RSS

Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.

25 Sty

Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.

(tłum. z j. niemieckiego; M.Bejda )

UWAGA !

Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedyńczym  przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa firmy dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności,  od indywidualnego przypadku.

1. Przeszkodzanie w swobodnym poruszaniu się – w zależności od indywidualnego przypadku

  € 500 ryczał, 1000 € ryczałt

2. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku

  € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt

3. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek,

    € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

4. Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości

  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

5. Zlekceważenie urzędowego  obowiązku udostępnienia informacji publicznej

   € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp.

   € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe –

   € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

8. Upowszechnienie  dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako  „prywatne”, „ściśle poufne” lub „nie do publicznej wiadomości.”,  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

9. Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta

   € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

10. Przymuszanie na służbie .€ 5,000 ryczałt, € 10,000 ryczałt

11. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych  lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę .

   € 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt

12. Wstrzymanie, odrzucenie  papierów wartościowych celem uniemożliwienia wyrównania   stanu konta, € 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt

13. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – Szczególny przypadek , € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych. € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 €.

15.Złamanie  umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne

   € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 € minimum

16.Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim

17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

18.Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

19. Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , €  400,000

20. Publiczne wykorzystywanie w pracy  zawodowej  nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie.

€ 75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,

22.Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt

23.Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

24.Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

25.Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych  (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby, € 150,000 minimum. 10 mln €, co najmniej.

26.Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby  (np paszporty, prawa jazdy, itd.), € 50,000 minimalna. € 200.000 min.

27.Odrzucenie  prawomocnego  przedstawiciela. € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt

28.Odrzucenie  jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. € 100.000 ryczałt, € 500.000

29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika.

€ 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt

30.Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

31.Wtargnięcie do  używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego  uzytkownika. € 50.000 ryczałt. € 100.000 ryczałt.,

32.Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyrażnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika..€ 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem.

€ 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt,

34.Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.

€ 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.

35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt  

36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy,  500.000 € każdy

37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie,  pozbawienie wolności.

   5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę

39. Przeniesienie powiernictwa na  inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby  tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego,

€ 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

40. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony,dopisek M.Bejda )

€ 250.000 ryczałt, 10 mln € ryczałt

41.Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub  adoptowanym – każde dziecko.

1.000.000 € ryczałt, 10 mln € ryczałt

42.Odebranie  dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

20 mln € ryczałt

43.Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt +  Rejestracja

44. zgłoszenie  własności ruchomości do licytacji

€ 100.000 ryczałt + aukcja  € 400.000 ryczałt + aukcja

45.Przeprowadzenie licytacji  własności / ruchomości.

€ 500.000 ryczałt + aukcja  1.000.000 € ryczałt + suma

46 Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji.

€ 100.000 ryczałt + wysokość, za tytuł  

€ 500.000 ryczałt + wysokość, za tytuł

47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

€ 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48.Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

49.Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku.

   Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%

50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika.

  € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

51.Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt

52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków)

€ 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

53. Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości.

€ 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt

54. Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

55.Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie  wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi  € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt

56.Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów.

€ 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,

57. Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

58.Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, € 200.000 ryczałt,  € 800.000 ryczałt,

59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

60.Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt,

61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.  

62 Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

63.Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Allgemeine Gebührenordnung zu der AKZEPTANZ den AGBs und der Handelsordnung

Gebührenordnung in Gold oder Silber des Gewichtes der Kursstellung Euro/Gold/Silber vom Tag des Standes der AGB´s, hilfsweise in Euro angegeben der Internationale Völkerinitiative für die Gewährleistung des Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und seinem Vollmachtgebers

 

 

Sache / Tatbestand –die Auflistung gilt immer bezogen auf jeden „Einzelfall!“

Je Erfüllungs- und

Verrichtungsgehilfe

Je Kaufmann (Prinzipal)

1

Behinderung des freien Weges / der freien Fahrt – Je Einzelfall

500 € pauschal

1.000€ pauschal

2

Androhung von Zwangsmaßnahmen – Je Einzelfall

3.000 € pauschal

10.000 € pauschal

3

Fehlende, nicht eigenhändige oder unvollständige gesetzliche Unterschrift – je Fall.

1.000 € pauschal

2.000 € pauschal

4

Missachtung Ausweispflicht von in der Öffentlichkeit handelnde Personen – je Fall.

500 € pauschal

1.000€ pauschal

5

Missachtung der öffentlichen Auskunftspflicht / Amtspflicht.

1.000 € pauschal

2.000 € pauschal

6

Bearbeitungsgebühren für Nötigungen zu Schreiben u. Antworten aufgrund rechts-

u. gesetzwidriger, formal und inhaltlich falscher Zustellungen u.a. auch Schreiben für Verwarnungen, Ordnungsgelder, Gebühren etc., Annahme von Angeboten jeglicher Art.

500 € pauschal

+ 10- facher Satz Forderung od. Preis

– Je Einzelfall

1.000 € pauschal

+ 10- facher Satz Forderung od. Preis

– Je Einzelfall

7

Unwirksame „Inlands-Zustellung“ – Je Einzelfall

500 € pauschal

1.000 € pauschal

8

Tragen von Dokumenten in die Öffentlichkeit, welche als „privat“, „streng privat und vertraulich“ oder „nicht für das öffentliche Protokoll“ gekennzeichnet wurden.

500 € pauschal

1.000 € pauschal

9

Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung – Je Einzelfall

50.000 € pauschal

500.000 € pauschal

10

Unfreiwillige Dienstbarkeit.

5.000 € pauschal

10.000 € pauschal

11

Rechtswidriges Zurückweisen (auch Verweigerungen von Annahmen) von Wertpa-pieren oder Erklärungen unter Eid die durch den Herausgeber präsentiert wurden.

100.000 € pauschal

1.500.000 € pauschal

12

Einbehalten / Zurückbehalten von Wertpapieren, unter gleichzeitiger Weigerung das entsprechende Konto auszugleichen.

100.000 € pauschal

1.500.000 € pauschal

13

Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel – Je Einzelfall

50.000 € pauschal

200.000 € pauschal

14

Verpflichtung und/oder Ausübung von Zugzwang zu einer ärztlichen und/oder psychiatrischen Untersuchung.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

2.000.0000 € pauschal

Je Einzelfall

15

Vertragsbruch durch öffentliche Stellen und/oder öffentliche Personen – pro Fall.

100.000 € pauschal

2.000.0000 € mind.

16

Personenstandfälschung – je Einzelfall

100.000 € pauschal

500.0000 € pauschal

17

Diskriminierung, Nötigung oder Rassismus – je Einzelfall

100.000 € pauschal

500.0000 € pauschal

18

Politische Verfolgung – je Einzelfall

100.000 € pauschal

500.0000 € pauschal

19

Der „Nazi-Zuschlag“: Anwendung von Normen u. sonstigen Vorschriften einer nationalsozialistischen Entstehungsgeschichte (auch analog Artikel 139 GG).

Zzgl. 30,00% der ursprüng-lichen Summe der Gesamt-rechnung auf Basis dieser Gebührenordnung, jedochmindestens 50.000 €

Zzgl. 30,00% der ursprüng-lichen Summe der Gesamt-rechnung auf Basis dieser Gebührenordnung, jedochmindestens 250.000 €

20

Öffentliche Führung von Berufsbezeichnungen mit nationalsozialistischer Entsteh-ungs- und/oder Einführungsgeschichte – oder die Unterstellung der Führung einer solchen Bezeichnung gegen den Herausgeber.

75.000 € pauschal

500.000 € pauschal

21

Anwendungungültiger, nichtiger od. rechts- u. gesetzwidriger Gesetze u. Verord- nungen (VO) , sowie grundgesetzwidriger (verfassungswidriger) Gesetze u. VO.

250.000 € pauschal

Je Einzelfall

1.000.000 € pauschal

Je Einzelfall

22

Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften, deren Gültigkeit auf Nach-frage nicht durch Vorlage des Originals oder der notariell beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt bzw. nachgewiesen wurden – je Einzelfall.

250.000 € pauschal

3.000.000 € pauschal

23

Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich ordnungsgemäß zu Stande gekommener Gesetze – wie, ohne staatliche u. hoheitliche Legitimation des/der Ausführenden.

250.000 € pauschal

Je Einzelfall

1.000.000 € pauschal

Je Einzelfall

24

Durchführen von Maßnahmen unter Zwang (z.B. Pfändungen, Strafen, Beitrags-rechnungen, etc.) ohne zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder sich nicht dies-bezüglich zweifelsfrei als „staatlicheAmtsperson“legitimiert zu haben.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

1.000.000 € pauschal

Je Einzelfall

25

Ausübung ärztlicher und/oder psychiatrischer Maßnahmen (z.B. Gutachten) gegen den Willen des Herausgebers.

150.000 € mind.

Je Einzelfall

10.000.000 € mind.

Je Einzelfall

26

Abnahme / Einziehung von Ausweisdokumenten gegen den Willen des Herausgebers (z.B. Reisepässe, Führerscheine, etc.).

50.000 € mind.

200.000 € mind.

27

Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des Herausgebers.

100.000 € pauschal

500.000 € pauschal

28

Ablehnung des Herausgebers als Bevollmächtigter einer Drittpartei.

100.000 € pauschal

500.000 € pauschal

29

Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

 

Sache / Tatbestand – die Auflistunggilt immer bezogenauf jeden „Einzelfall!“

Je Erfüllungs- und

Verrichtungsgehilfe

Je Kaufmann (Prinzipal)

30

Eindringen in die vom Herausgeber genutzte Flugmaschine ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

31

Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Schiff, Boot oder sonstiges Wasser-fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

32

Eindringen auf das vom Herausgeber bewohnte Grund / Flurstück ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

33

Eindringen auf das Territorium des Herausgebers Tätigkeit ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

34

Eindringen in die vom Herausgeber bewohnte Wohnung und sonstigen zugehörigen umbauten Raumes ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

1.00.000 € pauschal

Je Einzelfall

35

Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen, Ziehen, Rempeln, Schlagen, Fesseln, Knebeln, Handschellen anlegen, etc. – Handlungsfolgen bestehen aus einzelnen Handlungen) gegen den Herausgeber – Für jeden Einzelfall.

75.000 € jeweils

Je Einzelfall

500.000 € jeweils

Je Einzelfall

36

Verhaftung des Herausgebers.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

37

Den Herausgeber in Haft halten, Freiheitsentzug.

5.000 € pro Stunde

75.000 € pro Stunde

38

Transfer der Treuhänderschaft für die Person / den Menschen mit gleichem Namen wie der Herausgeber oder der Versuch hierzu ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

39

Unter Betreuung stellen des Herausgebers gegen seinen Willen ohne das Voraussetzen dieses Willens hierzu.

250.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

40

Entziehung des Sorgerechtsfür die leiblichen u./od. adoptierten Kinder – je Kind.

1.000.000 € pauschal

10.000.000€ pauschal

41

Wegnahme der leiblichen und/oder adoptierten Kinder.

5.000.000 € pauschal

20.000.000€ pauschal

42

Eintragung von Grundschulden auf Immobilienbesitz – je Einzelfall.

50.000 € pauschal

+ Eintragungssumme

200.000 € pauschal

+ Eintragungssumme

43

Beantragung-Zwangsversteigerungen auf Eigentums/Besitzes u. beweglicher Güter

100.000 € pauschal + Versteigerungssumme

400.000 € pauschal + Versteigerungssumme

44

Durchführung Zwangsversteigerungen in Eigentum/ Besitz u. beweglicher Güter

500.000 € pauschal + Versteigerungssumme

1.000.000 € pauschal + Versteigerungssumme

45

Rechts- u. gesetzeswidrige u. ohne staatliche und hoheitliche Legitimation erfolgte

Ausstellung von Bescheiden od. vollstreckbaren Bescheiden/Titeln – pro Fall.

100.000 € pauschal + Höhe Bescheid/Titel

500.000 € pauschal + Höhe Bescheid/Titel

46

Menschenrechtsverletzung – Verletzung der Menschenwürde nach UN Resolution 217 A (III) (AEMR) u./od. der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).

150.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

47

Verstoß u. Verletzung von Völkerrecht – IP66 (Internationale Pakt für bürgerl. u. politische Rechte 1966) – als völkerrechtlicher Vertag von der BRD 1973 ratifiziert!

150.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

48

Räumung / Abnahme von Besitz oder Eigentum – je Einzelfall.

Wert Besitz + 25 %

Wert Besitz + 25 %

49

Strafanzeigen gegen den Herausgeber u. od. gegen dessen Vollmachtnehmer.

50.000 € pauschal

500.000 € pauschal

50

Strafanzeigen/ Repressalien gegen den Recht()beistand/Rechtkonsulenten des Herausgebers.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

300.000 € pauschal

Je Einzelfall

51

Strafanzeigen/ Repressalien / Verfolgung / Nötigung / Diffamierung – gegen Fami-lienangehörige (Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder u. Enkel des Herausgebers.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

200.000 € pauschal

Je Einzelfall

52

Beauftragung eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-ziehers u.a. mit der Eintreibung u. Pfändung von Geld/Gegenständen/Sachwerten.

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

400.000 € pauschal

Je Einzelfall

53

Tätigwerden eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-ziehers mir der Eintreibung u. Pfändung von Geld/Gegenständen/Sachwerten.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

54

Beantragung u./od. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauf-stellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).

50.000 € pauschal

Je Einzelfall

400.000 € pauschal

Je Einzelfall

55

Tätigwerden eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-

ziehers bei der Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung / Vermögensaufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

56

Beantragung u./od. Ausstellung eines Haftbefehls zwecks Drohung und Nötigung zur Pfändung/Bezahlung u. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung/ Vermö-gensaufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

300.000 € pauschal

Je Einzelfall

57

Ausstellung u./od. Vollstreckung eines Haftbefehls zwecks Drohung u. Nötigung zur Pfändung/Bezahlung u. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung/ Vermögens-aufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht u. IP66.

200.000 € pauschal

Je Einzelfall

800.000 € pauschal

Je Einzelfall

58

Verletzung od. Eingriff in die der gemäß Grundgesetz (GG) unabdingbar zugesicher-ten Grundrechte, Persönlichkeitsrechte od. Privatautonomie des Herausgebers.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall/Grundrecht

300.000 € pauschal

Je Einzelfall/Grundrecht

59

Verletzung Datenschutzes, Abhören von Telefongesprächen, Ausspähung Computer

u. sonst. elektronischer Medien od. der Wohn- Büro- u. Geschäftsräume – je Fall.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

200.000 € pauschal

Je Einzelfall

60

Ladung / Verhandlung / Ausstellung eines Urteils od. Haftbefehls, eines nicht nach GG legitimierten staatlichen Gerichts u. staatlichen Richters od. Rechtspflegers.

200.000 € pauschal

Je Einzelfall

500.000 € pauschal

Je Einzelfall

61

Leisten einer Unterschrift, zwecks Beglaubigung eines Verwaltungsaktes/Urkunde/ Urteil usw. ohne staatliche u. hoheitliche Legitimation als „Urkunden-Beamter“.

100.000 € pauschal

Je Einzelfall

200.000 € pauschal

Je Einzelfall

 

Reklamy
 

One response to “Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.

 1. Karol

  26 stycznia 2016 at 21:03

  Polecam się w temacie ubezpieczeń
  https://www.facebook.com/karolkoscaxa/

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: