RSS

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie uznał wniosek o kasację autorstwa Sędziów Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

19 Wrz

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.comlowickainicjatywa@gmail.comlechistan.odrodzony@gmail.com

Flensburg, 17.09.2021 r.                                                                                            

                                Zarządzenie nr. 2/2021

Prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu -Teresy z domu Znyk oraz Zastępcy Prezesa, Marii z domu Znyk.

 1. Zarządza się dokonanie wpłaty w kwocie 4600 PLN, (słownie: cztery tysiące, sześćset złotych ), w terminie do 24.09.2021 r. , przekazem pocztowym na adres: Teresa Wojda, Stobiec-Lechistan 101 c, 27-570 Iwaniska jako wypełnienie zobowiązania  Mariusza z rodu Racz z dnia 29.08.2021 r. , cyt.: “Zrzutka na życzenie autorek wystąpień w obronie Mariusza z rodu Racz zostanie przeznaczona na tworzenie Lechickiego Centrum – w Stobcu – Lechistanie – schroniska dla sierot skrzywdzonych utratą zaszczepionych rodziców”
 1. Zarządza się podjęcie dalszych działań prawnych w kwestii uznanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie wniosku o kasację, sporządzonego przez sędziów arbitrów MSAPN, po przesłaniu drogą pocztową należnej kwoty 4600 złotych, na wyżej wskazany adres pocztowy, zgodnie ze zobowiązaniem Mariusza z rodu Racz, z 29.08.2021 r..
 2. Sędziowie arbitrzy MSAPN podejmą niezwłoczne działania w sprawach Mariusza z rodu Racz, po przesłaniu fotokopii przekazu pocztowego.
 3. Brak  wpłaty w określonym terminie, skutkować będzie podjęciem dalszych kroków prawnych oraz powiadomieniem o oszustwie strony:  www.zrzutka.pl .

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, ©Teresa z domu Znyk                                                         

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu, © Maria z domu Znyk

Opis sprawy : 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.comlowickainicjatywa@gmail.comlechistan.odrodzony@gmail.com

Sędziowie Arbitrzy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, prezes MSAPN-Teresa z domu Znyk, zastępca prezesa Maria z domu Znyk, dokonały ekspertyzy prawnej spraw sądowych prowadzonych przeciwko Mariuszowi z rodu Racz. Sporządziły stosowne dokumenty, wystąpienia i upowszechniły je drogą mailową,  w mediach społecznościowych, oraz na autorskiej stronie www.wojdabejda.

Link :“Pora zakończyć marsze fałszywej wolności do prześladowania, nękania Polaków-Lechitów w Polsce-Lechistanie !” https://wojdabejda.wordpress.com/2021/09/07/pora-zakonczyc-marsze-falszywej-wolnosci-do-przesladowania-nekania-polakow-lechitow-w-polsce-lechistanie/

Link :” Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości! Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców”:

Link: „Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz ! ”:

Powyżej zarządzona  kwota do przesłania drogą pocztową pochodzi  ze zrzutki na pomoc prawną dla Mariusza z rodu Racz za sporządzenie i upowszechnienie dokumentu:  ”O kasację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn.akt  IX 605/21, podtrzymującego wyrok  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, syg. akt  VK 783/20, wydanego na szkodę i krzywdę Mariusza z rodu Racz.” autorstwa Prezesa MSAPN , Teresy z domu Znyk oraz  zastępcy prezesa MSAPN  Marii z domu Znyk, sędziów arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. Dokument ten został rozesłany  do wielu adresatów przez prawnika pozasystemowego, Marię z domu Znyk, w dniu 28. 08..2021 r. z  adresu mailowego lowickainicjatywa@gmail.com

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, pismem z dnia 16 września 2021 r. , podpisanym z jego upoważnienia przez wizytator Agnieszkę Komorowicz, ( Wiz 440.817.21.K ) informuje o przyjęciu wniosku z 28.08.2021 r. o kasację wysłanego i opracowanego w imieniu Mariusza z rodu Racz przez sędziów arbitrów MSAPN. Należy to pismo  traktować jako pozytywny skutek rozesłania w dniu 15.09.2021 r. do 25 adresatów, 14-stronnicowego wniosku sporządzonego  w imieniu Mariusza z rodu Racz przez sędziów arbitrów MSAPN, wniosku w PDF : “Wniosek Mariusza z rodu Racz do Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego. Ujawnienie upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów “. 

Wobec powyższego należy podkreślić, że Prezes Sądu Okręgowego  w  Warszawie uznał wyższość Prawa Naturalnego nad prawem stanowionym przez oszustów, fałszerzy, uzurpatorów, szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe. Jest to jednocześnie uznaniem Sędziów Arbitrów MSAPN jako skutecznych obrońców – pełnomocników Mariusza z rodu Racz.

Piotr Schab, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie informuje o przyjęciu dokumentu o kasację do akt sprawy o sygn.IX K 605/21, sporządzonego i wysłanego przez sędziów MSAPN w imieniu i w interesie Mariusza z rodu Racz, w interesie wszystkich Polaków pokrzywdzonych na fałszywych marszach wolności jak też w interesie wszystkich Suwerenów Polakow-Lechitów.

https://zrzutka.pl/f9tp7e

Opis zrzutki :

„Dzisiaj tj. 29.08.2021r. wysłałem drogą mailową do Sądu Najwyższego i do Sądu Okręgowego w Warszawie wystąpienie o kasację opublikowaną na stronie https://wojdabejda.wordpress.com/2021/08/28/konieczny-bojkot-okupanta-i-jego-pulapek-zastawianych-w-falszywych-marszach-wolnosci-sedziowie-sadu-najwyzszego-stancie-w-obronie-niewinnego-mariusza-z-domu-racz/ a opracowaną przez Marię i Teresę z domu Znyk, które od 2011 roku jako Polski Ruch Oporu wskazują Polakom i uwolnionej obligatoryjnie ludzkości drogę do uwalniania się z sideł zdelegalizowanego a nadal stosowanego prawa kanoniczno-morskiego.

Zrzutka na życzenie autorek wystąpień w obronie Mariusza z rodu Racz zostanie przeznaczona na tworzenie Lechickiego Centrum – w Stobcu – Lechistanie – schroniska dla sierot skrzywdzonych utratą zaszczepionych rodziców”

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, ©Teresa z domu Znyk                                                         

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu, © Maria z domu Znyk

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.comlowickainicjatywa@gmail.comlechistan.odrodzony@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Flensburg, 15.09.2021 r.                                                                                            

                                Zarządzenie nr. 1/2021

Prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu -Teresy z domu Znyk oraz Zastępcy Prezesa, Marii z domu Znyk.

1. Zarządza się przyjęcie wniosku Mariusza z rodu Racz z dnia 15.09.2021 r. “ Wniosek Mariusza z rodu Racz do Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego.Ujawnienie upadku władzy- koniec oszukiwania Polaków-Lechitów ! “. 

2. Zarządza się rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

3. Zarządza się zwolnienie wnioskodawcy Mariusza z rodu Racz ze wstępnych opłat sądowych, opłaty arbitrażowej.

4. Zarządza się zobowiązanie wnioskodawcy Mariusza z rodu Racz do dokonania wpłaty 50 % (słownie: pięćdziesiąt  procent ) od kwot wyegzekwowanych odszkodowań, co ogółem  stanowi 12.5 miliona PLN, (słownie: dwanaście milionów, pięćset tysięcy złotych ), na utworzenie Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom, którego dysponentami są: Prezes i Zastępca Prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, Teresa z domu Znyk, Maria z domu Znyk.

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, ©Teresa z domu Znyk                                                          Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu, © Maria z domu Znyk

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.comlowickainicjatywa@gmail.comlechistan.odrodzony@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Krystyna Trzcińska
@KTrzcinska
chazarzy pod jurysdykcją talmudyczną pomijają pieczęć nagłówkową pisma. Pismo urzędowe bez pieczęci nagłówkowej jest nieaktem, czyli że bezskuteczne. Nieakt, ma za zadanie oszukać adresata pisma, że jest to akt prawny! Nieakt, nie podlega zaskarżeni, uprawomocnieniu, wykonaniu.

Krystyna Trzcińska
@KTrzcinska
·
19 wrz
W odpowiedzi do
@KTrzcinska
Zauważyłam pomyłkę w moim powyższym twittcie „wydać”
żydziaki w sądach i tzw organach państwa nie „wydają” aktów prawnych, a tylko fabrykują pozorne, talmudyczne pisma, mające pozorować akty prawne! #NIE było i nie ma zgody #Sławian, na talmudyczne rządy chazarów w #Polsce!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DR REINER FUELLMICH PRZEMÓWIENIE – LONDYN- MARSZ WOLNOŚCI – 24 LIPCA 2021| NAPISY PL

AndyChoinski Published August 12, 2021 12,647 Views

https://rumble.com/vl1rpj-full-lon-sdhjshas-hhpl.html?fbclid=IwAR0SO-lhH7ITLj-8NmVFXHdgprmT53qA9t-5tu32ASxp0SRShmYqcXY2x74

Reiner Fuellmich przemawia na Worldwide Freedom Rally – Londyn 24 lipca 2021 r.
oryginalny link: https://www.bitchute.com/video/ewyNN8Rn59zQ/

 
11 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 19 września 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: ,

11 responses to “Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie uznał wniosek o kasację autorstwa Sędziów Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

 1. Michał 1212

  19 września 2021 at 00:38

  Brawo,oby tak dalej.

  Polubione przez 2 ludzi

   
 2. Piotr

  20 września 2021 at 14:01

  Prawo Słowian
  PRZESTĘPSTWO PRZECIW RODAKOWI JEST PRZESTĘPSTWEM PRZECIW RODOWI.
  https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2021/09/podstawowe-prawo-sowian.html
  Zwyciężymy!!!

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   20 września 2021 at 21:36

   My wszyscy wolni świadomi, obligatoryjnie, bezwarunkowo uwolnieni 25.12.2012 r. jesteśmy zwycięzcami ! Oszuści, fałszerze, ludobójcy, szefowie i pomocnicy zdelegalizowanych prywatnych firm handlowych symulujących upadłe instytucje państwowe, samorządowe, unijne, kościelne, międzynarodowe i inne z nimi współdziałające, doskonale wiedzą, że ich czas się skończył. Nadszedł kres ich antyludzkich działań ! Konieczna jest niezwłoczna egzekucja: konfiskata ich majątków, zwrot wszystkich nienależnie pobranych pensji, egzekucja odszkodowań za złamanie praw ludzkich. Czy prawnicy starego systemu przekwalifikują się na komorników ? Czy nadają się na egzekutorów -komorników ? Czy można im zaufać ? Jeśli nie oni to kto ? Czy Ty Piotrze przyjmiesz na siebie rolę komornika ? Czy możesz zorganizować sprawne przejęcie wszystkich kancelarii komorniczych w Polsce ?

   Polubienie

    
  • Michał 1212

   20 września 2021 at 21:02

   I prawidłowo,tak powinno być!!!Ze swoich majątków i własnymi głowami,za każdą ofiarę tego cyrku!!!

   Polubienie

    
 3. wojdabejda

  20 września 2021 at 21:36

  Krystyna Trzcińska podał/a dalej Tweeta
  Krystyna Trzcińska
  @KTrzcinska
  ·
  12 g.
  W odpowiedzi do
  @Anna_M_Anders

  @PLinItalia
  i 2 innych użytkowników
  Wszelka władza w #Polska jest nielegalna, z uwagi na nieistnienie Konstytucji RP.
  Żydzi np #Sejm, tzw rząd, będą musieli zwrócić ex-tunc (wstecz), wszystkie nielegalnie pobrane uposażenia. Ty żydówko #Anders również. Czy wtedy też będziesz tak się uśmiechała? #wonżydkizPolski

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  20 września 2021 at 22:43

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  21 września 2021 at 10:04

  ☝ Świat Funkcjonuje Inaczej Niż Myślisz ‼️‼️‼️
  11.9.2001 NA TYM ZBUDOWANE JEST KŁAMSTWO!!! Jedne z NAJWIĘKSZYCH, ale poznajcie ich WACHLARZ
  Uczą Cię w szkole bzdur.
  Fałszywa historia, fałszywe informacje o pochodzeniu człowieka, nieprawdziwe informacje o cywilizacjach, o rozwoju technologicznym, o istnieniu życia w kosmosie (tu akurat zaczynają świat przygotowywać na kosmiczne ujawnienie)
  Wierzysz w piękne słowa o demokracji i prawach człowieka.
  Nawet ulegasz czasem złudzeniu, że Ty decydujesz, Ty wybierasz.
  A potem przychodzi rok 2020 i wszystko w co wierzyłeś się rozpada.
  Świat w gruzach.
  Im bardziej wierzyłeś, tym mocniej wypierasz to co się dzieje.
  Ale to się dzieje.
  🚫MEDIA🤬
  99,9% światowych mediów należy do globalnej lewackiej elity (tak twierdzi E. Musk)
  Np TVN należy do Discovery, a ta kontroluje 100 stacji telewizyjnych w 180 krajach, nadających w 39 językach.
  Jak myślisz, czy te stacje ideowo będą się czymś różnić?
  Nie powtarzaj więc bredni, że „coś musi być”, bo przecież „w każdej TV o tym mówią”
  🚫DEMOKRACJA🤬
  Jej nie ma. To fasada. Teatrzyk dla ludu.
  Myślisz, że wybierasz. Ale kandydatów „oni” zgłaszają, „nie z Twojego regionu” i to „oni” płacą za kampanię mówiąc ci w „swojej telewizji” co masz myśleć.
  Nie chciałeś masona Dudy, podsunęli Ci masona Hołownię. Przestraszył się Kaczyński, że wygra Hołownia, w porozumieniu z PO podsunęli masona Trzaskowskiego. (Każdy z nich jest finansowany przez fundację Sorsa!). Masz więc minory zamiast choinki, masz przymus szczepień, masz rozkradanie Polski, masz podnoszenie podatków, masz wspólne działanie PO i PIS i ich przystawek (PSL i SLD razem z KUKIZ 15) we wprowadzaniu faszystowskiego prawa i lockdownów.
  🚫USA🤬
  Opadła zasłona. Gigantyczne fałszerstwo wyborcze odsłoniło prawdę o demokracji w tym kraju.
  Uczyli w szkole, że to wzór państwa demokratycznego.
  Bzdura.
  Prezydentem zostaje ten, kogo globaliści „namaszczą” i wypromują.
  Prescott Bush, który finansował nazistów z III Rzeszy, nie został ukarany. Później zawiązał spisek, który miał obalić urzędującego prezydenta USA. Nie został ukarany. Jego syn został prezydentem. Jego wnuk – kolejnym prezydentem, za czasów którego CIA dokonało zamachu na WTC wrabiając w to Alkaidę.
  W USA nie rządzi prezydent, ale Komisja Trójstronna i Rada Stosunków Międzynarodowych, czyli agendy Rothchildów i Rockefellerów, Morganów itp.
  Wybrali Bidena, bo ich plan „dla świata” jest „lewacki” i musi go firmować w USA „lewacki demokrata” posłuszny „wielkim panom”
  🚫WATYKAN🤬
  Myślisz, że to wspaniała organizacja prowadząca Cię do boga.
  A czy wiesz, że
  1. Papież całuje po rękach Rothschildów i Rockefellerów
  2. Już wdraża ustalenia Agendy 2030 mówiąc, że „prawo do własności prywatnej nie jest niezbywalne”, „szczepionka jest ETYCZNA i konieczna”
  Nie przeszkadza mu to, że z ludzkich płodów, że to też EKSPERYMENT MEDYCZNY
  3. Bank Watykański za czasów JPII czerpał ogromne zyski z handlu narkotykami i prostytucji?
  4. 75% hierarchów Watykanu to homoseksualiści („Sodoma. Hipokryzja i władza w Watykanie)
  5. W Sali tronowej nie ma krzyża, ale olbrzymi posąg gada, a hierarchowie śpiewają hymny pochwalne nie na cześć Jezusa, ale na cześć Lucyfera?
  6. Watykan posiada olbrzymie majątki w nieruchomościach na całym świecie
  7. Watykan wspierał nazistów (to naziści utworzyli państwo Watykan w 1929r) w czasie wojny i aktywnie uczestniczył w przerzucaniu do Ameryki Płd. dziesiatki tysięcy zbrodniarzy hitlerowskich za pieniądze („linia szczurów”)
  8. Itd. itd.
  🚫CHINY🤬
  Od lat 70. ub. Wieku globaliści zainwestowali w tym kraju miliardy dolarów. Ze względu na koszty pracy przenieśli tam tysiące fabryk z USA i wszystkie technologie, więc kiedy Trump chciał sprowadzić na powrót do Stanów amerykańskie korporacje dla ochrony „myśli” (wyciek technologii) oraz chciał, aby w USA płacono podatki, globaliści postanowili go usunąć.
  Ich krajem teraz są Chiny. Stany Zjednoczone przestają być hegemonem.
  Chiny nie stosują obostrzeń, żyją już normalnie. Tego kraju „nie wolno psuć”, bo tam kwitną biznesy globalistów. Nie ma też pandemii w krajach przylegających, zdominowanych przez Chiny. Nie ma też w Afryce, bo cała środkowa i południowa Afryka „jest chińska”
  Chiny są zaś WZOREM państwa dla globalistów. Taki świat nam szykują.
  🚫NAZIŚCI🤬
  Skąd oni w USA?
  Ich ewakuacja rozpoczęła się już w 1943, zaraz po bitwie pod Stalingradem.
  W samym USA powstało wtedy ok. 830 firm, do których transferowano pieniądze.
  W Argentynie, Chile i Paragwaju budowano fabryki i całą infrastrukturę „na później”
  Ewakuowano zaawansowaną technologię do baz na Antarktydzie.
  Najwybitniejsi z nich trafili na Antarktydę i do ameryki Płd. – polecam materiały pod hasłem akcja „high jump” oraz „Polowanie na Hitlera” a będziecie zszokowani
  Duża część (dziesiątki tysięcy) trafiła do USA w akcji „paper clip”
  Żyli sobie w luksusach, na wysokich stanowiskach, zarabiając super kasę.
  To naziści budowali amerykańską NASA i CIA Rockefeller będący w latach 60. Wiceprezydentem uniezależnił CIA od prezydenta i od tego czasu CIA rządzone przez nazistów jest państwem w państwie”
  Tylko nieliczni trafili pod sąd w Norymberdze (kilkunastu!)
  🚫KTO FINANSOWAŁ NAZISTÓW🤬
  P. Bush, H. Ford, Rothschildowie (a jakże!), Rockefellerowie.
  Po wojnie „panowie R. R.” przejęli IG FARBEN, czyli firmę, która była sądzona w procesach norymberskich – w procesie nr 6. Firma ta pisała dla Goebbelsa plan wojny, a następnego dnia po Nocy Kryształowej przelała na konto nazistów 80 mln marek (ówczesnych!) na prowadzenie wojny. Produkowała m.in. cyklon B, zatrudniała dr Mengele i sama robiła eksperymenty medyczne na więźniach przywożonych do Niemiec z obozów.
  Po przejęciu jej przez Rothschildów i Rockefellerów prezesi osądzeni w Norymberdze wrócili na swoje stanowiska, a ich pracownik dr Mengele żył pod swoim nazwiskiem przez długie lata w Paragwaju (w 1958 wziął ślub podpisując się swoim nazwiskiem)
  W wyniku tajnego porozumienia z USA naziści spokojnie sobie żyli w Ameryce Płd. osadzeni wysoko w strukturach władzy i tajnej policji w Argentynie, Chile i Paragwaju budując IV Rzeszę („Polowanie na Hitlera” „Naziści w Argentynie”)
  🚫UNIA EUROPEJSKA🤬
  Idea UE zrodziła się – uwaga ! w IG Farben!
  Spółka „spadkobierczyni” IG Farben to dzisiejszy BAYER – ten od aspiryny. Z niego swój rodowód polityczny wywodzi m. in. Helmut Kohl oraz – uwaga! Angela Merkel
  Bayer przejął rok temu (albo dwa) największego truciciela żywności czyli MONSANTO
  Monsanto ma ambicje stać się kontrolerem 100% światowej żywności. Po to modyfikuje (GMO), bo po zmodyfikowaniu „jest właścicielem” produktu. Teraz wystarczy zniszczyć, zakazać, hodowli, produkcji roślin i już ma się monopol.
  Dużym udziałowcem Monsanto jest ‘cudowny” Bil Gates.
  🚫GLOBALIŚCI🤬
  Ojciec B. Gatsa to człowiek Rockefellera.
  Ojciec B. Gatsa to zwolennik EUGENIKI i depopulacji.
  Ruchy eugeniczne osiągnęły swój szczyt w wykonaniu Hitlera wspieranego przez globalistów.
  Teraz promowane przez globalistyczne lewactwo zaczynają wracać w wielką mocą.
  Brat A. Huxleya (Nowy wspaniały świat) był jednym z twórców eugeniki – więc A. H. doskonale wiedział, co szykują dla świata i w jednym z wywiadów po napisaniu książki powiedział, że to nie jest „ jakaś tam wizja”, ale „raczej PLAN przygotowany dla ludzkości”
  🚫PANDEMIA🤬
  Rozumiesz już kto za tym stoi?
  Jakie mroczne siły wprowadzają dystopijny plan świata?
  Połącz to wszystko.
  Zobacz, jak działa FED, zrozum znaczenie spotkania 1944 w Bretton Wóods (Bank Światowy i MFW). Poczytaj kto kontroluje ONZ i czyją własnością jest WHO oraz wszystkie światowe agendy „szczepionkowe”. Zwróć uwagę na porozumienie z 2005 roku, w którym 194 kraje oddają władzę nad sobą w ręce WHO jeśli ta ogłosi poziom 6 pandemii. Zwróć uwagę kto stoi na czele WHO.
  Zapoznaj się z ustaleniami Fundacji Rockefellerów z 2010 r („Scenariusze rozwoju….), sprawdź Agendy Światowego Forum Ekonomicznego (zwłaszcza z roku 2016) oraz obecną Agendę 2030.
  Przeczytaj książkę K. Schwaba „IV rewolucja przemysłowa” oraz J. Sachsa „Nasze wspólne bogactwo”
  Posłuchaj wysokich rangą polityków, księcia Karola, papieża, obejrzyj parę programów dotyczących zaawansowanych badań technologicznych z zakresu sztucznej inteligencji, przejrzyj materiały dotyczące „świńskiej grypy w 2009”, posłuchaj pani Judy Mikovits……
  Poczytaj też o „London CITY” w kontekście prawa finansowego, morskiego i handlowego …
  DZIEJĄ SIĘ CIEKAWE RZECZY ….
  Świat funkcjonuje inaczej niż widzisz
  #J.Makara
  #Świadomość44
  OSTATNI SPRAWIEDLIWI

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  27 września 2021 at 20:10

  Skopiowane…
  Prezydent Chorwacji demaskuje media za KŁAMSTWO i szerzenie paniki w związku z Covidem oraz mówi, że w jego kraju NIE BĘDZIE WIĘCEJ szczepień
  Opublikowano 25 września 2021 przez State of the Nation
  Natural News Prezydent Zoran Milanović Chorwacji kończy się oszustwem „szczepionkowym” koronawirusem Wuhan (Covid-19).
  W zjadliwym akcie oskarżenia medycznego establishmentu, Milanović ogłosił, że Chorwaci zostali „wystarczająco zaszczepieni” i że „w Chorwacji nie będziemy się już szczepić”.
  „Media szerzą panikę i bzdury”, śmiało stwierdził Milanović. „Zaczynam każdy dzień z CNN i tymi kilkoma kanałami i zastanawiam się, czy jestem normalny, czy też oni są szaleni. Szerzą panikę. Robią to od początku.”
  W przeciwieństwie do polityków amerykańskich, którzy są zbyt słabi, skompromitowani lub po prostu źli, by kiedykolwiek powiedzieć coś takiego, Milanović nie zamierza stać bezczynnie, gdy jego rodacy są nadal gwałceni medycznie przez machinę Zachodniej Wielkiej Farmy.
  „Nie ma życia bez ryzyka, bez możliwości zachorowania” dodał Milanović. „Ludzie chorują na tysiąc innych poważniejszych rzeczy, a podczas gdy tak się dzieje, mówimy o COVID-19 od półtora roku”.
  „Musimy wiedzieć, jaki jest cel tego szaleństwa. Jeśli celem jest całkowite wyeliminowanie wirusa, mamy cel. Nie słyszałem, żeby to był cel. Jeśli ktoś powie mi, że to cel, powiem mu, że oszalał

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: