RSS

Wezwanie Komornik A.Struzik do zapłaty kosztów sądowych i odszkodowania z Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego na mocy Wyroku Sądu MSAPN z 10.01.2022 r.

04 Lu

Wezwanie Komornik A.Struzik do zapłaty kosztów sądowych i odszkodowania z Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego na mocy Wyroku Sądu MSAPN z 10.01.2022 r.

Polska-Lechistan-Flensburg, 02.02.2022 r.

Aleksandra Struzik                                                                                                                    

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 4                        

58-300 Wałbrzych : walbrzych3@komornik.pl 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) na mocy wyroku, sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r., który z mocy Prawa Międzynarodowego jest Europejskim Nakazem Egzekucyjnym,  z wniosku Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r. oraz w związku z brakiem wykonania wezwania zawartego w Postanowieniu MSAPN nr.2 z 18.01.2022 r. o brzmieniu, cyt.: 

 1. Sąd MSAPN nakazuje komornik Aleksandrze Struzik egzekucję odszkodowań z prywatnych majątków rodzinnych do trzeciego pokolenia włącznie od osób z wykazów nr. 1, nr. 2 oraz  nr. 3, zgodnie z wyrokiem MSAPN z 10 stycznia 2022 r., który z mocy Prawa Europejskiego stał się  Europejskim Nakazem Egzekucyjnym.
 2. Sąd MSAPN nakazuje komornik  Aleksandrze Struzik podjęcie stosownych działań egzekucyjnych z prywatnych majątków rodzinnych do trzeciego pokolenia włącznie, w pierwszej kolejności wobec osób z wykazu nr. 3, aby zapobiec dalszemu nękaniu, prześladowaniu poszkodowanego Tadeusza z rodu Koza, jego żony oraz jego rodziny. 
 3. Sąd MSAPN nakazuje komornik Aleksandrze Struzik poinformowanie sądu MSAPN o rozpoczętych działaniach w terminie do 25 stycznia 2022 r. oraz systematyczne, na bieżąco informowanie o kolejnych podejmowanych działaniach.

Sąd MSAPN wzywa Aleksandrę Struzik do wpłaty:

 1. kwoty: 5 000,00 Euro, słownie: pięć tysięcy Euro, na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom :  DE 78 2069 0500 0000 661263, tytułem zasądzonych kosztów sądowych, w terminie do 10 lutego 2022 r.
 2. Kwoty: 1 000 000, 00 Euro, słownie: jeden milion Euro, na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041 , tytułem odszkodowania dla Tadeusza z rodu Koza, w terminie do 10 lutego 2022 r. 

Odsetki za opóźnienie bezspornie należnych zasądzonych wpłat wynoszą 13.5 procent w stosunku rocznym, licząc od daty wyroku sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 tj. od 10 stycznia 2022 r. 

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                                                                                                                                           Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Postanowienie MSAPN dotyczące egzekucji wyroku o zajęcie kont i konfiskatę majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom.  https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/18/postanowienie-msapn-dotyczace-egzekucji-wyroku-o-zajecie-kont-i-konfiskate-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom/     

Polska-Lechistan-Flensburg, 18.01.2022 r.

Postanowienie nr.2 z 18.01.2022 r. 

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) dotyczące egzekucji wyroku, sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r. z wniosku Tadeusza z rodu Koza z 29.12.2021 r. na okoliczność, dręczenia, nękania i  prześladowania jego żony przez osoby z nielegalnej prywatnej firmy handlowej, symulującej policję.

W dniu 18 stycznia 2022 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Sędzia Arbiter MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                      

Sędzia  Arbiter MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu , Maria z domu Znyk © 

na podstawie Prawa Naturalnego i Prawa Międzynarodowego oraz wyroku MSAPN sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r. a także zawiadomienia Tadeusza z rodu Koza  o nękaniu jego żony bezpodstawnym, bezprawnym wezwaniem na policję w Wałbrzychu rzekomo w charakterze świadka w dniu 18.01.2022 r. , pod rygorem kary grzywny do 10 000 złotych, z ewentualnym przymusowym doprowadzeniem siłą i pod rygorem nielegalnych kowidowych obostrzeń, znak: D-5602-29/21 ML nadanym na poczcie 12.01.2022 doręczonym 14.01.2022 r. ze spreparowanego wniosku w którym Tadeusz z rodu Koza pomawiany jest jakoby wniósł zawiadomienie o naruszeniu miru domowego jego żony. 

Link: “Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków  osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza. “https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/

Sąd MSAPN orzeka:

Sąd MSAPN zakazuje zorganizowanej grupie przestępczej z wykazu nr.1, wykazu nr.2, wykazu nr. 3 to jest szefom i pomocnikom z prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne oraz innych z nimi powiązanych działających na ich zlecenie, prowadzenia jakichkolwiek działań przeciwko poszkodowanemu wybitnemu wynalazcy i racjonalizatorowi, wolnemu Polakowi-Lechicie Tadeuszowi z rodu Koza, jego żonie oraz  jego rodzinie.

Sąd MSAPN zakazuje zorganizanej grupie przestępczej  z wykazu nr.1, wykazu nr.2, wykazu nr. 3 , szefom i pomocnikom z prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne oraz innych z nimi powiązanych działających w ich interesie i na ich zlecenie, prowadzenie jakichkolwiek działań przeciwko Polakom-Lechitom zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje stosowania jakichkolwiek technik zniewalania umysłu, okaleczania, uśmiercania Polaków-Lechitów zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje podejmowania jakichkolwiek czynności represyjnych, policyjnych, prokuratorskich, przeciwko Polakom-Lechitom zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu. 

Sąd MSAPN zakazuje wysyłania, bezpośredniego przekazywania jakiejkolwiek korespondencji Polakom-Lechitom zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje  nękania telefonami, zakładania podsłuchów, śledzenia, inwigilacji Polaków -Lechitów zbiorowo i indywidualnie  na terytorium Polski-Lechistanu.

Sąd MSAPN zakazuje nasyłania prowokatorów i stosowania socjotechniki, manipulacji, podstępu wobec Polaków-Lechitów.

Sąd MSAPN nakazuje komornik Aleksandrze Struzik egzekucję odszkodowań z prywatnych majątków rodzinnych do trzeciego pokolenia włącznie od osób z wykazów nr. 1, nr. 2 oraz  nr. 3, zgodnie z wyrokiem MSAPN z 10 stycznia 2022 r., który z mocy Prawa Europejskiego stał się  Europejskim Nakazem Egzekucyjnym.

Sąd MSAPN nakazuje komornik  Aleksandrze Struzik podjęcie stosownych działań egzekucyjnych z prywatnych majątków rodzinnych do trzeciego pokolenia włącznie, w pierwszej kolejności wobec osób z wykazu nr. 3, aby zapobiec dalszemu nękaniu, prześladowaniu poszkodowanego Tadeusza z rodu Koza, jego żony oraz jego rodziny. 

Sąd MSAPN nakazuje komornik Aleksandrze Struzik poinformowanie sądu MSAPN o rozpoczętych działaniach w terminie do 25 stycznia 2022 r. oraz systematyczne, na bieżąco informowanie o kolejnych podejmowanych działaniach.

Poniżej cytat z wyroku sygn.akt  II WZ MSAPN-02/2022 z dnia 10.01.2022 r.  dotyczący komornik Aleksandrze Struzik :

 • MSAPN zasądza Aleksandrze Struzik niezwłoczne dokonanie egzekucji komorniczej polegającej na zajęciu kont i majątków pozwanych, tj.53 osób, z wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, nr.28 z wykazu nr. 2, w związku z zasądzeniem wykonania przez nią egzekucji niniejszego wyroku zgodnie  z wykazami  nr.1, nr. 2 i nr 3 , w celu przesłania zasądzonych kwot w wyroku  MSAPN , sygn.akt II WZ MSAPN-02/2022 tytułem: 
 1. tytułem zasądzonych kosztów sądowych, płatnych przez stronę przeciwną-pozwanych:

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od każdej  z 15 osób z wykazu nr. 1 

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 7 osób z wykazu nr. 2 

po 5 tysięcy Euro, słownie: pięć tysięcy Euro  od  każdej z 32  osób z wykazu nr. 3 

płatne na konto: Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom : 

DE 78 2069 0500 0000 661263. 

 1. tytułem odszkodowania zasądzonego w niniejszym wyroku, w łącznej kwocie 53 milionów Euro, z wyłączeniem komornika Aleksandry Struzik, której zasądzono egzekucję komorniczą niniejszego wyroku, płatne na konto:Tadeusz Koza, Wałbrzych :

IBAN LT153250013743424041

 1. tytułem odszkodowań dla każdego Polaka Lechity pokrzywdzonego działaniem zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, płatne z prywatnych majątków na konto Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom :  

DE 78 2069 0500 0000 661263. 

Strona przeciwna-pozwani winni łamania praw Tadeusza z rodu Koza, jego rodziny i łamania praw każdego Polaka-Lechity, mieli czas 7 dni, tj. od 2 do 9 stycznia 2022 r. na zajęcie stanowiska, wypowiedzenie się co do treści wniosku Tadeusza z rodu Koza do Sądu MSAPN z dnia 29.12.2021 r. . Wobec braku sprzeciwu co do treści wniosku , strona przeciwna-pozwani uznali wniosek w całości a tym samym  zgodzili się że są winni łamania praw człowieka, działają w zorganizowanej grupie przestępczej. Sa winni   i innych zarzucanych przestępstw przeciwko Tadeuszowi Koza, jego rodzinie i przeciwko każdemu Polakowi-Lechicie. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym wobec braku wypłat odszkodowań, wobec braku wypłat na pokrycie kosztów sądowych, wobec braku  upublicznienia oświadczeń, wobec tego, że zorganizowana grupa przestępcza  nadal nielegalnie sprawuje funkcje  i zajmuje gmachy będące niezbywalną  własnością Suwerena-Polaków-Lechitów, następuje egzekucja komornicza odszkodowań z prywatnych majątków rodzinnych  do trzeciego pokolenia włącznie.

Link: “Wyrok MSAPN : zajęcie kont i konfiskata majątków  osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza. “ https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/

Link: “O odszkodowania i zadośćuczynienie za zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr.1 Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego. https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/02/o-odszkodowania-i-zadoscuczynienie-za-zniszczenie-firmy-kradziez-wynalazkow-i-przesladowania-wniosek-nr-1-tadeusza-z-rodu-koza-do-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-prawa-naturalnego/

Link: “Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity ! “

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                                                                                                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 4 lutego 2022 w Bez kategorii

 

Tagi: , , , ,

3 responses to “Wezwanie Komornik A.Struzik do zapłaty kosztów sądowych i odszkodowania z Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego na mocy Wyroku Sądu MSAPN z 10.01.2022 r.

 1. wojdabejda

  6 lutego 2022 at 10:46

  z fb
  Barbara Góral
  19t3761c6S85 gf6g0ro2daz.20d ·
  Zamieszczam bo to ważne!!!
  W wyniku skutków ubocznych chemioterapii i radioterapii/immunoterapii już nigdy nie będziesz zdrowym w 100%, ponieważ Twój układ odpornościowy jest słaby. Rujnuje małżeństwa, rodziny i relacje z przyjaciółmi. Bo po raku i leczeniu znowu nie jesteś taki sam.
  W najtrudniejszych chwilach wiesz, kim są Twoi prawdziwi przyjaciele lub kim są ludzie, którzy Cię doceniają.
  Niestety, jak w przypadku większości znajomości, znajomi z Facebooka zostawią Cię w środku historii. Chcą post do „polubienia”, do opowiadania, ale tak naprawdę nie czytają Twojej wiadomości, gdy widzą, że jest długa.
  Ponad połowa przestała czytać. Ktoś mógł już przejść do następnego posta w swoich aktualnościach.
  Postanowiłem opublikować ten post, aby wesprzeć bliską rodzinę, przyjaciół i krewnych, którzy walczyli z tą okropną chorobą.
  Teraz skupiam się na tych, którzy poświęcają czas na przeczytanie tego posta do końca… mały test, żeby zobaczyć kto czyta, a kto udostępnia bez czytania.
  Rak jest bardzo agresywnym i destrukcyjnym wrogiem naszych ciał.
  Nawet po leczeniu organizm jest zdewastowany. To bardzo długi proces.
  Chciałbym wiedzieć na kogo mogę liczyć i kto poświęca czas na przeczytanie tego.
  Kiedy to skończysz, napisz w komentarzu „Zrobione”.
  Niestety, rak to wciąż choroba stulecia. Proszę, na cześć kogoś, kto zmarł lub kto walczy z rakiem. Wszyscy mówią: „Jeśli czegoś potrzebujesz, nie wahaj się: będę przy tobie. „Zatem zrobię zakład, nie będąc pesymistą: wiem, że moja rodzina i znajomi umieszczą to na swojej tablicy. Trzeba tylko skopiować (nie udostępniać)!!! To miesiąc świadomości tej choroby. Zrobiłem to dla kogoś bardzo wyjątkowego! Wszyscy znamy kogoś, kto stał przed nami, kto walczył lub kto toczy tę bitwę, a nawet tych, których pokonał rak.
  ŚWIADOMOŚĆ… ❤️❤️❤️
  25 komentarzy

  Edyta Majewska
  Mnie właśnie to czeka mam raka 😢

  Teresa Wojda
  Edyta Majewska rak to objaw zdrowienia według germańskiej medycyny i jest związany m.in. z emocjami, przeżyciami….

  Edyta Majewska
  Teresa Wojda po części się zgadza ale czy zdrowienie …

  Teresa Wojda
  Edyta Majewska czy to pewne ? Fałszywych diagnoz to sa miliony ofiar w tym kobiet z rzekomym rakiem piersi… Afera w Niemczech z masowym niepotrzebnym usuwaniem piesi , a czy w Polsce to inaczej? Talmudyczna, zbrodnicza medycyna dotyczy nie tylko koronoświrusa …

  Edyta Majewska
  Teresa Wojda potwierdzone w dwóch instytucjach prozdrowotnych badaniami

  Teresa Wojda
  Może potrzeba odruć i odkwasić organizm, zwalczyć pasozyty, a może tylko płyn Lugola i selen jest potrzebny i unikanie rakotwórczych czynników?

  Teresa Wojda
  Edyta Majewska to tylko badania w żydowskich laboratoriach talmudycznej medycyny . Jesli np. jakieś niewielkie guzki na piersiach np. to okłady z liści kapusty ?

  Edyta Majewska
  Teresa Wojda stosuje

  Edyta Majewska
  Teresa Wojda ma 7cm na 4.5cm

  Edyta Majewska
  To co pani napisała + wlewy vitC + B17

  Teresa Wojda
  Z wlewami to ostrożnie no i po oczyszczeniu organizmu i naprawie stanu emocjonalnego… Pod rozwagę np. http://www.arkadia-polania.pl/artykuly-o-metodzie-nia-i

  Teresa Wojda
  Tak na dokładkę kod uzdrawiania…i metodą BSM Jak działa metoda B.S.M.? Zabiegi metody BSM polegają na przykładaniu dłoni (ciała) do czaszki nad ośrodkami kory mózgowej, zawiadującymi chorymi częściami ciała. Promieniowanie wysyłane przez żywą tkankę … Zobacz więcej
  Księgarnia internetowa swiatksiazki.pl z dostawą 0 zł do Księgarń Świat Książki
  SWIATKSIAZKI.PL
  Księgarnia internetowa swiatksiazki.pl z dostawą 0 zł do Księgarń Świat Książki

  Teresa Wojda

  KOD UZDRAWIANIA | Dr. Alexander Loyd | Polski lektor
  YOUTUBE.COM
  KOD UZDRAWIANIA | Dr. Alexander Loyd | Polski lektor

  Teresa Wojda
  POWODZENIA !

  Edyta Majewska
  Teresa Wojda dziękuję

  Wanda Wosik
  Teresa Wojda To prawda co Pani pisze.Mam guza w nerce zdiagnozowany w 2014 roku,miałam już skierowanie do szpitala.Nie poszłam i sama zaczęłam się leczyc m.in.wit B-17.Niestety po kilku latach do wit.b17 zacżeli dodawac dwutlenek tytanu który jest rakotwórczy.Przeszlam na pestki moreli i soki z kiszonej kapusty i ogórków kiszonych.Do dzisiaj to biorę,ale trzeba brać codziennie.Najważniejsze że nie powiększa się….Pozdrawiam..

  Wanda Wosik
  Teresa Wojda Też im nie ufam….

  Zbigniew Wronkowski
  Teresa Wojda
  Piotr Lewandowski
  BSM
  Polecam

  Zbigniew Wronkowski
  Edyta Majewska
  Polecam również głodówki
  Oczywiście wcześniej zgłębiać temat, przeczytać książkę, posłuchać ludzi którzy już głodowali.

  Edyta Majewska
  Zbigniew Wronkowski jestem na keto, wpadkami książka w ręce Kurację Breussa ale jak będę miała chemię to nie wiem czy dam radę

  Teresa Wojda
  Edyta Majewska Chemioterapia to śmierć ! Z dala od metod zydowskich ! Sami zydzi leczą się germańską medycyną …

  Teresa Wojda
  Nie zaszkodzi a pomaga głodówka czasowa 14- godzinna, czyli od w godz: 18 do 10 następnego dnia . NIGDY talmudyczna ,smiercionośna chemioterapia!!!!

  Zbigniew Wronkowski
  Ja mam inne zdanie na temat tzw raka.
  Moim zdaniem nowotwór to
  nie choroba stulecia,
  nie choroba straszna
  nie straszny wróg
  ani nie destrukcyjny
  to nawet nie choroba
  To efekt złego odżywiania,
  złych myśli
  ciągłego pośpiechu
  ciągłej gonitwy za czymś
  ciągłego strachu
  To efekt złego stylu życia
  Polecam książkę
  „Rak to nie choroba, lecz mechanizm uzdrawiania”

  Teresa Wojda
  Twierdzą – Lechickim Centrum Bezpieczeństwa każdy dom, każde gospodarstwo ! Naszą Boską Lechicką Energią uzdrawiamy siebie i świat !
  Łowicz, 14.08.2018 r.
  Kochani Rodacy, Kochani Rolnicy !
  Po raz kolejny, ponownie zwracamy się do wszystkich sióstr i braci, Polaków Suwerenów z Polski i całego świata, zarówno z miast jak i ze wsi, do wszystkich młodych i starszych, aby przyjęli wreszcie do świadomości i odczuwali niepodważalny doniosły fakt uwolnienia 25.12.2012 r. z jarzma niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem na czele jak też obowiązywania najwyższego prawa: Proklamacji Suwerena z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015 r. .tcichocki.pl
  wojdabejda.wordpress.com /list-grzecznosciowy-do-szefow-i-…/
  Zamiast marnotrawienia Energii na interesowanie się żydowskim teatrem fałszu i obłudy, talmudycznym tańcem wychowanków szkół tory i talmudu, odgrywających przed nami fałszywe role “współbraci” “obrońców wolności, niepodległości”, “patriotów polskich” skupiajmy uwagę na odczuwaniu radości z obowiązywania słowiańskich praw, praw Suwerena na naszej Słowiańskiej Ojczystej Ziemi !
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

  Polubione przez 1 osoba

   
 2. wojdabejda

  8 lutego 2022 at 13:58

  JUSTYNA SOCHA, MA EUROPEJSKI NAKAZ EGZEKUCYJNY i do zapłaty 2 mln EURO z wyroku Sądu MSAPN m.in. z 10.10.2021r !
  Dobromir Arek Boroch
  W4czicottorlolaejg o 11:4495 ·
  Socha w prokuraturze.
  Prokuratura w Poznaniu wszczęła postępowanie w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia kwoty co najmniej 470 tys. pozyskanych ze zbiórek publicznych. Wiele ze zbiórek pomimo, że link do nich znajdował się na www stowarzyszenia „STOP NOP” zawierał odesłanie do osoby prywatnej – Justyny Socha, zatem należy zakładać, że darowizny trafiały na jej prywatne konto. Poza słynną zbiórka na zakup sprzęgła wszystkie zbiórki miały w opisie cel społeczny identyczny z działalnością statutową stowarzyszenia. Osobną sprawą jest domniemane manko w kasie stowarzyszenia na kwotę około 100 tys. zł, o którym wspominali członkowie stowarzyszenia, którzy zrezygnowali funkcji w zarządzie. W ramach postępowania wyłoniła się procesowa możliwość ustalenia, do kogo faktycznie trafiła zebrana kwota i jak został wykorzystana oraz zbadanie finansów stowarzyszenia STOP NOP. A to ci liderki internetowe 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: