RSS

O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

31 Sty

IMG_3225

Łowicz, 28.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://www.monitor­polski.pl/chca­nas­wytruc­woda­z­kanalizacji/

Luis Moreno­ Ocampo

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny RP

Marek Działoszyński – Komendat Główny Policji

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki

Marek Woźniak – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

UWAGA !

Ze względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu

przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych

powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej

drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Skarga na Burmistrza Miasta Łowicza, Krzysztofa Kalińskiego i Radę Miejską w Łowiczu.

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński wraz z Radą Miejską w Łowiczu popełnia kolejną zbrodnię ludobójstwa, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu poprzez masowe stosowanie toksycznego herbicydu “Randap” na terenie miasta Łowicza.

Jest to kontynuowanie przez władze Łowicza zbrodni ludobójstwa z art.118 Kodeksu Karnego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art.163 Kodeksu Karnego oraz art. 181.§1. Kodeksu Karnego.

Art. 118. Kodeksu Karnego: cyt.: „§ 1.Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.  § 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. § 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”                             Art. 163 Kodeksu Karnego, cyt.: „§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących, § 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Art. 181.§1. Kodeksu Karnego, cyt.: “Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Z polecenia Burmistrza powszechna jest w Łowiczu praktyka opryskiwania chodników Randapem przez pracowników, nieświadomych zagrożenia, bez ubrania ochronnego jak też bez oznakowania, ostrzeżenia czy wyłączenia ulicy z ruchu. Nawet gdyby spełnione zostały elementarne wymogi bezpieczeństwa pracownika i osób postronnych to i tak nie do uniknięcia jest przedostanie się tej trucizny do organizmów nie tylko ludzi ale do flory i fauny. http://www.polishclub.org/2014/05/29/dr­jerzy­jaskowski­randap­samounicestwienie­smutne­refleksje­w­niedzielny­wieczor/ 

“Duńscy naukowcy natomiast twierdza, że glifosfat, główny składnik herbicydu “Randap”, uszkadza szlaki metaboliczne w przewodzie pokarmowym, szczególnie młodych ssaków. Raundap hamuje konkretne ścieżki enzymatyczne w jelitach ssaków. M.T. Sorensen z Uniwersytetu w Asrhus stwierdził, że glifosfat zaburza równowagę pomiędzy tzw. dobrymi bakteriami żyjącymi w jelitach, a złymi. Dobre bakterie, na przykład Bacillus i Lactobacillus, okazały się najbardziej podatne na niszczące działanie glifosatu. Zniszczenie tych bakterii powoduje, że substancje szkodliwe łatwiej przenikają przez ścianę jelita i zakłócają pracę układu odpornościowego. Glifosat powoduje napływ jonów wapnia do neuronów, głownie poprzez aktywację NMDa, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i śmierci komorek nerwowych. Klinicznym objawem tego stanu jest na przykład choroba Parkinsona. Historia glifosfatu przypomina dokładnie historię DDT. Dopiero jak stwierdzono, że DDT niszczy nawet skorupki jaj pingwinów na biegunach, podjęto decyzje o jego wycofaniu. W chwili obecnej wiemy, że glifosfat powoduje następujące choroby: niewydolność oddechową, otyłość, cukrzycę, choroby serca, chorobę Alzheimera, depresję, zaburzenia otępienne, niepłodność, raka. Wpływna organizm człowieka jest podstępny i powolny. W tym samym czasie mieszkańcy Rotterdamu w ilości 600 000 obywateli zadecydowali, że Roundapu nie wolno stosować w mieście nawet do pryskania chodników. Odbyło się to pod hasłem: „NIETOKSYCZNE CHODNIKI DLA NASZYCH DZIECI”. Biorąc pod uwagę karuzelę stanowisk pomiędzy urzędami państwowymi, a prywatnymi koncernami, zdecydowanie bardziej wiarygodne są zasady postępowania mieszkańców Rotterdamu. Jak więc widzisz Szanowny Czytelniku, ludzi możesz likwidować tak jak na Ukrainie, czyli głośno, lub jak w Brazylii i w Polsce, po cichu.”

Pomimo “Listu żelaznego” dla Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w sprawie zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, poręczonego przez nieznaną nam osobę (mamy podstawy domniemywać że może to być rabin albo biskup) dopuszcza się on kolejnych przestępstw określanych przez Kodeks Karny jako przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojennego,

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu odmówiła śledztwa w sprawach przeciwko Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Łowiczu z naszych wniosków :

1) masowego podtruwania mieszkańców Łowicza poprzez toksyczne dodatki do wody w wodociągu miejskim, co jest czynem ciągłym, trwającym nieustannie a skutkującym stopniowym wyniszczaniem biologicznym ludności polskiej, link: „Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu.”:https://docs.google.com/document/d/1acSAwMYvU9JkfAu2hGzokBPGvwxKmic­fFa2sFBNazQ/edit, link: “Batalii o zdrowie, o czystą wodę, o Przyrodę, o życie, ciąg dalszy”: http://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii­o­zdrowie­o­czysta­wode­o­przyrode­o­zycie­ciag­dalszy

2) masowego podtruwania mieszkańców Polski jak też Europy poprzez oddziaływanie   trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, link:”Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu.” :https://docs.google.com/document/d/1QPe37doRW9ZVCSUlZmrEMlp­VfFXEofm_AOStzduUDk/edit , link: “Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU”: http://nofrackingfrance.fr/maria­bejda­teresa­wojda­inicjatywa­obywatelska­dorzecza­bzury­i­sludwi­obywatelski­ruch­oporu­4670, link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”:  https://docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh­bI_0PhUPFc/edit

Prokurator zamiast uznać za winnych zgłoszonych przez nas, sprawców sprowadzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza, odmówił wszczęcia śledztwa a za pokrzywdzonych uznał wszystkich mieszkańców Łowicza, w tym również winnych sprowadzenia tego zagrożenia, co jest niebywałym skandalem.

3) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele, link:“Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele.:  https://docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

Chronienie przestępców przez wymiar sprawiedliwości rozzuchwaliło Burmistrza do tego stopnia, że pobił i znieważał Teresę Wojda, petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego, współautorkę skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, debelację terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim. 

link: „Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim “: http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga­na­agresje­na­polske­debelacje­terytorium­ludobojstwo­nanarodzie­polskim/, link: „Skarga do prokuratora MTK. Dawcy organów oskarżają zza grobu “ : http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga­do­prokuratora­mtk­dawcy­organow­oskarzaja­zza­grobu/, link: “ Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”: https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media­lokalne­chronia­przestepcow­a­zniewazaja­obroncow­narodu­polskiego/, link: “ Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”:  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel­do­polakow­wszelkich­sluzb­o­dzialania­w­obronie­narodu­polskiego/

Przedstawicielka Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresa Wojda na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r. okazała sprzeciw poprzez rozgniecenie na podłodze wody z zapachem czosnku, przysmaku diaspory żydowskiej. Tym gestem Teresa Wojda chciała dodać odwagi zniewolanym i krzywdzonym jak również zwrócić uwagę mieszkańców Łowicza i okolic a także Polski i świata na wszelkie niszczycielskie działania władz wszelkich szczebli w Polsce a szczególnie żydowskich okupacyjnych władz miasta Łowicza, wyłonionych w wyniku słynnej, nierozliczonej łowickiej afery wyborczej.

link:”Łowicz: Wyborcza afera w I LO”: http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz­wyborcza­afera­w­i­lo,675906,t,id.html

Władze Łowicza są uzurpatorami nie tylko w świetle nierozliczonej łowickiej afery wyborczej ale także w świetle :

1) udowodnionego fałszerstwa wyborów do władz wszelkich szczebli

link: “Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”: http://umtsno.blogspot.de/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html, link: “Skarga do Strassburga”: iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

2) braku odpowiedzi władz centralnych, Sądu Najwyższego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na wezwanie Tadeusza Cichockiego do okazania dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk. link: “Do Narodu Polskiego.List otwarty.”:www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

Burmistrz Miasta Łowicza, Przewodniczący Rady Miejskiej jak też radni Rady Miejskiej w Łowiczu znieważyli przedstawicielkę Narodu Polskiego poprzez:

1) nie rozpatrywanie zgodnie z prawem jako punktu porządku obrad naszej skargi na kontynuowanie zamachu, trwającego od 2008r. na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” jak też Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

2) karygodne, bezpodstawne, bezprawne nasłanie policji na T.Wojda, protestującą na złamanie prawa przez Radę Miejską

3) nakazanie przez władze miasta Łowicza siłowego doprowadzenia T.Wojda na Policję, pomimo że T.Wojda chciała natychmiast udzielić wyjaśnień.

3) bezpodstawne wezwanie służb chemicznych, pomimo że policjant zabrał ze sobą resztki rozgniecionego szklanego pojemnika w którym była woda z zapachem czosnku.

4) podjęcie w dniu zdarzenia, na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. bezprawnej decyzji o obciążeniu Teresy Wojda kosztami związanymi z zaangażowaniem w zbędną akcję służb. link:”Przerwane obrady Rady Miejskiej “:  http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995­przerwane­obrady­rady­miejskiej

5) pozbawianie prawa głosu i prawa do słusznego protestu na bezprawie Rady Miejskiej w Łowiczu T.Wojda, obrończyni Narodu Polskiego przed zagrożeniami zsyłanymi przez władze wszelkich szczebli w Polsce, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, jednocześnie uznanej przez prokuratora w Łowiczu za pokrzywdzoną, wraz z 29 tysiącami mieszkańców Łowicza truciem wody pitnej i oraz milionów osób z całej Europy pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu

Ponadto Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński, w trakcie obrad sesji opuścił gmach Urzędu Miasta Łowicza by publicznie znieważyć i naruszyć nietykalność cielesną Teresy Wojda, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, wg art. 257 Kodeksu Karnego, cyt.: “Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. “, oraz Art. 217. § 1. “Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Jest to jawnym antypolonizmem i podlega ściganiu z art.133 Kodeksu Karnego, który brzmi : cyt.:„Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Zdarzenie to miało miejsce w parku na Błoniach w Łowiczu, przy pomniku ofiar II Wojny światowej, gdzie T.Wojda wywiesiła plakat pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za trucie wody, środowiska i niszczenie rolnictwa”. link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !”:  https://docs.google.com/document/d/1ECcb_7Hzjc9LplvMD9bl1hOkTpRaWpMtXOK4RRUJS­8/edit

Rozwścieczony Burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

Burmistrz Kaliński jest więc dodatkowo sprawcą zamachu na zdrowie i życie Teresy Wojda jak też sprawcą zamachu na mienie stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, co równocześnie jest zamachem na wolności i prawa człowieka i obywatela w Polsce. Tym zamachem na T.Wojda w parku na Błoniach Burmistrz Miasta Łowicza udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że należy do grupy ludobójców, podżegaczy wojennych.

Każdy obywatel świata, każdy przedstawiciel Narodu Polskiego ma niezbywalne prawo protestowania przeciwko wojnie, przeciwko podżegaczom wojennym i ludobójcom a szczególnie mieszkańcy Łowicza, podtruwani wodą pitną, uznani przez prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej amerykańskiej bazy strategicznej hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu a nade wszystko Teresa Wojda jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej. link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !” : http://justice4poland.com/2014/06/18/stop­talmudycznym­rzadom­w­polsce/, link: “Stop niszczeniu narodów i państw! Polska ofiarą spisku światowego.Udowodniony zamach stanu w Polsce.”: http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop­niszczeniu­narodow­i­panstw­polska­ofiara­spisku­swiatowego­udowodniony­zamach­stanu­w­polsce/

Brak działań policji i prokuratury rozzuchwala grupę przestępczą na wszelkich szczeblach władzy, która pod byle pretekstem wysługuje się policją do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu a osoby demaskujące bezprawie są prześladowane i znieważane przy współudziale mediów lokalnych jak np. gazeta ”Nowy Łowiczanin“. link: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”:  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media­lokalne­chronia­przestepcow­a­zniewazaja­obroncow­narodu­polskiego/, link: “Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego” :  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel­do­polakow­wszelkich­sluzb­o­dzialania­w­obronie­narodu­polskiego/

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów. Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.

Oto opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej. 

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

Policjanci zamiast ścigać przestępców umiejscowionych we władzach Łowicza wzywaja naprzesłuchanie pokrzywdzoną, poszkodowaną działaniami tych władz, Teresę Wojda. Niepokojenie przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda i innych członków naszych organizacji jest kontunuacją zamachu na dobro chronione prawem przez grupę przestępczą zainstalowaną nie tylko w łowickim ratuszu i wymusza obronę konieczną co jest zgodne z art. Kodeksu Karnego

Dodatkowo złamaniem prawa jest bezpodstawne zlikwidowanie konta Teresy Wojda naFacebook, na zlecenie tej grupy przestępczej oraz intensywniejsze przeszkadzanie na Skayp oraz w komputerach organizacji i w prywatnym M.Bejda. Wszystko to zmierza do uniemożliwiania obrony Narodu Polskiego oraz dobrego imienia Teresy Wojda i Marii Bejda oraz naszych organizacji na portalach internetowych a zwłaszcza nawww.lowicz24.eu, gdzie wykasowano również komentarz Pani Elżbiety Flis z Australii,przychylny krzywdzonym mieszkańcom Łowicza i pochlebny dla naszej działalności.

Żądamy :

1) niezwłocznego zawieszenia w czynnościach Burmistrza Miasta Łowicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej i innych osób winnych ludobójczych działań, niegospodarności, trwonienia kasy miejskiej niszczenia miasta, lichwiarskiego zadłużania w celu doprowadzenia do bankructwa. link: “Mniej pieniędzy na łowickie inwestycje”: http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/mniej­pieniedzy­na­lowickie­inwestycje,2026066,t,id.html, link:” Burmistrz: „Nie mamy już na czym oszczędzać.Czy rzeczywiście?”: http://www.lowiczanin.info/gospodarka/wydarzenia/­Burmistrz­Nie­mamy­juz­na­czym­oszczedzac­­Czy­rzeczywiscie/

2) pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców działań na szkodę i krzywdę mieszkańców Łowicza i całej Polski

3) obciążenia prywatnie Burmistrza, Wiceburmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pozostałych radnych Rady Miejskiej kosztami zbędnej, bezpodstawnej a celowo i złośliwie zorganizowanej akcji służb ratowniczych w ratuszu w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.

Policjanci zamiast ścigać przestępców umiejscowionych we władzach Łowicza wzywajana przesłuchanie pokrzywdzoną, poszkodowaną działaniami tych władz, Teresę Wojda. Przecież Teresa Wojda nie popełniła żadnego wykroczenia a jako obrończyni Narodu Polskiego zasługuje na szczególną ochronę a nie ludobójcy, podżegacze wojenni, niszczyciele życia!

Do absurdu dochodzi, że kulturalne, etyczne i moralne jest masowe podtruwanie ludzi a winowajcy, sprawcy działań na szkodę mieszkańców cieszą się szczególnymi względami i ochroną policji, prokuratury i sądów, utrzymywanych na koszt Narodu Polskiego a działających na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.

Nie podejmowanie przez Polaków w wymiarze sprawiedliwości działań w obronie Narodu Polskiego w Polsce grozi,  że staną się narzędziem w rękach oprawców, okupantów do zabijania własnych rodzin, tak jak ma to miejsce na Ukrainie np. w Słowiańsku. Ku przestrodze: komentarz Michała Jarzyńskiego, byłego komandosa z Dziwnowa, cyt.: „W obecnej chwili w Sławiańsku prowadzona jest obława kijowskiej junty na mężczyzn w wieku 18-­35 lat. Oni mają do wyboru : „odkupić swoją winę krwią” , co oznacza iść służyć kijowskiej juncie lub być rozstrzelanym. Jest to taki wybór bez wyboru. Na pewno z tego kijowska junta nie będzie miała wiernej sobie armii. Podoba mi się jeden z komentarzy pod tym artykułem : „jeśli sam nie idziesz do wojny , to wojna przychodzi po ciebie do domu”. A mieli możliwość służyć w powstańczej armii. Nie wykorzystali jej. Teraz będą służyć oprawcom swoich pozabijanych przez nich braci, sióstr. Jest to jeden z przykładów na to, iż wojny nie da się przeczekać w piwnicy.” : http://voicesevas.ru/news/yugo­vostok/2612­iz­zhiteley­slavyanska­formiruyut­shtrafnye­batalony.html

To nie Teresa Wojda powinna stawać na sesji Rady Miejskiej w obronie mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego ! To Wy mężczyżni, funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem na czele powinniście wyprowadzić w kajdankach ludobójców nie tylko z łowickiego ratusza ! Następną Sesję Rady Miejskiej w Łowiczu to Wy funkcjonariusze powinniście przerwać na oczach całego świata ! To jest Wasza powinność wobec Narodu Polskiego, wobec Waszych rodzin!

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

NIE BĄDŹCIE NARZĘDZIEM W RĘKACH OKUPANTA ! STAŃCIE W OBRONIE ZNIEWALANEGO, KRZYWDZONEGO NARODU POLSKIEGO I SWOICH RODZIN !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 31 stycznia 2016 w Bez kategorii

 

One response to “O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: