RSS

WYROK MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO ODPOWIEDZIĄ NA BEZPRAWIE EUROPEJSKIEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO.

18 Lu

Suwereni mają prawo i obowiązek wykonania wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z 15 lutego 2020 r. zawartego w linku :

Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego.(1)

UWAGA !

Wyrok Sądu MSAPN z 15 lutego demaskujący oszustwa Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Ciechanowie II Wydział w Londynie-Luton jest utorowaną drogą do odsunięcia od władzy uzurpatorów we władzach wszelkich szczebli celem powstrzymania ludobójczej machiny uruchomionej przez żydowskiego zaborcę !

wyrok-mic499dzynarodowego-sc485du-arbitrac5bcowego-odpowiedzic485-na-bezprawie-europejskiego-sc485du-arbitrac5bcowego.1(4)

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/17/o-zastopowanie-niszczycielskich-dzialan-i-lamania-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/

DROGA RATUNKU DLA NARODU POLSKIEGO-LECHITÓW ZOSTAŁA BEZSPORNIE, BEZAPELACYJNIE WSKAZANA TUTAJ, W WYROKU MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRAWA NATURALNEGO Z 15 LUTEGO 2020 R.

Żydowski okupant-zaborca sam zgodził się na oddanie władzy w ręce Suwerenów-Polaków-Lechitów, bo nie zakwestionował wniosków Marii i Teresy z domu Znyk o odsunięcie od władzy uzurpatorów, oszustów, ludobójców, zawartych w dokumencie z 31.12.2019 r.       „O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE-LECHISTANIE.”

Panowie Suwereni, czas najwyższy  wykonać wyrok i odebrać władzę skoro bezapelacyjnie, bezspornie i arbitralnie na to uzurpatorzy się zgodzili !!!                Jeśli T.Cichockiemu zdrowie nie pozwala by wykonać to do czego się zobowiązał to przecież nie brakuje w Polsce Lechistanie, godnych, mężnych Suwerenów którzy za niego podejmą się egzekucji wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, w tym odbioru urzędu od uzurpatora A.Dudy !!!

oświadczenie Dudy(1)

Oto Oświadczenie Dudy do masowego rozpowszechniania w  wersji PDF:

Oświadczenie z 15.02.2020r

Łysa Góra, 18.02.2020 r.

Maria i Teresa z domu Znyk 

Polski Ruch Oporu 

Kochani Rodacy !

Maria i Teresa z domu Znyk podjęły działania w obronie uwolnionych obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie Polaków-Lechitów poprzez wykorzystanie procedur arbitrażowych w celu faktycznego finansowego pogrążenia uzurpatorów władz wszelkich szczebli oraz osób z nimi powiązanych. Zamiarem naszym było utorowanie drogi dla Polaków-Lechitów  do występowania do ESA o odszkodowania za łamanie praw człowieka i podstawowych wolności. Nasze odszkodowania miały być przeznaczone na sfinansowanie drogi bezspornych roszczeń z wykorzystaniem naszego wzoru do masowych wystąpień o odszkodowania i zadośćuczynienie. Jednak Sąd ESA sprzeniewierzył się wszelkim zasadom prawa międzynarodowego i prawa naturalnego. Europejski Sąd Arbitrażowy w Londynie po raz kolejny udowadnia, że jest rzecznikiem bezprawia,  obrońcą uzurpatorskich władz wszelkich szczebli wraz z instytucjami z nimi współdziałającymi w podstępnym wyniszczaniu rdzennych Polaków w Polsce – Lechistanie.

Dzisiaj, tj 18 lutego 2020 r. Prezes Sądu ESA Marek Polakowski przesyła Postanowienie o uchyleniu wyroku i zawieszeniu postępowania IA-02/2020 z terminem wstecznym 14 lutego 2020 r. pod pretekstem nie otrzymania adresu pocztowego wnioskodawczyń celem ponownego przesłania wyroku, już raz przesłanego 7 lutego drogą mailową, tj. jeden dzień po terminie na złożenie sprzeciwu i wystąpienie o weksle trasowane, wprowadzenie poprawek. 

To postanowienie Marka Polakowskiego z datą wsteczną 14.02.2020 r. jest żałosną reakcją na wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu  z 15 lutego a wysłany 17.02.2020, o godz. 23:29.  Zaznaczyć należy, że ESA w żadnym wcześniejszym zarządzeniu nic nie wspomina o konieczności podania adresu pocztowego ani nie informuje, nie poucza, że z powodu nie podania adresu pocztowego ma prawo unieważnić wcześniej wydany wyrok i zawiesić postępowanie. 

Sąd ESA kompromituje się i wbrew zapisom z uzasadnienia wyroku przesyła zarządzenie z 14.02.2020 o uchyleniu wyroku i zawieszeniu postępowania dodatkowo do strony przeciwnej-pozwanych : Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP , cyt. z uzasadnienia: “Strona pozwana traci także kompetencje do jakiegokolwiek działania w sprawie w przedmiocie jakiejkolwiek negacji dotyczącej tego sądowego rozstrzygnięcia.” ….” Stronie przeciwnej Sąd z urzędu nie przesyła tego wyroku bowiem nie uczestniczyła w posiedzeniu sądu osobiście ani nie wyznaczyła arbitra”. 

Bezpodstawne i bezprawne żądanie adresu pocztowego celem przesłania wyroku ESA z 30.01.2020 r. za potwierdzeniem odbioru wiąże się z ukrytymi celami i niebezpieczeństwem przesłania toksycznych  substancji, gdyż Sąd ESA działa w interesie strony przeciwnej-żydowskiego zaborcy.

Wyrok ESA z 30.01.2020 r. wnioskodawczynie traktują jako próbę przekupstwa za złudną obietnicę 13 milionów złotych za odstąpienie od realizacji bezspornych żądań od 63 osób z wykazu nr.1 dokumentu wniosku z 31.12.2019 r. “O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE – LECHISTANIE a także pozostałych bezspornych  żądań w interesie Suwerenów-Zwierzchników Władzy w Polsce-Lechistanie.

Von:Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com>; tcichocki <tcichocki@tcichocki.pl>; sadesalondynluton.01@gmail.com; prezes@courtesa.eu, Datum:17.02.2020, 23:29     Betreff:Dotyczy ESA Sygn.akt I A-02/2020 . Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego.Gesendet von:gmail.com

O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE – LECHISTANIE.  Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego. https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/17/o-zastopowanie-niszczycielskich-dzialan-i-lamania-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/                                                         W załączeniu do e-maila :

1. Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu z dnia 15 lutego 2020 r. jako odpowiedź na bezprawie zawarte w wyroku ESA z 30.01.2020 r.

2. Wyrok ESA z 30.01.2020 r. jako dowód na łamanie praw wnioskodawczyń i Suwerenów w Polsce – Lechistanie.

3. Dokument z dnia 31.12.2019 r. bezsporny wniosek o zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie przyjęty bez sprzeciwu przez 63 osoby strony pozwanej.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I A 02/2020 . sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com> An:Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> Datum:18.02.2020, 12:05 Betreff:I A 02/2020Gesendet von:gmail.comSigniert von:gmail.comSicherheit: Standardverschlüsselung (TLS) Weitere Informationen: Nicht kategorisierbar, aber wichtig. ODBIORCA: 1)Kancelaria Prezydenta RP, 2)Kancelaria Sejmu RP 3)Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP 4)Pani Teresa Wojda 5)Pani Maria Bejda W załączeniu uprzejmie przesyłamy Postanowienie w w/w sprawie. Z poważaniem SEKRETARIAT ESA

Wyrok MSAPN z 15.02.2020r str 1

Wyrok MSAPN z 15.02.2020r str 2

Wyrok MSAPN z 15.02.2020r str 3

Flensburg, 15 luty 2020 r.

                       WYROK

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z dnia 15.02.2020 r., Sygn.akt I MA-01/2020. 

Dnia 15 lutego 2020 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu ( MSAPN ) w składzie:

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk,                                                                     Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu, Maria z domu Znyk

na zamkniętym posiedzeniu wyjazdowym we Flensburgu w sprawie wyroku Europejskiego Sądu Arbitrażowego II Wydział Zamiejscowy w Londynie Luton z dnia 30.01.2020 r. Sygn.akt I A-02/2020, dotyczącego roszczeń bezspornych zawartych w dokumencie-wniosku Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) z 31.12.2019 r. “ O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE – LECHISTANIE “ z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za łamanie praw człowieka i podstawowych wolności wnioskodawczyń oraz łamania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich Suwerenów rdzennych Polaków-Lechitów.

POSTANAWIA:

W dniu 15.02.2020 r. : 

 • odrzuca w całości wyrok Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie z 30.01.2020 r., Sygn.akt I A-02/2020 jako wydany z rażącym pogwałceniem praw wnioskodawczyń, z obrazą przepisów Prawa Międzynarodowego, Prawa Naturalnego, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Nowojorskiej, Europejskiej Konwencji EKPCZIPW , regulaminu sądu ESA, Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie Praw Ludzkich ,  Wyrok ESA z 30.01.2020 r.
 • uznaje za podlegający w całości Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu dla roszczeń bezspornych, z klauzulą wykonalności dokument – wniosek z dnia 31.12.2019 r. “O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE – LECHISTANIE “, zaakceptowany bez protestu przez stronę przeciwną-pozwanych, którą są 63 osoby z wykazu nr. 1, dokumentu-wniosku z    31.12.2019 r. Sygn. akt I A-02/2020 ,
 • zasądza od Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wyroku, zwrot z konta ESA opłaty rejestracyjnej sprawy I A-02/2020 w wysokości 2000 funtów wraz z odsetkami na konto z którego dokonano wpłaty ,
 • zasądza od Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wyroku, zwrot dopłaty rejestracyjnej w sprawie I A-02/2020  w wysokości 500 funtów wraz z odsetkami na konto z którego dokonano wpłaty ,
 • zasądza od MARKA POLAKOWSKIEGO jako szefa, wpłatę kwoty 2.000.000,00 Euro, zgodnie z pkt.17 i 47 Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej, na konto nr. : DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności wnioskodawczyń w postępowaniu arbitrażowym w sprawie Sygn.akt IA-02/2020 ,
 • zasądza od DARIUSZA KOMOROWSKIEGO, jako pomocnika, wpłatę kwoty 1.300.000,00 Euro, zgodnie z pkt.17 i 47 Międzynarodowej Taryfy na konto nr.: DE 78 2069 0500 0000 6612 63,  w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i podstawowych wolności wnioskodawczyń w postępowaniu arbitrażowym w sprawie Sygn.akt IA-02/2020 ,
 • kosztami sądowymi, opłatą arbitrażową obciąża solidarnie MARKA POLAKOWSKIEGO kwotą  5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz obciąża DARIUSZA KOMOROWSKIEGO kwotą 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), płatne na konto nr.: DE 78 2069 0500 0000 6612 63, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyroku .

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu potwierdza niniejszy wyrok z dnia 15.02.2020 r., Sygn.akt I MA-01/2020 Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. 

Sąd MSAPN  stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. Sąd MSAPN przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.zobowiązuje Tadeusza Cichockiego do przejęcia urzędu po ustępującym  Andrzeju Dudzie, który przyjął do realizacji wszystkie wnioski wnioskodawczyń z 31.12.2019r., w tym oświadczenie o jego ustąpieniu z bezprawnie zajmowanego urzędu. 

Ponadto Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego orzeka, że Europejski Sąd Arbitrażowy w Londynie sam się  wykluczył z prawa reprezentowania uwolnionej Ludzkości wobec udowodnionego, udokumentowanego faktu działań ESA na szkodę Suwerenów-Zwierzchników Władzy w Polsce – Lechistanie i nie ma prawa działać od momentu upublicznienia niniejszego wyroku.

ESA jako skompromitowana firma upadłego prywatnego światowego niewolniczego systemu Władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, nie jest honorowym członkiem uwolnionej 25.12.2012 r. Ludzkości. Wszyscy sędziowie ESA  pozbawieni immunitetów na mocy “Motu Proprio” z 2013 r. odpowiadają prywatnie własnymi majątkami do trzeciego pokolenia włącznie.

UZASADNIENIE :

Europejski Sąd Arbitrażowy w Londynie wydał 30.01.2020 r. krzywdzący wyrok w sprawie I A – 02/2020  “ Do ESA O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE -LECHISTANIE “, z rażącym pogwałceniem praw wnioskodawczyń i z obrazą przepisów Prawa Międzynarodowego i Prawa Naturalnego  oraz własnego regulaminu.

Dokonane zostały opłaty rejestracyjne w wysokości 2000 funtów wraz z dopłatą 500 funtów na procedowanie zgodnie z zasadami Europejskiego Sądu Arbitrażowego, gdzie nie jest naznaczone, że wyrok sąd przesyła po terminie i odbiera prawo sprzeciwu co do treści wyroku, nie wypełnia wszystkich żądań wnioskodawczyń, pomimo, że żadna ze stron nie zakwestionowała skutecznie żądań wnioskodawczyń. Sąd w wyroku pisze, cyt.: “uznał za zasadne roszczenie wnioskodawczyń“ , jednak wybiórczo odniósł się zaledwie do jednego z wielu równorzędnych, jednakowo ważnych wniosków jako zadośćuczynienie  za łamanie praw ludzkich wobec wnioskodawczyń oraz za łamanie praw ludzkich każdego Polaka-Suwerena-Zwierzchnika Władzy w Polsce-Lechistanie.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego uznaje za podlegający w całości Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu dla roszczeń bezspornych, z klauzulą wykonalności dokument – wniosek z dnia 31.12.2019 r. “O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE – LECHISTANIE “, zaakceptowany bez protestu przez stronę pozwaną, którą są 63 osoby z wykazu nr. 1, dokumentu-wniosku z  31.12.2019 r. , Sygn. akt I A-02/2020 o następującym brzmieniu jako zadośćuczynienie za szkody i krzywdy wnioskodawczyń:

 • zasądza na rzecz wnioskodawczyń, każdej z osobna kwoty po 13 000 000 Euro, słownie: trzynaście milionów Euro, w przeliczeniu na uncje złota, od każdego winnego strony przeciwnej, ujętego w wykazie nr.1,  z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i wolności, za złamanie Praw Suwerena, za złamanie praw osób wolnych, bo uwolnionych obligatoryjnie z prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Link: “List grzecznościowy do szefów i pomocników korporacji uznanych przez OPPT za nieistniejące “ https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

 • nakazuje  uzurpatorowi “prezydentowi “ Andrzejowi Duda ustąpienie  wraz z wszystkimi nielegalnie sprawującymi władzę wszelkich szczebli oraz podanie do publicznej  powszechnej wiadomości w Polsce oświadczenia o następującej treści:

“Ja, Andrzej Duda oświadczam, że ustępuję z nielegalnie zajmowanego stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawowałem najwyższy urząd w Polsce nielegalnie, pomimo posiadanej wiedzy, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna.  http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf                               Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terenie Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie obce wojska i obce służby do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski-Lechistanu. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Przekazuję urząd Tadeuszowi Cichockiemu z Piaseczna, przedstawicielowi Suwerenów sprawujących władzę zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z Proklamacją Suwerena. Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. Warszawa, data,podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“

 • nakazuje stronie przeciwnej podania do powszechnej wiadomości oświadczenia Andrzeja Dudy o ustąpieniu  z nielegalnie zajmowanego stanowiska o następującej treści:

“Podaje się do powszechnej wiadomości  oświadczenie na okoliczność ustąpienia nielegalnego prezydenta Andrzeja Dudy i obowiązywania w Polsce-Lechistanie  Proklamacji Suwerena-Narodu Polskiego z 02.11.2014 r. Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej. Oto treść oświadczenia Andrzeja Dudy : “Ja, Andrzej Duda oświadczam, że ustępuję z nielegalnie zajmowanego stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawowałem najwyższy urząd w Polsce nielegalnie, pomimo posiadanej wiedzy, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf . Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terenie Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie obce wojska i obce służby do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski-Lechistanu. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Przekazuję urząd Tadeuszowi Cichockiemu z Piaseczna, przedstawicielowi Suwerenów sprawujących władzę zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z Proklamacją Suwerena. Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. Warszawa, data, podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“ 

 • nakazuje stronie przeciwnej respektowanie praw Suwerena-Narodu Polskiego-Lechitów, sprawującego Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią od 02.11.2014 r. na mocy Proklamacji i  podporządkowanie się przedstawicielom Suwerena z Tadeuszem Cichockim z Piaseczna na czele.
 • nakazuje zdemontowanie istniejących masztów i stacji bazowych na terenach zamieszkałych, na wszelkich budowlach, w tym na wieżach kościołów a poza terenem zabudowanym w ilości pomniejszonej do niezbędnej bezpiecznej telekomunikacji,
 • nakazuje zablokowanie wszystkich kont i zajęcie majątków strony przeciwnej,
 • nakazuje zabezpieczenie 100 ton złota sprowadzonego ostatnio do Polski, własności wszystkich Suwerenów-Polaków-Lechitów,
 • zakazuje  wszelkich głosowań SMS-owych widzów i urządzania loterii SMS-owych we wszelkich programach, wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych jako nieuczciwe praktyki wyłudzania opłat od widzów, słuchaczy łamiące prawa i wolności człowieka,
 • zakazuje TVP  reklam, z wyjątkiem reklam własnych programów telewizyjnych,
 • nakazuje  Rinke Rooyens, właścicielowi  firmy “ROCHSTAR” podania do publicznej wiadomości i zrealizowania zobowiązań  zawartych w oświadczeniu o następującej treści: “Ja, Rinke Rooyens, właściciel firmy “ROCHSTAR”, producent programu “The Voice Senior” dla TVP 2 oświadczam, że unieważniam wyniki finału programu “The Voice Senior” z dnia 28.12.2019 r. . Oświadczam, że niezgodne z regulaminem programu i regulaminem głosowania było dopuszczenie zespołu trzech sióstr do występów w programie  jak też wytypowanie tego zespołu na zwycięski “najlepszy głos w Polsce”. Przepraszam wszystkich uczestników programu, przepraszam wszystkich telewidzów za nieuczciwe praktyki, nierówną konkurencję, brak przejrzystości głosowań, narażenia widzów na koszty SMS-ów. Zobowiązuję się do zaniechania wszelkich głosowań SMS-owych w moich programach. Oświadczam, że jako zadośćuczynienie dla siedmiu uczestników finału programu “The Voice Senior” z 28.12.2019 r. , z wyłączeniem trzech sióstr, przekażę po 50.000 złotych, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.  Dowody na przekazanie kwot zadośćuczynienia siedmiu finalistom programu opublikuję na stronie internetowej programu “The Voice Senior” :https://vod.tvp.pl/website/the-voice-senior,43561599 , na stronie firmy Rochstar : https://rochstar.tv/ oraz w komentarzach na stronie Polski Obywatelski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski : www.wojdabejda.wordpress.com . Warszawa, data, podpis: Rinke Rooyens, właściciel firmy “ROCHSTAR”, producent programu “The Voice Senior”.
 • zakazuje Jerzemu Owsiakowi i wszystkim firmom powiązanym z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy  zbiórek pieniędzy, aukcji, licytacji, organizowania festiwali itp. które są do wyłudzania pieniędzy od osób nieświadomych oszustwa i podstępu, manipulacji, przekazów podprogowych, demoralizacji jak np. “Przystanek Woodstock”- “Pol’and’Rock Festival” 

Link: “ 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo, ukrywają faktury “ :https://wolna-polska.pl/wiadomosci/8-wyrokow-potwierdzajacych-ze-owsiak-wosp-lamia-prawo-ukrywaja-faktury-2017-01

Z naruszeniem praw wnioskodawczyń i własnego regulaminu oraz przepisów Prawa Międzynarodowego i Prawa Naturalnego ESA błędnie w wyroku zasądza kwotę bezpodstawnie, niesłusznie, krzywdząco zaniżoną  oraz w walucie o którą wnioskodawczynie nie występowały. Wbrew zapisom dokumentu-wniosku wnioskodawczyń o brzmieniu, cyt. : “ o zasądzenie na rzecz wnioskodawczyń, każdej z osobna kwoty po 13.000.000 Euro, słownie trzynaście milionów Euro w przeliczeniu na uncje złota od każdego winnego strony przeciwnej ujętego w wykazie nr. 1 “. ESA w wyroku z 30.01.2020 r. błędnie zasądza i stwierdza wbrew faktom, że kwota jest zgodna z dokumentem-wnioskiem  wnioskodawczyń, gdy faktycznie wnioskodawczynie o taką kwotę nie występują lecz o łączną kwotę 26 milionów Euro od każdej z 63 osób ujętych w wykazie nr. 1, dokumentu-wniosku z 31.12.2019 r. ESA bezpodstawnie błędnie w wyroku z 30.01.2020 r. pisze, cyt.: “ w kwocie wymienionej we wniosku na rzecz wnioskodawcy-Pani TERESY (ZNYK)  WOJDA i Pani MARII (ZNYK) BEJDA, tj. kwoty: 13.000.000,00 PLN “. Wbrew  zapisom niekwestionowanego, bezspornego dokumentu-wniosku z 31.12.2019 r. ESA zasądza wybiórczo tylko jedną ogólną kwotę pieniężną od wszystkich razem 63 osób wymienionych w wykazie nr. 1  i uznaje za płatników cyt.:”podmioty wraz z podległymi nadrzędnymi jednostkami organizacyjnymi”, zamiast od osób prywatnych winnych łamania praw ludzkich ujętych w wykazie nr. 1 wniosku z 31.12.2019 r.

ESA bezprawnie i bezpodstawnie, wbrew żądaniom wnioskodawczyń, przerzuca odpowiedzialność prywatną strony pozwanej winnej ludobójczych działań, na wszystkich krzywdzonych płatników nielegalnych podatków, haraczy na rzecz żydowskiego zaborcy, tj. płacących na rzecz prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i inne z nimi powiązane. Tym samym ESA sam zdemaskował się jako rzecznik bezprawia, obrońca ludobójców. 

ESA krzywdząco, rażąco, z pogwałceniem  praw wnioskodawczyń i obrazą przepisów prawa oraz własnego regulaminu pozbawił wnioskodawczynie elementarnego prawa do sprzeciwu  co do treści wyroku z 30.01.2020 r. poprzez zatajenie treści wyroku i przesłanie go 07.02.2020 r. tj. jeden dzień po 7 dniowym terminie  wskazanym w wyroku na dokonanie sprzeciwu, od dnia ogłoszenia wyroku 30.01.2020 r. a tym samym równocześnie ESA pozbawił wnioskodawczynie prawa otrzymania weksli trasowanych na 63 osoby ujęte w wykazie nr.1 w dokumencie-wniosku z 31.12.2019 r.                          ( załącznik nr.1 )

Od: sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com> Date: pt., 7 lut 2020 o 12:54 Subject: I A 02/2020  To: Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com>    Szanowne Panie, w zał. przesyłamy wyrok w w/w sprawie. W ciągu 2 dni prześlemy Postanowienie o kosztach postępowania. Z poważaniem A. Gustowska Sędzia Arbiter SEKRETARIAT ESA

Pierwsze trzy strony wyroku stoją w sprzeczności z uzasadnieniem wyroku i w sprzeczności z dokumentem-wnioskiem wnioskodawczyń z 31.12.2019, który został uznany w całości przez stronę przeciwną wobec braku kwestionowania co do treści zawartej we wniosku z 31.12.2019 r.  Treść wyroku nie koresponduje z wnioskiem wnioskodawczyń z 31.12.2019 r. jak też nie została wniesiona poprawka do wykazu nr.1, osób fizycznych, podanych z imienia i nazwiska, szefów i pomocników nielegalnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe i kościelne a nie jak błędnie ESA określa, cyt.: “podmiotami, podległymi nadrzędnymi  jednostkami organizacyjnymi “ strony przeciwnej, pomimo wysłanego 29.01.2020 o g.21.15 dokumentu z poprawioną listą odbiorców strony przeciwnej wraz z uzupełnionymi adresami mailowymi. ( załącznik nr. 3)

Ponadto Sąd MSAPN stwierdza, że ESA doskonale zna i stosuje polską wersję Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej, przetłumaczonej i opracowanej przez wnioskodawczynie a tym razem, w tej sprawie dyskryminuje autorki  tłumaczenia. Niezgodnie z wnioskiem autorek tłumaczenia i wbrew Międzynarodowej Taryfie Odszkodowawczej ESA zasądza odszkodowanie w polskiej walucie: PLN zamiast w EURO.  https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Jako dowód wcześniejszego stosowania przez ESA Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej w walucie Euro poniżej  pierwsza strona wyroku wydanego przez ESA w sprawie unieważnienia umowy kredytu bankowego we frankach szwajcarskich.

Wyrok ESA_0001(1)

ESA we wszystkich zarządzeniach pisze  imiona i nazwiska wnioskodawczyń w formie takiej samej jak używają wnioskodawczynie w dokumencie- wniosku z 31.12.2019 r. , natomiast w wyroku imiona i nazwiska wnioskodawczyń napisane są dużymi literami, co narusza  godność, prawa ludzkie wnioskodawczyń jako osób obligatoryjnie, bezapelacyjnie, bezwarunkowo, obowiązkowo, nieodwołalnie uwolnionych 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu. Przesłany drogą mailową  w dniu 7 lutego wyrok z 30.01.2020 r. także w kwestii pisowni nazwisk nie jest adekwatny do zapisów wniosku wnioskodawczyń, jako osób wolnych.

     Ponadto Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego ustalił co następuje :

W czwartek 30 stycznia o godzinie 19:42 z nr. telefonu 0048 575 395 982 na telefon Teresy z domu Znyk : 0048 508 289 601 ktoś przysłał SMS o treści cyt.: “Prosimy o kontakt na sadesalondynluton.01.”  Jednak tego dnia nie dotarły żadne dokumenty ESA, pomimo, że ESA w tym dniu miał rozstrzygać sprawę i wydać wyrok, który wnioskodawczynie otrzymały dopiero 7 lutego 2020 r., po upływie terminu 7 dni na dokonanie sprzeciwu i na wystąpienie o wydanie weksli trasowanych.

Po 30  stycznia 2020 r. tj. po terminie  rozprawy, Teresa z domu Znyk wielokrotnie bezskutecznie próbowała dodzwonić się do sądu, dopiero 1 lutego dowiedziała się, że  sprawa jest pozytywnie  rozstrzygana, sąd nad tym pracuje i za dwa, trzy dni będzie wyrok.   Maria z domu Znyk otrzymała drogą mailową od Arbitra D. Komorowskiego, cyt.: “informujemy że w Waszej sprawie zapadło korzystne dla Pań orzeczenie. Za ok 3 dni wyślemy wyrok.”

Von: sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com> Date: Sa., 1. Feb. 2020 um 20:19 UhrSubject: Re: I A 02/2020 To: Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com>  Szanowne Panie, informujemy że w Waszej sprawie zapadło korzystne dla Pań orzeczenie. Za ok 3 dni wyślemy wyrok. Sędzia Arbiter D. Komorowski

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego uznaje Europejski Sąd Arbitrażowy w Londynie jako “były”, “nieistniejący”- niegodny istnienia a sędziowie pozbawieni immunitetów na mocy “Motu Proprio” odpowiadają prywatnie własnymi majątkami do trzeciego pokolenia włącznie, zgodnie z Międzynarodową Taryfą odszkodowawczą za łamanie Praw Ludzkich wobec osoby:

 • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp. Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.
 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK). Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.
 • Winni dyskryminacji, przymusu, rasizmu. Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“Motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/    “Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność. W motu proprio jest Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, Uchylenie immunitetu wszystkich prawników, Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy podlegają ściganiu z całą surowością prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. Maria Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\http://w2.vatican.va

Prezes ESA  Marek Polakowski wraz  z pomocnikami i zleceniodawcami, winni są oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta, który podstępnie, bezprawnie przejął Państwo Polskie  w 1927 r. Obecnie żydowski zaborca nielegalnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski- Lechistanu. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, samorządowe i kościelne oraz inne z nimi współpracujące, posługują się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi. 

 Arbiter Sędzia MSAPN-Teresa z domu Znyk, 

Arbiter Sędzia MSAPN – Maria z domu Znyk 

Załączniki:

1.Oświadczenie wnioskodawczyń z 07.02.2020 r.

2.Oświadczenie wnioskodawczyń z 09.02.2020 r.

3.Skorygowana lista osób strony przeciwnej-pozwanych wykazu nr. 1 z  wniosku z 31.12.2019 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

sadesa londyn-luton <sadesalondynluton.01@gmail.com>Date: czw., 13 lut 2020 o 12:07Subject: Re: IA-2/2020 -dopłata rejestracyjna To: Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com>

Szanowne Panie, potwierdzamy wpływ dopłaty. W trybie niezwłocznym wyślemy oryginał wyroku. W tym celu prosimy o podanie adresu do korespondencji.

SEKRETARIAT ESA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Załącznik nr. 1

Oświadczenie wnioskodawczyń z 07.02.2020 r.

Łysa Góra, 07.02.2020 r.

Wnioskodawczynie:

Teresa z domu Znyk (Wojda)

Maria z domu Znyk (Bejda)

Europejski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Londynie.

Dotyczy sprawy: I  A 2/2020

W związku z otrzymanym dzisiaj, tj. 7 lutego 2020 r. o godzinie 12:54 drogą mailową, wyrokiem ESA z dnia 30.01.2020 r. , sygn. akt. I A 2/2020, z  wniosku Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda) z 31.12.2019 r. , jako wnioskodawczynie wnosimy o wydanie weksla trasowanego na kwotę 26.000.000 Euro od każdego uwzględnionego w wykazie nr. 1, str.2, wniosku z 31.12.2019 r.,

Na str. 5 naszego wniosku z 31.12.2019 r. wnosimy o, cyt.: “Wnosimy o rozpoznanie sprawy i zasądzenie na rzecz wniskodawczyń, każdej z osobna kwoty po 13.000.000 Euro, słownie: trzynaście milionów Euro, w przeliczeniu na uncje złota, od każdego winnego strony przeciwnej ujętego w wykazie nr. 1. “

Uznając wniosek dwóch osób jako jeden, oznacza podwojenie kwoty 13.000.000 Euro, słownie trzynaście milionów Euro co stanowi kwotę  26.000.000 Euro, słownie: dwadzieścia sześć milionów Euro. Natomiast w  wyroku z 30.01.2020 r. Europejski Sąd Arbitrażowy na str. 2 zasądza  odszkodowanie i zadośćuczynienie stwierdzając, cyt.: w kwocie wymienionej we wniosku na rzecz wnioskodawcy-Pani TERESY( ZNYK) WOJDA i Pani MARII (ZNYK) BEJDA, tj. kwoty: 13.000.000,00 PLN  tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznał wnioskodawca od wszystkich wymienionych osób fizycznych i prawnych i jednostek organizacyjnych ”. W związku ze stwierdzeniem Sądu, że strona przeciwna wg. wykazu nr. 1 , bezspornie w całości zgodziła się z naszym wnioskiem, nie wniosła żadnego sprzeciwu co do treści zawartych w naszym wniosku z 31.12.2019 r. wnosimy o uwzględnienie w wyroku z 30.01.2020 r. wszystkiego o co wnioskowałyśmy, wszystkich nakazów ze str. 5 i 6 naszego wniosku z 31.12.2019 r.: “O zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie”.

We wniosku z 31.12.2019 r. pomyłkowo zostały powielone nazwiska niektórych osób strony przeciwnej ujętych w wykazie nr.1. Poprawiona lista odbiorców z uzupełnionymi adresami e-mailowymi  została przesłana 29.01.2020 r. z adresu :

Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com> Datum:29.01.2020, 21:15 Betreff:I A / 02/ 2020 odbiorcy Gesendet von:gmail.com

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego wniosku o wydanie weksli trasowanych oraz  uwzględnienie powyższych poprawek do wyroku z 30 stycznia 2020 roku łącznie z nakazami ze str. 5 i 6 naszego wniosku z 31.12.2019 r.: “O zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie”.

Z wyrazami szacunku i poważania

Teresa z domu Znyk (Wojda)

Maria z domu Znyk (Bejda)

Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; Teresa Znyk<teresa.znyk3@gmail.com> Datum:07.02.2020, 23:54                                                                             Betreff:IA 2/2020Gesendet von:gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Załącznik nr. 2

Oświadczenie wnioskodawczyń z dnia 09.02.2020 r.

Wobec powyższego wyroku I MA-01/2020, niniejsze oświadczenie straciło moc prawną.

Łysa Góra, 09.02.2020 r.

Wnioskodawczynie:

Teresa z domu Znyk (Wojda)

Maria z domu Znyk (Bejda)

Europejski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Londynie.

Dotyczy sprawy: I  A 2/2020

Oświadczenie wnioskodawczyń z dnia 09.02.2020 r.

Oświadczamy, że jako wnioskodawczynie w sprawie  sygn.akt. I A 2/ 2020 “ Do ESA O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE -LECHISTANIE “, zobowiązujemy się dobrowolnie przekazywać dla Europejskiego Sądu Arbitrażowego jako darowiznę 10 procent z kwot wpływających na nasze konta z tytułu odszkodowań wynikających ze sprawy: sygn.akt I A 2/2020, celem dalszego sprawnego i skutecznego rozpatrywania wniosków Polaków w oparciu o polską wersję “Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie Praw Ludzkich wobec osoby” , tłum. z j. niemieckiego : Maria Bejda, opracowanie wspólnie z Teresą Wojda. https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Oświadczamy, że intencją naszego wniosku z 31.12.2019 r. było jak najszybsze powstrzymanie niszczycielskich ludobójczych działań oraz, cyt. ze str.1 naszego wniosku: “…aby utorować drogę dla innych Rodaków-Suwerenów lekceważonych nie tylko przez stronę przeciwną ale także pozostałych nielegalnie działających na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka, nie wymienionych w wykazie nr. 1”.

                       Teresa z domu Znyk (Wojda)                                                                                                      Maria z domu Znyk (Bejda)

Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com>  Datum:09.02.2020, 16:58  Betreff: Oświadczenie z 09.02.2020 r.Gesendet von:gmail.com

Załącznik nr. 3

Skorygowana lista osób strony przeciwnej-pozwanych wykazu nr. 1 z  wniosku z 31.12.2019 r.

Von:Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com> An:sadesalondynluton.01@gmail.com; Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com>Datum:29.01.2020, 21:15                                                      Betreff:I A / 02/ 2020 odbiorcy

Łysa Góra, 29.01.2020 r.

Wnioskodawczynie:

Maria z domu Znyk (Bejda)

Teresa z domu Znyk (Wojda)

Europejski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Londynie

Dotyczy sprawy: I A 2/2020

Poniżej przesyłamy wykaz odbiorców z adnotacjami.

Z poważaniem :

Maria z domu Znyk (Bejda)

Teresa z domu Znyk (Wojda)

Odbiorcy wg. wykazu nr. 1

 1. Andrzej Duda – “Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” : listy@prezydent.pl
 2. Elżbieta Witek – “Marszałek Sejmu”: elzbieta.witek@sejm.pl
 3. Mateusz Morawiecki – “Premier Rządu RP“: mateuszmorawiecki@sejm.pl
 4. Jan Krzysztof Ardanowski -”Minister Rolnictwa”: kancelaria@minrol.gov.pl
 5. Piotr Gliński- „Minister Kultury”: minister@mkidn.gov.pl
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu”: Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl
 7. Donald Tusk – były “Premier Rządu RP”, były przewodniczący Rady Europejskiej a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej: info@ep.eu  , UWAGA:korespondencja wysłana została na adres info@epp.eu  . Oto dodatkowe adresy: connect@epp.eu  ec@epp.eu
 8. Zbigniew Ziobro – “Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości“ :

kontakt@ms.gov.pl

 1. Łukasz Szumowski – “Minister Zdrowia” : kancelaria@mz.gov.pl
 2. Jarosław Gowin – “Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego”: sekretariat.bm@nauka.gov.pl
 1. Marek Zagórski – “Minister Cyfryzacji”: sekretariat.mzagorski@mc.gov.pl
 2. Henryk Kowalczyk – “Minister Środowiska” :Biuro.Ministra@mos.gov.pl
 3. Michał Kurtyka – “Minister Klimatu”: info@klimat.gov.pl
 4. Wojciech Polak – “Prymas Polski” : sekretariat@prymaspolski.pl
 5. Andrzej Dziuba – “Biskup Łowicki” : ordynariusz@lowicka.eu
 6. Jarosław Kaczyński – “Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości”,

jaroslawkaczynski@sejm.pl  , biuro@pis.org.pl  , UWAGA !: po zwrotce z adresu sejmowego, korespondencja została ponownie wysłana na adres biura Partii Prawo i Sprawiedliwość, gdzie Jarosław Kaczyński jest prezesem.

 1. Małgorzata Gersdorf – “Pierwszy prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 2. Dariusz Zawistowski – ”Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 3. Stanisław Zabłocki- “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 4. Józef Iwulski – “Prezes Sądu Najwyższego: sn@sn.pl
 5. Tomasz Przesławski – “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 6. Joanna Lemańska – “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 7. Magdalena Pietrzak – “Szef Krajowego Biura Wyborczego”: biuro@kbw.gov.pl
 8. Piotr Pogonowski – “Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”: poczta@abw.gov.pl  , UWAGA!: Piotr Pogonowski 21.01.20 r. zwolnił się z funkcji szefa ABW. https://wiadomosci.wp.pl/dymisja-szefa-abw-ukryte-powody-rezygnacji-piotra-pogonowskiego-6472663516821633a
 1. Krzysztof Kaliński – “Burmistrz Miasta Łowicza”: krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl
 2. Marcin Kosiorek – “Starosta łowicki“ : starosta@powiatlowicki.pl
 3. Radosław Kucharski – “Naczelnik Urzędu Skarbowego”: us.lowicz@mf.gov.pl
 4. Magdalena Piwowarczyk- “Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu”: karny@lowicz.sr.gov.pl
 1. Anna Czerwińska – “Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu” :  prezydialny@lowicz.sr.gov.pl
 1. Grzegorz Radzikowski – “Komendant Powiatowy w Łowiczu” : komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl
 1. Zbigniew Koniusz – “ Wojewoda Świętokrzyski” : wojewoda@kielce.uw.gov.pl
 2. Andrzej Będkowski – “Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”: kancelaria@sejmik.kielce.pl
 1. Tomasz Staniek – “Starosta Opatowski”: starosta@opatow.pl
 2. Paweł Bień – IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o : office@iris-telecommunication.pl
 1. Adam Ilcewicz – IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o,:

office@iris-telecommunication.pl

 1. Mirosław Kuta: miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl
 2. Jarosław Gdula : jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl
 3. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. Kopalnia Wszachów: biuro@kruszywa-mineralne.pl
 1. Ireneusz Sobol – Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. : biuro@sksmkielce.pl
 1. Kruszywa Pietrzak Sp.j. spietrzak1@o2.pl
 2. Zbigniew Murias- “Murpol” murpol@o2.pl
 3. Magdalena Krystyna Lewandowska- “ POROBUDEX”;Przedsiębiorstwo PBH Poznań: robudexspzoo@gmail.com
 1. Marian Wojtas -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam- Piaseczno” :

aniadrokam@pro.onet.pl

 1. Iwona Nogaj, Marlena Radka-Kopalnia Kruszyw Naturalnych :

komorniki.kruszywa@wp.pl  , m.radka@kkn.kruszywa.pl  UWAGA : adres:

m.radka@kkn.kruszywa.pl , pozyskany został telefonicznie, po otrzymaniu informacji zwrotnej o zablokowaniu adresu: komorniki.kruszywa@wp.pl

 1. Krzysztof Witkowski – “GEORYT”: info@georyt.pl
 2. Bogdan Myszka – Firma Transportowo – Handlowa: b.myszka@onet.pl
 3. Stanisław Latoch – “LATOCH-FIRMA”: kopalniadziewiatle@gmail.com
 4. Witold Kołodziejski- Przewodniczący KRRiT : przewodniczacy@krrit.gov.pl
 5. Teresa Bochwic- Z-ca Przewodniczącego KRRiT : bochwic.sekretariat@krrit.gov.pl
 6. Elżbieta Więcławska-Sauk – Członek KRRiT : rzecznik@tvp.pl wieclawskasauk.sekretariat@krrit.gov.pl
 1. Andrzej Sabatowski – Członek KRRiT : sabatowski.sekretariat@krrit.gov.pl
 2. Janusz Kawecki – Członek KRRiT : kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl
 3. Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A: rzecznik@tvp.pl
 4. Jacek Kurski – Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.: rzecznik@tvp.pl
 5. Marzena Paczulska-Tętnik – Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.waw@tvp.pl
 1. Mateusz Matyszkowicz – Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.waw@tvp.pl
 1. Rinke Rooyens – Właściciel i Prezes ROCHSTAR S.A.: sekretariat@rochstar.tv

info@rochstar.tv

 1. Alicja Czarnecka – Dyrektor zarządzający ROCHSTAR S.A : sekretariat@rochstar.tv

info@rochstar.tv

 1. Wiktor Wojnarowicz – V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Finansowy ROCHSTAR S.A.

sekretariat@rochstar.tv

 1. Jerzy Owsiak – Prezes Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” :

wosp@wosp.org.pl

 1. Bogdan Maruszewski- Członek Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy”: wosp@wosp.org.pl

 1. Piotr Burczyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy”: wosp@wosp.org.pl

 1. Lidia Niedźwiecka- Owsiak – członek Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy”: wosp@wosp.org.pl

listy@prezydent.pl  , elzbieta.witek@sejm.pl  , mateuszmorawiecki@sejm.pl , kancelaria@minrol.gov.pl  , minister@mkidn.gov.pl  , Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl  , info@epp.eu  , connect@epp.eu  , ec@epp.eu  , kontakt@ms.gov.pl  , kancelaria@mz.gov.pl , sekretariat.bm@nauka.gov.pl  , sekretariat.mzagorski@mc.gov.pl  ,Biuro.Ministra@mos.gov.pl  , info@klimat.gov.pl  , sekretariat@prymaspolski.pl  , ordynariusz@lowicka.eu  , jaroslawkaczynski@sejm.pl  , biuro@pis.org.pl  , sn@sn.pl ,biuro@kbw.gov.pl , poczta@abw.gov.pl  , krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl  ,starosta@powiatlowicki.pl  , us.lowicz@mf.gov.pl  , karny@lowicz.sr.gov.pl , prezydialny@lowicz.sr.gov.pl  , komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl  ,wojewoda@kielce.uw.gov.pl  , kancelaria@sejmik.kielce.pl  , starosta@opatow.pl , office@iris-telecommunication.pl  , miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl  ,jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl  , biuro@kruszywa-mineralne.pl  , biuro@sksmkielce.pl  ,spietrzak1@o2.pl  , murpol@o2.pl  , robudexspzoo@gmail.com  , aniadrokam@pro.onet.pl  , komorniki.kruszywa@wp.pl  , m.radka@kkn.kruszywa.pl  , info@georyt.pl  , b.myszka@onet.pl , kopalniadziewiatle@gmail.com  , przewodniczacy@krrit.gov.pl  ,bochwic.sekretariat@krrit.gov.pl  , rzecznik@tvp.pl  wieclawskasauk.sekretariat@krrit.gov.plsabatowski.sekretariat@krrit.gov.pl  , kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl  , sekretariat.waw@tvp.pl  , sekretariat@rochstar.tv  , info@rochstar.tv  , wosp@wosp.org.pl

                                                                      DRUK SĄDOWY

               Łysa Góra, 31.12.2019 r.

Wnioskodawcy :

Teresa z domu Znyk (Wojda)

Maria z domu Znyk (Bejda)

Polski Ruch Oporu

teresa.znyk3@gmail.com

Do

Europejskiego Sądu Arbitrażowego

z/s w Londynie Luton

sadesalondynluton.01@gmail.com

Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie i na zasadach prawa europejskiego, tj. m.in. art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie Konstytucji RP w związku z Konwencją Nowojorską, łamania praw człowieka i podstawowych wolności wnioskodawczyń:Teresy z domu Znyk (Wojda) Marii z domu Znyk (Bejda) oraz łamania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich Suwerenów-Rdzennych Polaków-Lechitów.

Działając na podstawie art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie Konstytucji RP w związku z Konwencją Nowojorską, w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, wnioskodawczynie występują o odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody i krzywdy jakich doznają od 2011 r. w społecznej, bezkompromisowej działalności w obronie własnego miejsca do życia, ich rodzin oraz Polaków-Lechitów, aby utorować drogę dla innych Rodaków-Suwerenów lekceważonych nie tylko przez stronę przeciwną ale także pozostałych nielegalnie działających

na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka, nie wymienionych w wykazie nr. 1.

W tym momencie wnioskodawczynie oświadczają, że doświadczyły cierpień, krzywd moralnych i duchowych, szkód zdrowotnych, finansowych i materialnych, życia w ubóstwie, prześladowań, dyskryminacji, łącznie z zamachem na życie i próbą uprowadzenia oraz

napadem terrorystycznym służb specjalnych na Teresę z domu Znyk w Górach Świętokrzyskich. Oświadczają, że nic nie jest w stanie zrekompensować cierpień związanych z życiem w świadomości, że Polacy zamiast cieszyć się z uwolnienia Ludzkości i doświadczać równego dostępu do dóbr Matki Ziemi i życia w pokoju, doświadczają m.in.skutków zbrodniczych technologii, w tym izraelskiej

technologii 5G, która jest obliczona na masowe uśmiercanie Polaków i wszystkich istot żywych. Nic nie jest w stanie zrekompensować a tym bardziej przywrócić do życia uśmierconych rodziców wnioskodawczyń, ani wszystkich innych Rodaków – ofiar zbrodniczych talmudycznych procedur medycznych ministerstwa zdrowia, będącego prywatną firmą handlową zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie w branży instytucji kościelnych.

Stroną przeciwną są uzurpatorzy wyłaniani w fałszowanych, nielegalnych wyborach, nielegalnie sprawujący urzędy, nielegalnie zajmujący stanowiska, stanowiący nielegalne prawo na szkodę i krzywdę każdego Suwerena- rdzennego Polaka-Lechity, wydający ludobójcze, okaleczające, niszczycielskie decyzje skutkujące nagminnym łamaniem praw

człowieka i podstawowych wolności, praw Suwerena, pod fałszywymi hasłami troski o Polaków i nieuprawnionym nazywaniem Polski – Lechistanu po żydowsku “Polin”.

Stroną przeciwną jest Prymas Polski i Biskup Łowicki jako przedstawiciele zdelegalizowanego na zawsze Kościoła z Watykanem na czele, zdelegalizowanego za przestępstwa przeciwko Ludzkości, są winni uczestnictwa w przestępstwie ludobójstwa na

rdzennych Polakach i czerpania korzyści z uśmiercania Polaków.

Link:”PUBLICZNE WEZWANIE LUDZKOŚCI DO WYKONANIA I DZIAŁANIA!”

http://itccs-polski.blogspot.com/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

Cyt.: “Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo

byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować.“

Stroną przeciwną są szefowie i pomocnicy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz szefowie i pomocnicy z prywatnej firmy handlowej “Telewizja Polska S.A” Sprawują oni swoje funkcje nielegalnie, bo powołani zostali przez oszustów, fałszerzy, osoby nieuprawnione, nie mające legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, wyłonione w nielegalnych fałszowanych wyborach. 

Strona przeciwna bezprawnie zarządza mieniem i sprawuje nadzór nad przekazem medialnym Telewizji Polskiej S.A. , stanowiącej niezbywalną własność Suwerena-Narodu Polskiego na terytorium Polski-Lechistanu.

Stroną przeciwną jest Firma ROCHSTAR S.A. i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Jerzym Owsiakiem na czele, które czerpią korzyści finansowe z wykonywania zleceń TVP, tuby medialnej nielegalnych władz wszelkich szczebli.

Stroną przeciwną jest szef i pomocnik firmy telekomunikacyjnej oraz właściciele nielegalnych koncesji na wydobywanie bogactw naturalnych, którzy mają bezpośredni wpływ na niszczenie życia i łamanie praw ludzkich i podstawowych wolności w miejscu pobytu wnioskodawczyń w Górach Świętokrzyskich.

Załączony poniżej link zawiera wykaz wydanych nielegalnie koncesji na wydobywanie bogactw naturalnych w poszczególnych województwach, w tym w woj. świętokrzyskim : http://surowce-kopalnie.pl/aktualnosc/148

Link: “Niechaj moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów”:

Link: “Suwereni sprzeciwiają się izraelskiej śmiercionośnej pułapce z technologią 5G”

Strona przeciwna działa na zlecenie i w interesie osób dokonujących fizycznej eliminacji rdzennych Polaków- Suwerenów-Lechitów i zastępujących ich żydami, w czasie pozornego pokoju, pod zwodniczymi, obłudnymi hasłami “Trzeciej Fali Nowoczesności”,

innowacyjności, postępu, walki z ociepleniem klimatu, walki ze smogiem, który sami tworzą, poprzez m.in, rozsiewanie toksycznych chmur, trujące dodatki do węgla. Osoby z nielegalnych władz wszelkich szczebli w Polsce-Lechistanie dokonują tego również m.in.

poprzez nadmierną eksploatację bogactw naturalnych połączoną z wykorzystaniem: technologii telekomunikacyjnych, MIND CONTROL, z geoinżynierią (sterowanie klimatem: HAARP, Chemtrails), wprowadzeniem GMO, sztucznej inteligencji, przymusem

szczepionkowym, uśmiercającymi procedurami medycznymi z trutkami mylnie zwanymi lekami, trującymi dodatkami do wody, żywności, kosmetyków, wymuszaniem haraczy: opłat, mandatów, podatków, niszczeniem lasów, polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki itp, co skutkuje wyjątkowo dużą umieralnością wśród Polaków. 

Link: ”Rekordowa liczba zgonów w Polsce.”

https://niezalezna.pl/257381-rekordowa-liczba-zgonow-w-polsce-co-nas-zabija

WYKAZ NR. 1 : Strona przeciwna-pozwani:

 1. Andrzej Duda – “Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” : listy@prezydent.pl
 2. Elżbieta Witek – “Marszałek Sejmu”: elzbieta.witek@sejm.pl
 3. Mateusz Morawiecki – “Premier Rządu RP“: mateuszmorawiecki@sejm.pl
 4. Jan Krzysztof Ardanowski -”Minister Rolnictwa”: kancelaria@minrol.gov.pl
 5. Piotr Gliński- „Minister Kultury”: minister@mkidn.gov.pl
 6. Tomasz Grodzki – “Marszałek Senatu”: Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl
 7. Donald Tusk – były “Premier Rządu RP”, były Przewodniczący Rady Europejskiej: https://twitter.com/donaldtusk?lang=pl
 8. Zbigniew Ziobro – “Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości“ : kontakt@ms.gov.pl
 9. Łukasz Szumowski – “Minister Zdrowia” : kancelaria@mz.gov.pl
 10.  Jarosław Gowin – “Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego”: sekretariat.bm@nauka.gov.pl
 11. Marek Zagórski – “Minister Cyfryzacji”: sekretariat.mzagorski@mc.gov.pl
 12. Henryk Kowalczyk – “Minister Środowiska” :Biuro.Ministra@mos.gov.pl
 13. Michał Kurtyka – “Minister Klimatu”: info@klimat.gov.pl
 14. Wojciech Polak – “Prymas Polski” : sekretariat@prymaspolski.pl
 15. Andrzej Dziuba – “Biskup Łowicki” : ordynariusz@lowicka.eu
 16. Jarosław Kaczyński – “Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości”, jaroslawkaczynski@sejm.pl
 17. Małgorzata Gersdorf – “Pierwszy prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 18. Dariusz Zawistowski – ”Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 19. Stanisław Zabłocki- “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 20. Józef Iwulski – “Prezes Sądu Najwyższego: sn@sn.pl
 21. Tomasz Przesławski – “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 22. Joanna Lemańska – “Prezes Sądu Najwyższego”: sn@sn.pl
 23. Magdalena Pietrzak – “Szef Krajowego Biura Wyborczego”: biuro@kbw.gov.pl
 24. Piotr Pogonowski – “Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”: poczta@abw.gov.pl
 25. Krzysztof Kaliński – “Burmistrz Miasta Łowicza”: krzysztof.kalinski@um.lowicz.pl
 26. Marcin Kosiorek – “Starosta łowicki“ : starosta@powiatlowicki.pl
 27. Radosław Kucharski – “Naczelnik Urzędu Skarbowego”: us.lowicz@mf.gov.pl
 28. Magdalena Piwowarczyk- “Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu”: karny@lowicz.sr.gov.pl
 29. Anna Czerwińska – “Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu” : prezydialny@lowicz.sr.gov.pl
 30. Grzegorz Radzikowski – “Komendant Powiatowy w Łowiczu” : komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl
 31. Zbigniew Koniusz – “ Wojewoda Świętokrzyski” : wojewoda@kielce.uw.gov.pl
 32. Andrzej Będkowski – “Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”: kancelaria@sejmik.kielce.pl
 33. Tomasz Staniek – “Starosta TOpatowski”: starosta@opatow.pl
 34. Paweł Bień – IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o : office@iris-telecommunication.pl
 35. Adam Ilcewicz – IRIS Telecomunication Poland Sp.z o.o,: office@iris-telecommunication.pl
 36. Mirosław Kuta: miroslaw.kuta@kopalnie-dolomitu.pl
 37. Jarosław Gdula : jaroslaw.gdula@kopalnie-dolomitu.pl
 38.  Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. Kopalnia Wszachów: biuro@kruszywa-mineralne.pl
 39. Ireneusz Sobol – Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. : biuro@sksmkielce.pl
 40. Kruszywa Pietrzak Sp.j. spietrzak1@o2.pl
 41. Zbigniew Murias- “Murpol” murpol@o2.pl
 42. Magdalena Krystyna Lewandowska- “ POROBUDEX”;Przedsiębiorstwo PBH Poznań : robudexspzoo@gmail.com
 43. Marian Wojtas -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam- Piaseczno” : aniadrokam@pro.onet.pl
 44. Iwona Nogaj, Marlena Radka-Kopalnia Kruszyw Naturalnych : komorniki.kruszywa@wp.pl
 45. Krzysztof Witkowski – “GEORYT”: info@georyt.pl
 46. Bogdan Myszka – Firma Transportowo – Handlowa: b.myszka@onet.pl
 47. Stanisław Latoch – “LATOCH-FIRMA”: kopalniadziewiatle@gmail.com
 48. Witold Kołodziejski- Przewodniczący KRRiT : przewodniczacy@krrit.gov.pl
 49. Teresa Bochwic- Z-ca Przewodniczącego KRRiT : bochwic.sekretariat@krrit.gov.pl
 50. Elżbieta Więcławska-Sauk – Członek KRRiT : rzecznik@tvp.pl wieclawskasauk.sekretariat@krrit.gov.pl
 51. Andrzej Sabatowski – Członek KRRiT : sabatowski.sekretariat@krrit.gov.pl
 52. Janusz Kawecki – Członek KRRiT : kawecki.sekretariat@krrit.gov.pl
 53. Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A: rzecznik@tvp.pl
 54. Jacek Kurski – Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.: rzecznik@tvp.pl
 55. Marzena Paczulska-Tętnik – Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.waw@tvp.pl
 56. Mateusz Matyszkowicz – Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A : sekretariat.waw@tvp.pl
 57. Rinke Rooyens – Właściciel i Prezes ROCHSTAR S.A.: sekretariat@rochstar.tv info@rochstar.tv
 58. Alicja Czarnecka – Dyrektor zarządzający ROCHSTAR S.A : sekretariat@rochstar.tv info@rochstar.tv
 59. Wiktor Wojnarowicz – V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Finansowy ROCHSTAR S.A. sekretariat@rochstar.tv
 60. Jerzy Owsiak – Prezes Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” : wosp@wosp.org.pl
 61. Bogdan Maruszewski- Członek Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: wosp@wosp.org.pl
 62. Piotr Burczyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: wosp@wosp.org.pl
 63. Lidia Niedźwiecka- Owsiak – członek Fundacji “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: wosp@wosp.org.pl

Winnymi łamania praw wnioskodawczyń-Suwerenów, praw człowieka i podstawowych wolności wnioskodawczyń, praw Suwerena-Narodu Polskiego są nie tylko wyżej wymienieni w wykazie nr.1, lecz wszyscy szefowie i pomocnicy z prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, kościelne, międzynarodowe oraz wszelkie inne działające na ich usługach i czerpiące zyski ze stopniowego uśmiercania rdzennych Polaków-Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu, w tym Telewizja Polska, będąca tubą

medialną uzurpatorów, fałszerzy nielegalnie występujących w imieniu Polski i Polaków na forum krajowym i międzynarodowym. W TVP jest wszechobecna manipulacja, propaganda uzurpatorów, którzy podjudzają do konfliktów i prowokują do wojny z Rosją. Uzurpatorzy bezprawnie, nielegalnie wysługują się polskimi żołnierzami w działaniach militarnych w innych częściach świata. Nielegalne obce bazy militarne na terytorium Polski-Lechistanu zostały sprowadzone celem m.in. ochrony uzurpatorów i struktur nielegalnego tworu pn.

“Polin”, przed ewentualnym buntem rdzennych Polaków-Lechitów a tym samym wystawiają Polskę i Polaków na cel ataku militarnego.

Od 2011 r. wnioskodawczynie doświadczyły łamania następujących punktów” Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie

Praw Ludzkich:

● Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i psychiatrycznych.

● Dyskryminacja, przymus, rasizm.

● Prześladowania polityczne.

● Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią.

● Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem.

● Wykonanie działań medycznych i psychicznych (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby.

● Zabranie dokumentów tożsamości wbrew woli osoby.

● Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela- pozbawienie prawa do kontaktu telefonicznego z pełnomocnikiem.

● Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego.

● Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, zakładanie kajdanek itp, oraz

następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań.

● Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności (w przypadku Teresy z domu Znyk: 14 godzin pozbawienia wolności).

● Bezpodstawne i wbrew woli osoby ubezwłasnowolnienie.

● Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej.

● Pogwałcenie prawa międzynarodowego.

● Bezpodstawny akt oskarżenia Teresy Wojda za ostrzeganie mieszkańców Łowicza, okolic i Polski przed wszelkimi

zagrożeniami.

● Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa pod fałszywym pretekstem m.in.naruszenia porządku publicznego

● Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych.

● Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii.

● Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo.

● Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu,

bez ważnej legitymacji suwerennego państwa.

● Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymacji

suwerennego państwa.

● Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu,

który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.

Link: Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.”

Ponadto wnioskodawczynie uznają stronę przeciwną wraz z szefami i pomocnikami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce za winnych:

● winnych oszustwa podawania się za urzędników państwowych, urzędników instytucji międzynarodowych, “Unii Europejskiej”, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji

Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 

● winnych fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego, osób głównie pochodzenia żydowskiego podających się za Polaków o fałszywej tożsamości, jak np. były prezydent RP, Bronisław Szczynukowicz podający się za Komorowskiego. 

Link: “Lista żydów w Polsce” https://justice4poland.com/2015/03/31/lista-zydow-w-polsce

● winnych stanowienia i stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych

● winnych działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego. Link:”Czy w Polsce prezydent wydaje nieistniejące akty prawne?”

https://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne

● winnych wysyłania bezprawnej i nielegalnej korespondencji, zawierającej błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

Cyt.: “Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem

25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

● winnych łamania praw człowieka – naruszania godności ludzkiej, wbrew z rezolucji ONZ 217 A i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

● winnych sfałszowania dowodu osobistego każdego Polaka poprzez zapisanie nazwiska i imienia dużymi literami przez co każdy Polak jest własnością systemu (upadłego 25.12. 2012 r. światowego prywatnego, niewolniczego systemu ze zdelegalizowaną władzą Trój-Korony z Watykanem na czele), przez to każdy Polak jest osobą prawną, pozbawioną praw ludzkich i traktowany jako zaginiony na dalekich morzach, według prawa kononicznego i morskiego.

Działając na podstawie art. 10 i 6 Europejskiej Konwencji OOPCZIPW oraz na podstawie Konstytucji RP w związku z Konwencją Nowojorską,

WNOSIMY O:

● rozpoznanie sprawy i zasądzenie na rzecz wnioskodawczyń, każdej z osobna kwoty po 13 000 000 Euro, słownie: trzynaście milionów Euro, w przeliczeniu na uncje złota, od każdego winnego strony przeciwnej, ujętego w wykazie nr.1, z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za złamanie praw człowieka i wolności, za złamanie Praw Suwerena, za złamanie praw osób wolnych, bo uwolnionych obligatoryjnie z prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Link: “List grzecznościowy do szefów i pomocników korporacji uznanych przez OPPT za nieistniejące “

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu uzurpatorowi “prezydentowi “ Andrzejowi Duda ustąpienia wraz z wszystkimi nielegalnie sprawującymi władzę wszelkich szczebli oraz podania do publicznej powszechnej wiadomości w Polsce oświadczenia o następującej treści:

“Ja, Andrzej Duda oświadczam, że ustępuję z nielegalnie zajmowanego stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawowałem najwyższy urząd w Polsce nielegalnie, pomimo posiadanej wiedzy, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna.

http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terenie Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie obce wojska i obce służby do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski-Lechistanu. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja bezpośredniego sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Przekazuję urząd Tadeuszowi Cichockiemu z Piaseczna, przedstawicielowi Suwerenów sprawujących władzę zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z Proklamacją Suwerena. Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania. 

Warszawa, data, podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“

● nakazanie stronie przeciwnej podania do powszechnej wiadomości w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu oświadczenia Andrzeja Dudy o ustąpieniu z nielegalnie zajmowanego stanowiska o następującej treści:

“Podaje się do powszechnej wiadomości oświadczenie na okoliczność ustąpienia nielegalnego prezydenta Andrzeja Dudy i obowiązywania w Polsce-Lechistanie Proklamacji Suwerena-Narodu Polskiego z 02.11.2014 r. Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej. Oto treść oświadczenia Andrzeja Dudy : “Ja, Andrzej Duda oświadczam, że ustępuję z nielegalnie zajmowanego stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawowałem najwyższy urząd w Polsce nielegalnie, pomimo posiadanej wiedzy, że Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014 r. sprawuje Suweren na mocy Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski, autorstwa Tadeusza Cichockiego z Piaseczna. http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Oświadczam, że bezskuteczne, nieobowiązujące, nielegalne są wszelkie decyzje, przepisy, stanowione przeze mnie i uzurpatorskie władze wszelkich szczebli na terenie Polski-Lechistanu. Wzywam wszystkie obce wojska i obce służby do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski-Lechistanu. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za realizację ludobójczych planów prowadzących do fizycznej eliminacji rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami w ramach tworzenia “Polin”. Oświadczam, że na terytorium Polski-Lechistanu obowiązuje Proklamacja Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej przez Naród Polski z 02.11.2014 r. i Dekrety Suwerena, mające najwyższą moc prawną. Przekazuję urząd Tadeuszowi Cichockiemu z Piaseczna, przedstawicielowi Suwerenów sprawujących władzę zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z Proklamacją Suwerena. Przepraszam Polaków za tworzenie żydowskich struktur żydowskiego “Polin” i za wszelkie antypolskie działania.

Warszawa, data, podpis: ustępujący, były nielegalny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.“

● nakazanie stronie przeciwnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu respektowania praw Suwerena-Narodu Polskiego-Lechitów, sprawującego Bezpośrednią Władzę Zwierzchnią od 02.11.2014 r. na mocy Proklamacji i podporządkowania się przedstawicielom Suwerena z Tadeuszem Cichockim z Piaseczna na czele.

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu, zdemontowania istniejących masztów i stacji bazowych na terenach zamieszkałych, na wszelkich budowlach, w tym na wieżach kościołów a poza terenem zabudowanym w ilości pomniejszonej do niezbędnej bezpiecznej telekomunikacji,

● zablokowanie wszystkich kont i zajęcie majątków strony przeciwnej,

● zabezpieczenia 100 ton złota sprowadzonego ostatnio do Polski, własności wszystkich Suwerenów-Polaków-Lechitów,

● nakazanie stronie przeciwnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu zaprzestania wszelkich głosowań SMS-owych widzów i urządzania loterii SMS-owych we wszelkich programach, wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych jako nieuczciwe praktyki wyłudzania opłat od widzów, słuchaczy łamiące prawa i wolności człowieka.

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu wprowadzenia w TVP zakazu reklam, z wyjątkiem reklam własnych programów telewizyjnych.

● nakazanie Rinke Rooyens, właścicielowi firmy “ROCHSTAR” podania do publicznej wiadomości i zrealizowania zobowiązań zawartych w oświadczeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu o następującej treści:

“Ja, Rinke Rooyens, właściciel firmy “ROCHSTAR”, producent programu “The Voice Senior” dla TVP 2 oświadczam, że unieważniam wyniki finału programu “The Voice Senior” z dnia 28.12.2019 r. . Oświadczam, że niezgodne z regulaminem programu i regulaminem głosowania było dopuszczenie zespołu trzech sióstr do występów w programie jak też wytypowanie tego zespołu na zwycięski “najlepszy głos w Polsce”. Przepraszam wszystkich

uczestników programu, przepraszam wszystkich telewidzów za nieuczciwe praktyki, nierówną konkurencję, brak przejrzystości głosowań, narażenia widzów na koszty SMS-ów. Zobowiązuję się do zaniechania wszelkich głosowań SMS-owych w moich programach. Oświadczam, że jako zadośćuczynienie dla siedmiu uczestników finału programu

“The Voice Senior” z 28.12.2019 r. , z wyłączeniem trzech sióstr, przekażę po 50.000 złotych, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. Dowody na przekazanie kwot zadośćuczynienia siedmiu finalistom programu opublikuję na stronie internetowej programu “The Voice Senior” :https://vod.tvp.pl/website/the-voice-senior,43561599 , na stronie firmy

Rochstar : https://rochstar.tv/ oraz w komentarzach na stronie Polski Obywatelski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski : http://www.wojdabejda.wordpress.com . Warszawa, data, podpis: Rinke Rooyens, właściciel firmy “ROCHSTAR”, producent programu “The Voice Senior”.

● nakazanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu, Jerzemu Owsiakowi i wszystkim firmom powiązanym z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zaprzestania zbiórek pieniędzy, aukcji, licytacji, organizowania festiwali itp. które są do

wyłudzania pieniędzy od osób nieświadomych oszustwa i podstępu, manipulacji, przekazów podprogowych, demoralizacji jak np. “Przystanek Woodstock”- “Pol’and’Rock Festival”

Link: “ 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo, ukrywają faktury “

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/8-wyrokow-potwierdzajacych-ze-owsiak-wosp-lamia-prawo-ukrywaja-faktury-2017-01

W tym miejscu wnioskodawczynie wskazują, że są w posiadaniu dokumentów potwierdzających swoje roszczenia. Dokumentację stanowią udokumentowane wystąpienia opublikowane w internecie a znajdujące się w poniższym opisie

sprawy w wybranych linkach, m.in. z następujących stron:

Link: “Polski Obywatelski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski “:www.wojdabejda.wordpress.com 

Link: “Protest przeciw ustawie nowe prawo geolgiczne i górnicze”:

https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Link: “Stop szaleństwu podziemnego składowania CO2 w Polsce !!!”:

http://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szalenstwu-podziemnego-skadowania.html

Link: neon 24, komentarze riama-Maria z domu Znyk (Bejda) :

https://www.neon24.pl/comments/8199,riama

Link do bezpodstawnie, bezprawnie zlikwidowanego bloga na neon 24. Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski,

LOWPORO: 63 posty,466 komentarzy,170802 odsłony.:

https://polskiruchoporu.neon24.pl/

OPIS SPRAWY :

W okolicznościach potęgujących się zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego i innych narodów świata w 2011 r. wnioskodawczynie

podjęły się działań na forum krajowym i międzynarodowym w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Ruchu Oporu.

Dowody w sprawie, udokumentowanie działalności wnioskodawczyń i związanych z tą działalnością doznanych prześladowań, dyskryminacji, łamania praw człowieka i podstawowych wolności, łącznie z zamachem na życie i próbą uprowadzenia oraz napadem

terrorystycznym służb specjalnych na Teresę z domu Znyk w Górach Świętokrzyskich znajdują się w internecie :

Link: “ Ukraiński terror w Polsce, co na to Jarosław Majdaniarz ?”

:https://gazetawarszawska.net/nwo/3468-ukrainski-terror-w-polsce-co-na-to-jaroslaw-majdaniarz

Cyt.:” Polski Obywatelski Ruch Oporu oświadcza, że O9.03.2016 r., w Łowiczu na os. Kostka, na wskutek brutalnego bezprawnego bezpodstawnego skucia kajdankami i siłowego wepchnięcia do radiowozu, prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) doznała złamania

dwóch żeber, uszkodzenia kręgów szyjnych i innych obrażeń spowodowanych szarpaniem, popychaniem, dociskaniem przez dwóch

napastników, (jednym z nich był Kamil, Ukrainiec- Banderowiec chwalący się “wujkiem” w polskim ministerstwie) którymi byli pracownicy prywatnej firmy handlowej, “Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.437109123.”

Brutalne zatrzymanie Teresy Wojda, przymusowe przewiezienie na badania psychiatryczne do Zgierza trwało 6 godzin.”

Link:”O odszkodowanie za łamanie praw ludzkich Teresy Wojda, Marii Bejda łącznie z próbą zamachu na życie i zamiarem uprowadzenia.”

Link: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu “

Cyt.: “ Dnia 04.11.2015 r. o godz.15.10, w Łowiczu na os. Kostka, na parkingu, przy bloku nr.12, młoda kobieta, wysoka, tęga blondyna, wraz z młodym, niskim, szczupłym mężczyzną, oboje ubrani po cywilnemu, niespodziewanie wybiegli zza sąsiedniego bloku

i dokonali napaści na wsiadające do samochodu, przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu: T.Wojda i M.Bejda. Kobieta skierowała zapytanie: “Czy Pani Teresa, Czy Pani to Teresa Wojda?” Te bezprawne pytania pozbyte zostały milczeniem. Mężczyzna

dopadł do wsiadającej za kierownicę T.Wojda i bez słowa próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, co spotkało się z oporem ze strony T.Wojda. Gdy porywacze blokowali zamknięcie drzwi od strony kierowcy, M.Bejda, znająca zasady samoobrony, jednym ciosem w

ramię każdego z napastników spowodowała ich wycofanie się z próby wyciągnięcia T.Wojda z samochodu i kradzieży kluczyków ze stacyjki. Jednocześnie stanowczym głosem oznajmiła, że to jest bezprawie; nie przedstawili się kim są i w jakiej sprawie. Wtedy

dopiero napastnik powiedział jedyne słowo “policja” i okazał zalaminowany, nieczytelny mały świstek papieru. To jeszcze bardziej zmobilizowało M.Bejda do ucieczki od napastnika i zajęcia miejsca w wycofywanym samochodzie. Napastniczka utrudniała M.Bejda

wejście do wycofywanego z rozpędem samochodu. M.Bejda w mgnieniu oka odparła bezprawny atak jednym ciosem w ramię kobiety, co spowodowało wypadnięcie jej pasa z bronią. Moment podnoszenia tej zguby dał cenne sekundy dla M.Bejda na zajęcie miejsca w

samochodzie i równocześnie zamknięcie i zablokowanie drzwi przez T.Wojda. Na koniec oboje napastnicy próbowali przytrzymywać przednie drzwi (od strony pasażera ), ruszającego pełnym gazem samochodu.”

Link: Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków”

Link: ‘Terroryści i złodzieje z prywatnej firmy handlowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to oszuści podający się za funkcjonariuszy instytucji ochrony państwa, które nie istnieje.”

 Cyt.: ”Po uprzednim sterroryzowaniu, osobistym przeszukaniu Teresy z domu Znyk (Wojda) , jej samochodu i należących do niej rzeczy, w dniu 07.06.2016r., trwającym 8 godzin (od 9.00 do 17.00) a przy tym pozostawienu jej bez picia i jedzenia, pozbawieniu dostępu do toalety, ukradziono w dniu 07.06.2016r. następujące przedmioty : nowy laptop, aparat fotograficzny, kolekcja USB-Stick zawierającą materiały i dokumenty naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes, notatnik zawierający wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na pocztę internetową, na bloga, do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego jej prezes pn.“TERESA WOJDA”.

Link: “Skarga do Trybunału Karnego w Hadze. Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”:

Link: “Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na pejsbuku.”

Cyt.: “Już za samą próbę wysłania powyższej skargi Marię (z domu Znyk )Bejdę spotkał natychmiastowy atak przy wykorzystaniu przez bandytów niemieckiej policji kryminalnej, pod pretekstem jakichś domniemanych publikacji na pejsbuku. “

Link: “Publiczny lincz na Teresie Wojda, prezes stowarzyszenia o 24 -letnim dorobku w krzewieniu polskości i w obronie Narodu Polskiego.”

Z powodu prześladowania, dyskryminowania, utrudniania działalności społecznej w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu, wnioskodawczynie zmuszone zostały do zaniechania działalności, którą prowadziły od 1992 r. na niwie narodowej kultury ludowej-łowickiej w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”. http://lowiczanie.cba.pl/nowa%20strona/www/

W 9-letniej społecznej działalności ( od lutego  2011 r.) w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu, wnioskodawczynie stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podających się za władze

wszelkich szczebli w Polsce oraz instytucje Unii Europejskiej. Żadne z ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień wnioskodawczyń rozesłanych do m.in.: Telewizji Polskiej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do instytucji unijnych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie,do Sądu Rejonowego w Łowiczu, do Biskupa Łowickiego, do Episkopatu, do władz wszelkich szczebli w Polsce, do ambasad, wystąpień demaskujących działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych, czy chociażby poinformowania społeczeństwa.

List Grzecznościowy wnioskodawczyń, list ostatniej szansy, na przyłączenie się do wprowadzania pokojowych pozytywnych zmian, tworzenia nowych systemów w Erze Dostatku, po ogłoszeniu 25.12. 2012r. upadku prywatnego niewolniczego systemu władzy

Trój-Korony z Watykanem na czele, nie spowodował ustąpienia nielegalnie sprawujących władzę. Także Telewizja Polska S.A. i KRRIT zignorowały wielokrotnie wysyłane drogą e-mailową dokumenty i dowody zawarte m.in w “Liście Grzecznościowym” Polskiego Ruchu

Oporu. Link: “List Grzecznościowy o upadku niewolniczego prywatnego systemu władzy Trój-korony z Watykanem na czele.”:

https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

Link : “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę stowarzyszenia i polskiego obywatelskiego ruchu oporu”:

Link: “Terroryści i złodzieje z prywatnej firmy handlowej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego to oszuści podający się za funkcjonariuszy instytucji ochrony państwa, które nie istnieje”:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwawewewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

Link: Skarga do Trybunału Karnego w Hadze: “Skarga na agresję na Polskę, debellację jej terytorium i ludobójstwo na Narodzie Polskim”:https://wojdabejda.wordpress.com/2015/04/23/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-jej-terytorium-i-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

Link:”Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z poltransplantem w roli głównej”:

Link: “Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu”:

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

Link: “SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia]”:

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Poniżej link do 13 wystąpień wnioskodawczyń do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, który wydał wyroki dożywocia i konfiskaty mienia dla papieży Benedykta II i Franciszka, listy gończe za papieżami winnymi udziału w mordach rytualnych, w handlu dziećmi i innymi przestępstwami przeciwko Ludzkości. Sąd ten wezwał 18.04.2014 r. Ludzkość do pokojowego odzyskiwania majątków zdelegalizowanych na zawsze kościołów: Cyt.: “Oficerowie, agenci, klerycy i inni w

dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni. (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym

przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

Link: “Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego”:

https://wojdabejda.wordpress.com/category/do-miedzynarodowego-sadu-zwyczajowego

Link: “ Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim!”

Protest wnioskodawczyń skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze z 9.04.2011 r., (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), które weszło w życie 1 stycznia 2012 r., na stronie http://www.petycjionline.com jest forum

rejestrującym komentarze gości jak i działania podejmowane w obronie Narodu Polskiego i Polski przez Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, działające w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”

https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Wnioskodawczynie były wraz z Krzysztofem Puzyną stronami w sprawie sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011 r. . Sąd Najwyższy bezprawnie, bezpodstawnie pozbawił wnioskodawczynie, jak też K.Puzynę prawa uczestniczenia w rozprawie. Wnioskodawczynie posiadają oryginały całej korespondencji związanej z udowodnieniem włamania do centralnej urny wyborczej i sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011 r., łącznie z przyznaniem się Państwowej Komisji Wyborczej do braku jakichkolwiek zabezpieczeń i zniszczenia kart do głosowania aby uniemożliwić ręczne sprawdzenie wyników wyborów. Cała dokumentacja w sprawie fałszerstw wyborczych z 2011 r. dostępna jest również na stronie K.Puzyny: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

http://umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html 

,Link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011 r.” http://umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

Link: “Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.” : http://umtsno.blogspot.com/2011/12/skarga-do-strasbourga.html .

Opierając się na sprawie odrzucenia zasadnych skarg wnioskodawczyń i K.Puzyny na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r., Tadeusz Cichocki wystosował w 2013 r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie

Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokoły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami

wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadeusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

Link: “Do Narodu Polskiego-List otwarty.” www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

List otwarty wnioskodawczyń do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012 r. w obronie Narodu Polskiego i Polski przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przed grabieżą gazu łupkowego link: ”List otwarty do Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego”:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf (obecnie treść listu otwartego na stronie “monitor-polski” jest niedostępna), wysłany przez Marię z domu Znyk (Bejda) mailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejestrowaną 15.05.2012 r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012 r. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/17/600/ 

Dowód rejestracji petycji w PE znajduje się w komentarzach pod naszą petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: www.petycjeonline.com/forum/80019#14

Na zaproszenie Komisji Petycji wnioskodawczynie uczestniczyły w dniu 09.10.2012 r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie Teresa z domu Znyk (Wojda) zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania

węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio../www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk

( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do3,19 min.)- (niestety film obecnie jest niedostępny). 

Wszyscy europosłowie z Polski byli za wydobywaniem gazu łupkowego, więc

petycjonariuszki nie otrzymały od nich żadnego poparcia a wręcz przeciwnie Lena Kolarska-Bobińska razem z ekspertem z Polski, Stanisławem Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie skompromitowali się opiniami o braku jakichkolwiek zagrożeń związanych z wydobywaniem gazu łupkowego. Natomiast przychylność wnioskodawczynie miały ze strony europosłów z innych krajów.

Dodatkowo prof. AGH Kraków, S. Nagy ośmieszył się bezprawnym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji, co wywołało powszechne oburzenie wśród członków Komisji Petycji.

Link: “Teresa Wojda na forum Parlamentu Europejskiego w obronie przed niszczycielską działalnością karteli” https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=KyXJyajxnhI&feature=emb_logo

Link: “Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie”:

W dniu 30 maja 2013 r., wnioskodawczynie uczestniczyły w 2-godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które

odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu.

Link: “Obywatelskie przesłuchanie protestujących – Gaz łupkowy Łowicz – 7.06.2013”

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1

Link :“Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu – 12.06.2013” : https://www.youtube.com/watch?v=isNeFObDS8Q&t=133s

Link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?” https://www.petycjeonline.com/a/18709?page_number=16

O fakcie udowodnienia z udziałem wnioskodawczyń przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011 r. oraz udowodnienia w 2013 r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, wnioskodawczynie powiadomiły instytucje unijne w

Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono.

 • Strona przeciwna winna jest nagminnego łamania praw wnioskodawczyń oraz praw Suwerena-Narodu Polskiego poprzez dopuszczanie, uwiarygadnianie, propagowanie uzurpatorów z władz wszelkich szczebli w Polsce a także uwiarygadniania firm prywatnych zdelegalizowanych na zawsze kościołów wszystkich wyznań.
 • Strona przeciwna winna jest tworzenia bezprawnych, nielegalnych, antypolskich struktur “ Polin”.

Link: “Telewizja Republika – Prezydent Andrzej Duda w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” , https://www.youtube.com/watch?v=PfhTsh2HRE8

 • Strona przeciwna winna jest rozpowszechniania kłamstw historycznych, w tym m.inn. o holokauście i Jedwabnem. Link: “ Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu !”

https://forumemjot.wordpress.com/2018/12/19/sad-najwyzszy-rosji-powiedzial-zydowskiemu-klamstwu-nie-pomimo-rezolucji-onz-w-sprawie-holocaustu/

Cyt.: ”(…) Okazuje się, że w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina) Armia Czerwona zdobyła dokumenty całego systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny! …Jak się okazało, całkowita liczba więźniów, którzy zginęli w

niemieckich obozach w całym systemie od jego powstania w 1935 roku, aż do jego katastrofy pod koniec 1944 i początku 1945 roku wyniosła 403.713 osób. Znana jest dokładna liczba Żydów zmarłych i zabitych w największym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz (Oświęcim) – 38.031 osób! A przecież syjonistyczna propaganda nazywała Auschwitz najstraszniejszym ze strasznych „obozów śmierci” i wskazywała na śmierć w obozie 4 milionów Żydów…”

Link: “Spaleni żywcem w Jedwabnem.”  http://idb.neon24.pl/post/143698,spaleni-zywcem-w-jedwabnem

Link:”Jedwabne-świadek historii”

https://tvniezaleznapolonia.org/jedwabne-swiadek-historii/

Cyt.: “Przypisywanie Polakom, rzekomo mogącym mieć wtedy jakikolwiek wpływ na cokolwiek dookoła siebie, samej tylko możliwości dokonania zbrodni w tym miasteczku w roku 1941, a więc w czasie trwania na całym terytorium okupowanej przez Niemców Polski totalnej, niemieckiej kontroli i totalnego, bezwzględnego niemieckiego terroru, jest takim samym absurdem jak rozgłaszanie kłamstw o „Polskich Obozach Koncentracyjnych” na terenach tejże, okupowanej przez Niemców Polski.”

 • Strona przeciwna winna jest szerzenia antypolonizmu, dyskryminacji rdzennych Polaków-Lechitów przy równoczesnym nachalnym eksponowaniu, wrogich nam społeczności: żydowskiej i ukraińskiej, szerzenia demoralizacji (Gender, LGBT) oraz

wynaradawiania pokoleń Polaków zgodnie z nakazami rasistowskich ksiąg Tory i Talmudu.

Link: “W Warszawie zainaugurowano obchody Chanuki”.

https://www.tvp.info/45904985/w-warszawie-zainaugurowano-obchody-chanuki

Link: “ Dlaczego Polacy nie powinni byli ratować żydów”

http://sukarno.neon24.pl/post/130437,dlaczego-polacy-nie-powinni-byli-ratowac-zydow

Link: “Jan Długosz: Pomory Słowian sprowadzone przez żydów.”

https://trzcinska.neon24.pl/post/141975,jan-dlugosz-pomory-slowian-sprowadzone-przez-zydow

 • Strona przeciwna winna jest zniewalania Polaków-Lechitów poprzez stosowanie socjotechniki, manipulacji informacjami, podawanie fałszywych informacji, stosowanie MIND CONTROL, przekazów podprogowych w celu oddziaływania na umysły, na podejmowane wybory, decyzje, na światopogląd, co jest ewidentnym złamaniem praw i wolności człowieka oraz praw Suwerena a także Konstytucji RP.

Link: “Dr.Rauni Kilde o kontroli umysłu” https://stopzet.wordpress.com/2016/05/27/dr-rauni-kilde-o-kontroli-umyslu/

Link :”PRZEKAZ PODPROGOWY W REKLAMIE JAKO MANIPULACJA I ZAGROŻENIE DLA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTA”:Olszewska.pdf ,cyt.: “Przekaz podprogowy w telewizji, w formie migających krótko obrazów i słów, jest przyjmowany jako niezgodny z prawem. Takie stanowisko wynika po części z wyników badań prowadzonych w obszarze przetwarzania informacji w mózgu człowieka, wskazujących na możliwość oddziaływania przekazu podprogowego, a po części z pod-świadomej obawy powszechnego manipulowania człowiekiem i ewentualnych skutków takiej manipulacji.”

 • Strona przeciwna winna jest wprowadzenia, propagowania i reklamowania ludobójczych procedur medycznych, w tym dawstwa organów, z którym zawsze wiąże się mord rytualny na dawcy, bo tylko żywe organy przydatne są do przeszczepów.

Link:”Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z poltransplantem w roli głównej”:

Link: “Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu”:

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

Link: “SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia]”:

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

 • Strona przeciwna winna jest wprowadzenia, propagowania i reklamowania przymusu szczepionkowego i ludobójczych szczepionek.

Link:”Propaganda szczepionkowa w Polsce z wykorzystaniem reklam telewizyjnych”

https://zmianynaziemi.pl/bezcenzury/propaganda-szczepionkowa-w-polsce-z-wykorzystaniem-reklam-telewizyjnych

Cyt.: “Strona przeciwna winna jest wprowadzenia, propagowania i reklamowania ludobójczych technologii, w tym 5G :

Link: “Nowoczesna sieć i najszybszy internet mobilny w Polsce!”:

Link: Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybrali PLAY HOMEBOX TV z HBO GO w prezencie! ; https://www.youtube.com/watch?v=5A0wbsRp0kA

Link: ”Komisja Etyki Reklamy: spoty 5G Ready sieci Play mylące dla odbiorców (wideo)

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reklamy-5g-ready-sieci-play-naduzywaja-zaufania-odbiorcow-skarga-kara-opinie

 • Strona przeciwna winna jest zlekceważenia wszystkich skarg Polskiego Ruchu Oporu w tym m.in skargi z 08.11.2013 r. na antypolonizm i rozpowszechnianie reklam firm wydobywczych, niszczących życie na Ziemi.

Link:Skarga na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji.

Cyt.: “w związku z nachalnym rozpowszechnianiem w mediach: 

 • reklamy firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy. Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]”

http://www.tokfm.pl/blogi/zplazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy_chevronu/1

 • reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami składowania w pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów. Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pgerobimypradgoryjeziorailasywideo

 • programów propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie” . Dopuszczenie do takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku

rzetelności dziennikarskiej ale i niebywałej degrengolady w mediach i w polityce. Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania: http://gazlupkowy.pl/budzanowskipijeplyndoszczelinowania 

Polski Ruch Oporu żądał :

● niezwłocznego całkowitego wycofania tego typu reklam,

● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno-moralne,

● upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam  łamiących zasady etyczne i moralne,

● wyemitowania specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych

wystąpieniach do władz w Polsce i Unii Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012 r.,

● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca,

● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego,

● zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących wzorców oraz dyskryminacji polskiej kultury narodowej. 

Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”, wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”. I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą drogą”. Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie śpiewem”. link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”, http://www.rp.pl/artykul/639340.html

“W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek stosowania hydroszczelinowania w

odwiertach geologicznych, technologii CCS; podziemnego składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100-krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w

Polskie Radio S.A. jak też 100-krotne w programach TVP S.A. takich jak: Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info,przeprosin następującej treści : “ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej przeprasza

opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz Polskiej Grupy Energetycznej jak też reklam o gazie łupkowym i kopalniach odkrywkowych w Polsce, które zawierają nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie. Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi, nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”

Brak odpowiedzi na powyżej cytowaną skargę wnioskodawczyń z 08.11.2013 r., niezrealizowanie żądań, za wyjątkiem wycofania dwóch reklam: Chevronu i PGE, jest złamaniem praw i wolności wnioskodawczyń i wszystkich Polaków-Lechitów a zwłaszcza tych z terenów wydobywczych bogactw naturalnych. 

Nadal TVP reklamuje firmę energetyczną PGE i stosuje antypolonizm a także łamie własne regulaminy nadawanych programów jak to miało miejsce 28.12.2019 r. w finale programu “The Voice Senior”. Zamiast ogłoszenia zgodnie z regulaminem “Najlepszego głosu w Polsce” i przyznania nagród dla jednego wykonawcy, ogłoszono zwycięstwo trzech głosów, trzech sióstr a przy tym bez podania wyników głosowań widzów za pomocą przesyłanych SMS na poszczególnych finalistów. Złamano nie tylko regulamin programu ale także regulamin głosowań, bo cyt.: “Jedno zgłoszenie SMS jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu w głosowaniu na jednego z uczestników” a nie na trzy uczestniczki programu zakwalifikowane jako jeden głos. Dodatkowo głosowania SMS-owe to naciąganie widzów na koszty bez żadnej gwarancji właściwego zakwalifikowania wysłanego SMS przez firmę telekomunikacyjną, która posiada możliwości dowolnej manipulacji, łącznie z przetrzymaniem SMS, za który zawsze pobiera opłatę a wysyłający nie ma możliwości sprawdzenia czy głos został faktycznie zakwalifikowany. Złamano regulamin programu już na wstępie, bo wbrew regulaminowi dopuszczono do tego programu trzy osoby razem, zamiast każdej z osobna.

Link:” REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS „THE VOICE SENIOR SEZON 1”

Cyt.:”Każdemu uczestnikowi ścisłego finału prezentowanemu w programie „The Voice Senior” przyporządkowany jest numer od 1 do 4, który służyć będzie do głosowania i który należy wpisać w treści wiadomości SMS. 4.Jedno zgłoszenie SMS jest równoznaczne z

oddaniem jednego głosu w głosowaniu na jednego z uczestników prezentowanych podczas programu „The Voice Senior”, pod warunkiem, że zostało dokonane podczas trwania głosowania.”

Link: “ REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO POD TYTUŁEM „THE VOICE SENIOR”(zwanego dalej „Konkursem”) organizowanego przez: spółkę pod firmą Rochstar S.A.”

http://s.tvp.pl/repository/attachment/8/3/8/838beda468f7d97d31611fadea2002001557772092238.pdf

Cyt.: “Konkurs polega na rywalizacji osób wybranych do udziału w Audycji i Konkursie („Uczestnicy”) o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Uczestnicy, którzy przejdą eliminacje wstępne, trenowani będą i oceniani przez czterech uznanych polskich artystów –osoby

powołane przez Producenta do jury Konkursu, które, działając zgodnie z Regulaminem, będą trenowały, oceniały i decydowały o dalszych losach Uczestników w Konkursie (dalej zwanych „Trenerami”).”

Na podstawie art. 10 w zw. z art. 6 w/w Konwencji w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji wnoszący :

wnioskodawczynie zażądały informacji :

czy strona przeciwna uznaje to roszczenie,

czy strona przeciwna jest skłonna dobrowolnie wypłacić w/w kwotę wnioskodawczyniom,

czy rzeczone roszczenie kwestionuje, jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej.

Wnoszę o prowadzenie sprawy przez Prezesa Sądu,

wnoszę o zapis w decyzjach sądowniczych terminu 7- dniowego do sprostowania treści wyroku lub postanowienia.

Niniejszy wniosek jest zgodą o rozpoznanie sprawy na Sąd Arbitrażowy jednoosobowo bez konieczności wnoszenia dodatkowego pozwu.

Wnoszę o procedowanie w niniejszej sprawie w Biurze Sądu w Londynie .

Wnoszę o rozpoznanie sprawy wg Zasady : „Ex aegno et bono” czyli „Według tego co słuszne i dobre”

Wnoszę o uznanie Priorytetu norm prawa międzynarodowego wobec prawa krajowego za oczywisty wg art. 27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z dnia 23 maja 1969 r.

Wnoszę o uznanie moich racji biorąc za podstawę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r.

Z ostrożności procesowej wskazuję na postanowienia KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. i wnoszę o jej zastosowanie w tym procedowaniu jako PRAWO WYŻSZE.

Niniejszy wniosek jest klauzulą arbitrażową a także umową o arbitraż, która podlega wyborowi przewidzianemu dla wnioskodawcy.

Wnioskodawczynie odpowiedzi w niniejszej sprawie oczekują od strony przeciwnej w

terminie 7-dniowym od dnia otrzymania tego wniosku, który również jest wezwaniem do

zapłaty.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną

RODO

PODPISAŁY WNIOSKODAWCZYNIE : Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Wysłano pocztą elektroniczną na druku sądowym – nie wymaga podpisu.

Otrzymuje:

1)Adresat

2)Strona przeciwna

3)a/a

W załączeniu umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu ESA II Wydział Zamiejscowy w Londynie

&1

STRONY UMOWY

1)Wnioskodawca

2)Pozwany

&2

Strony postanawiają poddać rozstrzygnięcie sporu pod Sąd ESA

&3

Strony ustalają, że posiedzenia będą się odbywać wg Regulaminu Sądu ESA

&4

Zmiany treści umowy mogą się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej wg brytyjskiej ustawy o

arbitrażu

&5

Brak sprzeciwu co do treści całości tego dokumentu w terminie 7-mio dniowym od daty jego otrzymania lub prawomocności wyroku stanowi o jego przyjęciu w całości.

 

Tagi: ,

16 responses to “WYROK MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO ODPOWIEDZIĄ NA BEZPRAWIE EUROPEJSKIEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO.

 1. Teresa

  21 lutego 2020 at 14:14

  Teresa Wojda
  ·

  Uzurpator podający się fałszywie za Andrzeja Dudę zrezygnował ze swej funkcji na mocy prawa międzynarodowego! Hańba dla Łowicza za przyjmowanie nielegalnego, obłudnego oszusta Dudę, który obraża, znieważa Polaków, tworzeniem zydowskiego Polin na terytorium Polski-Lechistanu ! więcej na stronie wojdabejda.wordpress.com
  Już zydowscy zaborcy bezwzględnie opuszczają Polskę- Lechistan, Duda jak też inni uzurpatorzy wszelkich szczebli zgodnie z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym dla roszczeń bezspornych zaopatrzonym z mocy prawa w klauzulę wykonalności!

  Europejski Tytuł Egzekucyjny dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzony w klauzulę wykonalności w stosunku do 63 osób ( z Duda na czele) wykazu nr 1 Dokumentu :”O zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce- Lechistanie” !!!! więcej na wojdabejda.wordpress.com

  Suwereni -Zwierzchnicy Władzy w Polsce- Lechistanie nie reagują na talmudyczne zaczepki talmudycznych rzekomych prawników !!!! Bojkotują okupanta a nie kolaborują jak w Łowiczu !!!!!!!!!

  Polubione przez 1 osoba

   
 2. Teresa

  22 lutego 2020 at 18:37

  https://wojdabejda.wordpress.com/…/wyrok-miedzynarodowego-…/
  Suwereni mają prawo i obowiązek wykonania wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z 15 lutego 2020 r. zawartego w linku : Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europ…
  wojdabejda.wordpress.com
  WYROK MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO ODPOWIEDZIĄ NA BEZPRAWIE EUROPEJSKIEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO.
  Suwereni mają prawo i obowiązek wykonania wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z 15 lutego 2020 r. zawartego w linku : Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europ…
  Suwereni mają prawo i obowiązek wykonania wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z 15 lutego 2020 r. zawartego w linku : Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europ…

  Teresa Wojda Panowie Suwereni, czas najwyższy wykonać, odebrać władzę skoro bezapelacyjnie, bezspornie się na to uzurpatorzy arbitralnie zgodzili !!!!Jeśli T.Cichockiemu zdrowie nie pozwala na to wykonać to do czego się zobowiązał to przecież nie brakuje w Polsce Lechistanie mężnych Suwerenów co za niego podejmą się egzekucji wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu i w tym odbioru urzędu od uzurpatora Dudy!!!! Prosimy o zgłaszanie kandydatur w zastępstwie Pana Tadeusza Cichockiego !

  Polubione przez 1 osoba

   
 3. Teresa

  24 lutego 2020 at 18:36

  Paweł Pająk
  5 godz. ·

  Napiszę coś w co nie uwierzył by żadem człowiek To moja przerażająca analiza dotycząca koronawirusa

  W Chinach zaczęło się właśnie masowe zabijanie ludzi oraz depopulacja ludzkości całej ziemi Ten wirus to zwykła ściema taka sama jak ocieplenie klimatu, zamach smoleński śmierć Adamowicza lot człowieka na księżyc, religie Owsiak i setki tysięcy innych kłamstw i manipulacji którymi nas karmią codziennie wszelkiego rodzaju media Prawda jest taka że pod przykrywką wirusa w chinach mordują setki tysięcy ludzi Pobudowali wielkie obozy koncentracyjne nazywane szpitalami

  Odizolowali cały teren z dziesiątkami milionów ludzi i ich mordują za pomocą trujących szczepionek a zaraz po tym palą ich ciała nie informując nikogo nawet rodziny Wyłapują ich na ulicach wyciągają siłą z domów. pod pozorem podejrzenia o gorączkę lub braku maseczki która i tak nie chroni przed wirusem są zabierani i ślad po nich ginie Strzelają do ludzi na ulicach za podejrzenie choroby albo do tych co próbują uciekać z oblężonego terenu lub szpitala Ci „lekarze” w tych kombinezonach to jest wojsko! widać wyraźnie że to rosłe byki i zgarniają ludzi siłą Informacje i filmy na YT są blokowane,a to co przeciekło oprócz oficjalnej propagandy jest powtarzane na okrągło
  W XXI wieku powstał 41 milionowy obóz zagłady jak za 2 wojny światowej masakra!!!

  Już kilka lat temu o tym czytałem ale myślałem że to spiskowe teorie Los chin jest przesądzony, w kraju zwalnia gospodarka ( na świecie stają zakłady i firmy) zabijają miliony kurczaków przestają latać tam samoloty i kraj jest izolowany od świata tam zginą wszyscy, między innymi z głodu To jest fizyczny początek trzeciej wojny światowej! To jest agenda2030, podpisana przez wszystkie państwa na świecie w ONZ a rząd chiński to wszystko kontroluje Zastanówcie się skąd ta panika związana z ociepleniem klimatu? i to że niby ludzie prowadzą świat do katastrofy Wszystkie media i organizacje światowe jak onz twierdzą że ziemia jest przeludniona ale to kłamstwo aby wybić ludzi i wprowadzić niewolniczy system z cyfrową walutą jednym rządem wojskiem i totalną inwigilacją Wirus się przenosi na cały świat jest już w Iranie Włoszech Korei poł. i w wielu innych państwach a we Włoszech i Korei zaczynają robić to samo co w Chinach! Jeśli władcy tego świata stworzą odpowiedni strach i chaos na świecie to WHO (ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA) ogłosi PANDEMIĘ (nie epidemię) czyli rozszerzenie się wirusa na inne kraje Efektem tego będzie zamknięcie wszystkich granic i tworzenie nowych obozów zagłady!

  Historia kołem się toczy ludzie podczas 2 wojny światowej sami wchodzili do obozów zagłady i myśleli że idą do pracy! to właśnie dzieje się w Chinach Tam ludzie sami stoją w kilometrowych kolejkach do „lekarza” a jak tam się dostaną to już po nich, szczepionka z trucizną i do pieca Wiem że to jest nie do uwierzenia ale tak działa system od tysięcy lat Każda wojna jest oparta na kłamstwach Skąd to wiem? lata czytania od rana do wieczora 7 dni w tygodniu Myślę że zostało się jeszcze parę tygodni może miesięcy za nim WHO ogłosi PANDEMIĘ wtedy będzie już za późno
  Poza tym świat szykuje się do wojny militarnej,właśnie do polski przerzucane są na wielką skalę amerykańskie wojska
  Taka sama sytuacja ma miejsce w wielu innych miejscach na świecie, pomijając szarańcze i kataklizmy pogodowe które przecież są sterowane geoinżynierią Świat jest inny niż ten który widzimy
  Jeśli macie odrobinę oleju w głowie rozpowszechniajcie tą wiadomość dla wspólnego dobra

  Polubione przez 1 osoba

   
 4. Teresa

  2 marca 2020 at 14:25

  29 min ·

  „5g to system broni, nic więcej”, oświadcza Mark Steele. „Nie ma to nic wspólnego z telekomunikacją dla ludzi. 5g to połączenie maszyna-maszyna dla pojazdów autonomicznych” „Impulsowe promieniowanie 5G o wysokiej częstotliwości spowoduje ogromne szkody dla zdrowia”
  Jaki będzie koszt 5G w zdrowiu ludzkim? Mark Steele zwraca uwagę, że nauka jest jasna, że promieniowanie o wysokiej częstotliwości spowoduje ogromne szkody dla zdrowia ludzkiego. Korzystając z grafiki firm telekomunikacyjnych opisującej szczegółowo, w jaki sposób sygnały Wi-Fi 5G będą przesyłane z anteny do odbiornika na ulicy, Mark opisuje podobny do tramwaju system, który będzie używany do orientacji i napędzania autonomicznych pojazdów ulicą. Systemy antenowe umieszczone na latarniach ulicznych byłyby częścią tej sieci, pulsując przechodniów, mieszkańców, kierowców, spacerowiczów i kupujących z niezdrową ilością promieniowania o wysokiej częstotliwości.Działając w niewidzialnej części spektrum elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości, 5G, w przeciwieństwie do głównego nurtu, który zakłada zakres 1-300 GigaHertz w swojej dziedzinie, działa w rzeczywistości w zakresie subGigaHertz, zauważa Mark, od 400-600 MegaHertz i w górę.

  Dane techniczne oświetlenia ulicznego LED montowanego obecnie na słupach w Gateshead sugerują, że 800-875 MHz, zdecydowanie w zakresie 5G, mówi.

  W krótkim filmie informującym Radę o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych przez niebezpieczne instalowane technologie dotykające opinię publiczną Mark Steele zauważa, że światło z tych lamp szkodzi siatkówce dzieci, powołując się na niedawny raport brytyjskiego zdrowia opublikowany przez Public Health England na temat migotania diod LED oceń, że jest szkodliwy dla ludzkich oczu. https://everydayconcerned.net/…/5g-is-a-weapons-system-not…/
  Obraz może zawierać: tekst „to system broni, nic więcej, nic mniej”: ekspert ds. Uzbrojenia technicznego Mark Steele wydaje budzenie do wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii na temat ulicznych świateł LED 5G w Gateshead w potężnej wnikliwej technicznie rozmowie na antenie Ramola Reports stycznia 2019, Mark Steele, ekspert od broni technicznej, pisarz patentowy, wynalazca, oficer technologii badań jądrowych wypowiedział się stanowczo zagrożeniach związanych 5G i niedawnym wprowadzeniem świateł ulicznych LED w Gateshead w Wielkiej Brytanii które, jak twierdzi, jest częścią wdrożenia 5G.”

  Polubione przez 1 osoba

   
 5. Teresa

  2 marca 2020 at 18:47

  Ewelina Lins
  1 godz.
  cały ten szum medialny wokół rzekomej „pandemii koronawirusa”, to celowa ściema, operacja psychologiczna, kolejna próba przybliżenia celu Agendy21 (obecnie Agendy2030) jakim jest stworzenie globalnego więzienia i zdepopulowania w nim miliardów ludzi, by mieć całą Ziemię tylko dla siebie
  koronowirusy znane są od lat 60, to właśnie one odpowiadają za grypy, infekcje koronawirusów leczy się jak każdą grypę
  Obraz może zawierać: tekst
  8

  Polubione przez 1 osoba

   
 6. wojdabejda

  2 marca 2020 at 23:14

  Starożytni Kosmici
  ·

  Ostateczny raport wydarzeń:

  1. Zjazd czołgów i innych pojazdów US Army do Europy, większy niż na jakąkolwiek kiedykolwiek i gdziekolwiek wojnę.

  2. Zwożenie do Polski „tajemniczego gazu” – MID CONTROL. Możliwe że tego samego jakiego CIA użyło przeciw Chińczykom w Wuhan.

  3. Agent wywiadu ujawnia cel US Army i żołnierzy, którzy są byłymi więźniami jakim zaproponowano misję w Polsce.

  4. Ataki CIA na różne osobistości, w tym te ważne w Iranie i Syrii.

  5. Wdrażanie broni skalarnej i mikrofalowej pod hasłami szybkiego internetu megainwigilacyjnego 5G.

  6. Próba wykradnięcia, bądź celowe działanie szukania kozła ofiarnego, w tle z bronią biologiczną „AGENT”, na jaką obecnie zwalana jest wina umarłych na nieistniejącego koronawirusa.

  7. „Mały Zgon” 8 marca, przekaz podprogowy wbija na salony.

  8. Ze słów Agenta Wywiadu z 2019 r. – Przy granicy z Rosją, Polska zostaje zaatakowana, oczywiście wina spadnie na Rosję, która od czasów ZSRR jest jednością z USA (ukartowana akcja, w jakiej poświęcą więźniów przywiezionych w mundurach US Army).

  9. W odpowiedzi za niby powyższy atak, NATO zniszczy gazociąg Nord Stream należący do Niemiec i Rosji.

  10. Potem niby Rosja ma zaatakować statek USA przy granicy z Polską, wypełniony gazem, który zacznie infekować całą Europę, tak jak to coś w Chinach, obecnie uważane za broń biologiczną „Agent”, ale zapewne tamta akcja była przykrywką do tego, co rzeczywiście i kto rozpylił.

  Polubione przez 1 osoba

   
 7. Teresa

  3 marca 2020 at 08:47

  Koronowirus to oszustwo WHO połączone z zabójczą izraelską technologią 5G !Suwereni bojkotują okupanta i jego wirusy ! Nie poddawajmy się panice zydomediów pod dyktando nielegalnie zajmujących stanowiska a wezwanych do opuszczenia na mocy Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego! więcej na wojdabejda.wordpress.com
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI

  Teresa Wojda Nielegalna ustawa- ustawka z mocy prawa Suwerena, bo stanowiona przez osoby nieuprawnione a wezwane Europejskim Nakazem Egzekucyjnym do opuszczenia stanowisk i zaprzestania działalności !!!Ustawa #COVID19 #Koronawirus
  #Depopulacja #Kwarantanna #Wojsko
  #Specustawa #PolicjaSanitarna

  🔹 PARTIE RAMIĘ W RAMIĘ SĄ ZA
  DEPOPULACJĄ NIEWYGODNYCH
  OSÓB W POLSCE POD
  PRETEKSTEM NIBY WALKI
  Z KORONAWIRUSEM !!!

  ▶️ Sejm uchwalił w poniedziałek po 23-ciej, ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej komisja zdrowia przyjęła kilkanaście poprawek, zgłoszonych zarówno przez posłów PiS, jak i przez posłów opozycji.

  ▶️ Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje możliwość wprowadzenia obowiązkowej hospitalizacji, oraz wprowadzenie nawet 21-dniowej obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego osób zdrowych, które pozostawały w kontakcie z osobami chorymi nie tylko na koronawirusa, ale i na wszystkie inne choroby zakaźne.

  ▶️ A jeżeli użycie innych sił lub środków ograniczających szerzenie się epidemii okaże się niemożliwe, lub niewystarczające, ustawa zezwala na wykorzystanie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP w celu „skierowania ich do wykonywania zadań z tym związanych”. W praktyce może oznaczać to, że do naszych drzwi zapuka policja lub wojsko z przedstawicielem sanepidu i „w trosce o zdrowie publiczne” zabiorą nas ze sobą. Wszystko składa się w piękną całość dążenia władzy do odebrania nam obywatelskiej wolności i realizacji światowego planu masowej depopulacji.

  Polubienie

   
 8. Teresa

  7 marca 2020 at 08:49

  z fb
  ·

  Dlatego ten wirus jest zaplanowany nawet na 10 lat czyli tyle czasu potrzebują aby wszędzie na świecie wprowadzić technologie 5 G a nawet w Chinach 6 G Poza-tym muszą ludzi zaszczepić pod pretekstem wirusa szczepionkami z chipami i metalami…..

  – Koronawirus to nie choroba, ale wirus, który wywołuje chorobę.
  – 5 G będzie technologią, której częstotliwość wywoła tę chorobę w tobie. Tak było w Chinach. Najsilniejsi będą się opierać, słabsi nie. Twoje smartfony, które będą w 5 g, wywołają tę chorobę, a przyszłe smartfony będą obowiązkowo w 5 g.
  Ale jak ta technologia wywoła chorobę koronawirusa, jeśli nie mamy koronawirusa?
  Tak myślisz? A właśnie, że tak! Prawie każdy go ma, dzięki rozpylaniu chemtrails od dziesięcioleci, szczepionek, w przemysłowym jedzeniu, żelu prysznicem, deos itp…
  To nanowirus, nanotechnologia z lustrzanego wszechświata, pochodząca z naszych niewolników. Tylko najzdrowsze ciała, które mają najlepsze zdrowie, mogą udawać, że go nie mają lub opanować.
  – Należy przyjmować magnez, ale nie przedawkowanie i nie każdego dnia, ponieważ spowoduje to inne choroby w Tobie, efekty uboczne związane z wątrobą i nerkami (np.), srebro koloidalne, najczystszą wodę, a przede wszystkim, a przede wszystkim Witamina C. Jak myślisz, dlaczego coraz bardziej ukrywają słońce? Ponieważ jest głównym dostawcą witaminy C i D
  – słynna pandemia Jacques Attali będzie ta, uruchomiona przez 5 G, która przyniesie nowy porządek światowy lucyferyjczyków.
  – Ponadto choroby, zanim istniejesz fizycznie, ponieważ stworzycie je przez zbiorowe myślenie, ponieważ zostałeś zmuszony do stworzenia ich przez myśl, istnieją przede wszystkim na poziomie energetycznym, eterycznym, niewidzialnego.
  Większość chorób nie istnieje, ty je tworzysz. Te, które naprawdę istnieją to nanochoroby, futurystyczna nanotechnologia, które działają na mikrocząsteczki życia (zwanych również mikrozymami) zakopane w najmniejszej komórkach. Mikroorganizmy, których istnienie ukrywało przed wami całe życie, zarówno przez kontrolowaną i fałszywą edukację, jak i naukę w służbie systemu, jak i sam system.
  Dowiesz się więcej o tych cząsteczkach życia w tym filmie, jak również o prawdziwej funkcji tego nanowirusa zwanego koronawirusem
  OEC.

  Polubienie

   
 9. Teresa

  18 marca 2020 at 14:51

  Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Jane Burgermeister: Ostrzeżenie dla ludzkości przed zaplanowaną pandemią i globalnym szczepieniem
  Jane Burgermeister: Ostrzeżenie dla ludzkości przed zaplanowaną pandemią i globalnym szczepieniem
  Michal15 marca, 2020 Dziennikarstwo śledcze 0
  W 2001 roku doszło do bardzo niepokojącego globalnego wydarzenia, system ostrzegania przed pandemią został sprywatyzowany i mamy tu poważny i jawny konflikt interesów, nasze zdrowie zostało powierzone w ręce globalnych koncernów farmaceutycznych. Ogłoszenie globalnej pandemii to gigantyczne zyski dla przemysłu farmaceutycznego, który uzyskał kontrole nad Światową Organizacją Zdrowia (WHO).
  Kompanie farmaceutyczne jak Glaxo Smith Kline stały się głównymi udziałowcami w sieci laboratoriów WHO na całym świecie, laboratoria te są odpowiedzialne za monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusów pandemicznych.
  Wpływ farmaceutycznych koncernów na Światową Organizacje Zdrowia został ujawniony w 2009 roku kiedy WHO zmieniła definicję pandemii aby w ten sposób rozpocząć wielomiliardowe zamówienia dla przemysłu farmaceutycznego.

  Koncern Baxter niemalże zapoczątkował globalną pandemie w 2009 roku wysyłając 72 kilogramy materiału szczepionkowego na świńską grypę skażonego śmiertelną odmianą ptasiej grypy z swojego laboratorium w Austrii. Co również bardzo niepokojące koncern Baxter miał już wynegocjowane kontrakty na sprzedaż szczepionek pandemicznych.

  Z ujawnionych przez Wikileaks dokumentów wyszło na jaw, że koncern Baxter jest ściśle związany z amerykańskimi służbami bezpieczeństwa krytycznego jak wynika z opublikowanych depesz dyplomatycznych. Zachodzi więc pytanie kto zarządza tymi placówkami niebezpieczeństwa biologicznego? Czy jest CIA? Czy jest to tajne laboratorium biologiczne? Jak mogło dojść do zanieczyszczenia szczepionek w laboratorium należącym do koncernu Baxter?

  Jest jeszcze gorzej ta sama szczepionka jest rekomendowana przez Światową Organizacje Zdrowia, WHO zleciło wyprodukowanie 150 milionów szczepionek aby w jak najkrótszym czasie mogła ona być dostarczona całej światowej populacji. W 2009 roku aktywowany pany szczepienia 6 miliardów ludzi przez WHO na całym świecie. Tak, 6 miliardów ludzi…

  Pamiętacie te doniesienia o wirusie świńskiej grypy A/N1H1, który mógł zabić 95 procent ludzkiej populacji? Pamiętacie te doniesienia o krematoriach i masowych grobach? 50 tysięcy ludzi w Niemczech ma obecnie narkolepsje, jak podano w artykule Die Welt ze stycznia 2013 roku. Co szósta ofiara jest dzieckiem, Średnia wieku to 15 – 25 lat.

  Rządy Norwegii, Szwecji, Finlandii i Irlandii potwierdziły, że wiele z przypadków narkolepsji jest wynikiem szczepień pandemicznych. Oczekuje się wielu nowych przypadków zachorowań. Przerażającą rzeczą jest, że nic się nie zmieniło. Ludziom na całym świecie wciąż zagraża kampania masowych szczepień taka jak w 2009 roku.

  Powyższy tekst to zaledwie 1 minutowy fragment ostrzeżenia dla ludzkości Jane Burgermeister, cała 15 minutowa wypowiedz z napisami PL w video poniżej:

  Polubienie

   
 10. Tomasz Cyl

  7 września 2020 at 23:57

  Z Tym A.Duda to żart ?

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   8 września 2020 at 15:19

   Czy ludobójca, oszust, fałszerz, uzurpator, złodziej żartuje i dla żartu podpisuje ludobójcze ustawy ?

   Polubienie

    

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: