RSS

Archiwa tagu: komornik

Wzór na przerwanie wymuszeń rozbójniczych „sądów, komorników i firm windykacyjnych”

O oddalenie powództwa i odszkodowanie za wymuszenia rozbójnicze.       

 Szczecin dn. 03.08.2020 r.

Barbara z domu ………………

Szczecin 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

I Wydział Cywilny 

Dotyczy sprawy : sygnatura akt: IC ……., współudziału nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn. “Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie” w przestępstwie wyłudzania pieniędzy i w łamaniu praw człowieka, osoby naturalnej, żywej, wolnej, Barbary z domu ………….., która nie odpowiada za przedawnione długi osoby prawnej “BARBARA ………….”, której autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja “Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016.

Ja, jako osoba żywa, naturalna, Barbara z domu …………., występuję jednorazowo jako pełnomocnik osoby prawnej „BARBARA ………….” .

Wnoszę o :

  • oddalenie powództwa wniesionego bezpodstawnie przez powoda – Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, dalej KRUK,
  • pokrycie wszystkich kosztów sądowych w całości przez powoda, 
  • wpłaty 5 milionów 215 tysięcy Euro,wg przelicznika kursu PLN z  dnia wpłaty, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego dokumentu  dla Barbary z domu ……… na konto: ………………………………………., jako odszkodowanie  od Urszuli Persak, i Eweliny Gralik, z prywatnej zdelegalizowanej korporacji “Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie”, nie mającej prawa istnieć ani działać, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie, za bezpodstawne, bezprawne przyjęcie nieważnego, przeterminowanego, nielegalnego wniosku Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, dalej KRUK.

Uzasadnienie :

Na podstawie wszystkich, dołączonych do pozwu dokumentów przez nielegalnie działającą firmę o nazwie Prokura Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu wynika, ponownie podkreślam, że zobowiązanie oraz jego wymagalność dochodzona w pozwie przedawniła się w dniu 25.04.2020 r. 

Zgodnie z przepisami, przedawnienie roszczenia polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu, „dłużnik „może bez żadnych konsekwencji odmówić spełnienia świadczenia. Sąd nie zwrócił na ten istotny fakt uwagi w trakcie postępowania i przyjął świadomie dokumentację jako niezgodną nawet z nielegalnie działającym prawem, wobec czego dopuścił się przestępstwa na szkodę osoby prawnej „BARBARA …………….”. Sąd nie wskazał żadnej interpretacji wniosku ani nie odpowiedział na żadne argumenty osoby prawnej „BARBARA …………..”, jedynie zobowiązał powoda do przedstawienia kopii jakiejś umowy, co jest wręcz przeciąganiem zakończenia bezpodstawnych, bezprawnych  roszczeń, a także nie stanowi absolutnie żadnego dowodu na istnienie „długu”. 

Nadmieniam, że konsekwencją mojego wystąpienia będą masowe pozwy i żądania odszkodowań według międzynarodowej taryfy za łamanie praw ludzkich od firm windykacyjnych, winnych wymuszeń rozbójniczych na Polakach-Lechitach na terytorium Polski-Lechistanu.

MIĘDZYNARODOWA TARYFA ODSZKODOWAWCZA ZA ŁAMANIE PRAW LUDZKICH W STOSUNKU DO OSOBY.

Tłumaczenie z j. niemieckiego Maria Bejda i Teresa Wojda z wersji, która zniknęła z internetu. Obecnie  dostępna jest  niemiecka okrojona wersja owej taryfy. https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/ 

Poniższe punkty Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za  złamanie prawa dotyczą sędziego składu SSR Urszuli Persak oraz sekretarza sądowego Eweliny Gralik.

Punkt 6: Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itd. wynosi: jednorazowo 500 Euro  ryczałt plus 10-krotnie ( 5 000 Euro) dla pomocnika czyli sekretarz sądowy Ewelina Gralik, wykonująca polecenie oraz dla szefa firmy, przewodniczącego składu SSR Urszula Persak wynosi 1000 Euro + 10-krotnie (10 000 Euro) za świadome przyjęcie dokumentów z fałszywymi stwierdzeniami !!!

Punkt 13 : Próba ściągnięcia pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu : 200 0000 Euro

Punkt 21 : Za stosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych : ryczałt 1 000 000 Euro

Punkt 22 : Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie według  wyznaczonego standardu : 3 000 000 Euro.

Punkt 30: Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika albo urzędnika mianowanego : 100 000 Euro .

Punkt 47 : Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej wbrew rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : 500 000 Euro

Punkt 61 : Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa ; 500 000 Euro.

RAZEM KWOTA ODSZKODOWAWCZA OD “SĄDU” WYNOSI : 5 215 000 Euro, wpłata wg przelicznika kursu dnia wpłaty w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma. Wpłata na konto osoby prawnej „BARBARA ………….” : ……………………………………………………………………………………………………….

Szefowie i pomocnicy z prywatnych firm handlowych- korporacji występujących jako  “sądy”, “komornicy”, “firmy windykacyjne “, dobrze wiecie, że jesteście zarejestrowani w UPIK w Waszyngtonie i dla ważności Waszych działań potrzebujecie umowy handlowej podpisanej przez obie strony tj. przez Wasze firmy i osoby przeciwko którym występujecie z roszczeniami. Nikt z Wami nie zawierał żadnych umów handlowych ! 

W ślad za listem Grzecznościowym z dn.30.01.2018 r, POLSKI RUCH OPORU w imieniu Suwerena – Narodu Polskiego, sprawującego od 2.11.2014 r, bezpośrednią władzę zwierzchnią na Słowiańskiej Lechickiej Ziemi, wzywa adresatów listu, a zwłaszcza sędziów i komorników do wdrażania Prawa Naturalnego, zamiast talmudycznej jurysdykcji żydowskiego okupanta, nastawionej na niszczenie Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego,

https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznościowy-do-szefów-i-pomocników-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace.

Odważnie dołączajcie do grona sędziów, którzy już w praktyce stosują Boskie Prawo Naturalne i nie wahają się osądzać funkcjonariuszy służb okupanta w tym  antypolskich prokuratorów, winnych krzywd indywidualnych i zbiorowych Suwerena- Słowiańskiego Narodu Polskiego,

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/05/16/rola-rdzennych-polakow-jest-tworzenie-polskich-sadow-prawa-zwyczajowego-bojkotujmy-jurysdykcje-talmudyczne-i-podstepne-tworzenie-nowych-sadow-przez-zydowskiego-okupanta/

Nie chronią Was żadne immunitety ! Odpowiadacie prywatnie, również swoim majątkiem za szkody wyrządzane każdemu Suwerenowi, każdej osobie naturalnej, która nie jest identyczną z osobą prawną, wykreowaną przez ten upadły niewolniczy system !

Ewelina Gralik jako pomocnik-sekretarz i Urszula Persak, bezprawnie i bezpodstawnie, podająca się do niniejszej  sprawy za przewodniczącego składu sędziowskiego SSR, prywatnej firmy handlowej, zdelegalizowanej 25.12.2012r, wraz z ogłoszeniem upadku niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój Korony z satanistycznym Watykanem na czele, systemu opartego na antyludzkim prawie kanoniczno-morskim, są winne złamania praw ludzkich osoby naturalnej, osoby wolnej Barbary z domu …………….., reprezentującej osobę prawną „BARBARA ……………..”, przez nękanie jej groźbami zapłacenia nieudowodnionego, przedawnionego długu, strasząc i godząc się jednocześnie na zastosowanie przymusu państwowego przeciwko osobie prawnej „BARBARA ……………..” .

Bezprawne, bezpodstawne działania przeciwko osobom naturalnym, godzące w prawa człowieka, w godność ludzką, łamiące podstawy egzystencji, podlegają rygorom Dekretu Suwerena. Suweren- Naród Polski jako władza zwierzchnia na słowiańskim terytorium wzywa Urszulę Persak i Ewelinę Gralik do zapłaty w/w odszkodowania, niezwłocznego wycofania się z działań egzekucyjnych, zaprzestania tym samym nękania osoby wolnej Barbary z domu …………….. !

Łysa  Góra,  15. 12. 2019 r.

Dajmy zdecydowany odpór wszystkim, bezprawnym antyludzkim, antypolskim działaniom uzurpatorskich, nielegalnych, prywatnych firm handlowych żydowskiego zaborcy! Niechaj poniższe zastrzeżenie praw autorskich dla każdego Suwerena-Polaka-Lechity dodaje każdemu odwagi i pewności w życiu codziennym, w bojkotowaniu i unikaniu kontaktów z szefami (sędziami) i pomocnikami (sekretarze sądowi) prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe, kościelne, unijne itp. Zjednoczeni w głębokim poczuciu Boskiej Wewnętrznej Mocy każdego Lechity do kreowania nowej, szczęśliwej rzeczywistości, stańmy się pionierami i przewodnikami dla innych narodów.

Maria i Teresa z domu Znyk, Barbara z domu ………….

POLSKI RUCH OPORU

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH DLA KAŻDEGO SUWERENA! (ang.copyright, symbol: ©)

Każdy SUWEREN jest właścicielem swoich danych osobowych i zastrzega, że wykorzystanie jego danych (moich), wymaga zgody jako właściciela-Suwerena lub jego rodziców, stanowi każdorazowo wartość 500 000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Każde żądanie danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykorzystanie danych osobowych Suwerena za równoznaczną kwotę 500 000 euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Kara za ignorowanie woli każdego z osobna zwierzchnika władzy-Suwerena, każdy przypadek to 10 000 000 Euro (słownie :dziesięć milionów Euro)

Barbara z domu ………………………

własnoręczny podpis……………………………………….

DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI 

osoby wolnej Barbary z domu ……………. zarejestrowanej w upadłym systemie jako niewolnik pn. :”BARBARA …………….”.

Ja, niżej podpisana Barbara z domu ……………, oświadczam, że jestem człowiekiem wolnym, uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego, prywatnego światowego systemu Władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, z systemu opartego na antyludzkim prawie kanoniczno – morskim.

Ja, Barbara z domu ………….., urodzona 03.07……….. w Barlinku na terytorium Polski-Lechistanu, oświadczam pod przysięgą, że jestem przy życiu i od dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłam zagubiona, zaginiona na dalekim morzu. Moi rodzice: małżeństwo: mama Maria i tata Krzysztof są wyłącznymi, jedynymi moimi kreatorami, po których dziedziczę niezbywalne przynależne mi prawa majątkowe i narodowościowe Słowiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego.

Osoba prawna “BARBARA …………..” jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja “Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312&action=getcompany

Kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego “BARBARA ………………”, stworzonego na podstawie mojego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez mojej i moich rodziców wiedzy i zgody.

Osoba prawna “BARBARA ………………” jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe i kościelne, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie https://www.upik.de/ , które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”. https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

Oświadczam, że moje nazwisko, nie jest moją kreacją ale wytworem uosobionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIE świętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech, jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.”

W pełni świadoma mojej decyzji wypowiadam posłuszeństwo niewolniczej, korporacyjnej niejawnej trójwładzy z Watykanem na czele !

Na podstawie mojego papierowego aktu urodzenia, Korporacja “Rzeczpospolita Polska” przyjęła mniejszą wartość obligacyjną, ponieważ moi rodzice nie zaliczali się do ludzi zamożnych. Na tej podstawie wydrukowano odpowiednią ilość pieniędzy, mniejszą niż od metryk dzieci zamożnych rodziców. Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Jestem cząstką Boga-Stwórcy, a moje ciało i dusza są niczyją własnością !

Ja, jako człowiek żywy, Barbara z domu …………., któremu osoba prawna “BARBARA …………….” została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska” , symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą.

Nie jestem identyczna z tym podmiotem prawnym, ani nie jestem autorem tej osoby prawnej pod nazwą „BARBARA …………..”. Wszelkie zobowiązania osoby prawnej “BARBARA ………………” mnie nie dotyczą, bo ich kreatorem jest upadły niewolniczy system, nadal funkcjonujący lecz nielegalny. Nie istnieje moja zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej „BARBARA …………….” na mnie człowieka, na Barbarę z domu …………. Nikt nie może rościć wobec mnie żadnych praw, nie istnieje moja wola działania dla osoby prawnej “BARBARA ………………” i przejmowania jej zobowiązań.

Ja, Barbara z domu ……….., jako człowiek wolny, żywy, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT według których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 Taryfy odszkodowawczej nie ma w języku polskim co oznacza, że jest ukrywana przez Narodem Polskim, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Mie.. ) . Opracowano tłumaczenie z j. niemieckiego tej taryfy dla moich Rodaków, dostępnej w linku : https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Egzekucja odszkodowań za złamanie moich niezbywalnych praw ludzkich dotyczy prywatnych firm handlowych-korporacji : ” Rzeczpospolita Polska”, Episkopat Polski, Papież, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia).

Zastrzegam prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do mojego nazwiska Barbara z domu ………….. (z wszelkimi jego odmianami), do moich danych jako żywej istoty-człowieka, Barbara z domu …………… Jestem właścicielem moich prywatnych danych i zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Każde żądanie moich danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykorzystanie moich danych osobowych za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro.                                                                                                                       Zastrzegam, że kara za wykorzystanie moich danych osobowych bez mojej zgody, za każdy przypadek wynosi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro). Kara za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro.

Na Mocy mojej Suwerenności danej mi od Stwórcy żądam natychmiastowego zwrotu wszystkich energii pobranych na mocy tych unieważnionych kontraktów, pobranych gdziekolwiek i kiedykolwiek ode mnie bez mojej wiedzy i zgody. Zabraniam korzystania z mojej energii bez mojej wiedzy i zgody, zabraniam montowania w moich ciałach implantów i znaków, które są lub mogą być dla mnie niebezpieczne. Stop atakom na moją aurę ! Stop implantowaniu mnie wbrew mojej Woli ! Stop szczepionkom wbrew mojej woli !

              Barbara z domu ……………………

własnoręczny podpis………………………………………………

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 1 września 2020 w Bez kategorii

 

Tagi: , , ,