RSS

Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom został powołany przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

15 Paźdź

Flensburg, 10.10.2021 r.

     

                  WYROK

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia 10.10.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021. 

W dniu 10 października 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk© 

na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie z  wniosków złożonych do tutejszego sądu o zasądzenie odszkodowań w kwotach : po 1 000 000,00 PLN, słownie: jeden milion złotych od każdej z 25 osób z wykazu nr 1, po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 13 osób wykazu nr. 2  oraz po 1 000 000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro od każdej z 6 osób z wykazu nr. 3, z ich prywatnych majątków, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena, Polaka-Lechity.

SĄD POSTANAWIA : 

Na podstawie art.10 w zw. z art. 6 KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji strony przeciwne- pozwani mieli termin 7 dni od daty otrzymania maila z dokumentem-wnioskiem na potwierdzenie czy uznają roszczenia i czy są skłonni  dobrowolnie wypłacić odszkodowanie. Strony przeciwne -pozwani nie wnieśli żadnego sprzeciwu co do przedmiotowych dokumentów wniosków  ani nie delegowali swojego arbitra, ani nie dokonali żadnej wpłaty tytułem odszkodowania, w związku z tym Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu  ( w skrócie: MSAPN ) postanawia, uznać za bezspornie przyjęte: dokument- wniosek z 15.09.2021 r. i dokument wniosek nr. 2, z  26.09.2021 r. oraz  dokument związany z powyższymi wnioskami : “Winni działań na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów preparują fałszywe, talmudyczne pisma.”, z 04.10.2021 r.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) zasądza uznanie  za podlegające w całości Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu dla roszczeń bezspornych, z klauzulą wykonalności, następujące dokumenty :

 1. dokument- wniosek z 15.09.2021 r.: “ Wniosek Mariusza z rodu Racz do Międzynarodowego Sądu Prawa Naturalnego. Ujawnienie upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów! “ dostępny w linku: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego poszukuje egzekutorów wyroków o upadku władzy. wraz z wnioskiem nr. 2 z 26.09.21 r.
 2. dokument-wniosek nr. 2  z 26.09.2021 r. : “ Wniosek nr.2 Mariusza z rodu Racz do Międzynarodowego Sądu Prawa Naturalnego. upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów! „, dostępny w linku : Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego poszukuje egzekutorów wyroków o upadku władzy. wraz z wnioskiem z 15.09.21 r.
 3. dokument związany z powyższymi wnioskami z dnia 04.10.2021 r. : “Winni działań na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów preparują fałszywe, talmudyczne pisma.” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/10/04/winni-dzialan-na-szkode-i-krzywde-polakow-lechitow-preparuja-falszywetalmudyczne-pisma/ 

Na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r., Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego (MSAPN) stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. Link: “Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego poszukuje egzekutorów wyroków o upadku władzy.” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/27/miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-naturalnego-poszukuje-egzekutorow-wyrokow-o-upadku-wladzy/ 

Sąd MSAPN przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfę Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich wobec osoby, załącznika do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowaną przez Sejm PRL w 1977 r.                                                                                                link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego : link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) zasądza:

 • zasądza od każdego z 25 pozwanych-strony przeciwnej, ujętych w poniższym wykazie nr. 1, z dokumentu-wniosku Mariusza z rodu Racz z 15.09.2021 r. , rozesłanego 15.09.2021 r. drogą mailową, wpłatę kwoty 1.000.000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro, na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr. : DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena-Polaka-Lechity. 

Wykaz nr. 1 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Andrzej Duda – “Prezydent RP” – listy@prezydent.pl
 2. Mateusz Morawiecki – “Prezes Rady Ministrów” – kprm.@gov.pl 
 3. Adam Niedzielski – “Minister Zdrowia “ – kancelaria@mz.gov.pl
 4. Zbigniew Ziobro – “Minister Sprawiedliwości” – Zbigniew.Ziobro@sejm.pl 
 5. Elżbieta Witek –  “Marszałek Sejmu” – elzbieta.witek@sejm.pl 
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu” – Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl 
 7. Tomasz Znajdek –  srodmiescie.policja@policja.gov.pl, komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl 
 8. Maciej Dronow – srodmiescie.policja@policja.gov.pl , komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl 
 9. Mariusz Deorocki – srodmiescie.policja@policja.gov.pl, komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl 
 10. Paweł Pietrzyk – KPP Łódź Wschód : dzielnicowy.koluszki1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl 
 11. Marek Wojtczak komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
 12. Maksymilian Wesołowski –  srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl 
 13. Łukasz Osiński – sekretariat@warszawa.po.gov.pl  , rzecznik@warszawa.po.gov.pl   prokuratura@warszawapraga.po.gov.pl 
 14. Grzegorz Kiec – sekretariat@warszawa.po.gov.pl  , rzecznik@warszawa.po.gov.pl   prokuratura@warszawapraga.po.gov.pl 
 15. Marek Krysztofiuk – srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl 
 16. Adam Grzejszczak – srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl 
 17. Danuta Grunwald – boi@warszawa.so.gov.pl, sekreatriatprezesa@warszawa.so.gov.pl  
 18. Piotr Schab – sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl 
 19. Magdalena Roszkowska-Matusik – sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl, boi@warszawa.so.gov.pl 
 20. Joanna Rezler-Wiśniewska – boi@brzeziny.sr.gov.pl ,   administracja@brzeziny.sr.gov.pl 
 21. Sylwia Wierzbowska-Zimoń – boi@brzeziny.sr.gov.pl ,iikarny@brzeziny.sr.gov.pl 
 22. Magdalena Wojdak – kancelaria@wojdak-legal.com                                              
 23. Justyna Socha – stopnop@mail.com 
 24. Piotr Jawornik – stopnop@mail.com 
 25. Iwona Kuczewska stopnop@mail.co
 • zasądza od każdego z 13 pozwanych-strony przeciwnej, ujętych w poniższym wykazie nr. 2, z dokumentu-wniosku nr. 2, z 26.09.2021 r., rozesłanego drogą mailową 27.09.2021 r., wpłatę kwoty 1.000.000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro, na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr. : DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena-Polaka-Lechity. 

Wykaz nr. 2, strony przeciwnej-pozwanych :

 1.  Piotr Ermich: sekcjawykonawcza@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl 
 2. Jakub Białkowski: as_lodz@sw.gov.pl
 3. Piotr Urbański : as_lodz@sw.gov.pl 
 4. Sylwia Kowalska :as_lodz@sw.gov.pl 
 5. Grzegorz Krawczyk :as_lodz@sw.gov.pl 
 6. Jarosław Szymczyk : kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 
 7. Dariusz Augustyniak :kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 
 8. Roman Kuster : kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 
 9. Sławomir Machnio : urszula.sidor@warszawa.so.gov.pl 
 10. Urszula Sidor : urszula.sidor@warszawa.so.gov.pl 
 11. Mariusz Wiśniewski : 5k@plock.so.gov.pl 
 12. Aleksandra Szczepańska : 5k@plock.so.gov.pl 
 13. Jarosław Pejta : prezes@plock.so.gov.pl 
 • zasądza od każdego z 6 pozwanych-strony przeciwnej, ujętych w poniższym wykazie nr. 3, z 04.10.2021 r., wpłatę kwoty 1.000.000,00 Euro, słownie: jeden milion Euro, na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr. : DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena-Polaka-Lechity. 

Wykaz nr. 3 : Strona przeciwna-pozwani :

 1. Halina Frontczak : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl 
 2. Sylwia Tuszyńska : sylwia.tuszynska@warszawa.po.gov.pl
 3. Hanna Stachowicz:  sylwia.tuszynska@warszawa.po.gov.pl
 4. Krzysztof Ćwirta : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
 5. Monika Laskowska :halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
 6. Karina Sobków : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego orzeka, że fałszywe i błędne są stwierdzenia zawarte w nielegalnych pismach sygn. akt 4313-1.Ds.130.2021.HS z dnia 23.09.2021 r. i 27.09.2021 r., z nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn. “Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście” jakoby Mariusz Racz, ”Maria i Teresa Znyk “, poseł Zdzisław Jankowski, składali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw lub o przestępstwie. W żadnym miejscu dokumentu wniosku Mariusza z rodu Racz jak też we wcześniejszych korespondencjach, nie ma wniosków Marii i Teresy z domu Znyk ani posła Zdzisława Jankowskiego o wszczynanie jakiegokolwiek postępowania, śledztwa, dochodzenia z paragrafów nielegalnych władz w Polsce-Lechistanie. Nie ma żadnego wniosku o wszczęcie postępowania przez przedstawiciela zorganizowanej grupy przestępczej przeciwko innym członkom tej zorganizowanej grupy przestępczej : prywatnym firmom handlowym symulujących instytucje państwowe w Polsce-Lechistanie. Dokument wniosek Mariusza z domu Racz z 15.09.21 r. i 26 .09.21 r. ani żadne  wcześniejsze wystąpienia nie były żadnym zgłoszeniem i nie dawały żadnych podstaw do przyjmowania przez nielegalną prywatną firmę handlową  pn. “Prokuratura Rejonowa” jako zgłoszenie przestępstwa.

 • nakazuje osobom prywatnym, stronie przeciwnej-pozwanym z wykazu nr.1, z wykazu nr.2 oraz z wykazu nr.3, winnym złamania praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena-Polaka-Lechity zaniechania wszelkich egzekucji, restrykcji, nękania, dręczenia, terroryzowania i wszelkich innych działań  na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów w Polsce-Lechistanie, Suwerenów sprawujących Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. autorstwa Tadeusza Cichockiego, oraz obligatoryjnie uwolnionych 25.12.2012 r. z sideł prawa kanoniczno-morskiego władzy Trój-Korony z Watykanem na czele. 
 • zasądza  w ramach zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i każdego Suwerena-Polaka-Lechity ogłoszenie przez Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego  oświadczeń pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “ o następującej treści :  

Oświadczenie 

  o ujawnieniu upadku władzy-koniec oszukiwania Polaków-Lechitów !

                                                  Podpis……………………………………….

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • zasądza upowszechnianie przez 1 tydzień, co godzina, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz publikację w prasie i na portalach internetowych oświadczenia pt.: “Oświadczenie o ujawnieniu upadku władzy – koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “  wygłoszonych, podpisanych i opublikowanych przez następujące osoby:  Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego, Zbigniewa Ziobro, Elżbietę Witek, Tomasza Grodzkiego.     
 • kosztami sądowymi – opłatą arbitrażową w wysokości  220 000 Euro, słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy Euro, obciąża solidarnie 44 strony pozwane tego postępowania, płatne po 5 000 Euro, słownie: pięć tysięcy Euro, od każdej z osób  z wykazów nr.1, nr.2, nr.3, na konto: Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, nr.: DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku.   

UZASADNIENIE: 

Strona przeciwna-pozwani, poprzez brak negacji-sprzeciwu, zgodzili się : 

 • pozwani zgodzili się, że stanowią  zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe, medialne wraz z  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.
 • pozwani zgodzili się, że szefowie i pomocnicy tych prywatnych firm handlowych odpowiadają prywatnie ze swoich majątków za działania na szkodę i krzywdę człowieka żywego, człowieka wolnego-mężczyzny Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity.
 • pozwani zgodzili się, że za złamanie praw ludzkich Mariusza z rodu Racz przysługuje mu odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowanych przez Sejm PRL w 1977 r., link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167,  dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :

Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                                                                  Pkt.16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                          Pkt.17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek:100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                    Pkt.18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt .                                                  Pkt.21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.                                                                                                     Pkt.23. Egzekwowanie zasad niepotwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.                                                                                    Pkt.24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” : 100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt .                                 Pkt.30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt.                                                            Pkt.36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 €, każdy przypadek,  500.000 € , każdy każdy przypadek.                                                                                                        Pkt.37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt .                                                          Pkt.38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności : 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .         Pkt.47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                                                           Pkt.48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! ) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt .         Pkt.50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.                                 Pkt.51. Bezprawne wnioski o ukaranie/represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt .                                                 Pkt.52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt .                                                                                            Pkt.59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii : € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.                                                                                      Pkt.60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych, każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.          Pkt.61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.                                   Pkt.62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.                                                                          Pkt.63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa :                                            € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.               Pkt.64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt .

 • pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i jego rodziny oraz każdego Suwerena-Polaka-Lechity dotyczy również prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Unia Europejska, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia), które same zgodziły się 25.12.2012r. być uznane za byłe, nieistniejące na mocy działań OPPT. 
 • pozwani zgodzili się, że przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/   Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013r. te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va 
 • pozwani zgodzili się, że szefowie prywatnych firm handlowych policji, prokuratury, sądów i adwokatów  wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta w Polsce-Lechistanie, który podstępnie w 1927 r., przejął Państwo Polskie. Obecnie żydowski zaborca  nielegalnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu. 
 • pozwani zgodzili się, że prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne oraz medialne i inne z nimi powiązane.
 • pozwani zgodzili się, że posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi oraz stosują nielegalne, talmudyczne prawo ustanowione przez oszustów, fałszerzy !
 • pozwani zgodzili się, że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i  jego  rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity dotyczy prywatnych firm handlowych bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie podających się za: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I , Komenda Powiatowa Policji Łódź -Wschód, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, Sąd Okręgowy w Warszawie jak też uzurpatorów  z władz centralnych, w tym. m.in. “Prezydenta”, “Prezesa Rady Ministrów “,  “Ministra Zdrowia”, “ Ministra Sprawiedliwości”, “Marszałka Sejmu”, “Marszałka Senatu”.
 • pozwani zgodzili się. że egzekucja odszkodowań za złamanie niezbywalnych praw ludzkich Mariusza z rodu Racz, jego dzieci i  jego  rodziny oraz każdego Suwerena Polaka-Lechity dotyczy także adwokatki występującej w roli fałszywego obrońcy Mariusza z rodu Racz w sfabrykowanej sprawie sygn.akt 5K 783/20 oraz sygn.akt IX 605/21, oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, które organizuje fałszywe protesty przeciw szczepionkom a w rzeczywistości jest za dobrowolnością szczepień a więc jest za zgodą na szczepienia osób nieświadomych zagrożeń, jakie są z tym związane. 
 • pozwani zgodzili się, że  faktycznym celem jest wymordowanie Polaków poprzez stosowanie nachalnej medialnej propagandy covidowej fałszywej pandemii, poprzez nielegalne zakazy, nakazy, uśmiercające zastrzyki, uśmiercające procedury medyczne, okaleczające fałszywe kowidowe testy, paraliż gospodarczy a w konsekwencji doprowadzenie do głodu, poprzez niszczenie polskiego rolnictwa i celowego zmniejszenia zapasów żywności w magazynach. 
 • pozwani zgodzili się,  że nielegalne, bezpodstawne, medialne kowidowe obostrzenia przyczyniły się do zubożenia materialnego, szkód moralnych, duchowych Mariusza z rodu Racz, jego dzieci, jego rodziny i wszystkich Polaków-Lechitów. Spowodowały u Mariusza z rodu Racz potrzebę wyrażania sprzeciwu poprzez uczestnictwo Mariusza w anty-kowidowych protestach, w  “Marszach Wolności”, organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.
 • pozwani zgodzili się, że  bezprawne bezpodstawne nasłanie zamaskowanych, umundurowanych uzbrojonych osobników, wymierzone w bezbronnych uczestników “Marszu Wolności” w dniu 24.10.2020 r. w Warszawie, miało na celu sprowokowanie  zamieszek.
 • pozwani zgodzili się, że  zgromadzenie  24.10.2020 r. za pozwoleniem nielegalnych organów okupanta zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP , które zamiast właściwie zadbać o bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia, dopuściło do bezprawnej, bezpodstawnej brutalnej interwencji pracowników prywatnej nielegalnej firmy handlowej pn. “policja”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie. 
 • pozwani zgodzili się, że główna organizatorka tego “Marszu Wolności”, Justyna Socha, współdziałała z “policją” i  wymuszała na uczestnikach zgromadzenia poddawanie się bezprawnej, bezpodstawnej kontroli i spisywaniu danych personalnych przez policyjnych oprawców, zacieśniających policyjny “kocioł” na uczestnikach pokojowego  zgromadzenia.
 • pozwani zgodzili się, że Justyna Socha działała ze z góry powziętym zamiarem wyławiania uczestników zgromadzenia do dalszych działań opresyjnych, zakładania preparowanych spraw sądowych, angażowania systemowych adwokatów za wygórowane honoraria ze zbieranych od Polaków pieniędzy w tzw. zrzutkach.
 • pozwani zgodzili się, że  Justyna Socha uzurpuje sobie nienależne jej prawo do decydowania o zamianie kary  więzienia na elektroniczną obrożę z bezprawnego, niepodpisanego, nielegalnego wyroku wydanego przez osoby nieuprawnione, na podstawie sfabrykowanego fałszywego oskarżenia Mariusza z rodu Racz, pomimo, że Mariusz uratował od śmierci P.Chęsia duszonego przez policyjnych oprawców. 
 • pozwani zgodzili się, że wykaz nr. 1-strona przeciwna-pozwani wskazuje szefów i pomocników z nielegalnych prywatnych firm handlowych pn.”Policja”, pozycja nr. 7, 8, 9, 10, 11, z którymi Mariusz z rodu Racz nie zawierał żadnej umowy handlowej. Są winni  złamania jego praw ludzkich, bezprawnie, bezpodstawnie wykorzystywali jego zastrzeżone dane, człowieka żywego, uwolnionego obligatoryjnie 25.12.2012 r.. Bezpodstawnie naruszali jego nietykalność cielesną poprzez zakucie w kajdanki i przetrzymywanie 48 godzin w areszcie za faktyczne uratowanie bezbronnego Pawła Chęsia  przyduszanego przez agresywnych, uzbrojonych, zamaskowanych policyjnych oprawców. 
 • pozwani zgodzili się, że Mariusz z rodu Racz nie miałby powodu ratować życia duszonemu przez policyjnych oprawców Pawłowi Chęsiowi, gdyby “policja” faktycznie ochraniała  legalne zgromadzenie, zamiast atakować jego bezbronnych uczestników. 
 • pozwani zgodzili się, że zamaskowani, umundurowani, uzbrojeni osobnicy  utworzyli “policyjny kocioł”, ze z góry powziętym zamiarem sprowokowania zamieszek oraz wyłapywania do legitymowania i spisywania uczestników legalnego zgromadzenia w dniu 24.10.2020 r. w Warszawie, by następnie preparować fałszywe akty oskarżenia, jak w przypadku Mariusza z rodu Racz, który działał w obronie koniecznej duszonego człowieka, wołającego o ratunek.
 • pozwani zgodzili się, że winnymi łamania praw człowieka wolnego Mariusza z rodu Racz są  szefowie  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, którzy oszukują Polaków udawanym, pozorowanym  zwodniczym  sprzeciwem aby mieć kontrolę nad wszystkimi osobami pokrzywdzonymi szczepionkami a także nad ofiarami prowokacji oprawców z policji podczas marszów fałszywej wolności. Prowadzą zbiórki pieniędzy od Polaków na organizację ich fałszywych protestów oraz na finansowanie systemowych adwokatów, którzy jak w przypadku Mariusza z rodu Racz, “zadbali” aby człowiek ratujący życie Pawła Chęsia został skazany na karę więzienia. Przy tym Piotr Jawornik, ze STOP NOP w wulgarny sposób oczernił i pomówił  publicznie na facebook Mariusza z rodu Racz, cyt.: “Pomimo prawników których dostałeś, a niewielu chciało z Tobą współpracować ze względu na Twoje wcześniejsze wyroki w tym wyrok w zawieszeniu o których nie informujesz gremium fejsbukowego. “. Nawet fałszywy Sąd Rejonowy w Warszawa-Śródmieście w uzasadnieniu do skandalicznego wyroku stwierdza, cyt.: “ Mariusz Racz nie był uprzednio karany.”- karta karna 93: 1.1. Dalej P. Jawornik stwierdził, cyt.: “Justyna Ci już nie pomoże, nie dlatego że nie chce, tylko dlatego bo się nie zgadzam na żadną pomoc dla Twojej osoby.”
 • pozwani uznali rację Mariusz z rodu Racz jak też Polskiego Ruchu Oporu, którzy  wystosowali do Justyny Sochy żądanie wpłacenia na konto ofiary wtórnej wiktymizacji: Mariusza z rodu Racz, kwoty 30 000 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych).

Dowody w linkach: 

Link :“Pora zakończyć marsze fałszywej wolności do prześladowania, nękania Polaków-Lechitów w Polsce-Lechistanie !” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/07/pora-zakonczyc-marsze-falszywej-wolnosci-do-przesladowania-nekania-polakow-lechitow-w-polsce-lechistanie/

Link :” Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości! Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców”:

Link: „Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz ! ”:

 • pozwani zgodzili się, że winni szkód  i krzywd jakie spotkały Mariusza z rodu Racz po 24.10.2020 r. ze strony szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe jak policja, prokuratura, sądy oraz osoby prywatne podające się za adwokatów, wszyscy powołani przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy, którzy nie posiadają legitymacji Suwerena-Sławiańskiego Narodu Polskiego w Polsce-Lechistanie do sprawowania władzy, do zajmowania stanowisk i urzędów, do wydawania jakichkolwiek regulacji prawnych, przejmowania majątku narodowego i prywatnego Polaków-Lechitów, rdzennych mieszkańców Polskiej-Lechickiej Ziemi !
 • pozwani zgodzili się, że Mariusz z rodu Racz  występuje jako żywy, wolny człowiek- mężczyzna uwolniony obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego światową siecią skazaną na wykluczenie. 
 • pozwani uznali oświadczenie Mariusz z rodu Racz, że od dnia narodzin w żadnym punkcie czasowym nie był zagubiony na dalekim morzu. Uznali, że jego jedynymi, wyłącznymi kreatorami są jego rodzice, po których dziedziczy niezbywalne przynależne mu prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.  

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu potwierdza niniejszy wyrok z dnia 10.10. 2021 r., sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021. Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. , Sąd MSAPN  stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy.     Sąd MSAPN przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r.                                                                                                              link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 , Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :Link: “Międzynarodowa taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                       

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu  niniejszym potwierdza, że  wyrok z dnia 10.10.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01/2021 jest z mocy art.1153(14) pkt 2 kpc tytułem wykonawczym, bowiem została wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej i z mocy prawa posiada zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W związku z tym nie ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności, gdyż są one wykonywalne z mocy prawa, mając na względzie postanowienia rozporządzenia (WE) nr 805/204 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. , w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. o uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, która ma pierwszeństwo w jej stosowaniu przed wszystkimi innymi przepisami. Zatem powyższe ma zastosowanie w tym przypadku.  Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II
Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z całą stanowczością wskazuje, że ma tu
zastosowanie Konwencja Nowojorska o uznawaniu zagranicznych orzeczeń
arbitrażowych przed wszystkimi innymi przepisami. Podlega wykonaniu, bowiem
zostało wydane za granicą i posiada z mocy prawą nazwę i tytuł jako bezsporne.
Nie wniesienie sprzeciwu jako milczące przyzwolenie na określone zachowanie
oparte jest na prawnej fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia przybierającego formę
dorozumianej zgody. Brak zarzutów ze strony przeciwnej-pozwanych-dłużnika, brak
wniesienia sprzeciwu czyni wyrok prawomocny i wykonalny. Zatem każdy
prawomocny wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z
siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu musi być wykonany bez
protestu, również za granicą.

 Podpisy :

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk© 

Flensburg, 10.10.2021 r.

Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia 10.10.2021 r., Sygn.akt II WZ MSAPN-01_2021. w PDF:

https://wojdabejda.wordpress.com/2021/10/15/lechicki-fundusz-pomocy-polakom-lechitom-zostal-powolany-przez-miedzynarodowy-sad-arbitrazowy-prawa-naturalnego-z-siedziba-w-lowiczu-ii-wydzial-zamiejscowy-we-flensburgu/

Breaking Global News – Monday, November 1, 2021–Arrest Order and Warrant issued against Pope Francis by International Court – $10,000 Reward and Amnesty offered to detain Jorge Bergoglio for Crimes against Humanity

Arrest Order issued against Pope Francis; Reward and Amnesty offered as trial set to begin

The court that forced the resignation of Pope Benedict in February 2013 has issued an Arrest Order and Warrant against Pope Francis (Jorge Bergoglio) for Crimes against Humanity, along with a $10,000 reward for his capture.
The International Common Law Court of Justice (ICLCJ) issued the Order and reward today, November 1, 2021, along with an offer of amnesty from prosecution to any Catholic official or clergy who assists in the detaining of Bergoglio.
According to the Court statement that accompanied its Order,
“Our Prosecutor has in his possession documented evidence and eyewitness affidavits that attest to Jorge Bergoglio’s personal complicity in child rape, torture and trafficking, ritual killing, medical genocide, obstruction of justice, and a general command responsibility for mass murder and other crimes perpetrated by the Church of Rome … Bergoglio is subject to prosecution as an indictable individual under common and international law, and he will be prosecuted by our Court. We are offering a reward and immunity from prosecution to anyone and especially to any of Bergoglio’s church associates who assist us in detaining and prosecuting him.”
A copy of the Order and Warrant can be found at http://www.murderbydecree.com under ITCCS Updates.

 
11 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 15 października 2021 w Bez kategorii

 

11 responses to “Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom został powołany przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

 1. wojdabejda

  16 października 2021 at 08:41

  Kancelaria Premiera
  @PremierRP
  ·
  14 paź
  Kamera filmowa Premier @MorawieckiM
  w #Sejm: Jeśli Polska chce być wierna Konstytucji, to musi chronić swoją autonomiczność i suwerenność. To jest to, co robimy i na co my stawiamy.
  Krystyna Trzcińska podał/a dalej Tweeta
  Krystyna Trzcińska
  @KTrzcinska
  W odpowiedzi do
  @PremierRP
  i
  @MorawieckiM
  Konstytucja RP jest nieistniejąca (pozorna), czyli – bezskuteczna! Na jej podstawie, nikt nie może wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych! Żydzi, na obcym sobie – sławiańskim terytorium, obecnie zwanym Polską, nie mogą chronić swojej autonomiczności i suwerenności! #Thot
  6:33 PM · 14 paź 2021·Twitter Web App
  1
  Tweet podany dalej
  3
  Polubienia
  Teresa z domu Znyk

  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  17 g.
  W odpowiedzi do
  @KTrzcinska

  @PremierRP
  i
  @MorawieckiM
  wojdabejda.wordpress.com
  Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom został powołany przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa…
  Flensburg, 10.10.2021 r. WYROK Międzynarodowego Sądu Arbit…

  Polubione przez 1 osoba

   
 2. wojdabejda

  17 października 2021 at 10:03

  Gajowy Marucha
  111tShonue0 ·
  Cywilizacja żałosnych idiotów
  Załóżmy, że jestem bajecznie bogatym człowiekiem który majątek zdobył poprzez złodziejstwo, korupcję, bandytyzm i inne tego rodzaju działania biznesowe. (pomarzyć każdemu wolno) Rozmyślam jak by tu ten ogromny majątek pomnożyć, gdyż jak to wiemy- apetyt rośnie w miar jedzenia!…Myślę…myślę…i wymyśliłem!
  Będę produkował testy pokazujące czy drzewa rosnące w lasach są zdrowe, czy chore. Do produkcji takich testów będą mi potrzebne: nożyczki, papier z gazety i jakiś tani alkohol, na przykład denaturat. Wycinam z gazety paski niewielkich rozmiarów, paski moczę w denaturacie i test gotowy. Pakuję gotowe „testy diagnostyczne do wykorzystania w leśnictwie” do torebek plastikowych (tak zwanych strunowych, które są szczelne)- każdy pasek do osobnej torebki – i takim to prostym sposobem wykonałem „rynkowy hit sprzedaży który podbije świat”! Do każdej torebki z „testem” wkładam instrukcję stosowania. Brzmi ona tak: Przyłóż pasek testowy do pnia drzewa i trzymaj 10 sekund. Jeśli po tym czasie pasek jest mokry – drzewo jest chore, jeśli pasek jest suchy drzewo jest zdrowe. Jak działa test? Jeśli zostanie przyłożony do pnia drzewa w upalny dzień, to denaturat błyskawicznie odparuje z papieru i pasek będzie suchy, zaś drzewo zdrowe. Jeśli dzień będzie pochmurny i chłodny to denaturat w ciągu 10 sekund nie odparuje, pasek z gazet będzie mokry, co pokaże, że drzewo jest chore. Czyż nie genialne?
  Teraz tylko trzeba zorganizować rynek czyli skorumpować kogo tam trzeba i „testy” podbiją świat!
  Ale, hola, hola panowie, oburzy się ktoś naiwny: ten „test” jeśli już coś pokazuje, to tempo parowania alkoholu w różnych temperaturach i nic więcej! Przyłożymy ten test do kamienia- kamień będzie albo zdrowy (jeśli będzie gorąco) albo chory- jeśli będzie chłodno. Każdy przedmiot ożywiony czy nie ożywiony „potraktowany” testem, będzie albo zdrowy albo chory! Są jeszcze inne warianty „testowania”: przytrzymamy test przy pniu drzewa 5 sekund- pokaże, że drzewo jest chore, przytrzymamy 15 sekund pokaże, że jest zdrowe jak dąb nawet jeśli testujemy sosnę.
  Na identycznej zasadzie działają testy wykrywające wirusa kowidowego. Pierwszy na świecie udowodnił to prezydent Tanzanii. (swoją ciekawość przepłacił życiem, został zamordowany!) Przyłożył test kowidowy do oleju silnikowego- olej był raz zdrowy (jak test miał krótki okres kontaktu z olejem), to znów chory, jeśli się osoba testująca zagapiła i „testowała” dłużej! Do czego by test kowidowy nie zastosować, to testowany osobnik albo był zainfekowany wirusem albo nie był. Kozy i lamy były zarażone kowidem, ale już owoce avocado- już nie, choć nie zawsze! Smar do łożysk jednej firmy był chory, ale innej już zdrowy. Jak test spadł na ziemię to okazało się, że ziemia była zdrowa! Z ludźmi było różnie, jeden osobnik na oko zdrowy jak koń i nie wykazujący żadnych objawów chorobowych, po zrobieniu mu testu dowiadywał się, że jest „zarażony” bezobjawowo, zaś inny w ostatniej fazie raka, po teście okazywał się zdrowy jak ryba!
  Jak tak prymitywny szwindel mógł zostać nie zauważony przez niezliczone ilości przeróżnych profesorów, doktorów, inżynierów, magistrów, licencjatów i Bóg wie kogo tam jeszcze!​​​?
  Jednych skorumpowano, innych zastraszono, ale większość okazała się pospolitymi idiotami, tym większymi im taki bęcwał skończył więcej klas czy szkół! Miliony ludzi (zdrowych, bez żadnych objawów jakiejkolwiek choroby) stoi godzinami w kolejkach do „testowania” , aby poddać się gmeraniu patykiem w nosie ( po takim zabiegu” dwa tygodnie choruje i to jak najbardziej objawowo) aby usłyszeć ostateczny werdykt, że jest albo chory bezobjawowo którego trzeba izolować przez 10 dni, albo jest zdrowy, tylko dla pewności „test” trzeba powtórzyć!! Garstka hochsztaplerów która skorumpowała rządy krajowe i kogo tam trzeba było dodatkowo, prostuje rogi miliardom jeleni, sprzedając im „testy”: paski papieru wyciętego ze zużytych gazet i nasączonych denaturatem, albo jakiś innym zajzajerem!
  Jak cywilizacja złożona w większości z żałosnych idiotów mogła przetrwać

  Polubione przez 1 osoba

   
 3. wojdabejda

  17 października 2021 at 10:28

  Genialne słowa Alejandro Jodorowsky-
  „…Cokolwiek się wydarzy podczas przejścia, pamiętaj o jednym: to Ty jesteś tu i teraz. Cokolwiek się stanie. Cokolwiek zobaczycie. Jesteście motorami zmian. Tylko jedna rzecz jest od was wymagana. Nie bądźcie „jedzeniem”.❗
  To jest jedyna rzecz, którą musicie zrobić. Prosta rzecz. Nie bądźcie jedzeniem. Istota ludzka jest jednym z najpotężniejszych generatorów, jakie istnieją. Jesteśmy wirami. W zależności od polaryzacji, do której się dostosowujesz, tworzysz wysokie lub niskie częstotliwości.
  Te ciem*ne byty żywią się niskimi częstotliwościami, karmiliśmy je przez tysiąclecia. Przebudzenie ludzkości przechyliło zbiorowy wir w kierunku wysokich częstotliwości. To dlatego atakują z taką zaciekłością. Głodzą się.
  Połączcie się z waszą duszą. I obserwuj siebie. Jeśli twoja dusza rezonuje z tymi słowami, nie poświęcaj już ani sekundy swojego istnienia na bycie pokarmem. Wyeliminuj niskie namiętności z twojego życia. Nienawiść, urazy, zazdrość, strach, wady, śmieciowe jedzenie, kłamstwa, ambicje. Samolubstwo, smutek, nieufność. Wszystko to generuje gęstą energię. Pokarm dla ciem*ności.
  Bądź świadomy swoich emocji. Posłuchaj siebie. I jeśli przy jakiejkolwiek okazji poczujecie się w którejś z tych niskich wibracji, szybko zmieńcie swoją energię. Włączcie jakąś muzykę, która was podniesie. Śpiewajcie. Tańczcie. Oddychajcie. Zapalcie kadzidełko. Przytul swoje koty. Przytul przyjaciela. Przytul swojego psa. Przytul swoją mamę. Obejmij swoją zwierzęcą rodzinę. Idź na spacer na łono natury. Pomedytuj. Ćwicz. Zróbcie wszystko, co trzeba.
  Ta energia natychmiast się zmienia. Ponieważ służyliście jako pożywienie.
  Zawsze bądźcie świadomi. I jedyną rzeczą, o którą się was prosi, to nie karmić ciem*nych hord. Karmcie swoją duszę wszystkim, co pomaga wam wstać. Jeśli przyzwyczaicie się do życia w częstotliwości miłości, wasza rzeczywistość zmieni się do waszej woli bez wysiłku.
  Jesteś potężną istotą. Jesteście nie do zatrzymania… „

  Polubione przez 2 ludzi

   
 4. wojdabejda

  21 października 2021 at 20:56

  Wojciech Długokęcki i 3 innych użytkowników udostępnili post.
  Merrit Magdalena
  130 lispgtop8adal o0202ge0cd ·
  Ciekawostka.
  Czy wiedzieliście o tym, że krew w żyłach człowieka, lub zwierząt może być zastąpiona wodą morską? ( NIE DOSŁOWNIE)
  Odkrycia dokonał René Quinton – człowiek, który zastąpił przetaczanie krwi.
  Ta osoba ocaliła życie tysiącom ludzi, w tym małym dzieciom.
  Jego odkrycia mogłyby ocalić w dzisiejszych czasach kolejne tysiące, a jednak wszystko toczy się tak, jak gdyby ów człowiek nigdy nie istniał.
  Wszystko to jest potwierdzone i dokładnie zbadane przez naukowca. Środowisko akademickie kpiło z niego twierdząc, że podważa to ich inteligencję.
  Quinton był prawdziwym naukowcem i na wszystko miał twarde dowody.
  Podawał wodę morską wielu umierającym pacjentom. Dla nich to była ostatnia szansa. Izotoniczna woda morska wyrywała ich ze szponów śmierci! Quinton znajdując się na chwilę w paryskim szpitalu, dowiedział się, że jest tam pacjent chorujący na dur brzuszny w terminalnej śpiączce i prawdopodobnie w ciągu dnia umrze. Szpital chętnie przekazał Quintonowi pacjenta, gdyż nie dało się go już uratować. O godzinie 11 przed południem Quinton podał mu dożylnie 700 cm2 wody morskiej izotonicznej. Uprzedził pielęgniarki, że chory odzyska świadomość i będzie chciał pić, a może nawet jeść. Następnie wyszedł, zapowiadając, iż wróci około szóstej wieczorem.
  Wszyscy patrzyli na niego jak na nawiedzonego.
  Gdy przyszedł wieczorem, pacjent siedział na łóżku i zagadywał pielęgniarkę.
  Jeszcze rano był umierający, a wieczorem żył i miał się dobrze!
  To tylko jeden z wielu przykładów.
  W 1906 wśród dzieci wybuchła epidemia cholery i wszystkim dzieciom, którym podano do krwi wodę morską przeżyły.
  Współcześnie słyszymy, że brakuje krwi dla potrzebujących lub krew jest zanieczyszczona… Może warto wrócić do metod bardzo dokładnie udokumentowanych i potwierdzonych lata temu?
  Musicie zdać sobie sprawę, że większość wynalazków, leków i wspaniałych metod leczenia była już odkryta bardzo dawno temu, ale została albo zapomniana, albo celowo ukryta. Prawdziwy rozkwit wynalazków i pomysłów wszelkiej maści trwał od 1900r. Wiecie co jest smutne? Współcześnie nie odkrywamy niczego nowego. To wszystko to tylko przypomnienie sobie dawnych odkryć, lub mówiąc krótko „odtajnienie”. Wielu lekarzy nawet nie ma pojęcia o takich nowatorskich metodach, gdzie takie sposoby skutecznie ratowałyby życia ludzkie. Mam wrażenie, że czasy wspaniałych wynalazców z otwartymi umysłami już dawno przeminęły.
  Powtórzę to jeszcze raz… Większość leków i wynalazków została odkryta już bardzo dawno temu, ale została zapomniana, a nawet celowo ukryta.
  Quinton odkrył znacznie więcej rzeczy. Do dzisiaj stosowana jest tak zwana „plazma morska Quintona”.
  Odkrył on również sposób na walkę z rakiem.
  Uważał również, że gorączka w organiźmie człowieka to najlepszy mechanizm obronny jaki wymyśliła matka natura. Zabijał on komórki nowotworowe podnosząc temperaturę w danym miejscu do maxymalnie 44 stopni. Zdawał sobie sprawę, że w takim środowisku jest w stanie przetrwać tylko zdrowa komórka.
  Co najważniejsze na wszystko miał dowody i nie ma tutaj mowy o jakiś teoriach. To jest fakt…
  Zdjęcia poniżej przedstawiają skutki leczenia wodą morską. Osoby niedożywione, chore, czy z zainfekowanymi ranami. Zobaczcie jaki efekt daje woda morska… Szok.
  Dlaczego tak wspaniałe metody nie są stosowane na dużą skalę? O co chodzi na tym świecie? Czy naprawdę chodzi o nasze zdrowie, czy o sztucznie stworzony banknot?
  Wiecie co mnie najbardziej przeraża? Jeśli chcesz żyć to musisz grubo zapłacić… Pieniądz decyduje o twoim życiu… To przykre…
  Śladami przeszłości
  https://www.hipokratesa.pl/krew-nie-woda-transfuzja-wody

  Polubione przez 1 osoba

   
 5. wojdabejda

  22 października 2021 at 22:13

  Janusz Kurowski
  26 min ·
  🌿❤️🧡💛💚💙💜🌿 CIAŁO SOMATYZUJE CHOROBY DUCHA
  Od „Moje smaki zdrowia”
  „Nasze ciało somatyzuje w swej materii to, co duch cierpi w całej naszej duszy.
  To, o czym nasza nieświadomość milczy, wykrzykują nasze choroby, dolegliwości i złe samopoczucie.
  Choroba jest konfliktem pomiędzy osobowością a duszą.
  Kiedy brakuje nam emocjonalnego ciepła, wystarczy tylko minimalny zimny wiatr, a natychmiast łapiemy przeziębienie.
  Przeziębienie „ścieka”, gdy ciało nie płacze. Silne bòle pleców (oczywiście te, ktòre nie są spowodowane kontuzją czy ciężką pracą) mówią nam, że dźwigamy ciężar, traumę lub smutek ponad nasze siły.
  Bóle gardła są konsekwencją nadmiaru bólu utrzymywanego w naszym wnętrzu, o ktòrym nie mamy komu opowiedzieć, z ktòrego nie możemy się zwierzyć.
  Kiedy nie potrafimy kogoś tolerować, a skazani jesteśmy na jego towarzystwo, cierpimy na nadkwasotę żołądka.
  Kolki jelitowe często są nagromadzoną wściekłością, której nie potrafimy rozładować.
  Cukrzyca atakuje, gdy osacza samotność.
  Rak pochłania nas jak nienawiść, która rodzi się z braku miłości.
  Ciało tyje, gdy jesteśmy niezadowoleni lub traci wagę, gdy czujemy się wyczerpani.
  Obawy, niepewności, niepokoje spędzają nam sen z oczu.
  Brak sensu życia spowalnia lub przyspiesza pracę serca, stąd niedociśnienie lub nadciśnienie, czyli zmiany, które warunkują nasz nastrój i witalność.
  Nerwowość zwiększa liczbę oddechów, jakby brakowało nam powietrza, stąd bóle w klatce piersiowej oraz bóle głowy (palacze pobierają dodatkowe powietrze ze śmiercionośnego i efemerycznego dymu, który rozluźnia ich w sposób kompensacyjny, a jednak iluzoryczny).
  Ciśnienie „wzrasta”, gdy więzi nas strach.
  Kiedy czujemy się przytłoczeni zbyt wielkim problemem, atakuje nas gorączka i spada odporność naszego organizmy.
  Kolana bolą, gdy nasza duma jest nieugięta.
  Artroza pojawia się, gdy nasz umysł nie jest otwarty, gdy jesteśmy zbyt sztywni.
  Skurcze wskazują na to, że przechodzimy sytuację na granicy wytrzymałości.
  Zaparcie pokazuje, że istnieją pewne pozostałości w naszej nieświadomości, nasze sekrety nas „zatykają” (ile niepotrzebnych odpadòw trzymamy w naszym wnętrzu?) i nie znajdujemy nikogo, kto by nas rozumiał bez osądzania.
  Biegunka jest aktem samoobrony naszego organizmu, który chce wyeliminować to, co postrzega jako szkodliwe (podobnie jak wymioty); jej powodem nie są jedynie wirusy, ale także sytuacje, uczucia … Być może cierpiący na biegunkę nie potrafią ani powstrzymywać się, ani sobie przyswajać.
  Choroba nie jest zła.
  Ostrzega nas przed złą drogą.
  Słuchajmy naszego ciała i nauczmy się uzdrawiać je naszym duchem.
  Nie ma takiego lekarstwa, którego twoja własna natura nie może ci dać.
  Jest oczywiste, że nie uogólniamy, to nie jest katalog farmakologiczny, ale wytyczna…
  Kto się zamartwia, somatyzuje zmartwienia w głowie (migrena) albo w żołądku (niestrawność).
  A dzieci?
  Chociaż są niewinne, przypominają emocjonalne gąbki i absorbują każdą negatywną energię tych, którzy są wokół nich. Nie przez przypadek najzdrowsze dzieci to te, które dorastają w zjednoczonych i kochających się rodzinach.
  Miłość jest życiem, dlatego każdy brak miłości rodzi w nas śmierć: psychiczną, umysłową, emocjonalną i ostatecznie fizyczną”

  Polubione przez 2 ludzi

   
 6. wojdabejda

  23 października 2021 at 07:34

  AKT URODZENIA: to jest moment, kiedy zostaje stworzony pionek do gry, dosłownie, nic poza tym. Te wszystkie brednie, gdzie twierdzą, że oddajemy dzieci, samochody itd. dla rządu poprzez akt rejestracji to nieprawda.

  Wg słowników prawnych (Black`s Law Dictionary Słownik Czarnego Prawa w tłumaczeniu dosłownym) akt rejestracji nie transferuje tzw. equity czyli wartości.

  W momencie rejestracji dzieją się 2 rzeczy (w telegraficznym skrócie):

  1. Zostaje stworzony tzw. TRUST – tytuł własności do np. samochodu zostaje rozdzielony, pomiędzy właściciela wartości ( EQUITY TITLE) czyli tego, kto zapłacił za samochód (cała jego wartość należy do niego, nikogo innego) i drugi akt własności, który zostaje wysłany do urzędu.

  2. Zostaje stworzony tzw. permanentny rekord w księgach, w razie jakby jakiś inny człowiek zechciał Ci zabrać ten samochód, w sposób bezprawny – masz prosta drogę do odzyskania go poprzez system sądowy.

  Jeśli chodzi o rzeczy materialne nie oddajemy niczego.
  Z dziećmi jest trochę inaczej.
  ..
  Kiedy rodzi się maluch, ma obowiązek pod groźbą kary (ale to jest nieprawda!!!) otrzymać akt urodzenia. Rodzic idzie do urzędu, podaje dane i zostaje stworzony ów akt.

  Co dalej? Otóż jednym z powodów jest stworzenie tzw. LEGAL PERSON, czyli korporacyjnej osoby o takim samym imieniu jak maluch, pisanej DUŻYMI LITERAMI. Owa osoba prawna/korporacja zostaje stworzona przez rodziców, bo maluch nie osiągnął jeszcze pełnoletności – to jest tzw. Contract Ability Age, bo dziecko nie może samo wchodzić w stosunki biznesowe do 18 roku życia (z tym jest różnie w innych krajach).

  Ta osoba prawna/korporacja, jak każdy taki byt, ma swoje prognozy, zależne od tego gdzie ma siedzibę, jaki ustrój panuje tam, gdzie się urodziła, jaka jest ekonomia i tysiące innych wskaźników. Na podstawie tego wszystkiego zostaje stworzona prognoza, ile majątku owa korporacja wprowadzi do korporacji-matki (każdy rząd to zarejestrowana korporacja, a wszystkie łączą się w CORPORATION OF LONDON.

  Taka osoba prawna/korporacja zostaje oszacowana przykładowo na powiedzmy 15 milionow $. Trzeba wziąć jeszcze jeden aspekt pod uwagę przy szacowaniu zdolności tworzenia prywatnego kredytu na podstawie owej korporacji – ile jest majątku w firmie zwanej RZECZPOSPOLITA POLSKA, bo to również jest korporacja.

  Załóżmy, ze RP jest warta na dzisiaj 500 bilionów $ i jest w niej 50 milionów tzw. subsidiaries, czyli podległych korporacji (obywateli / personelu).

  Nasz maluch jest właścicielem 1/50-milionowej części owego majątku – mówię poważnie!

  Na podstawie prognozy dochodu naszego malucha/osoby prawnej/korporacji i majątku korporacji-matki RP zostaje stworzony tzw. BOND o konkretnej wartości. Kiedy to się stanie ten bond ląduje na Wall Street i zaczyna się zabawa w iluzję pieniądza, ale o tym później.

  Historia aktu urodzenia sięga wielu lat wstecz. Zasady takie jak 7 lat zaginięcia na morzu, po czym cały majątek zostaje odebrany brzmią śmiesznie, ale są wciąż w użyciu. Kiedy ogłaszasz bankructwo w USA to się to nazywa Chapter 11 – twoja osoba prawna/korporacja zostaje tymczasowo „uśmiercona” na 7 lat. Nikt Ci nie da kredytu w tym okresie!

  Akt urodzenia to również bond ubezpieczeniowy [czyli Twoje ubezpieczenie na jakiekolwiek wypadki ponieważ jest wart zazwyczaj kilka milionów, w zależności od kraju urodzenia. Dlatego oryginalny akt urodzenia kradną WAM zaraz po urodzeniu !!! 1-wszy krok do zrobienia na już dla wszystkich !!! ->> piszcie do USC z pytaniem: kto ukradł mój oryginalny akt urodzenia??, kto, z imienia i nazwiska jest odpowiedzialny za tę kradzież?? i podpisujcie się czerwonym długopisem, pierwsze litery DUŻE, reszta małych + zaznaczenie, że brak odpowiedzi w terminie do 10 dni skutkuje naliczeniem kary finansowej w wysokości np. 10 000zł, płatnej dla WAS, do 4 dni od ostatecznego terminu na odpowiedź – dopisek M.M.]
  na gwarancie którego niemal wszystkie wypadki, rachunki szpitalne i komunalne, wszelakie szkody wyrządzone NIEUMYŚLNIE mają swoje zadośćuczynienie!

  Nie potrzebujemy żadnych ubezpieczeń na samochody itp., to wszystko jest szwindel!

  OSOBA PRAWNA/LEGAL PERSON stworzona przy akcie urodzenia to nie jest żaden szatański pomysł ani ukradziona dusza, ale każdy może to interpretować na własny sposób, zależnie od stanu świadomości i wiedzy.

  LEGAL PERSON to jest PIONEK DO GRY, a PROPERTY to własność osoby animującej ją. Żyjący (prawdziwy) Jasio Kowalski ma swojego JASIA KOWALSKIEGO, który jest jego własnością, tak jak jego rower, dom czy wrotki, nic więcej.

  Problem w tym, że nie mamy pojęcia jak tego używać, to jest jak nabity pistolet w rękach dziecka i dlatego nas dymają aż nam zęby trzeszczą.

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  23 października 2021 at 21:09

  Niedzielski jest akwizytorem Pfizera.

  A umowa jest tajna…

  Autor: Wojciech Golonka,

  ale wpisane przez kula Lis 70 pod poniższym artykułem https://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/163243,klamstwa-niedzielskiego

  Siła Pfizera….Publikacja kontraktów Pfizera na sprzedaż i dostawę szczepionek przeciw COVID-19 budzi uzasadnione wątpliwości co do godziwości zawieranych przez państwa umów i sposobu prowadzenia kampanii szczepień.
  Pod koniec lipca różne portale internetowe powieliły treść dokumentu domniemanej umowy między rządem Albanii a firmą Pfizer na zakup i dostawę szczepionek przeciw COVID-19. Do wiadomości publicznej podano wątki budzące kontrowersje: klauzule maksymalnej poufności (czyli brak transparentności), wykluczenie jakiejkolwiek odpowiedzialności potentata farmaceutycznego oraz oświadczenie o nieznanych długofalowych skutkach preparatu (aspekt bezpieczeństwa).
  Czy informacje, które wypłynęły na światło dzienne i wywołały poruszenie w mediach społecznościowych, są rzeczywiście wiarygodne? Tak, i to z kilku powodów. Przede wszystkim w tym samym czasie autentyczność upublicznionych treści została potwierdzona dzięki poszukiwaniom Ehdena Bibera z Anglii, które mieliśmy sposobność zweryfikować.

  Z Albanii do Europy przez Brazylię
  Angielska wersja domniemanej umowy między rządem Albanii a firmą Pfizer na dostawę szczepionek została upubliczniona na albańskim portalu Gogo.al już w styczniu, ale nie odbiła się wówczas szerszym echem. Jej nagłośnienie w lipcu zrodziło pytanie: Na ile opublikowany dokument jest wiarygodny? Ehden Biber, specjalista od cyber-bezpieczeństwa, dotarł do zapisu umowy kontraktowej nr 52/2021 między rządem Brazylii a firmą Pfizer z marca, dostępnej na stronie internetowej brazylijskiego ministerstwa zdrowia (baza SEI, dok. nr 0019624455) w językach portugalskim i angielskim – i rzeczywiście, zarówno co do struktury umowy, jak i zapisów poszczególnych akapitów oba dokumenty – brazylijski i opublikowany na albańskim portalu – są zbieżne i identyczne co do istoty treści, znikome zaś różnice wskazują, że dokument po prostu dostosowano do nowego kontrahenta. Zresztą najprostszym sposobem na znalezienie tej oficjalnej brazylijskiej umowy jest wpisanie w wyszukiwarkę internetową cytatów z umowy albańskiej, a wyniki zaprowadzą nas właśnie na stronę brazylijskiego ministerstwa zdrowia. Brazylijski dokument zawiera dodatkowo podpisy elektroniczne oraz kody umożliwiające dostęp do niego w internetowym rejestrze dokumentów ministerstwa, stąd jego autentyczność jest niepodważalna (w chwili przygotowywania niniejszej analizy dokument ten był wciąż dostępny w sieci).

  Biber natrafił także na nagranie Carlosa Murillo, obecnie prezesa Pfizera na Amerykę Łacińską, a wcześniej – na Brazylię, który 13 maja zeznał przed brazylijską komisją śledczą ds. COVID-19, że warunki umów Pfizera z różnymi krajami na świecie są standardowe i co do zasady te same (nie miał jednak na myśli samej ceny sprzedaży). Tym samym zarówno brazylijski oryginał, jak i umowa z rządem Albanii wiarygodnie odzwierciedlają warunki, na jakich Pfizer sprzedaje i dostarcza szczepionki innym krajom, również w Unii za pośrednictwem Komisji Europejskiej. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym kontrowersyjnym zapisom.

  Kto dyktuje warunki?
  Wspomniane umowy składają się z 12 sekcji obejmujących definicje, dostawę produktu, cenę i płatności, standardy wytworzenia i zapewnienie o jakości, oświadczenia i gwarancje, okres trwania umowy i jej ustanie, własność intelektualną, odszkodowania, ubezpieczenie i odpowiedzialność, informacje poufne oraz różne zapisy końcowe. Kilka dodatków obszernie porusza kwestie przechowywania i podawania szczepionek, wątki logistyczne, a także zawiera standardowe formularze.

  Przechodząc do zapisów, które budzą największe kontrowersje, cytując chronologicznie w swobodnym, ale wiernym co do istoty tłumaczeniu, z umowy brazylijskiej dowiadujemy się już na wstępie: „Zakupujący stwierdza i uznaje, że (i) wysiłki Pfizera, aby wyprodukować Produkt są procesem z natury narażonym na poważne ryzyka i niepewności oraz że (ii) ewentualne wyprodukowanie i zatwierdzenie innego leku lub szczepionki, zapobiegających lub leczących infekcję COVID-19, wcześniej niż zatwierdzenie rzeczonego Produktu nie spowoduje zmiany obecnej nadzwyczajnej sytuacji potrzeby prewencji rozprzestrzeniania się infekcji COVID-19, stwarzającej poważne zagrożenie dla życia i zdrowia populacji, wraz z dotkliwymi skutkami”.

  Zapis ten pojawia się na samym początku umowy (2.1.b), po wstępnych definicjach, i ma zagwarantować dopuszczenie szczepionki Pfizera do użytku niezależnie od rozwoju sytuacji covidowej. Wynika to stąd, że „Produkt”, którego badania bezpieczeństwa nie zostały dokończone (oficjalnie zakończą się w 2023 r.) został w wielu krajach dopuszczony do użytku warunkowo. W przypadku Unii Europejskiej niełatwo znaleźć dokładne brzmienie wspomnianego warunku, ale z oficjalnej definicji podanej na stronie Europejskiej Agencji Leków czytamy, że chodzi o „zatwierdzenie leku, który odnosi się do niezaspokojonych potrzeb pacjentów w oparciu o mniej wyczerpujące dane, niż normalnie jest to wymagane. Dostępne dane muszą wskazywać, że korzyści płynące z leku przewyższają ryzyko, a składający wniosek powinien być w stanie przedstawić w przyszłości wyczerpujące dane kliniczne”.

  Co oznacza, że w przypadku istnienia innych skutecznych leków lub szczepionek, które przeszłyby wszystkie fazy badań, szczepionka Pfizera nie mogłaby być dopuszczona awaryjnie do użytku w Unii Europejskiej lub jej wcześniejsze dopuszczenie awaryjne powinno wygasnąć po roku.
  Oczywiście jest zrozumiałe, że producent chce zabezpieczyć swój rynek zbytu i trwałość produkcji, ale obowiązkiem różnych instytucji jest czuwanie nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa. W tym wypadku podobny zapis wymusza na kupującym uznanie, że wszelka zmiana sytuacji od strony dostępnych leków… nie będzie zmianą sytuacji. Taki surrealistyczny warunek jest prawdopodobnie nielegalny z punktu widzenia prawa, a jego akceptacja w umowie może prowadzić do sabotowania procedur zatwierdzania skutecznych, ale konkurencyjnych leków na COVID-19. Skoro bowiem podpisało się cyrograf z potentatem farmaceutycznym, gwarantujący mu de facto dostęp do rynku niezależnie od realnej sytuacji, to jedynym sposobem respektowania takiego zapisu w przypadku zmiany okoliczności jest albo luzowanie kryteriów awaryjnego dopuszczania leków, albo cichy, ale skuteczny sabotaż konkurencyjnych produktów, których zatwierdzenie wstrzymałoby zezwolenia dla Pfizera do czasu dokończenia przezeń wszystkich standardowych badań klinicznych. Zresztą już w kolejnym akapicie umowy sam producent zaznacza, że nie zostały one dokończone, a mimo jego wysiłków „Produkt może być nieskuteczny z powodu wyzwań lub usterek technicznych, klinicznych, regulacyjnych, produkcyjnych, transportowych, przechowywania bądź innych” (2.1.c).

  Podobne zapisy tworzą podstawy do tego, aby co kilka miesięcy Pfizer oznajmiał – jak to już robi – że dla osiągnięcia lub podtrzymania pełnej odporności potrzebna jest kolejna, „enta” już z kolei dawka przypominająca.

  Łapówek nie było, mogą być odszkodowania
  Pfizer gwarantuje sobie immunitet w przypadku braku terminowych dostaw (2.1.d) oraz zabrania odsprzedawania szczepionek bez jego zgody.
  W sekcji „Oświadczenia i gwarancje” (5) dowiadujemy się, że Zakupujący ma moc zobligowania państwa względem wszystkich zapisów umowy (a), która w żaden sposób nie koliduje z państwowym prawem (b). Najwyraźniej podpisujący podobne dokumenty urzędnicy mają nie mniejsze uprawnienia niż kard. Richelieu, jeśli kiedykolwiek rzeczywiście oznajmił owe słynne „państwo to ja”. W odpowiedzi na zapewnienia Zakupującego padają uroczyste oświadczenia, że Pfizer nie dał i nie da łapówki urzędnikom państwowym, partiom czy decydentom politycznym (5.3.b), co przyjmujemy ostrożnie do wiadomości, aczkolwiek umieszczanie podobnych zapisów w umowie daje do myślenia odnośnie do panujących „zwyczajów” w procederze zatwierdzania produktów farmaceutycznych.

  W ustępie 5.5. pojawia się kolejna, bardzo ważna deklaracja ze strony Zakupującego, który uznaje, że „szczepionka i materiały z nią związane są tworzone na prędko (rapidly) z powodu awaryjnych okoliczności pandemii COVID-19 i będą one wciąż przedmiotem badań po dostawie szczepionek Zakupującemu w ramach tej umowy. Zakupujący uznaje dodatkowo, że zarówno długotrwałe skutki, jak i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i mogą zachodzić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”.

  Oto kluczowe dane, które państwa najwyraźniej potwierdzają w umowie z Pfizerem, a następnie politycy, rządowi eksperci i eksperci samozwańczy od rana do wieczora powtarzają, że tego typu informacje są (ruską) dezinformacją, wątpiących zaś w stuprocentowe bezpieczeństwo preparatu oskarżają o zdradę.

  Fajerwerki zawiera także paragraf „Odszkodowania ze strony Zakupującego” (8.1), który ustala, że Zakupujący ma pokryć jakiekolwiek roszczenia wobec Pfizera oraz całej galaktyki jego partnerów i podwykonawców, które mogłyby powstać w związku z wytwarzaniem, sprzedażą czy stosowaniem szczepionki, uwzględniając koszty procesowe etc. Na myśl przychodzą oczywiście odszkodowania w wyniku możliwych (choć ponoć w Polsce cudownie niezachodzących) niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale zapis ten jest tak szeroki, a zarazem szczegółowy, że państwo musiałoby także pokryć odszkodowanie, które Pfizer byłby komuś winny za niezawinione z jego strony wykorzystanie cudzej własności intelektualnej – nie tylko przy produkcji samej szczepionki, lecz także np. w ramach działań marketingowych. Upraszczając zapis, mógłby on brzmieć: „Jakiekolwiek zasądzone odszkodowania zapłaci Zakupujący. Bez wyjątku i całkowicie”. Nadinterpretuję? Otóż w paragrafie 9.4. Zakupujący w imieniu państwa „expressis verbis i nieodwołalnie zrzeka się jakiegokolwiek immunitetu, zarówno względem siebie, jak i swych zasobów” w związku z odpowiedzialnością prawną, którą zaciąga niniejszą umową. Na podstawie tego zapisu w przypadku nakazu sądowego z USA w razie potrzeby można będzie zająć jakąkolwiek własność państwa… z placówkami dyplomatycznymi włącznie? A czy trzeba w ogóle przypominać, że Pfizer niejednokrotnie wypłacał odszkodowania i kary idące w miliardy dolarów? I jak nazwać tupet podobnych zapisów, przy którym chłopcy z cosa nostry jawią się jako smarkata gównażeria? A żeby nie było wątpliwości, w ustępie 9.5 Zakupujący oświadcza, że ma odpowiednie zasoby finansowe do realizacji ewentualnych roszczeń – bo podatnicy zapewne z pewnością ochoczo zapłacą za coś, na co nie mają najmniejszego wpływu.

  Cicho sza!
  Umowa, ma się rozumieć, ma pozostać skrajnie maksymalnie poufna. Dziesiąta sekcja, która ten temat porusza, mogłaby się równie dobrze nazywać „gęba w kubeł po wieczne czasy”. Ujawniać osobom trzecim, czytaj obywatelom bądź pacjentom, można jedynie informacje, których umowa wyraźnie dopuszcza upublicznienie (takich zdaje się akurat w umowie nie ma). Ewentualne wycieki informacji mają być natychmiast obustronnie zgłaszane.
  Producent (i vice versa) ma jednak świadomość, że mogą w tej kwestii pojawić się uprawnione naciski, wówczas zobowiązuje się kontrahenta do określonego postępowania mającego zminimalizować przekaz informacji – czytaj: ograniczyć współpracę z sądami czy uprawnionymi instancjami: „Jeśli Kontrahent jest zobowiązany ujawnić informacje poufne drugiej strony w związku z nakazem sądowym, dyrektywą rządową czy jakimkolwiek uprawnionym wnioskiem, to Kontrahent powiadomi drugą stronę o takim żądaniu, jak tylko to możliwe, zanim taka informacja poufna zostanie ujawniona, tak aby druga strona miała możliwość wystąpić o sądowe zabezpieczenie czy inny środek tudzież uniknąć realizacji wniosku w oparciu o zapisy tej umowy”.

  Kazuistyka ta jest następnie szczegółowo rozwijana: Jeśli nie da się uniknąć wykonania nakazu udzielenia informacji, to trzeba ograniczyć go do minimum, a „w żadnym wypadku Zakupujący nie może ujawnić jakichkolwiek zapisów finansowych lub odszkodowawczych zawartych w tej umowie […] bez wcześniejszej pisemnej zgody Pfizera”. Zapisy te w zupełności tłumaczyłyby, dlaczego np. w trakcie kontroli poselskiej wykonywanej przez Grzegorza Brauna w Urzędzie Rejestracji Leków spotkał się on z odmową udzielenia przez Urząd informacji odnośnie do danych Pfizera, w oparciu o które (i tylko o które) dopuszczono w Polsce jego szczepionkę do użytku dla dzieci.

  No dobrze. A co w przypadku ustania umowy? Chyba nawet zakup technologii militarnych nie jest owiany podobnymi tajemnicami, bo zazwyczaj wiadomo kto, co, za ile kupuje i na jakich warunkach. W tym wypadku jednak prawo omerty ma trwać przez 10 lat od zakończenia umowy, a w przypadku właściwej „tajemnicy handlowej” dopóty, dopóki pozostanie ona tajemnicą handlową (10.4). W końcu, last but not least, w przypadku arbitrażu sądowego, właściwą jurysdykcją będą jedynie sądy w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że ewentualne zapisy niezgodne z prawem danego kraju i tak mogą być uznane za wiążące przed amerykańskim sądem.

  Czy jest się czemu dziwić?
  Trzeba by zupełnie odrzucić zasady podmiotowości i suwerenności państwa, aby uznać wymienione zapisy za godziwe, moralne i spełniające standardy partnerskiej współpracy biznesowej. Nie są one li tylko kontrowersyjne – są wprost skandaliczne. Wykraczają poza zrozumiałą wolę zabezpieczenia swoich interesów, a przywodzą na myśl mafijne oferty nie do odrzucenia. Tymczasem kryzys covidowy nie upoważnia państwa do aktów desperacji graniczących z szaleństwem.
  Biorąc pod uwagę fakt, że w niedalekiej przeszłości Pfizer miał problemy z wymiarem sprawiedliwości za łamanie prawa (patrz np. jego ugoda z Departamentem Sprawiedliwości USA w 2009 r. na kwotę aż 2,3 mld dol. w związku z zarzutami o nieuczciwość handlową), podpisywanie podobnych umów jest tym bardziej szokujące, niedopuszczalne i rzutujące na autorytet państw i podlegających im instytucji, kapitulujących na całej linii przed dyktatem koncernu farmaceutycznego. A przecież wszystko wskazuje na to, że właśnie tego typu umowa, a przynajmniej w tym właśnie duchu, została zawarta także w naszym imieniu przez Komisję Europejską.
  Z drugiej strony, niestety nie ma się za bardzo czemu dziwić, bo proces rozbrajania państwa z jego prerogatyw nadzoru farmaceutycznego trwa od lat, oczywiście pod zbożnym celem zdrowia populacyjnego. Na łamach „Do Rzeczy” pisałem już o sojuszu GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation) założonym w 1999 r. Jest to projekt partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz zdrowia, przede wszystkim „zdrowia rynków zbytu”. Misja przedstawiana na stronie internetowej GAVI brzmi bowiem wprost: „Kształtowanie rynków. Praca na rzecz poprawy zdrowia rynków pod kątem szczepionek i innych produktów immunologicznych”. Sojusz ten, mający usprawnić receptywność rynków na rzecz producentów, jest więc w rzeczywistości organizacją szczepionkowego lobbingu. A ułatwienia te polegają m.in. na luzowaniu regulacji, tworzeniu programów obowiązkowych szczepień czy minimalizacji odpowiedzialności producentów.
  Przeszło ćwierć wieku od powstania GAVI trzeba przyznać, że w okoliczności epidemii, a przede wszystkim w atmosferze psychozy medialnej dotyczącej epidemii, koncern farmaceutyczny może bezapelacyjnie dyktować prawo, a państwo ma przyjąć rolę marionetki. W następstwie czego koncern Pfizer sprzedaje słono produkt, o którym deklaruje, że może być z różnych przyczyn nieskuteczny, że jeszcze jest badany, że jego długofalowe bezpieczeństwo jest nieznane – i zarabia na tym miliardy dolarów czystego zysku, zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

  Jaka polityka szczepień
  Niewykluczone, że zarówno niniejsza analiza, jak i inne krytyczne głosy wobec jedynych słusznych rozwiązań walki z koronawirusem wywołają klasyczne już w tych przypadkach napady histerii i standardowych oskarżeń o ruski onucyzm czy antyszczepionkowy terroryzm. Najwyraźniej dyżurni faryzeusze mniemają, że podmiotowe traktowanie ludzi i pacjentów, z szerokim dostępem do faktów pozwalających podjąć osobistą, przemyślaną decyzję, może zniechęcić do masowych szczepień. Dziwne to myślenie i lęk charakterystyczne dla zamordystów, a w każdym razie niebezpieczne i kontrproduktywne w kontekście mocno już nadwyrężonego zaufania obywateli do coraz bardziej sanitarystycznego państwa. Pokój społeczny wymaga bowiem przejrzystości, w ciemności zaś operują siły mające coś do ukrycia. Im bardziej więc – mimo braku podstaw, co jasno wynika z omówionych dokumentów – władza będzie dążyć do obowiązku szczepień lub forsować, na wzór naszych sąsiadów, środki przymusu pokroju przepustek sanitarnych, tym bardziej będą uzasadnione pytania, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Podpisywanie umów Pfizera, skonstruowanych w podobnym duchu, jest wystarczająco dużą wpadką: errare humanum est – perseverare diabolicum, darujmy więc sobie grzęźnięcie aż do piekieł.

  Autor:Wojciech Golonka

  Ps…A więc tak to rozumiem: Komisja Europejska w imieniu państw UE (w tym Polski) podpisała tę umowę z Pfizerem i my nie mieliśmy nic do gadania oprócz złożenia podpisów pod tą umową. Oczekiwałbym jednak, że w tak fundamentalnej sprawie jak zdrowie i życie całej populacji ktokolwiek tę umowę podpisał z person w polskich instytucjach władnych takowe podpisywać stanie kiedyś przed sądem, wyjaśni dlaczego złożył podpis bez informowania Suwerena, zostanie skazany za współudział w zbrodni i zawiśnie. Więcej u mnie https://c-z06.neon24.pl/post/163231,oto-skutki-szczepienia

  (Wpisał kula Lis 70)

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  23 października 2021 at 21:20

  Hulajnoga piekła nie ma…

  Może dane i wykresy, których ostatnio było sporo, są niezbyt strawne, więc postaram się dziś nieco inaczej… A skąd ten tytuł? Wyjaśnię nieco dalej. Niestety, sezon ogórkowy nie rozpieszcza nas szczególnie, bo przecież żadne drobne afery, czy wymiana kukiełek na stołkach oraz wyrzucanie niepokornych, nie robi już na nikim wrażenia. Zwłaszcza, jeśli zestawimy to z realnymi, bezprawnymi działaniami bandytów, którzy postanowili zrealizować cele globalistów do końca, nawet po trupach, co akurat w tym przypadku nie jest przenośnią literacką. Wysyp tych ostatnich widać nie tylko w ubiegłorocznej i obecnej statystyce tzw. „nadmiarowych zgonów”, ale co i rusz wypada jeszcze jakiś kolejny trup z rządowej szafy.

  Czwarta fala kłamstw!
  Dziś już, mam nadzieję, niemal każdy bez trudu zorientuje się, łącząc kolejne kropeczki, że to, co nam tutaj próbują zgotować, ani z zagrożeniem wirusem, ani z żadną „pandemią” wspólnego NIC nie ma. Gdyby bowiem tak było, a rząd dbał o zdrowie Polaków, to:

  Po pierwsze, w Radzie Medycznej przy Premierze RP nie znalazłoby się aż 12 naukowców uwikłanych we współpracę z koncernami farmaceutycznymi. ONI NADAL TAM SĄ mimo publikacji niezależnych dziennikarzy, jak choćby Macieja Pawlickiego, który pokazał kto i skąd czerpał dofinansowania.

  Po drugie, dopuszczono by do otwartej debaty na temat możliwych i opartych na BADANIACH NAUKOWYCH, rozwiązaniach kwestii epidemiologicznych i problemów służby zdrowia w kraju. Tymczasem blokuje się już same próby rozpoczęcia takiej debaty – przykład programu „Warto rozmawiać” – Jana Pospieszalskiego, który został zdjęty z anteny TVP1, gdy dziennikarz zaprosił do udziału lekarzy i naukowców prezentujących odmienne poglądy od przyjętej linii.

  Po trzecie, wprowadzono by szybką ścieżkę badań klinicznych, bądź (obowiązującego na terenie UE) uznania dopuszczenia do obrotu LEKÓW na Covid-19, które zostały wprowadzone już innych krajach. Tak się stało z iwermektyną, która znajduje się w sprzedaży w Czechach i na Słowacji.

  Po czwarte, nie blokowano by badań oraz wprowadzenia oficjalnej możliwości leczenia amantadyną, która jest m.in. standardowym lekiem antywirusowym znanym od ponad 40 lat, wykorzystywanym z sukcesem przez wielu lekarzy. W Polsce wyleczono już preparatem z Covid-19 co najmniej kilkanaście tysięcy pacjentów, a badania in vitro w kilku krajach oraz doniesienia z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono niemal całkowity brak zachorowań u seniorów (często nawet 85+), którzy przyjmowali lek ze wskazań neurologicznych, potwierdziły jego skuteczność. Tymczasem lekarze stosujący substancję u swoich pacjentów, jak dr Włodzimierz Bodnar, są sekowani, a w ślad za pozytywną decyzją o badaniach klinicznych, podjętą po 6 miesiącach starań, pod naciskiem medyków i opinii publicznej, poszło blokowanie ich rozpoczęcia przez kolejne 4 miesiące z przyczyn administracyjnych.

  Po piąte, NIE BLOKOWANO BY STOSOWANIA SUPLEMENTÓW takich jak witamina D3, cynk, czy witamina C. Nie wszyscy wiedzą, że tych substancji NIE BYŁO w zaleceniach i wskazaniach MZ, jako terapii wspomagającej. Przeciwnie! Zniechęcano do ich stosowania, o czym mówi w tym wywiadzie pani doktor Dorota Mieszczak-Woszczyna. Dodajmy, że OD KWIETNIA 2020 wiadomo i potwierdzała to również Światowa Organizacja Zdrowia, że u większości pacjentów z covid-19, o ciężkim przebiegu, stwierdzano znaczny niedobór zwłaszcza witaminy D3 oraz cynku!

  Po szóste, zniesiono by najpóźniej w październiku ubiegłego roku, a już na pewno w lutym 2021 CAŁKOWITY obowiązek noszenia szmat na twarzy, które zgodnie z licznymi badaniami (ponad setkę prac naukowych w ¼ randomizowanych zebrał doktor Piotr Witczak na stronie Proremedium.pl) nie tylko nie mają znaczenia w ochronie przed jakimkolwiek koronawirusem, ale do tego są WYSOCE SZKODLIWE DLA ZDROWIA. Szerzej pisałem o tym w tekście Maseczki na twarz groźne dla życia.

  Po siódme, zamiast wydawać miliardy na testy PCR, które, co stwierdziło już w ubiegłym roku kilka sądów europejskich, oraz sam dr Anthony Fauci, mają wiarygodność nie przekraczającą 3%, wydano by środki na udrożnienie służby zdrowia i badania nad innymi lekami, które mogą wspomóc LECZENIE choroby.

  Po ósme, nie wprowadzono by do obrotu ŻADNEGO preparatu, a zwłaszcza „szczepionki”, bez gruntownego jej przebadania na terenie Polski. Nie tylko nie zbadano, ale w dalszym ciągu, co jest przestępstwem, nie bada się kolejnych partii specyfiku. Co więcej, NIE POZWOLONO ZBADAĆ preparatu niezależnym laboratoriom! Ostatnio odmówiono udostępnienia próbek również Polskiemu Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

  Po dziewiąte, NATYCHMIAST po stwierdzeniu w kilku krajach UE tragicznych w skutkach działań niepożądanych preparatu Astra Zeneca, wzorem Danii, czy Szwecji, ZABLOKOWANO BY możliwość jego stosowania w Polsce. Podobnie, jak „szczepionki” Johnson&Johnson, w przypadku której, rząd zamiast ją wycofać, zadeklarował jeszcze, że ODKUPI resztę od Skandynawów.

  Po dziesiąte, NIE ZAMYKANO BY SŁUŻBY ZDROWIA, blokując możliwość diagnostyki i pomocy setkom tysięcy chorych na inne schorzenia niż „modny wirus”. W bardzo prosty, wręcz banalny sposób można było i należało zorganizować oddzielenie normalnych wizyt w przychodni od tych, które mogłyby nieść ze sobą ryzyko zakażenia Sars-Cov-2. W przychodniach pediatrycznych oddzielano dzieci zdrowe i te z objawami chorób zakaźnych co najmniej od 70 lat, przyjmując je w innych częściach budynku! Czemu tego nie zrobiono, skoro wiadomo (także z badań na grupie ponad 10 mln ludzi), że OSOBY BEZOBJAWOWE NIE ZARAŻAJĄ?!

  Po jedenaste, dlaczego nie poświęcono łącznie choćby KILKUNASTU MINUT w skali 15 miesięcy, na kompleksowe omówienie na konferencji prasowej ministra zdrowia kwestii PROFILAKTYCZNYCH, zastosowania witaminy D3, cynku itd.? Nikt z ministerstwa nie mówił o uzupełnianiu niedoborów i źródeł minerałów, wychodzeniu na zewnątrz, propagowaniu zdrowego stylu życia. Dlaczego nie wydano ulotki, która rozprowadzana by była tak intensywnie, jak ta z 15-ma kłamstwami w 10 punktach, zachęcająca do przyjęcia eksperymentalnych preparatów? Z jakiego powodu “szczepionka” stała się nagle JEDYNYM działaniem profilaktycznym? Czy zatem naprawdę chodzi o zdrowie Polaków?

  Po dwunaste, dlaczego prowadzi się przed sądami Izb Lekarskich nagonkę nie tylko na lekarzy, którzy ośmielili się NORMALNIE leczyć pacjentów, zamiast chować się za teleporadami i zamykać przed chorymi drzwi przychodni, ale nawet sekuje tych, którzy tylko podpisali list do Premiera i Prezydenta pokazujący różne skuteczne drogi wyjścia z sytuacji „pandemicznej”? Dodajmy, że takie działania są jawnie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, które zabrania nękania lekarzy w jakiejkolwiek formie, za wyrażanie swoich poglądów w ramach wykonywanego zawodu.

  Po trzynaste, z jakiego powodu rząd stał się akwizytorem prywatnych firm farmaceutycznych i chce za wszelką cenę „wyszczepić” wszystkich, mimo, że już wiadomo, co się stało w krajach o najwyższym odsetku „zaeliksirowanych”? Pokazywałem drobną część dowodów w ubiegłym tygodniu, a warto sięgnąć do jeszcze wcześniejszych wpisów, m.in. o sytuacji w Szkocji, Anglii, czy nawet bliskich nam Czechach. Wiadomo już z całą pewnością, że preparaty zwane „szczepionkami” nie dają nawet w części takiej odporności, jak naturalna ochrona komórkowa organizmu. Co więcej, pojawiają się doniesienia, że one tę naturalną odporność niszczą! Wiadomo też, że produkowane białko kolca samo w sobie jest toksyczne.

  Po czternaste, dlaczego kiedy ktoś zmarł na nowotwór, zawał, udar mózgu, grypę, czy jakąkolwiek inną jednostkę chorobową, a miał przy okazji dodatni wynik testu PCR, bądź antygenowego, w akt zgonu (o ile nie było sekcji zwłok) wpisywany jest niemal zawsze Covid-19? Jednocześnie, kiedy zgon nastąpił kilka godzin, nie mówiąc już o kilkunastu dniach, czy tygodniach, od przyjęcia „szczepionki”, neguje się jego związek z preparatem, a lekarze odmawiają przyjęcia zgłoszenia NOP?

  Po piętnaste, czemu w 38 milionowym kraju, kiedy od miesięcy notuje się od kilku do maksymalnie kilkunastu zgonów na covid (bądź z dodatnim testem) tygodniowo, wciąż obowiązuje stan epidemii, co jest sprzeczne nie tylko z wytycznymi WHO, wieloletnią praktyką GIS oraz zdrowym rozsądkiem?

  Zatem o co tutaj chodzi? Przecież zdrowia, czy naturalnej odporności organizmu nie da się kupić od koncernów farmaceutycznych. Owszem, ale można je koncernom sprzedać!

  Nie idźcie tą drogą!
  Chciałoby się przywołać „klasyka”, kiedy czytamy enuncjacje MN cytowane za portalem prawy.pl

  „Kilkanaście sieci handlowych w Niemczech połączyło siły i planuje kampanię reklamową, propagującą szczepienia przeciw Covid-19 wykonywane w sklepach. Powodem mają być obawy handlowców przed powrotem obostrzeń i zamknięciem sklepów. Kampania będzie skierowana przede wszystkim do miejscowości o niskim poziomie wyszczepienia.”

  Gutowie, Sutkowscy et consortes proponują u nas „autobusy szczepionkowe” pod parafiami, urzędami i Bóg wie gdzie jeszcze. Kiedy posłuchałem całości „debaty”, aby zobaczyć, jak obecnie wygląda pranie mózgów ludziom przez telewizję Kurskiego zwaną w skrócie przez złośliwców „Kur-Wizją”, a oficjalnie, dla zmylenia przeciwnika, telewizją publiczną, omal nie spadłem z krzesła. No i nie dziwię się, że jeśli ktoś otrzymuje podobne „obiektywne informacje” z tego rodzaju „debat”, gdzie wykorzystuje się lobbystów i pożytecznych idiotów, a wszystko to „doprawione” jeszcze odpowiednio „bezstronnym” funkcjonariuszem frontu ideologicznego, przedstawianego jako „redaktor prowadzący” (chociaż trafniejsze by było chyba słowo „oficer”), mamy dramat. Takich programów są setki, a gdzie się nie ruszyć te same twarze. Panie Sutkowski! Czy pan naprawdę nie boi się odpowiedzialności karnej za te kłamstwa?! Ci ludzie mówią do milionów widzów, bez cienia zażenowania, że wszystkie opinie o szkodliwości preparatów zwanych „szczepionkami”, o fałszywych testach, czy bezsensownych lockdownach, to są bzdury i teorie spiskowe. Jak widać uważają, że posiadają patent na rację i nagle wybitni naukowcy, w tym nobliści, jak choćby Luc Montagnier, (nieżyjący już) Kary Mullis, czy Robert Malone, współtwórca pracy naukowej z 1989 roku o mRNA i platformy technologicznej szczepionki (posiada 9 patentów), to szuria i płaskoziemcy. KAŻDY, kto tylko ośmieli się podejmować dyskusję w oparciu o KONKRETNE badania naukowe, jest w mediach natychmiast blokowany, zmienia mu się w Wikipediach i innych podobnych portalach „encyklopedycznych” wpis (jak to zrobiono m.in. z profesorem Sucharitem Bhakdi) i pomija nawet ponad 40-letni dorobek naukowy. Panie doktorze Sutkowski! Czy Pan naprawdę nie słyszał, że WSZYSTKIE zwierzęta (koty i norki), na których testowano tę wspaniałą technologię przy okazji wirusa Sars-Cov-1, pozdychały?! Czy nie wie Pan, że już od miesięcy jest w nauce opartej o dowody (evidence base medicine) BEZSPORNE to, jak zachowuje się preparat genetyczny nazywany „szczepionką” wstrzykiwany obecnie wielu naiwnym? Że on nie pozostaje w mięśniu, jak tłumaczyli też inni kłamcy, a wręcz przeciwnie, krąży po całym ciele, łamiąc także barierę krew – mózg, na czym zresztą m.in. (już w swoim założeniu) miało polegać wykorzystanie mRNA!? Może warto by było coś przeczytać, albo posłuchać choćby tego krótkiego wykładu biologa dr Piotra Witczaka, zanim (albo lepiej zamiast) wypowie się pan autorytatywnie w jednym z programów zastępujących popularnego „mózgotrzepa”, gdyż działają podobnie (tanie wino chyba nawet bardziej łagodnie)…?

  Propagatorzy kłamstw się nie zatrzymują
  Konkret24 – kolejny „ujawniacz fejków” w jednym z wpisów dotyczących Roberta Malone, pozwala sobie cytować bezczelne kłamstwa profesora Pyrcia:

  „Gdy wyjaśnialiśmy w Konkret24 wątpliwości, że brak dowodów co do korzyści ze szczepień, prof. Pyrć tłumaczył: – Rzetelna informacja i dowody pochodzą z badań klinicznych i te będą oceniane przez EMA. Zgodnie z deklaracjami w przypadku Pfizera i Moderny szczepionki wykazały skuteczność na poziomie powyżej 90 procent. Skuteczność szczepionki Oksford/AstraZeneca jest niższa i wynosi około 60 procent. Nie można mówić, że nie wiemy, jakie są spodziewane korzyści szczepienia. Jeżeli ktoś tak twierdzi, nie ma podstawowej wiedzy z zakresu i medycyny, i nauk biologicznych.”

  Po pierwsze profesor CELOWO NIE PODAJE, że dane z badań dotyczą jedynie skuteczności względnej, bo bezwzględna nie przekracza 1,62%. Ta pierwsza w przypadku “antidotum” Comirnaty firmy Pfizer / BionTech to zaledwie 39%, a nie żadne 95%, co ogłosiło ostatnio ministerstwo zdrowia Izraela, a po drugie czy można powiedzieć, że WIEMY jakie są spodziewane korzyści, skoro sam producent w umowach wstawia klauzulę potwierdzającą, że NIE WIE, jak będą wyglądały odległe skutki działania preparatów? Mało tego! Pfizer JUŻ TERAZ stwierdza, że nie jest jasne, jak długo one działają i jak wygląda transmisja wirusa po użyciu „szczepionki” oraz JAKA JEST INTERAKCJA Z INNYMI LEKAMI! Nie wie, co także wyraźnie napisane jest w ulotce, czy nie będą powodowały chorób nowotworowych, bo takich badań NIE BYŁO, ani jaki będą miały długoterminowo wpływ na płodność! W jaki zatem magiczny sposób, nawet geniusz, potrafiłby odgadnąć czy w ogóle uzyskamy JAKIEKOLWIEK korzyści i czy one choćby w drobnym procencie przeważą ryzyko oraz straty w postaci wielu chorób, cierpienia oraz niepotrzebnych i przedwczesnych zgonów? Czytanie ze zrozumieniem najprostszych, zdawałoby się, tekstów, jest dla niektórych profesorów i doktorów zbyt trudne… O ile oczywiście ktoś chce wierzyć, że oni NAPRAWDĘ „tylko” prezentują swoją niewiedzę zupełnie bezinteresownie.

  Rząd płaci za te wszystkie kłamstwa i to wcale nie mało. Grzegorz Płaczek pokazał oficjalne odpowiedzi instytucji rządowych. Zobaczcie o jakie kwoty chodzi i kto jest beneficjentem. Kolejny portal „łowców fałszu” próbuje wyjaśnić coś, co w sposób ewidentny i NIE PODLEGAJĄCY ŻADNEJ DYSKUSJI, zostało już dawno podane za pewnik, w dodatku przez samego producenta „antidotum”. Otóż, w tym wpisie portal „przeprowadza dowód”, że „szczepionki” nie są eksperymentem medycznym. Najzabawniejsze jest to, że państwo się tak w swej łże-retoryce zagalopowali, aż udało im się przedstawić szereg cytatów i definicji, które JEDNOZNACZNIE wskazują, kto tutaj rozsiewa „fejki”. Zresztą przeczytajcie sami! Już w czwartym akapicie składają (nieświadomie) donos na Ministra Zdrowia, Premiera i całą bandę propagatorów tych „eliksirów”, a przy okazji na pana Grzegorza Cessaka, którego urzędowi poświęcili szczególnie sporo miejsca, licząc pewnie, że to pomoże. (Mam nadzieję, że więcej czasu poświęci mu prokurator, dzięki czemu, przynajmniej na jakiś czas, skurczy mu się przestrzeń… zwłaszcza na krzywdzenie dzieci.) Wróćmy do tekstu. Uwaga! Dwa cytaty z tego „wyjaśnienia”, które miało zaciemnić, a mówi wszystko:

  „Z punktu widzenia powyższych definicji, badania kliniczne są rodzajem eksperymentu badawczego.”

  A chwilę wcześniej:

  „W myśl ustawy o zawodach lekarza i dentysty badanie kliniczne zalicza się do eksperymentów medycznych.”

  W takim razie zapytam, a co TO JEST?

  Czy już mamy połowę 2023 roku? Nie? To znaczy, że Fake Hunter, a w zasadzie Fake Spreader nie przeniósł nas w czasie i BADANIA KLINICZNE SIĘ NIE SKOŃCZYŁY! Co więcej, jeszcze nie są choćby nawet zakończone w połowie. Mówimy o fazie badań określanej jako II/III, a więc tej, która jest kluczowa dla całego projektu, bo pozwala określić jego BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW. Czy ktoś otrzymał tę informację przed przyjęciem „eliksiru”? Oczywiście, mógł teoretycznie ją znaleźć sam w internecie, choćby na stronach EMA, także w języku polskim, ale trzeba poświęcić na to nieco czasu, wiedzieć gdzie szukać, a tu człowiek zajęty, zewsząd słyszy, że ma się „szczepić”, bo inaczej będzie jednostką aspołeczną, nie kochającą bliźnich (bo nawet papież Franciszek opowiada takie rzeczy) itd.

  Kto usłyszy ten krzyk?
  Media wciąż lansują „JEDYNIE SŁUSZNĄ LINIĘ” i nie przeprowadzą wywiadu z poszkodowanymi przez „eliksir”, jak to zrobiono podczas konferencji w Gdańsku. Posłuchajcie koniecznie relacji ofiar i ich bliskich zanim zniknie! Polecam też wstrząsający materiał z Australii.

  Niestety, religia Covidianizmu staje się dla jednych modelem życia, dla innych elementem poprawności politycznej, a dla pozostałych, po prostu groteską. Stadne wyszczepianie, czy ustawianie się w kolejkach do szprycowania, może nawet byłoby zabawne, gdyby nie fakt, że niszczy się życie i zdrowie już nie setek tysięcy, ale milionów ludzi! Najbardziej smutne jest to, że szalenie trudno się obronić przed naciskami, nie tylko środowiska, ale zwłaszcza takich, jak opisani wyżej, „łże-ekspertów” komuś, kto nie potrafi, albo po prostu nie ma możliwości, zweryfikowania i sfalsyfikowania choćby części tych szkodliwych wypowiedzi. Programy oglądają często seniorzy 75+, wśród których przeważają osoby nie posługujące się komputerem i internetem. Skazani na telewizję otrzymują właśnie pasztet, którego spożycie jest śmiertelnie groźne. Trzeba do nich docierać z informacjami. Przyjechać ze sprzętem i pokazać rozmowy, najlepiej z udziałem lubianych dziennikarzy, jak np. Jan Pospieszalski, pani Edyta Paradowska, czy Maciej Pawlicki. Wówczas jest szansa, że zastanowią się, z jakiego powodu blokuje się osoby, które mają inne zdanie i zapraszają na liczne konferencje cenionych naukowców, profesorów, doktorów, cytują wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Warto zadać po takiej projekcji bardzo proste pytania:

  „Dlaczego mimo przykrości, blokowania w mediach, pozbawiania prawa wykonywania zawodu i ostracyzmu części zindoktrynowanego już społeczeństwa, oni nadal mówią to samo?! Co mogą zyskać? Kto jest bardziej wiarygodny, czy człowiek, który nie zamknął przychodni, nie przebierał się w strój kosmity, czyli ryzykował życiem, żeby przyjmować i BADAĆ pacjentów oraz wyleczył ponad 3.000 osób, czy profesor – lobbysta, który pobierał pieniądze od koncernów farmaceutycznych?”

  Można też pokazać oficjalne dane statystyczne, z których jasno wynika, że zamordowano ponad 150 tysięcy ludzi. Nie zrobił tego żaden Covid, tylko rząd swoimi decyzjami. Zaprezentować też pisma z MZ (do ściągnięcia z kanału „To się samo komentuje”), w których podawane są prawdziwe liczby zgonów po szczepionkach, a także przetłumaczone wypowiedzi ofiar tych preparatów, których w USA są już tysiące. Tak, wiem! To jest trudne i wymaga czasu… Ale jak inaczej chcesz uratować tych ludzi? Oczywiście, można liczyć, że otrzymają placebo, bo jest całkiem prawdopodobne, że jakiś procent (prawdopodobnie znacznie mniejszy niż połowa) właśnie przyjęła środek obojętny dla zdrowia. Znam osoby starsze, które nawet nie miały śladu po ukłuciu i zero jakichkolwiek objawów, które występują u większości „wyszczepianych”. Tam gdzie w miejscu wkłucia nie działa magnes (a to dość łatwo sprawdzić), jest spora szansa, że nie było też wstrzykniętej groźnej substancji. Niestety, nie wiemy tego na pewno, a też nie każdy, kto przyjął „antidotum” będzie chciał to sprawdzać. Dla wielu osób taka informacja mogłaby być znacznie większym szokiem, niż przyjęcie „szczepionki”. Wszak znakomita część z nich zrobiła to dla „bezpieczeństwa”. Tak sądzili i pewnie wciąż są o tym przekonani… Odebranie im tej pewności może mieć fatalny wpływ na ich kondycję psychiczną. Warto też o tym pamiętać, ale tych, którzy się wahają, trzeba ratować!

  Pojawił się właśnie film, w którym niemiecka laborantka odkryła we krwi zaszczepionych struktury, których NIGDY podczas kilku dekad pracy laboratoryjnej i tysięcy badań, w tym również osób szczepionych klasycznymi preparatami, jak szczepionki na grypę, nie widziała. Jak to można wyjaśnić? Co się stanie z tymi osobami w przyszłości? Obejrzyjcie to koniecznie! Będzie łatwiej, jeśli ktoś zna niemiecki, ale są też angielskie napisy. Nagrałbym wersję polską, lecz nie mam czasu aby przygotować listę dialogową, więc jeśli ktoś może służyć pomocą, proszę o kontakt. Z kolei tutaj, pod mikroskopem elektronowym można zobaczyć dowód, że w analizowanym materiale znajduje się tlenek grafenu. Tak! Ten sam, który zgodnie z opisem w Wikipedii oraz opiniami naukowców, jest elementem pozwalającym na terapię genową, czy sterowanie z zewnątrz materiałem (substancją), która ma zostać dostarczona w określone miejsce naszego organizmu. Brzmi, jak teoria spiskowa? Ależ skąd! Przecież to są fakty potwierdzone naukowo już dość dawno. Opisane także m.in. w książkach Klausa Schwaba, czy omówione na licznych konferencjach. U nas informacyjnym RNA zajmował się wraz ze swoim zespołem prof. Jacek Jemielity. Praca naukowców pod tytułem: „Tlenek grafenu jako wygaszacz w opracowywanej metodzie HTS do badań nad białkami oddziałującymi z końcem 5’-mRNA” (Beata J. Starek, Renata Kasprzyk, Joanna Kowalska, Jacek Jemielity) była w 2018 roku jednym z zagadnień omawianych podczas wykładu na UJ. To również projekty, nad którymi pracowała m.in. DARPA. Mój tekst o magnetycznych szczepionkach, który polecam, jest zapewne jednym z wielu, jakie można znaleźć w sieci. Cytowani tam autorzy nie mieli wówczas jeszcze w ręku dowodów, których dostarczył profesor z Hiszpanii. Wkrótce będzie ich zapewne więcej, bo przecież trudno zabronić wszystkim laboratoriom na świecie badać krew osób „zaeliksirowanych”. Mleko się już rozlało… Film, o którym wspomniałem wyżej, niestety również jest na razie wyłącznie w oryginale. Za to kilka innych, które udało mi się wcześniej „spolszczyć” możecie zobaczyć na moim kanale Bitchute.com. Wystarczy w wyszukiwarce Bitchute wpisać „chrisso”.

  Hulajnoga piekła nie ma?
  Nasz Minister Śmierci właśnie przedstawił skandaliczny projekt „pomocy dla zaantidotumowanych”. Pomoc, jaką zwykle ostatnio zwykł prezentować nasz nie-rząd, odbywa się według modelu „koło w czoło”. Nieważne, czy chodzi o „Nowy Wał”, czy inne projekty, cecha wspólna jest jedna: WYDMUSZKA! Tyle, że tym razem, pod warstwą wierzchnią, z której można między wierszami wyczytać, że władza BOI SIĘ „SZCZEPIEŃ”, po zdrapaniu odnajdujemy coś znacznie gorszego! Nie dość, że poszkodowanych postanowiono skazać na nędzę i brak środków na efektywne leczenie oraz ZABRAĆ im przy okazji inne możliwości walki o odszkodowanie, wprowadza się kuchennymi drzwiami kolejne elementy zamordyzmu. A to w postaci 30 dniowej kwarantanny (sic!), a to oddania „eliksirowań” już nie tylko w ręce lekarzy, felczerów (z Ukrainy) i dyplomowanych pielęgniarek, ale za moment, jeżeli pójdzie to w tym kierunku, „zaeliksirować” będzie mógł Cię niemal każdy. Za to będziesz ZOBOWIĄZANY pod groźbą kary od 5 do 30 tysięcy złotych, DONOSIĆ na innych… To tak w dużym skrócie. Posłuchajcie tej konferencji, gdzie jest więcej szczegółów.

  Okazuje się, że skoro marchewka w postaci słynnej hulajnogi oraz innych gadżetów nie działa, rząd idzie śmiało dalej! Skąd taki tytuł dzisiejszego tekstu? Wszak w oryginale było coś o duszy? No, ale tutaj nie rozmawiamy o kimś, kto miałby prezentować podobny atrybut. Chyba, że duszę od żelazka, żeby walić nią po głowie obywateli. Boga, to ONI nie boją się na pewno! Piekła, jak widać, również nie. Obserwując poczynania ludzi, którzy nie są, wbrew pozorom, żadnym polskim Rządem, ale pacynkami w rękach globalistów, łatwo przewidzieć kolejne posunięcia. Tutaj ani żadna nauka, ani tym bardziej fakty w postaci zimnej statystyki, NICZEGO NIE ZMIENIĄ! Będą szli po trupach, doskonale wiedząc, że mordują swoich obywateli, bo przecież tego nie da się już w żaden sposób ukryć. Mam nadzieję, że aby odpowiedzieć sobie na zadane na początku tekstu pytania, nie jest potrzebne IQ >140. Połączyć kropeczki, by zrozumieć, że TU NIE MA PRZYPADKU, potrafi niemal każdy.

  No, dobrze, ale w takim razie, co dalej?! Skoro już wiemy i stało się to dla nas oczywiste, czy jest jakaś realna szansa, aby to zatrzymać? Tak! Zdecydowanie! Ale o tym napiszę więcej w przyszłym tygodniu. A tymczasem ZRÓBCIE WSZYSTKO, żeby nie pozwolić bandytom tknąć dzieci! W tym wywiadzie dla Real America’s Voice, dr Michael Yeadon – były dyrektor wykonawczy firmy Pfizer, powiedział wprost, że ryzyko śmierci z powodu zastosowania “szczepionki” jest dla dziecka 50 razy wyższe, niż w przypadku zachorowania na Covid-19!

  Jest też na zakończenie jedna dobra informacja. Oto właśnie CDC ogłosiło, że WYCOFUJE TEST PCR! Tak! Ten oszukańczy test, którym zapakowano w Polsce blisko 3 mln ludzi na kwarantanny oraz zniszczono życie i zdrowie setkom tysięcy obywateli bezpośrednio, kiedy zmarli nie doczekawszy się wyniku, bądź pośrednio, gdy będąc chorzy na zupełnie inne jednostki chorobowe, zostali umieszczeni na podstawie fałszywego wyniku tego badziewia na oddziale covidowym. Tam dopiero zarazili się koronawirusem i zakończyli życie pod respiratorem. Zła informacja jest taka, że stanie się to na razie tylko w USA i to dopiero z końcem grudnia 2021. Ciekawe czemu? W każdym razie jest nadzieja, że nasze władze także pójdą tym tropem, ale wyłącznie POD PRESJĄ! Mamy już to doświadczenie, dlatego musimy zadbać o to sami…
  21 sierpnia 2021 by Chrisso

  Źródło https://naodlew.pl/
  nadużycie link skomentuj
  kula Lis 70 22.08.2021 14:40:29

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  1 listopada 2021 at 03:53

  Dr Pierre Gilbert już w 1995 roku mówił o magnetycznych szczypawkach aby kontrolować ludzi za pomocą fal elektromagnetycznych, czyli te wszystkie tzw. teorie spiskowe o szczypawkach i 5G stają się faktem i dlatego od początku plandemii maszty telefonii komórkowej wyrastały jak grzyby po deszczu gdy tymczasem posłuszni obywateli mieli siedzieć w domach na czterech literach, bać się niewidzialnego intruza i nie widzieć jak władza buduje im elektromagnetyczne getto …..
  Dr Pierre Gilbert
  „Na koniec, tak… oprócz biologicznych ataków, które będą powodowane przez pola elektromagnetyczne, są też toksyny, które wprowadzimy do krwi i żył ludzkości i które powodują infekcje, które ludzie chętnie wstrzykną, tworząc prawa zmuszające ludność do szczypawkowania.
  W tych szczypawkach jest wszystko, co jest niezbędne aby ich kontrolować.
  Zamierzamy umieścić w szczypawkach ciekłe kryształy, które osiedlą się w komórkach mózgu, stając się w ten sposób mikroreceptorami pól elektromagnetycznych wysyłanych przez fale ultradźwiękowe o bardzo niskiej częstotliwości. Dzięki tym falom o bardzo niskiej częstotliwości możesz uniemożliwić im myślenie, możesz zmienić ich w zombie. Nie myśl, że to tylko hipoteza.
  Nie, to jest fakt. Pamiętasz Rwandę?”
  Link do video w komentarzu
  ⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  1 listopada 2021 at 23:20

  https://www.youtube.com/watch?v=DRWjVJjRKn0 https://youtu.be/DRWjVJjRKn0

  The court that forced the resignation of Pope Benedict in February 2013 has issued an Arrest Order and Warrant against Pope Francis (Jorge Bergoglio) for Crimes against Humanity, along with a $10,000 reward for his capture.
  The International Common Law Court of Justice (ICLCJ) issued the Order and reward today, November 1, 2021, along with an offer of amnesty from prosecution to any Catholic official or clergy who assists in the detaining of Bergoglio.
  According to the Court statement that accompanied its Order,
  “Our Prosecutor has in his possession documented evidence and eyewitness affidavits that attest to Jorge Bergoglio’s personal complicity in child rape, torture and trafficking, ritual killing, medical genocide, obstruction of justice, and a general command responsibility for mass murder and other crimes perpetrated by the Church of Rome … Bergoglio is subject to prosecution as an indictable individual under common and international law, and he will be prosecuted by our Court. We are offering a reward and immunity from prosecution to anyone and especially to any of Bergoglio’s church associates who assist us in detaining and prosecuting him.”
  A copy of the Order and Warrant can be found at http://www.murderbydecree.com under ITCCS Updates.
  304 Kommentare

  Öffentlich kommentieren…
  Vandal X
  Vandal X
  vor 17 Stunden
  What’s done in the dark, will be brought to the light.
  124
  Sonya Sun Heart
  Sonya Sun Heart
  vor 20 Stunden
  May justice prevail and humanity be free from tyranny. 🙏🕊🤍
  85
  RyanZakMusic
  RyanZakMusic
  vor 20 Stunden
  these evil people should be treated as criminals, not deserving of any respect or authority. trudeau next.
  55
  ahamatmabrahman
  ahamatmabrahman
  vor 21 Stunden
  odd as i dont think he’s appeared in person for some time. still it’d be great to see the last of the vatican. No offence to religious Catholics doing their beest, they will be distraught at this news.
  60
  Sąd, który wymusił rezygnację papieża Benedykta w lutym 2013 r., wydał nakaz aresztowania i nakaz aresztowania papieża Franciszka (Jorge Bergoglio) za zbrodnie przeciwko ludzkości, wraz z nagrodą w wysokości 10 000 dolarów za jego schwytanie.
  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Prawa Powszechnego (ICLCJ) wydał dziś Zakon i nagrodę, 1 listopada 2021 r., wraz z ofertą amnestii z oskarżenia dla każdego katolickiego urzędnika lub duchownego, który pomaga w zatrzymaniu Bergoglio.
  Zgodnie z oświadczeniem Trybunału, które towarzyszyło jego postanowieniu,
  „Nasz prokurator ma w swoim posiadaniu udokumentowane dowody i zeznania naocznych świadków, które potwierdzają osobisty udział Jorge Bergoglio w gwałtach na dzieciach, torturach i handlu ludźmi, zabijaniu rytualnym, ludobójstwie medycznym, utrudnianiu wymiaru sprawiedliwości i ogólnej odpowiedzialności dowództwa za masowe morderstwa i inne przestępstwa popełnione przez Kościół Rzymu … Bergoglio podlega oskarżeniu jako osoba z oskarżenia publicznego na mocy prawa powszechnego i międzynarodowego i będzie ścigany przez nasz Sąd. Oferujemy nagrodę i immunitet od oskarżenia każdemu, a zwłaszcza wszystkim współpracownikom kościelnym Bergoglio, którzy pomagają nam w zatrzymaniu i osądzeniu go”.
  Kopię Rozkazu i Nakazu można znaleźć na stronie http://www.murderbydecree.com w sekcji Aktualizacje ICCCS.
  304 Komentarze
  Maria Znyk
  Komentarze ogólne…
  Wandal X
  Wandal X
  lub 17 Stunden
  To, co dzieje się w ciemności, zostanie wyprowadzone na światło.
  124
  Sonia Słońce Serce
  Sonia Słońce Serce
  lub 20 Stunden
  Niech zwycięży sprawiedliwość, a ludzkość będzie wolna od tyranii. 🙏🕊🤍
  85
  RyanZakMuzyka
  RyanZakMuzyka
  lub 20 Stunden
  ci źli ludzie powinni być traktowani jak przestępcy, nie zasługujący na żaden szacunek ani autorytet. Trudeau następny.
  55
  ahamatmabrahman
  ahamatmabrahman
  vor 21 Stunden
  dziwne, bo nie sądzę, żeby pojawił się osobiście od jakiegoś czasu. nadal byłoby wspaniale zobaczyć ostatnią część Watykanu. Bez obrazy dla religijnych katolików robiących wszystko, co w ich mocy, będą zrozpaczeni tą wiadomością.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: