RSS

Polki i Polacy- czas już wypowiedzieć posłuszeństwo nielegalnej władzy działającej na naszą szkodę !

02 Kwi

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa

naturalnego, Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

oraz „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” z dn. 02 listopada 2014 r.

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także w

nawiązaniu do treści (http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf) –

mojego listu otwartego z dn. 02 grudnia 2014 r. i udzielonej mi odpowiedzi z dn. 10 grudnia 2014 r. –

(http://www.tcichocki.pl/Pismo_KBW_10.12.2014.pdf) informuję:

a.) Wyjaśnia, że Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), komisarze wyborczy oraz poszczególne

komisje wyborcze podały do wiadomości publicznej wyniki wyborów i protokoły głosowania

zgodnie ze wskazanymi przepisami kodeksu wyborczego.

b.) Podkreśla, że ważność wyborów „może być wzruszona wyłącznie przez sądy w związku ze

c.) Informuje, że „dokumenty stanowiące depozyt przechowywane są w archiwum urzędu gminy i

mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego (SN), sądów powszechnych,

1. Suweren nie kwestionował braku dostępu do informacji dotyczących wyników wyborów i

2. Warunkiem koniecznym do uznania ważności wyborów jest zgodność ich oficjalnych wyników

i protokołów głosowania z wolą wyborców (Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP).

3. Przeprowadzanie wyborów w oparciu o „Kodeks wyborczy”, nie gwarantuje ich wiarygodności

– zgodności oficjalnych wyników i protokołów głosowania z wolą wyborców. Wykazano to

wielokrotnie w dotychczasowej korespondencji dostępnej na stronie internetowej

4. W związku z powyższym ustawa „Kodeks wyborczy”, na którą nieustannie powołuje się KBW

została unieważniona przez suwerena – zwierzchnika władzy, ostatecznego decydenta w

państwie przed datą rozpoczęcia wyborów t. j. w dn. 02 listopada 2014 r. na podstawie prawa

naturalnego i „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. II, pkt 1, str. 13 z 19)

5. Wybory przeprowadzone zostały, więc w oparciu o nielegalne prawo, bo:

a.) Ustanowione przez osoby nieuprawnione – niebędące w stanie wykazać posiadania

b.) Ustanowione wbrew woli zwierzchnika władzy i polskiej racji stanu – najżywotniejszym

c.) Formalnie unieważnione przez suwerena przed rozpoczęciem wyborów.

6. Wybory ogłoszono, przygotowano, przeprowadzono, nadzorowano oraz stwierdzono ich

ważność za pośrednictwem osób do tego nieuprawnionych.

7. KBW po raz kolejny nie zrealizowało żądania zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

– nie przedstawiło dowodów potwierdzających zgodność podanych do publicznej wiadomości

wyników wyborów i protokołów głosowania z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców!!!

Zamiast tego jak zwykle: „wyjaśnia”, „podkreśla”, „informuje”, … – mataczy.

1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.

2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny

decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej) władzy (Art. 4, pkt 1 i

2 Konstytucji RP) a więc i wszystkich sądów ma ewidentne i niepodważalne prawo do nie

uznania zarówno ważności wyborów ze względu na brak wiarygodności ich wyników – brak

dowodów na ich zgodność z wolą wyborców jak i postanowień sądów!!!

1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.

2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny

decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej i wykonawczej) władzy

(Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP) a więc wszystkich sądów, prokuratury i policji ma ewidentne i

niepodważalne prawo do żądania udostępnienia istniejących dowodów. Zwłaszcza w

najistotniejszej sprawie dla narodu i państwa, jaką niewątpliwie są wybory przedstawicieli do

organów władzy. Nie ulega też wątpliwości, że KBW było zobowiązane do wykonania woli

zwierzchnika władzy. Po raz kolejny nie wywiązało się ono z tego obowiązku!!!

3. „Dokumenty stanowiące depozyt i przechowywane w archiwum urzędu gminy” są

niewiarygodne i nie mają żadnej wartości dowodowej!!!

Karty wyborcze stanowiące podstawę do sporządzania protokołów przez poszczególne komisje

wyborcze i ustalenia końcowego wyniku wyborów są zwyczajnie zadrukowanymi pojedynczymi

(brak potwierdzonych przez Komisje duplikatów dla wyborców) kartkami zwykłego

(niezabezpieczonego np. znakiem wodnym) papieru z odręcznie dostawionymi (przez kogokolwiek i

w dowolnym czasie) znakami X (lub innymi – unieważniającymi) w żaden sposób

niespersonalizowanymi (brak podstawowych danych wyborców, podpisów, odcisków linii

papilarnych, …) i niebędącymi drukami ścisłego zarachowania. Nazywanie tych świstków papieru

oraz wszelkich innych utworzonych na ich podstawie „dokumentami” jest ewidentnym nadużyciem i

celowym zakłamywaniem rzeczywistości. Takie „dokumenty” uniemożliwiają weryfikację

zgodności ich „treści” z wolą wyborców!!! Dlatego właśnie KBW, PKW, sądy, Prokuratura i

wszystkie inne organa państwa nie są i nie będą w stanie wykazać wiarygodności wyników

– Pozbawieniu wyborców przez osoby nielegalnie sprawujące władzę możliwości sprawdzenia czy

oddane przez nich głosy zostały właściwie zakwalifikowane i policzone w celu ustalenia wyniku

– Pozbawieniu wyborców niezbędnych warunków, uprawnień i narzędzi do skutecznego nadzorowania

Sytuacja taka nie może być i nie będzie dłużej tolerowana, bo jest sprzeczna z polską racją stanu –

nadrzędnym interesem Polski i wolą zwierzchnika władzy oraz Konstytucją RP! Wyniki każdych

wyborów powszechnych i referendów muszą być udokumentowane w sposób niepodważalny i

sprawdzalny przez każdego wyborcę pod rygorem ich nieważności!!!

II. W nawiązaniu do nakazu aresztowania z „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski”

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf -rozdz. III,

Do dn. 31 marca 2015 r. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie i Biuro

Ochrony Rządu nie zrealizowały poleceń zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej t. zn. nie

dokonały aresztowań wskazanych osób ani nie zaniechały w sposób formalny ochrony osób

nieuprawnionych. Nie przedstawiły też suwerenowi żadnych wyjaśnień w tych sprawach!!!

1. Permanentne, nielegalne, oparte na fałszerstwach przejmowanie funkcji w przedstawicielskich

organach państwa i samorządów terytorialnych przez osoby nieuprawnione – oszustów i uzurpatorów

– wrogów Polski niebędących w stanie wykazać posiadania mandatów społecznych.

2. Permanentne, nielegalne sprawowanie funkcji we wszystkich innych urzędach i organach w państwie

przez ich marionetki – dyspozycyjnych na telefon „niezawisłych” sędziów, prokuratorów,

3. Permanentne ich działania na szkodę Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Permanentne ignorowanie woli suwerena przez wrogów Polski i ich kolaborantów np. w sprawie

konieczności nowelizacji prawa wyborczego, ich dymisji, nakazu ich aresztowania, wieku

5. Nielegalny charakter egzekwowanego prawa, bo: ustanowionego przez oszustów – osoby

nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych, niezgodnego w znakomitej większości z

wolą zwierzchnika władzy i polską racją stanu oraz unieważnionego przez suwerena.

6. Ogromne i niesprawiedliwe zróżnicowanie poziomów życia mieszkańców Polski.

7. Katastrofalny i nieustannie pogarszający się stan państwa oraz warunków życia coraz większej liczby

Polaków skutkujący np. wzrostem zadłużenia i samobójstw oraz emigracji, ciągłym pomniejszaniem

majątku narodowego – oddawanego za bezcen „inwestorom” zazwyczaj obcego pochodzenia,

8. Bardzo poważny, ciągły wzrost zagrożenia bezpieczeństwa Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wyczerpanie się pokojowych sposobów przezwyciężania w/w stanu rzeczy.

W celu realizacji polskiej racji stanu – polskiego interesu narodowego:

1. Odsunięcia od władzy w ostatni z możliwych pokojowy sposób osób nieuprawnionych – oszustów i

uzurpatorów niebędących w stanie wykazać posiadania legitymacji społecznych oraz działających na

2. Ochrony Polaków przed: poniżaniem i zmuszaniem do emigracji zarobkowej oraz samobójstw,

okłamywaniem i fałszerstwami, okradaniem i zadłużaniem, niewolniczym eksploatowaniem,

przelewem krwi, stratami materialnymi, brakiem wolności i suwerenności, ….

3. Ochrony polskiej ziemi, gospodarki, rolnictwa, kultury, nauki, szkolnictwa, … przed wyprzedażą,

degradacją, stratami ekonomicznymi, …, charakterystycznymi dla wszystkich ekip sprawujących

4. Ustanowienia nowych, zgodnych w udokumentowany sposób z wolą wyborców zasad wyłaniania

5. Wyłonienia legalnej, kompetentnej, lojalnej, …, optymalnej władzy.

Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej sprawujący ją w sposób bezpośredni całkowicie

wypowiada posłuszeństwo wszystkim organom państwa i samorządów terytorialnych oraz

wszelkim innych urzędom i organom reprezentowanym przez osoby nieuprawnione i działające w

oparciu o nielegalne, narzucone narodowi, destrukcyjne – szkodzące Polakom prawo!!!

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem

prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską

racją stanu i wolą suwerena – zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej”

władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.

1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wejdzie

a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w

b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych

„Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 –

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf z

dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.

zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz

rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i

unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego

sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone

zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny

nadzór i obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności

wyników z wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed

c.) Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby

2. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania

władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski

nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych, ścigania i

wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena.

Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, …

1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i

a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne

b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.

c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane

głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.

d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z

e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach

państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.

2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w

przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych

3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w sądach,

policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku nominacji

4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez

osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w

sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.

Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo

1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie nakazu

aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (dostępnej na

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf – rozdz.

III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie zdrady

stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni

a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego

zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz

nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO – obecnego Komendanta Głównego Policji.

b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk

Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.

c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego

zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.

d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk

2. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje

bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za

zapewnienie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy – ignorowanie wszystkich organów w

W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów – oddania władzy przez osoby

działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony

dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw – podstępnych zamachów stanu

uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura,

fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji,

rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów,

postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i

samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez

udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!!

Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS,

KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, uiszczania

opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za parkowanie

państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, …

pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących w sposób

nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, ….

Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby

fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z

obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na

rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, …

2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem

3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku

4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich

a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….

b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych

dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.

5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych,

urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od

wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT – wykazywanym

na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na

państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z

zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji

Powszechny dostęp do broni dla Polaków

1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia

przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące

broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw

wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania

2. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do

wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.

3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu,

wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej

5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych własnych,

rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności

Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:

A. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać

jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w

B. Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do

dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.

C. Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych dla

1. Powoływania Trybunałów Ludowych (w składzie nie mniejszym niż trzy osoby) i wydawania

wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu

realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7

str. 3 i 4 w http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

3. Trybunały Ludowe do zaocznego uznawania wszystkich członków partii/koalicji rządzących bez

udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na szkodę Rzeczypospolitej

Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …) za wrogów

4. Trybunały Ludowe do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej

Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym

5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Ludowych.

W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu

zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne, …) należy:

6. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).

7. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia

przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej

Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Trybunałów Ludowych i/lub Oddziałów

8. Osądzać (wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe).

9. Wykonywać wyroki (!!!) Trybunałów Ludowych (przez współpracujące z nimi zakonspirowane

Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego – patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4

dostępne na http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

P.S. WAŻNE!!! Powodzenie ostatniej szansy na pokojowe przemiany w naszej Ojczyźnie, jaką jest

wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim nielegalnie funkcjonującym organom w państwie zależeć

będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby

Polaków i ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w

maksymalnym jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego

Do wiadomości: Osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje patriotyczne, związki zawodowe,

ambasady, media, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Centralne Biuro Śledcze, Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy,

Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: