoszenie o umorzeniu zostało podane do publicznej wiadomości  na www.lowicz.eu, dopiero 27 kwietnia 2012r. , dwa dni po podpisaniu aktu notarialnego przez Burmistrza Kalińskiego w siedzibie firmy United Oilfield Services w Warszawie.  http://www.lowicz.eu/bip/index.php?id=210
 • niedopełnienie przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego obowiązku poinformowania mieszkańców o szkodliwości dla zdrowia i życia ludzkiego bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co jest przestępstwem  z art. 231 §1 kk i w ramach umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego, z art.12 k.k poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia, art. 165 §1 i 156 §1 pkt. 2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców
 • złamanie przez Burmistrza Miasta Łowicza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.(…)

Ponadto złożyliśmy wnioski do Prokuratury w Łowiczu :

 • przeciwko dyrekcji ZGM o niedopełnienie obowiązku należytej dbałości o mienie bloku mieszkalnego os. Kostka 10 w Łowiczu a tym samym stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców
 • przeciwko Burmistrzowi Łowicza i Dyrektorce ZGM niedopełnienia obowiązku poinformowania o szkodliwości dla zdrowia i życia podzielników ciepła narzucanych tysiącom mieszkańców. Sąd odmawia wszczęcia śledztwa pod szyldem rozpoznawania listu żelaznego

Wniosek o zbadanie i ukaranie winnych:

 • naruszenia prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury poprzez wywłaszczenie bez ich wiedzy i zgody
 • nie dopełnienia obowiązków należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem programu „Natura 2000” ( brak do tej pory informacji o wszczęciu śledztwa )
 • nie dopełnienia obowiązków należytego informowania o zagrożeniach związanych z :
 1. objęciem terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
 2. przeprowadzeniem odwiertów geologicznych pod kątem podziemnego składowania skroplonego CO2
 3. budową elektrowni wodnych w Klewkowie i w Strugienicach na rzece Bzurze
 • w sprawie wysypiska śmieci i uciążliwego przetwarzania toksycznych dla ludzi, zwierząt i środowiska odpadów w prywatnej posesji w Niedźwiadzie w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych. Prokuratura po upływie pół roku, 06.12.2011 r. wszczęła śledztwo a zbadała tylko pod kątem szkodliwości dla roślin.
 • w sprawie udokumentowanego poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy Zduny w piśmie związanym z budową małej elektrowni wodnej w Strugienicach o terminie złożenia naszego odwołania do Kolegium Odwoławczego
 • Do Prokuratury w Kutnie o wstrzymanie odwiertu w Gołębiewie Nowym i spowodowanie zaprzestania praktyk okłamywania społeczeństwa terenów objętych koncesjami na wydobywanie gazu ziemnego konwencjonalnego i gazu ziemnego niekonwencjonalnego – łupkowego

 

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

…………………………………………………………………………………….

Łowicz 21.12.2012r.

                                                                                                 

                                                                                        Sąd Rejonowy w Łowiczu

                                                                                                       I Wydział Cywilny

dotyczy: sygn. akt IC480/12

 

odpowiedź na pozew Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej w Łowiczu o nakazanie wstępu do lokalu  mieszkalnego nr. 9 Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Kostka 12

                                   Oświadczenie

Oświadczam, że uznaję za skandal i niebywałą arogancję władz, organów wymiaru  sprawiedliwości fakt złożenia przez ZGM Łowicz, jednostkę podległą Burmistrzowi K. Kalińskiemu, pozwu o nakazanie wstępu do lokalu  będącego własnością Teresy Wojda dla potrzeb wykonania nagłej, wymuszonej  z naruszeniem ludzkich praw wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej . Równocześnie lokal ten jest siedzibą, prawnie usankcjonowaną, Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, które  od  co najmniej 4 lat jest prześladowane, dyskryminowane przez siły wrogie Narodowi Polskiemu a powiązane z Burmistrzem K. Kalińskim za działalność w obronie godnego zachowania i traktowania łowickich tradycji ludowych jak i  w obronie mieszkańców miasta, powiatu, Polski przed zagrożeniami sprowadzanymi przez Burmistrza jak i inne szczeble władzy przy społecznie niedopuszczalnej pobłażliwości organów wymiaru sprawiedliwości, policji, prokuratury, sądów.

Oświadczam, że fakt złożenia niniejszego pozwu w świetle bogatej dokumentacji wołania T. Wojda i Marii Bejda w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU o przeciwdziałanie niszczycielskim, ludobójczym zamiarom jak i o ludzkie traktowanie mieszkańców  Bloku Nr 12  podczas inwestycji wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej  jest  aktem bezprawia, stosowania terroru  w interesie wąskiej grupy, która  robi biznesy kosztem bezpieczeństwa zdrowia, życia i przyszłości  następnych pokoleń Polaków.

 Oświadczam, że jako uznana wraz wszystkimi mieszkańcami miasta Łowicza przez Prokuratora za pokrzywdzoną działaniem Burmistrza K. Kalińskiego, który sprowadził bazę hydraulicznego szczelinowania do trucia Łowicza i całej Polski a przy tym nie został nawet uznany za podejrzanego, stanowczo protestuję przeciwko pozbawianiu nas Polaków elementarnych praw m.in. dostępu do zdrowej czystej i smacznej wody, jak i prawa zapewnienia dostępu do wody i toalety na czas trwania inwestycji, lekceważeniu praw Polaków do bezpieczeństwa zdrowia, życia przez Policję, Prokuraturę, Sądy.       

Równocześnie wnoszę o   wycofanie pozwu ZGM jako aktu terroru wobec T. Wojda, Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU i mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej  i zasądzenie od J. Mika Dyrektor ZGM na rzecz pokrzywdzonych  odszkodowania za poniesione szkody i krzywdy moralne w wyniku:

 • wymuszonej inwestycji, realizowanej pospiesznie i z naruszeniem praw obywatelskich pomimo braku jakichkolwiek awarii, wobec zapewnień na corocznym Walnym Zebraniu Wspólnoty o niepodejmowaniu remontów. Sugerujące konieczność wymiany instalacji nieprzyjemne zapach rozchodziły się z piwnic po klatkach schodowych przed zebraniem Wspólnoty 04.06.2012 r. natomiast ustąpiły po wyrażeniu zgody przez mieszkańców poza jednym i jak się okazało słusznym sprzeciwem członka zarządu Pana R. Płóciennika. Ustanie nieprzyjemnych zapachów wzbudziło po czasie uzasadnione podejrzenie o sztuczne wywołanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji
 • nie zapewnienia dostępu do wody i toalet na czas wykonywania inwestycji wymiany instalacji wodno- kanalizacyjnej
 • nie zadbania należycie przez zarządcę Wspólnoty o interesy poszczególnych członków wspólnoty . Dopiero po interwencji mieszkańców wywieszono na klatkach zawiadomienie cyt: Informujemy,że przejście pionu kanalizacyjnego przez strop, będzie zaprawione przez wykonawcę” . Zaplanowana inwestycja została obarczona z góry założonymi niedoróbkami, sugerującymi abyśmy zaprawiali stropy biorąc kielnię do ręki lub zatrudniali dodatkowo firmy, które będą poprawiały po wykonawcy, który zgarnie składane  przez lata nasze fundusze a nas pozostawi z kłopotem.
 • zastosowania szkodliwych dla zdrowia i życia materiałów i środków m.in. rur pcv do instalacji wodnej
 • realizowania inwestycji przez słynącego z nierzetelnego wykonawstwa pracownika ZGM , w ramach stworzonej specjalnie na potrzeby wydrenowania  funduszu remontowego firmę J. Skomiała „Instalatorstwo C.O i W.K. Jan Skomiał os. Kostka12” Jej właściciel  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku o czym pisał „Nowy Łowiczanin”. Przy tym wykonawca był prześladowcą T. Wojda dręczył, poniżał i pokpiwał się w asyście pracowników ZGM i osobiście J. Mika.
 • zlekceważenia przez zarządcę Wspólnoty, ZGM , Burmistrza, Wojewodę , Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, Radę Miejską w Łowiczu ,Policję, Prokuraturę skarg T. Wojda i próśb o interwencję, próśb o pomoc, wystąpień o natychmiastowe wstrzymanie  inwestycji planowanej i prowadzonej z pogwałceniem elementarnych praw  człowieka.

       Teresa Wojda

     Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”

 

 

 

Share this:

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 31 stycznia 2016 w Bez kategorii

 

2 responses to “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: