RSS

Nie dajmy się zastraszać i nękać przez prywatne “sądy” !

08 Sty

Łowicz, 08.01.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do stosowania poniższego wzoru żądania celem obrony przed prywatnymi firmami handlowymi występującymi pod fałszywą nazwą “ sądów” : rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, administracyjnych, wojskowych itp.

Cały świat jest jednym olbrzymim przedsiębiorstwem ! Nie ma „instytucji publicznych”, nie ma „państwa”; nie ma „Państwa”, ani „społeczności”, ani „miasta”,… są tylko firmy !

Każde wejście do firmy handlowej np. “sądu”  i podanie nazwiska oznacza wejście na statek handlowy, gdzie wg prawa morskiego jesteśmy traktowani jak towar a nie jako osoba fizyczna, żyjąca. Jesteśmy traktowani gorzej niż niewolnicy w dawnym Rzymie! Właściciel niewolnika w dawnym Rzymie zapewniał dach nad głową i wyżywienie a my musimy na to zapracować i na dodatek odprowadzać haracze do skarbca władzy Trójkorony ( Watykan, Waszyngton, Londyn).

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z  prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bielawa, 08.01.2016r.

Teresa K………                                                             

ul. L……………

Bielawa 58-260

 

 Waldemar Kuś

               Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy

                         

                                                                Żądanie

natychmiastowego zaprzestania nękania nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie: sygn. akt IC 1309/15

 

Zwracam się do Pana i Pana pomocników  jako osób fizycznych odpowiadających  prywatnie za łamanie praw człowieka, zwracam się do Pana jako szefa prywatnej firmy handlowej : “Sąd Okręgowy w Świdnicy”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 22268057 (wypis UPIK w załączeniu).

                                          Oświadczenie

Oświadczam, że nie podpisywałam  żadnej umowy handlowej z Pana prywatną firmą handlową: “Sąd Okręgowy w Świdnicy”, zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 22268057. Każda umowa według reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych do jej uprawomocnienia. Obciążanie mnie kwotą 300 złotych za niestawiennictwo na “rozprawie” jako “świadek” i groźba następnych kar w wysokości 5000 złotych, łącznie z groźbą  przymusowego  doprowadzenia mnie do Waszej prywatnej firmy handlowej, jest prawnie nieważne ! Podlega ściganiu z całą surowością prawa międzynarodowego  i międzynarodowej taryfy odszkodowawczej ustalonej w walucie Euro.

Zostałam uwolniona od światowego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele  poprzez “Paradygmat Report” z 25.12.2012r.,  oraz na mocy Proklamacji Suwerena-Narodu Polskiego z 02.11.2014r. i Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z 02.04.2015r.

www.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

 

Oto poniżej jako dowód treść nielegalnej korespondencji od Pana prywatnej firmy handlowej, naruszającej moje prawa jako osoby naturalnej, nie zaginionej na dalekich morzach, nie martwej “osoby prawnej”, bez praw ludzkich prawa morskiego a stosowanego przez Pana firmę handlową, symulującą instytucję “państwa”, cytat:

“Zgodnie z przepisami art.139 §1 kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w art. poprzedzających tj. osobiście bądź do rąk dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy, sołtysowi, osobie upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. “Prawo pocztowe”, należy złożyć w placówce pocztowej  tego operatora a doręczane w inny sposób -w urzędzie właściwej gminy ,umieszczając zawiadomienie o  tym w drzwiach mieszkania  adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej  ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu ,czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Na wniosek strony postępowania Teresa K. zostala wezwana na rozprawę w dniu 3 grudnia 2015r. celem przesłuchania w charakterze świadka. Teresa K. nie stawiła się na rozprawie zaś wezwania nie odebrała pomimio 2-krotnego jej awizowania, czyli pozostawienia zawiadomienia o piśmie przez operatora pocztowego. Wezwanie to należy w świetle przytoczonego wyżej przepisu art.139 §1 kpc  uważać za doręczone .W myśl przepisu art. 274 §1 kodeksu postępowania cywilnego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skarze świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Zgodnie z art.163 §1 kpc, jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie 5 tys. złotych. Wobec niestawiennictwa świadka na rozprawie bez usprawiedliwienia, na mocy powołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji.”

Pan i Pana pomocnicy przesyłacie do mnie nielegalną korespondencję, co godzi w moje prawa człowieka. Najsurowiej zabronione i karalne jest  dostarczanie uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83, z dnia 28 stycznia 2002r., artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową, wygasłą z dniem 25.12.2012r.

Pan i Pana pomocnicy  pomimo, że nie posiadacie legitymacji państwowych, to z pełną świadomością odgrywacie przede mną i moimi Rodakami  rolę sędziów, tworzycie iluzję państwa !  Stosujecie  nielegalne prawo narzucone  przez okupacyjne władze na terenie należnym, zgodnie z prawem naturalnym, do mnie jako Suwerena i całego Narodu Polskiego-Suwerena !

Nie chronią Was od 01.09.2013r. żadne immunitety !

Na mocy dokumentu Papieża Franciszka “motu proprio”, odpowiadacie prywatnie swoim majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie, za działalność na szkodę ludzkości. Oto link do dokumentu “motu proprio”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm

Przysługuje mi odszkodowanie według  międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka z wyszczególnionych poniżej zarzutów : 
 1. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku, € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt
 1. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt
 1. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp. € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.
 1. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe –  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim

17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

22. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt

23. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

30. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

 1. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).€ 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego            ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

51. Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt

 1. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 2. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.  
 3. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem. € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

 

Tłumaczenie międzynarodowej taryfy w linku: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Żądam natychmiastowego zaprzestania nękania mnie nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie: sygn. akt IC 1309/15 !

Żądam od Pana jako szefa prywatnej firmy handlowej niezwłocznej decyzji cofnięcia bezprawnie narzuconej kary 300 złotych.

Żądam od pana jako osoby prywatnej, odpowiadającej osobiście własnym majątkiem za działania na szkodę ludzkości, za działania na moją szkodę, odszkodowania w wysokości 10 000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) przekazem pocztowym,  w terminie do 20 stycznia 2016r.

Zlekceważenie moich żądań skutkować będzie podjęciem dalszych kroków prawnych.  

                                                               Teresa z  domu………………………..                                                                              

 

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_suche.cgi?new=1                            

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname SAD OKREGOWY W SWIDNICY
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 422268057
L Geschäftssitz Ul. Grunwaldzki 14
L Postleitzahl 58-100
L Postalische Stadt Swidnica
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 748518300
Fax Nummer
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 0175

 

 
 

2 responses to “Nie dajmy się zastraszać i nękać przez prywatne “sądy” !

 1. wojdabejda

  29 stycznia 2017 at 21:35

  Zawodowy Polak dodał(a) nowe zdjęcia (2).
  11 grudzień 2016 ·
  odp . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie
  „Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.”
  Gandhi
  Proszę naśladujcie nas i wypowiadajcie masowo posłuszeństwo …
  Dzień Dobry W odpowiedzi na Pana mail uprzejmie informuje, że wszelkie pisma kierowane do Pana z tutejszego organu podatkowego są sporządzane i oparte na podstawie aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Z poważaniem Z up. Naczelnika Anna Olesińska
  Naczelnik Urzędu Skarbowegow Piasecznie
  W odpowiedzi na informację, jaką otrzymałem pocztą elektroniczną w dn. 5/12/2016 r. należy stwierdzić, że nie zawiera ona niepodważalnych dowodów na legalność prawa będącego podstawą funkcjonowania Urzędu Skarbowego, o których okazanie prosiłem. Gołosłowna, niepoparta żadnym uzasadnieniem faktycznym i prawnym informacja nie ma żadnej mocy prawnej.
  Tak, więc do czasu przedstawienia dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny zgodność oficjalnych wyników poszczególnych wyborów powszechnych z okazywaną w ich trakcie wolą wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu zwierzchnika władzy w RP(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstw…) brak jest legalnych podstaw prawnych do:
  – uznania Urzędów Skarbowych za aparaty wykonawcze legalnie funkcjonujących organów władzy publicznej,
  – uznania prawa za legalne i powszechnie obowiązujące.
  Więcej informacji na temat nieważnych wyborów powszechnych, nielegalnie funkcjonujących organów w państwie oraz nielegalnego prawa znajduje się na:
  http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf,
  http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodo…,
  http://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_p…,
  http://tcichocki.pl/pobierz.htm.
  Informuję również, że zarówno nieuprawnione sprawowanie władzy (w tym zarządzanie środkami publicznymi) jak i kolaborowanie z nią wyczerpuje znamiona przestępstwa na szkodę Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.
  Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami publicznymi, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych.
  W przypadku kontynuowania nielegalnego funkcjonowania t.zw. przedstawicielskich organów władzy publicznej oraz nierzetelnego, powierzchownego, niedbałego, nieobiektywnego/niesprawiedliwego rozpatrywania spraw przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … suweren może zostać zmuszony do aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Ludowych oraz oddziałów OKNP w celu podjęcia obrony koniecznej Narodu Polskiego i swojej Ojczyzny.
  W okolicznościach istnienia nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieustannego ignorowania woli zwierzchnika władzy w RP przez uzurpatorów, okradania narodu poprzez ściąganie haraczu, ułomnego wymiaru sprawiedliwości, … zakonspirowane, stopniowe, systematyczne, sukcesywne i konsekwentne, fizyczne eliminowanie osób działających na szkodę Polski i Polaków byłoby zgodne z prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy.
  Z poważaniem
  Krzysztof Chudek
  PS
  Sprawcie, aby ulotka trafiła do Polaków jeszcze nieświadomych.
  ULOTKA dobra jakość do pobrania tu: https://plus.google.com/…/107440…/album/6368134915586111537…
  Zdjęcie użytkownika Zawodowy Polak.
  Zdjęcie użytkownika Zawodowy Polak.
  Lubię to!
  Lubię to!
  Super
  Ha ha
  Wow
  Przykro mi
  Wrr
  KomentarzeUdostępnij
  Chronologicznie
  5 Goska Pop, Jarek Raczyński i 3 innych użytkowników
  30 ponownych udostępnień
  1 komentarz
  Komentarze
  Zawodowy Polak
  Zawodowy Polak Proszę zauważyć że to nie odpowiada Naczelnik Urzędu Skarbowego, lecz ktoś z upoważnienia. U mnie jest dokładnie tak samo odpowiada ktoś z upoważnienia a nie ktoś kierujący tą firmą podszywającą sie pod tzw urząd państwowy. Dlaczego ?
  Lubię to! · Odpowiedz · 2 · 12 grudzień 2016 o 22:20

  Polubienie

   
 2. luxver

  23 października 2020 at 20:42

  Chciałbym wiedzieć jaki efekt był tych działań? Zaniechali nękania?

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: